Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Tajemnica obrończa a raportowanie do GIF – konflikt interesów

Robert Nogacki
radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
Tajemnica obrończa a raportowanie do GIF – konflikt interesów
Tajemnica obrończa a raportowanie do GIF – konflikt interesów
fot. Shutterstock
Raportowanie do GIF. Tajemnica obrończa a raportowanie o transakcjach podejrzanych – konflikt interesów wymagający ustawowej zmiany.

Raportowanie do GIF

Na styku ustawowego obowiązku do zachowania tajemnicy obrończej i do raportowania transakcji podejrzanych dochodzi do nierozstrzygalnego konfliktu dóbr prawnie chronionych, w sytuacji w której ta sama osoba będzie występować jako instytucja obowiązana[1], a następnie jako obrońca klienta w związku zarzutami odnoszącymi się do transakcji podejrzanych. Taka sytuacja powinna zostać ustawowo wyłączona.

Obowiązek raportowania transakcji podejrzanych

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni i doradcy podatkowi mają obowiązek raportowania transakcji podejrzanych. Ponadto w oparciu o przepis art. 2 ust. 1 pkt 14[2] mają status instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów  ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu[3] w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:

 1. kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 2. zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
 3. zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
 4. wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
 5. tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.[4]

Na wskazane w ustawie podmioty (czyli instytucje obowiązane) polski ustawodawca nałożył szereg obowiązków, które mają na celu:

 1. dokonanie oceny narażenia danego podmiotu na wykorzystanie w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 2. rozpoznanie ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi i transakcjami okazjonalnymi realizowanymi przez dany podmiot,
 3. określenie zasad współpracy instytucji obowiązanych z GIIF (Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W szczególności adwokaci i radcowie prawni mają obowiązek raportowania tzw. transakcji podejrzanych.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej a obowiązek zachowania tajemnicy obrończej

Z uwagi na obowiązki raportowe adwokatów i radców względem GIIF, Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm. Warto podkreślić, że GIIF ma nawet uprawnienia kontrolne w przedmiocie wypełniania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 74[5] omawianej ustawy instytucje obowiązane zawiadamiają Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, jak również zawiadamiają niezwłocznie o przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem lub finansowaniem terroryzmu o którym mowa w art. 86 niniejszej ustawy[6].  Instytucje obowiązane z wyjątkiem instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11, 13–15a i 18[7] (czyli z wyjątkiem radców i adwokatów), przekazują informację do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach, których równowartość przekracza 15 000 euro oraz są informacją o:

 • przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro,
 • wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (z wyjątkami),
 • przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych;
 • czynnościach dokonaną w formie aktu notarialnego, o których mowa w ustawie AML.

Wszelkie tego rodzaju wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej interpretować należy zgodnie z zasadami wykładni literalnej, zaś w wypadku między konfliktem między literalną wykładnią tych przepisów a literalną wykładnią innych przepisów nie można wyjątków tych traktować rozszerzająco odwołując się do wykładni celowościowej.

Wynika to z wyjątkowego statusu tajemnicy zawodowej radców i adwokatów, dla fundamentalnych praw obywateli w szczególności prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji)[8].

Dochowanie tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności (art. 9 KODEKSU ETYKI RADCY PRAWNEGO)[9]. Także adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych (§ 19 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu , Kodeks Etyki Adwokackiej)[10].

Z drugiej jednak strony, nie ma prawnych trybów w jakich mogłaby zostać ujawniona tzw. tajemnica obrończa, będąca kwalifikowaną postacią tajemnicy zawodowej radców prawnych i adwokatów.

W piśmiennictwie i literaturze prawniczej tajemnica zawodowa jako pojęcie definiowane jest jako prawo do wejścia w posiadanie sekretu. Wiąże się z tym obowiązek utrzymania go w bezwzględnej poufności. Tajemnica jest prawem profesjonalnego pełnomocnika, i nade wszystko obowiązkiem względem klienta.[11] Ponadto „tajemnica obrończa dotyczy okoliczności, o których obrońca dowiedział się, udzielając porady prawnej, oraz informacji uzyskanych przy prowadzeniu sprawy, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Takie ujęcie omawianego zakazu pozwala na odróżnienie go od tajemnicy adwokackiej, z której istnieje możliwość zwolnienia (art. 180 § 2 k.p.k.[12]).

