REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Leasing operacyjny w księgach rachunkowych

Maria Rubinkowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Trzy lata temu nasza spółka jawna zawarła umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu osobowego. Wartość samochodu zgodnie z treścią umowy wynosi 68 311,48 zł. Przez cały okres obowiązywania umowy wpłacaliśmy opłaty leasingowe - około 1690 zł. Po okresie obowiązywania umowy firma leasingowa wystawi fakturę VAT na kwotę netto 683,11 zł, czyli 1% ww. wartości. Czy ta kwota może zostać uznana za wartość początkową środka trwałego? Czy samochód można jednorazowo amortyzować w miesiącu nabycia? Spółka zamierza samochód sprzedać lub podarować mniej więcej za sześć miesięcy.

RADA

Autopromocja

Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu jest czynnością prawną odrębną od leasingu. Nabywca samochodu ustala wartość początkową samochodu na zasadach określonych w art. 22g ust. 1 pkt 1 updof. Zgodnie z tymi przepisami za wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze kupna uważa się cenę nabycia. Kwota, o której mowa w pytaniu, jest ceną nabycia samochodu i może zostać uznana za jego wartość początkową, nawet jeżeli znacznie odbiega od wartości rynkowej. Wydatki z tytułu wykupu samochodu należy zaksięgować bezpośrednio w koszty. Ponieważ firma nie będzie użytkowała tego samochodu dłużej niż rok, nie należy wprowadzać go do ewidencji środków trwałych, ponieważ nie spełnia on definicji tych składników.

UZASADNIENIE

Pojęcia „leasing operacyjny” i „leasing finansowy” są używane potocznie. Pozwalają rozróżnić umowy leasingu o różnych skutkach podatkowych dla finansującego i korzystającego. W przepisach, z których należy korzystać przy rozwiązywaniu problemów dotyczących leasingu, tj. w kodeksie cywilnym, ustawach podatkowych, ustawie o rachunkowości, pojęcia te nie figurują. Leasing zgodnie z kodeksem cywilnym to umowa, na podstawie której finansujący (leasingodawca) przekazuje korzystającemu (leasingobiorcy) środek trwały w drodze udostępnienia za z góry określone płatności, które nazywa się czynszem leasingowym.

Umowy leasingu należy zaliczyć do jednej z dwóch kategorii:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• leasing operacyjny (eksploatacyjny),

• leasing finansowy (kapitałowy).

Cechy leasingu operacyjnego (eksploatacyjnego)

Finansujący (leasingodawca) jest właścicielem środka trwałego będącego przedmiotem leasingu. Środek ten jest ujęty w ewidencji syntetycznej i analitycznej na odrębnym koncie „Środki trwałe przekazane w leasing”.

Leasingodawca przez cały czas trwania umowy leasingu umarza i amortyzuje środki trwałe przekazane w leasing. Wyliczona amortyzacja u finansującego stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów, a otrzymany czynsz leasingowy jest przychodem.

Przykład 1

Spółka przekazała w leasing operacyjny samochód osobowy. Jego wartość początkowa wynosi 68 311,48 zł. Okres leasingu to trzy lata. Samochód jest amortyzowany metodą liniową według stawki 20%, tj. przez okres pięciu lat.

Ewidencja księgowa

Leasing operacyjny w księgach finansującego (leasingodawcy):

1. Faktura dotycząca raty płatności leasingowych:

Autopromocja

Wn „Należności z tytułu leasingu” 2 061,80

Ma „Sprzedaż usług” 1 690,00

Ma „VAT należny” 371,80

2. Bieżąca amortyzacja leasingowanego środka trwałego:

68 311,48 zł × 20% = 13 662,30 zł

13 662,30 zł : 12 miesięcy = 1138,53 zł

Wn „Koszt własny sprzedaży” 1 138,53

Ma „Umorzenie” 1 138,53

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Leasing operacyjny w księgach korzystającego (leasingobiorcy):

1. Faktura dotycząca płatności rat leasingowych:

Wn „Usługi obce” 1 690,00

Wn „VAT naliczony” 371,80

Ma „Zobowiązania leasingowe” 2 061,80

Ewidencja pozabilansowa

2. Wartość leasingowanego środka trwałego określona w umowie leasingu:

Wn „Środki trwałe w leasingu” 68 311,48

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Leasing operacyjny jest zbieżny z umowami najmu i dzierżawy. Istotną kwestią umowy leasingu operacyjnego jest brak klauzuli przekazania prawa własności po zakończeniu umowy. W umowach są natomiast opcje wykupu, z których leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi, ponieważ opcja wykupu nie jest obowiązkowa.

Cechy leasingu finansowego (kapitałowego)

Przy leasingu finansowym do przychodów finansującego (leasingodawcy) i odpowiednio kosztów korzystającego (leasingobiorcy) nie zalicza się opłat w tej części, która stanowi spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W umowie leasingu finansowego zawarta jest klauzula przekazania prawa własności korzystającemu (leasingobiorcy). Po zakończeniu umowy staje się on właścicielem przedmiotu leasingu.

Finansujący (leasingodawca) nie umarza i nie amortyzuje środka trwałego. W swojej ewidencji wykazuje środek trwały pozabilansowo. Przychodem u finansującego (leasingodawcy) jest prowizja.

