REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Teresa Fołta
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Spółki podlegające obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta muszą dokonać jego wyboru przed rozpoczęciem okresu inwentaryzacji. Kto jest odpowiedzialny za wybór? W jakim terminie należy dokonać wyboru?

Każda jednostka może poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Dla niektórych jednostek stanowi to jednak obowiązek ustawowy.

REKLAMA

Autopromocja

Kto podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta?

Obligatoryjnemu badaniu podlegają m.in. roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:

• banków oraz zakładów ubezpieczeń;

• jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

• jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

• pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Obowiązkowemu badaniu podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie.

W jakim terminie należy dokonać wyboru biegłego rewidenta?

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i podpisanie z nim umowy o badanie powinny nastąpić w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Kto dokonuje wyboru biegłego rewidenta?

Wyboru podmiotu dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident działający w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu.

Badanie przeprowadzone z naruszeniem powyższych wymogów jest nieważne z mocy prawa.

W przepisach ustawy o rachunkowości organ zatwierdzający został zdefiniowany jako organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki.

Tabela. Organ zatwierdzający w różnych formach prawnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W spółkach osobowych: jawnej, partnerskiej i komandytowej, wyboru biegłego rewidenta dokonuje zawsze zgromadzenie wspólników.

UWAGA

Kierownik jednostki, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, w tym zarząd spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej, nie ma prawa podjąć decyzji o wyborze biegłego rewidenta.

Spółki kapitałowe, czyli spółka akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółka komandytowo-akcyjna (spółka osobowa) mogą powołać rady nadzorcze lub komisje rewizyjne, które w imieniu właścicieli tych spółek sprawują funkcję nadzoru nad ich działalnością. Przepisy Kodeksu spółek handlowych jedynie w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej wyraźnie przewidują możliwość przeniesienia kompetencji zgromadzenia właścicieli do wyboru biegłego rewidenta na radę nadzorczą. W przypadku spółek kapitałowych taka możliwość wynika z ustawy o rachunkowości, a przepisy Kodeksu spółek handlowych tego nie zakazują.

Przekazanie tych kompetencji powinno być jednoznacznie określone w umowie (spółka z o.o.) lub statucie (spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna) spółki, w części wyznaczającej zadania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Zapis taki może brzmieć następująco: Rada nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych.

Brak takiego zapisu w umowie lub statucie powoduje, że wyboru biegłego rewidenta może dokonać tylko zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy.

W spółkach handlowych podjęcie decyzji o wyborze biegłego rewidenta wymaga pisemnej uchwały właściwego organu spółki. Treść uchwały może być następująca:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nie ma przeszkód, aby wyboru biegłego rewidenta dokonywać na okres kilku lat, ale wówczas w uchwale odpowiedniego organu powinno to być jednoznacznie zapisane.

REKLAMA

Przepisy ustawy o rachunkowości nie zakazują świadczenia przez ten sam podmiot usługi badania sprawozdania finansowego na rzecz tego samego zamawiającego za kolejne lata. Jedynie w Kodeksie etyki zawodowej biegłych rewidentów wskazano, że w takich sytuacjach powinna następować racjonalna zmiana uczestniczących w wykonywaniu usług biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz osób kierujących wykonywaniem tych usług i je nadzorujących.

Przed dokonaniem wyboru wskazane jest sprawdzenie, czy podmiot uprawniony do badania i biegły rewident działający w jego imieniu spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym.

Bezstronność i niezależność niejest zachowana, jeżeli biegły rewident:

• posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, z wyłączeniem udziału w spółdzielni mieszkaniowej,

• jest lub był w ostatnich trzech latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających albo pracownikiem jednostki lub jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej albo współzależnej,

• w ostatnich trzech latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdania finansowego stanowiącego przedmiot badania,

• osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności biegłego rewidenta),

• jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu badania takie osoby,

• z innych powodów nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii.

Zasady bezstronności i niezależności stosuje się także do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz do członków zarządzających, nadzorujących i administrujących tych podmiotów.

Według postanowień Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów świadczenie usług doradztwa z zakresu organizacji i informatyzacji rachunkowości oraz doradztwa podatkowego nie jest zaliczane do kategorii prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu oceny, czy podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych lub biegły rewident uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Zasady wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych zlecanego dobrowolnie, np. na wniosek wspólników spółki, są takie same, jak przedstawione wyżej.

• art. 3 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 61 ust. 1 i 3, art. 64, art. 66 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393

• art. 146 § 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 86, poz. 524

Teresa Fołta

biegły rewident

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości 2025: budynki po zmianie przepisów

Konsultowany obecnie przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w podatku od nieruchomości budzi wątpliwości podatników i ekspertów. Dotyczą one m.in. definicji budynków i budowli. Oceniając potencjalne skutki projektowanych zmian, tak przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej -  powinni zastanowić się nad swoim majątkiem. Bo w świetle nowych przepisów mogą pojawić się problemy z tym, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą.

Np. 6,2% rocznie przez 3 lata - stały i pewny zysk z oszczędności. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

REKLAMA

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

REKLAMA

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

REKLAMA