Wzajemna relacja między art. 178 pkt 1 k.p.k. a art. 180 § 2 k.p.k. oznacza, że drugi z tych przepisów dotyczy okoliczności, o których adwokat dowiedział się w związku z wykonywaniem swojego zawodu, które jednak nie było udzielaniem pomocy prawnej w trybie art. 245 § 1 k.p.k. lub pełnieniem funkcji obrońcy. W tym zakresie obowiązuje bowiem względny zakaz dowodowy, a więc istnieje możliwość zwolnienia świadka z tajemnicy w tym zakresie, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 180 § 2 k.p.k. Na gruncie tego przepisu chodzi o okoliczności, które stały się znane zarówno przed udzieleniem pomocy, jak i po jej udzieleniu w zakresie objętym art. 178 pkt 1 k.p.k. Wyjaśnić należy, że niewątpliwe jest, że tzw. tajemnica obrończa zawiera się w zakresie pojęcia tajemnicy adwokackiej. Niemniej jednak nie zawsze tajemnica adwokacka stanowi tajemnicę obrończą, która to ma szczególne znaczenie. Tajemnica obrończa sprzężona jest bowiem z udzielaniem pomocy prawnej w postaci obrony w sprawie odpowiedzialności karnej sensu largo” .[13]

Idąc dalej -  zgodnie z wyrokiem SN z dnia 29 grudnia 2020 r. I KZ 27/20 sąd stwierdza, że „w świetle przepisów art. 178 pkt 1 k.p.k. i art. 180 § 2 k.p.k. nie jest tożsama dopuszczalność pozyskiwania w postępowaniu karnym informacji objętych tajemnicą obrończą i informacji objętych tajemnicą adwokacką (inną niż obrończa). O ile w odniesieniu do tych pierwszych obowiązuje bezwzględny zakaz dowodowy, to w odniesieniu do drugich obowiązuje zakaz względny, bo możliwy do uchylenia na mocy decyzji sądu.”

Konflikt dóbr prawnie chronionych

Uznając prymat konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego procesu należy przyznać słuszność zasadzie, że od zakazu ujawniania tajemnicy obrończej wyjątków być nie może. Nie można też tworzyć wyjątków od zasady, że instytucje obowiązane mają obowiązek raportować transakcje podejrzane. Na styku tych dwóch ustawowych obowiązków dochodzi więc do nierozstrzygalnego konfliktu dóbr prawnie chronionych, w sytuacji w której ta sama osoba występować będzie jako instytucja obowiązana[14], a potem występować będzie jako obrońca takiego klienta w związku zarzutami odnoszącymi się do tych transakcji. Możliwość taką należy ustawowo wyłączyć. W innym wypadku będziemy mieli do czynienia  z starciem pomiędzy dwoma obowiązkami ustawowymi, od których nie wolno dopuszczać wyjątków.

Kiedy radca prawny lub adwokat zostaje obrońcą

W kontekście konfliktu dóbr prawnie chronionych warto zwrócić uwagę również na sytuację, w której radca prawny bądź adwokat pomaga przygotować daną dokumentację jeszcze przed wejściem w stosunek obrończy.

Chodzi o sytuację, w której na etapie postępowania radcom lub adwokatom trudno jest oddzielić informacje czy fakty, o których dowiedzieli się udzielając porad prawnych jako obrońcy prowadzący sprawę klienta w postępowaniu karnym, od wiedzy którą powzięli wcześniej – jako obsługujący pod kątem prawnym dane transakcje. Wiedza taka z pewnością się zazębia i nakłada, a co za tym idzie trudno wyodrębnić informacje, które wypłynęły na wcześniejszym etapie, a de facto dotyczą przecież tych samych faktów i okoliczności.

Taki stan rzeczy rodzi zagrożenie sztucznego wyłączenia możliwości przesłuchania prawnika, który odbierze od klienta dodatkowe pełnomocnictwo do obrony. Dochodzi wówczas do pewnej konfuzji, gdzie art. 41 ust. 3[15] nie rozwiązuje rzeczonej sytuacji.

Z uwagi na charakter tajemnicy obrończej obowiązek raportowania transakcji podejrzanych ustałby w odniesieniu do prawnika, który stał się obrońcą, ale w zasadzie wykluczone byłoby jego przesłuchanie na okoliczności związane z transakcją. Tworzyłoby to sytuację, w której stosunek obrończy mógłby być nadużywany do ochrony transakcji podejrzanych, powodując że doradca prawny nie może zostać przesłuchany na okoliczności z nimi związane.

Instytucja obowiązana – czyli kto?

Ponadto, mając na uwadze ustawę o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz temat zawodów prawniczych, warto zwrócić uwagę na pewną nieścisłość interpretacyjną. Wątpliwości może budzić czy to radca lub adwokat, czy raczej kancelaria jest instytucją obowiązaną do zgłaszania podejrzanych transakcji. Z literalnego brzmienia przepisu i z uzasadnienia uznać można, że chodzi o osobę fizyczną czyli radcę i adwokata. Z kolei zaś z brzmienia wykładni wnioskować można, że przepis odnosi się raczej do kancelarii.

To nie jedyny problem interpretacyjny. Wątpliwości budzi także kwestia uznania radcy bądź adwokata za instytucję obowiązaną (art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o GIIF)[16]. Jak interpretować świadczenie pomocy prawnej przy zarządzaniu innymi aktywami klienta (art. 2 ust. 1 pkt 14 lit.b)[17] bądź zarządzaniu spółkami kapitałowymi (art. 2 ust. 1 pkt 14 lit. e)[18] ? Czy współpraca z compilance lub HR w ramach doradztwa prawnego będzie się kwalifikować
wówczas jako pomoc w zarządzaniu spółkami kapitałowymi ?

Wyłączenie ustawowe

Jak wydać istnieje silnie uzasadniona deontologicznie potrzeba, aby do porządku prawnego wprowadzić normę zakazującą sytuacji, w której radca albo adwokat może zostać obrońcą w odniesieniu do transakcji klienta, które sam projektował w zakresie czynności dających mu status instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wydaje się, że taką możliwość należy zatem ustawowo wyłączyć poprzez rozszerzenie ustawowego katalogu sytuacji, w których zachodzi tzw. konflikt interesów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, Radca prawny nie może świadczyć pomocy prawnej, jeżeli wykonywanie czynności zawodowych naruszałoby tajemnicę zawodową lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia, ograniczenia jego niezależności, albo gdy posiadana przez niego wiedza o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał czynności zawodowe, dawałaby klientowi nieuzasadnioną przewagę [Art. 26 Kodeks Etyki Radcy Prawnego][19]. Również jedną z naczelnych zasad etyki adwokackiej jest obowiązek unikania konfliktu interesów, czyli takich sytuacji, w których adwokat zmuszony jest do ważenia albo interesu własnego i interesu klienta, albo też interesów powierzonych mu przez różnych klientów[20].

Nie wprowadzając więc nowej instytucji prawnej, warto by rozważyć rozszerzenie pojęcia "konfliktu interesów", wskazując, że radca bądź adwokat działałby w sytuacji konfliktu interesów, jeśli zarzuty dla jego klienta dotyczyłyby transakcji, które tenże prawnik realizował (w jakiejkolwiek formie zjawiskowej sprawczej bądź nie sprawczej - sprawstwo, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, sprawstwo polecające, podżeganie, pomocnictwo). W takiej sytuacji należy ustawowo wyłączyć możliwość pełnienia przez tegoż prawnika funkcji obrońcy.                                                                                                              

Autor: Robert Nogacki, partner zarządzający, Kancelaria Prawna Skarbiec


[1] Adwokat albo radca prawny świadczący na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta, zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków, wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.

[2] T.j. Dz.U z 2022 poz.593 ze zm.

[3] T.j. Dz.U z 2022 poz.593 ze zm.

[4] Z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 forma wykonywania zawodu radcy prawnego ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052), oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy w podmiotach innych niż te, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117).

[5] T.j. Dz.U z 2022 poz.593 ze zm.

[6] T.j. Dz.U z 2022 poz.593 ze zm.

[7] T.j. Dz.U z 2022 poz.593 ze zm.

[8] Ustawa z 16.07.1997 - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 poz. 483)

[9] Uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22.11.2014 r. (Radc.2014.11.14)

[10] Obwieszczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z 1.07.2021 r. (Adwok.2021.7.1)

[11] Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, J. Naumann 2017, wyd. 3

[12] Ustawa z dnia 30.06.2022 Kodeks Postępowania Karnego (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1375 ze zm.)

[13] Wyrok SA w Gdańsku z 11.09.2019 r. II AKz 789/19.

[14] Adwokat albo radca prawny świadczący na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta, zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków, wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.

[15] T.j. Dz.U z 2022 poz.593 ze zm.

[16] T.j. Dz.U z 2022 poz.593 ze zm.

[17] T.j. Dz.U z 2022 poz.593 ze zm.

[18] T.j. Dz.U z 2022 poz.593 ze zm.

[19] Uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22.11.2014 r. (Radc.2014.11.14)

[20] W. Marchwicki, M. Niedużak KONFLIKT INTERESÓW W ADWOKACKIM ORZECZNICTWIE DYSCYPLINARNYM, 3/2017 (https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/3-2017/artykul/konflikt-interesow-w-adwokackim-orzecznictwie-dyscyplinarnym dostęp: 25.10.2022 r.)

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Źródło zewnętrzne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Slim VAT 3 ułatwi rozliczanie podatku od towarów i usług

  SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Ma on realizować wiele postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców i środowiska zajmujące się rozliczaniem podatków. Powyższe pozwoliło na wskazanie obszarów, które wymagają zmian i są pracochłonne i czasochłonne.  Jakie propozycje zawiera pakiet Slim VAT 3? W jaki sposób uprości rozliczanie podatku VAT?

  Firmy mają niecały rok na przygotowanie się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur!

  Krajowy System e-Faktur (KSeF). Od 1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur poprzez repozytorium Krajowej Administracji Skarbowej. Konsekwencją jego wprowadzenia będzie ściślejsza kontrola państwa nad ściągalnością podatków, ale też cyfryzacja firm, szybsze zwroty VAT-u i jednolity format faktur, co ułatwi ich zagregowanie i analizę w systemie. Na razie jednak wymagać będzie od firm dużych nakładów pracy, czasu i finansów.

  Podatek u źródła a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Regulacje antyabuzywne, mające na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania, dotyczą również kwestii poboru podatku u źródła. W praktyce umożliwiają one podważenie podjętej przez płatnika decyzji o niepobraniu tego podatku i w konsekwencji nałożenie na niego obowiązku jego zapłaty wraz z odsetkami, a nawet nałożenie kary na płatnika. Nie ma przy tym znaczenia czy w momencie poboru podatku płatnik otrzymał oświadczenie odbiorcy płatności o spełnieniu warunków zwolnienia, gdyż na to płatnika nałożono daleko idące obowiązki weryfikacyjne, których nieprawidłowa realizacja, pozwala organom podatkowym na obciążenie go odpowiedzialnością.

  mTAX FREE PL - aplikacja mobilna dla podróżnych

  Ministerstwo Finansów informuje, że nowa aplikacja mobilna mTAX FREE PL jest kolejnym ułatwieniem w obsłudze dokumentów TAX FREE. Dzięki tej aplikacji podróżni mogą zarządzać własnymi dokumentami na swoim smartfonie w dowolnym czasie. Od 1 lutego 2023 r. wszystkie dokumenty TAX FREE wystawione w Polsce są dostępne w aplikacji mobilnej.

  ZUS: 27 mln zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w 2022 r.

  W 2022 r. zarejestrowano w kraju 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni absencji. Najczęstszą przyczyną absencji były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 rok. Rekomendacje KSR 2023

  Komitet Standardów Rachunkowości opublikował 31 stycznia 2023 r. nowe rekomendacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 rok. Zdaniem Komitetu rekomendacje te są potrzebne zwłaszcza w obecnych szczególnych warunkach związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego, spowodowaną w szczególności skutkami wojny na Ukrainie i kończącej się pandemii COVID-19, takimi jak inflacja, rosnące ceny surowców i energii, zmiany kursów walut obcych. Co rekomenduje KSR?

  Aktywni+ (plus) 2023 - wnioski od 1 lutego. Dofinansowanie projektów aktywizujących seniorów

  Od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski do programu na rzecz osób starszych "Aktywni plus". Organizacje pozarządowe i instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie od 25 tys. do 250 tys. zł na projekty mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

  40% sklepów internetowych w Europie oszukuje klientów. Na czym polegają praktyki manipulacyjne w e-handlu?
  Komisja Europejska i krajowe organy ds. ochrony konsumentów z 23 państw członkowskich, Norwegii i Islandii opublikowały wyniki akcji kontrolnej stron internetowych związanych z handlem detalicznym. Kontrola objęła 399 sklepów internetowych. Manipulacyjne praktyki internetowe wykryto w 148.
  Premier: od 2015 r. dochody budżetu państwa podwoiły się dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego
  Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i reformom fiskalnym rządu Prawa i Sprawiedliwości, dochody budżetu państwa od roku 2015 podwoiły się - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
  Wnioski do PFRON w 2023 roku

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) informuje, że od stycznia 2023 roku wnioski do PFRON w formie elektronicznej (przez internet / on-line) o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wniosków na likwidację barier technicznych, architektonicznych i barier w komunikowaniu się – trzeba składać w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – platformie internetowej przygotowanej przez PFRON.

  Korekta amortyzacji środków trwałych. Na jakim dokumencie?

  Jakim dokumentem księgowym należy dokonać korekty amortyzacji środków trwałych?

  Import węgla do Polski 2023 – odprawa, procedury, dokumenty

  Aby zabezpieczyć w obecnym sezonie grzewczym potrzeby odbiorców indywidualnych i firm, Polska importuje węgiel z różnych regionów świata. Przy odprawie węgla obowiązują określone procedury. Co muszą wiedzieć spedytorzy, którzy obsługują importerów węgla?

  e-Doręczenia już od 1 lutego 2023 r. Kolejny etap cyfryzacji urzędów

  e-Doręczenia. Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą w CEIDG od 1 lutego 2023 r. będą musieli podać adres mailowy do e-Doręczeń korespondencji z urzędami.

  Zarobki w ZUS 2023. Ile zarabiają pracownicy i dyrektorzy w ZUS-ie?

  W odpowiedzi z 24 stycznia 2023 r. na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu informacji od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników ZUS? Jakie podwyżki dostaną pracownicy ZUS w 2023 roku?

  Sprzedaż internetowa: dropshipping. Kwestie podatkowe

  Sprzedaż internetowa może przybierać różne formy. Decyzja o sposobie prowadzenia droppshipingu, często rzutuje na kwestie wyboru formy opodatkowania. Jak formy dropshippingu wpływają na wybór formy opodatkowania? Co o droppshipingu myśli Krajowa Informacja Skarbowa oraz sądy?

  Wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych – czy jest możliwa?

  Podatnik, który stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych, zasadniczo ma możliwość samodzielnego ustalenia stawek amortyzacyjnych do maksymalnych poziomów przewidzianych w ustawie o CIT. Wątpliwości podatników wciąż jednak budzi kwestia możliwości dokonania korekty stawki „wstecz”. 

  Dochód minimalny w UE. Rada UE przyjęła zalecenie
  30 stycznia 2023 r. Rada UE przyjęła zalecenie w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego. Zalecenie to przewiduje zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia. Cele te mają być zrealizowane poprzez propagowanie odpowiedniego wsparcia dochodu w formie dochodu minimalnego oraz skutecznego dostępu do usług wspierających i podstawowych dla osób niedysponujących wystarczającymi zasobami, a także poprzez propagowanie integracji na rynku pracy osób do niej zdolnych.
  Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje zakup bieżni?

  Podatniczka skorzystała z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyła od dochodu wydatki na zakup bieżni. Czy miała do tego prawo? Co uznał fiskus w interpretacji?

  Przewalutowanie kredytu a przychód podatkowy

  Przewalutowanie kredytów we frankach na kredyty w polskich złotych powoduje powstanie pewnej kwoty nadwyżki dotyczącej zapłaconego kapitału i odsetek, które podlegają zwrotowi. Wysokość tych kwot zależy od liczby zapłaconych rat i wielkości kredytu, aczkolwiek stany faktyczne zawarte we wnioskach o interpretacje podatkowe pokazują, że kwoty te mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. W efekcie po stronie osób fizycznych otrzymujących zwrot nadwyżki pojawiło się uzasadnione pytanie, czy taki zwrot powinien był opodatkowany. Jedną z takich spraw zajął się organ podatkowy w ramach interpretacji sygn. 0115-KDIT2.4011.395.2022.2.RS.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – styczeń/luty 2023

  Początek 2023 roku nie rozpieszcza oszczędzających. Większość banków pogorszyła oferty promocyjnych depozytów. Najczęściej w dół poszło oprocentowanie lub co najmniej maksymalna kwota, którą można zainwestować na preferencyjnych warunkach. 

  Substancja ekonomiczna spółki zagranicznej a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

  Wdrożenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania unormowanej, w art. 119a Ordynacji podatkowej, spowodowało wzmożenie kontroli podatkowych skupiających się głównie na podatnikach powiązanych transakcyjnie z podmiotami zagranicznymi. W toku przeprowadzania kontroli naczelną kwestią okazało się prawidłowe zdefiniowanie tzw. substancji ekonomicznej danej jednostki zagranicznej. Organy podatkowe nie posługują się w tym zakresie pożądaną praktyką wnikliwej analizy sytuacji danego podmiotu zagranicznego i jednocześnie pomijają przy tym kluczowe zagadnienie, jakim jest zakres działalności podejmowanej przez te podmioty. Liczne nieprawidłowości w tym zakresie dają podatnikom możliwość udowodnienia, że korzystają z wciąż w pełni legalnej optymalizacji podatkowej.

  Kredyty hipoteczne 2023. Zamiana WIBOR-u na WIRON - jak zmieni się rata kredytu

  Według szacunków Lendi, po zmianie wskaźnika z WOBOR-u na WIRON, dla kredytu 400 000 zł, zaciągniętego na 30 lat, wysokość miesięcznej raty może się obniżyć o blisko 400 zł. 

  Ferie zimowe 2023 - jak zaoszczędzić na wydatkach
  Na ferie zimowe w 2023 roku wybiera się co czwarty Polak. Wysokie i ciągle rosnące ceny powodują, że szukamy oszczędności. Polacy mocno tną wydatki, planując wyjazd – aż 73% będzie oszczędzać na standardzie hotelu i jego lokalizacji czy wyżywieniu – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener. Co drugi przeznaczy na zimowy wyjazd do 1,5 tys. zł na osobę. Jak zauważają eksperci Wiener, rośnie jednocześnie świadomość ubezpieczeniowa Polaków, bo już ponad 60% z nich wykupi na wyjazd przynajmniej jeden rodzaj ubezpieczenia. Nadal jednak oszczędza na tym aspekcie aż 17% badanych.
  Dyrektywa w sprawie ESG - implementacja w Polsce - projekt w I kwartale 2023 r.
  Ministerstwo Finansów w I kwartale 2023 r. skieruje do konsultacji projekt implementujący dyrektywę w sprawie ESG - poinformował cytowany w komunikacie po posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Piotr Patkowski.
  Czy samozatrudniony na zleceniu, czy umowie o dzieło ma prawo do wypoczynku?
  Rzecznik Praw Obywatelskich na skutek wniosku Związku Zawodowego Filmowców (ZZF) zwrócił się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia działań legislacyjnych odnośnie uregulowania w przepisach prawa do wypoczynku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (np. umowa o dzieło, czy zlecenie). Zdaniem Ministra raczej nie można tego zrobić w przepisach kodeksu pracy, czy rozporządzeniu do tego kodeksu. Natomiast możliwe jest objęcie określonej grupy zawodowej przepisami odrębnej ustawy (i uregulowanie w niej np. prawa do minimalnego, obligatoryjnego odpoczynku dobowego dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), tak, jak to zrobiono np. w ustawie o czasie pracy kierowców, czy ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.