UWAGA

Podstawowy okres umowy leasingu to czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa leasingu, z wyłączeniem czasu, na jaki może być przedłużona lub skrócona. Normatywny okres amortyzacji to okres, w którym suma odpisów amortyzacyjnych ustalonych według stawek podanych w Wykazie w ustawie zrówna się z wartością początkową środka trwałego.

Ustalenie ceny wykupu przedmiotu leasingu

Kwestię wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego reguluje art. 23c updof. Regulacje te dotyczą finansującego (leasingodawcy) i określają przychód ze sprzedaży oraz koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży środka trwałego, który był wcześniej przedmiotem leasingu operacyjnego.

Przychodem ze sprzedaży środków trwałych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży. Jeżeli jednak cena ta jest niższa niż hipotetyczna wartość netto środka trwałego, to przychód określa się w wysokości wartości rynkowej. Wynika z tego, że cena sprzedaży może być niższa od wartości hipotetycznej netto, ale w takim przypadku sprzedający (leasingodawca) ma obowiązek zwiększyć swój przychód o kwotę będącą różnicą między wartością rynkową a ceną sprzedaży. Natomiast kosztem przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.

Ustawodawca nie reguluje tej kwestii od strony korzystającego (leasingobiorcy), który wykupuje samochód.

Co należy rozumieć przez hipotetyczną wartość netto oraz rzeczywistą wartość netto

Hipotetyczna wartość netto to wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 3. Rzeczywista wartość netto to zaktualizowana wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone metodą liniową z zastosowaniem stawek określonych w updof w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

Przykład 2

Wartość hipotetyczną netto w przypadku opisanym przez Czytelnika należy ustalić następująco:

• wartość początkowa leasingowanego samochodu - 68 311,48 zł,

• podstawowy okres umowy leasingu - 3 lata,

• stawka amortyzacyjna dla samochodów osobowych z Wykazu stawek - 20%,

• normatywny okres amortyzacji - 5 lat.

Suma hipotetycznych odpisów amortyzacyjnych liczonych metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 3

Odpis w pierwszym roku amortyzacji

3 × 20% × 68 311,48 zł = 40 986,89 zł

Odpis w drugim roku amortyzacji

3 × 20% × (68 311,48 zł - 40 986,89 zł) = 16 394,75 zł

Odpis w trzecim roku amortyzacji

3 × 20% × (68 311,48 zł - 40 986,89 zł - 16 394,75 zł) = 6557,90 zł

Łączny odpis: 40 986,89 zł + 16 394,75 zł + 6557,90 zł = 63 939,54 zł

Hipotetyczna wartość netto samochodu wynosi zatem 4371,94 zł. Wartość samochodu z umowy sprzedaży to 683,11 zł.

W naszym przykładzie mamy więc taką sytuację, że finansujący po zakończeniu umowy leasingu sprzedaje samochód po cenie niższej niż jego wartość hipotetyczna netto. Dlatego musi ustalić na dzień sprzedaży wartość rynkową tego samochodu oraz różnicę między wartością rynkową a ceną sprzedaży i o tyle zwiększyć przychód.

Fakt, że cena sprzedaży jest niższa niż wartość hipotetyczna, nie ma wpływu na cenę nabycia u korzystającego. Nabywca samochodu ustala wartość początkową według ceny nabycia, którą jest kwota należna zbywcy.

Wprowadzenie samochodu do ewidencji i jego amortyzacja

Do ewidencji wprowadza się nabyte środki trwałe, które podlegają amortyzacji i spełniają definicję środka trwałego. Zgodnie z tą definicją są to takie środki trwałe, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania i ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

Jeżeli przed upływem roku samochód zostanie sprzedany lub przekazany w formie darowizny, nie spełnia on definicji środka trwałego i nie należy wprowadzać go do ewidencji środków trwałych.

W takiej sytuacji wydatki na wykup samochodu trzeba zaksięgować bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu jako zużycie materiałów.

Przykład 3

Spółka wykupiła samochód osobowy po zakończeniu leasingu operacyjnego.

Cena nabycia zgodnie z fakturą VAT wystawioną przez leasingodawcę wynosi 681,11 zł.

Nawet jeżeli nie stanowi to składnika środków trwałych, warto go wykazać ilościowo (ewentualnie w ewidencji pozabilansowej).

Wariant 1

Spółka przed upływem roku zamierza ten samochód sprzedać za cenę netto 800 zł.

Ewidencja księgowa

1. Zakup samochodu osobowego:

Wn „Zużycie materiałów” 681,11

Ma „Pozostałe rozrachunki” 681,11

2. Uregulowanie zobowiązania:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 681,11

Ma „Rachunek bankowy” 681,11

3. Sprzedaż samochodu:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 800,00

Ma „Pozostałe przychody” 800,00

4. Otrzymanie płatność za wystawioną fakturę:

Wn „Rachunek bankowy” 800,00

Ma „Pozostałe rozrachunki” 800,00

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wariant 2

Spółka przed upływem roku zamierza ten samochód przekazać jako darowiznę. Przekazanie darowizny wpływa jedynie na ewidencję ilościową, z której należy wyksięgować samochód.

Jeżeli Czytelnik nie zdąży sprzedać samochodu przed upływem roku, musi dokonać korekty zapisów, to znaczy: wprowadzić środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania. Musi też wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniach. Odsetki obliczone od różnicy wynoszą 0,1% za każdy dzień.

• art. 19, art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 pkt 1, art. 22f ust. 3, art. 23a, art. 23b, art. 23c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673

• art. 709 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557

Maria Rubinkowska

doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA