Kategorie

Aport - od 1 kwietnia br. koniec okresu przejściowego

inforCMS
Od 1 kwietnia br. aporty do spółek mogą nie podlegać opodatkowaniu VAT, być zwolnione z podatku lub opodatkowane stawką 3%, 7%, 22%. Jak wybrać prawidłową stawkę?

Od 1 grudnia 2008 r. nie obowiązuje już przepis, który zwalniał z opodatkowania VAT wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego. Jednak w przepisach przejściowych nowego rozporządzenia (§ 38 rozporządzenia wykonawczego) pozostawiono możliwość stosowania nadal zwolnienia do 31 marca 2009 r. To od podatnika zależy, czy zastosuje zwolnienie, czy stawkę, jaka obowiązywałaby przy sprzedaży tego towaru w kraju. Od 1 kwietnia podatnik, który wnosi aport, będzie stosował stawki, jakie obowiązują przy sprzedaży wnoszonych aportem towarów. O zastosowaniu stawki decyduje przedmiot aportu, a nie - jak do tej pory - sama czynność aportu. Będzie mógł oczywiście stosować zwolnienie, ale pod warunkiem że dostawa takiego towaru jest zwolniona z VAT. Wnoszenie aportem towarów jest bowiem również dostawą towarów. Dlatego od 1 kwietnia br. aporty do spółek mogą nie podlegać opodatkowaniu VAT, być zwolnione z opodatkowania lub opodatkowane stawką 3%, 7% bądź 22%.

Aporty niepodlegające opodatkowaniu VAT

Aport nie będzie podlegał w ogóle opodatkowaniu, gdy przedmiotem aportu będzie przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 6 pkt 1 ustawy).

Reklama

W ustawie pojawiła się definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dla rozliczeń VAT możemy uznać, że przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, gdy do spółki będzie wnoszony zespół składników materialnych i niematerialnych wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 2 pkt 27e) ustawy).

W takim przypadku aport nie podlega w ogóle VAT. Dlatego nie dokumentujemy go fakturą i nie wykazujemy w deklaracji. Wnoszący aport nie koryguje również podatku naliczonego. Taki obowiązek może mieć spółka, do której wniesiono aport (art. 91 ust. 9 ustawy). Będzie musiała korygować podatek naliczony według zasad określonych w art. 91 ust. 1-8 ustawy, gdy:

1) wnoszący aport był zobowiązany dokonywać korekty rocznej po zakończeniu roku,

2) zmieniło się przeznaczenie wniesionych do spółki towarów czy wartości niematerialnych i prawnych, np. towar był wykorzystywany do wykonywania czynności zwolnionych, a będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych.

Przykład

Maria Kowalska prowadziła szkołę językową. Wykonywała jedynie czynności zwolnione z VAT. 10 kwietnia wniosła swoje przedsiębiorstwo do spółki, która wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione. Część środków trwałych będzie służyło czynnościom opodatkowanym i zwolnionym. Spółka może skorygować część nieodliczonego VAT od towarów, które zmieniły przeznaczenie.

Aporty zwolnione z VAT

Jeżeli wnosimy aportem składniki majątku przedsiębiorstwa, których nie możemy sklasyfikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, możemy zastosować zwolnienie, gdy wnoszone aportem towary możemy uznać za towary używane.

Obecnie towary używane to ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel i w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2). Po zmianie przepisów towar używany to:

1) rzecz ruchoma, np. samochody, maszyny, komputery,

Reklama

2) towar, który był używany przez wnoszącego aport przez co najmniej pół roku od nabycia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, to znaczy, że gdy np. samochód był używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego i następnie został wykupiony, to półroczny okres jest liczony od daty wykupu,

3) towar, przy nabyciu którego nie przysługiwało dokonującemu jego dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z wyjątkiem samochodów, które również można uznać za towar używany, gdy wnoszący aport mógł odliczyć 60% podatku naliczonego, nie więcej niż 6000 zł (§ 13 pkt 5 rozporządzenia wykonawczego). Należy wziąć pod uwagę, że decydujące znaczenie ma to, czy przepisy pozwalały na odliczenie VAT, a nie czy wnoszący aport z tego prawa skorzystał.

Prawo do odliczenia nie przysługuje, gdy: towar został zakupiony od osoby, która nie jest czynnym podatnikiem VAT, do jego sprzedaży zastosowano zwolnienie, sprzedaż była opodatkowana od marży, kupujący nie był czynnym podatnikiem VAT, towar został darowany.

Gdy budynek lub budowla albo jego część jest przedmiotem aportu, może być również zastosowane zwolnienie. Zwolnienie może być zastosowane niezależnie od tego, czy są to obiekty mieszkalne, czy nie, gdy:

1) dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres 2 lata lub dłuższy (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy);

Przykład

Spółka wybudowała magazyn, który użytkowała od listopada 2003 r. W kwietniu br. magazyn ten wniosła aportem do spółki. Magazyn został oddany w ramach pierwszego zasiedlenia. Dlatego nie można zastosować tego zwolnienia. Żeby uznać, że budynek został już zasiedlony po raz pierwszy, musi być oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (np. sprzedaż, najem, leasing, aport) po wybudowaniu lub ulepszeniu, gdy wydatki stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Dopiero spółka, do której wniesiono aport, jeżeli np. zechce sprzedać budynek, będzie mogła zastosować zwolnienie przewidziane dla obiektów, które zostały już zasiedlone po raz pierwszy. Gdy poniesie wydatki na ulepszenie, stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej, nie będzie mogła stosować zwolnienia przewidzianego dla budynków, które już zostały zasiedlone po raz pierwszy.

Z tego zwolnienia można zrezygnować na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy. Wnoszący aport i spółka, do której jest wnoszony, muszą być zarejestrowanymi podatnikami VAT. Muszą również złożyć zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie tej transakcji. Oświadczenie trzeba złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, w którym rozlicza się spółka, do której został wniesiony aport;

2) gdy budynek lub budowla według ustawy nie zostały zasiedlone po raz pierwszy lub nie minęły 2 lata od pierwszego zasiedlenia, aport budynków, budowli lub ich części jest zwolniony z VAT, gdy (art. 43 ust. 1 pkt 10a i ust. 7a ustawy):

• w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

• dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów; jeśli wydatki były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej budynku, zwolnienie przysługuje, gdy po ulepszeniu były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Aport składników majątku firmy, jeśli jest zwolniony z VAT, wnoszący aport musi wykazać go w pozycji 20 deklaracji VAT. Wystawia również fakturę VAT. Na takiej fakturze należy podać dodatkowo:

• symbol towaru lub usługi określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy powołują ten symbol, lub

• przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, lub

• przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę lub to świadczenie.

WAŻNE!

W przypadku aportu składników majątku firmy należy podać numer artykułu ustawy, na podstawie którego jest stosowane zwolnienie.

W tym przypadku wnoszący aport może być zobowiązany do korekty części odliczonego podatku, gdy przysługiwało mu prawo do odliczenia części lub całości podatku, a wnosząc aport mógł zastosować zwolnienie. Tak będzie w przypadku samochodów, od nabycia których zostało odliczone 60%, nie więcej niż 6000 zł (patrz: Kto może odliczyć VAT od zakupu samochodów i paliwa po wyroku ETS s. 7) lub gdy budynek jest sprzedawany po pierwszym zasiedleniu, a od jego nabycia przysługiwało odliczenie VAT.

Korekty powinien dokonać w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, czyli w tym przypadku wniesienie aportu (art. 91 ust. 5 ustawy). Okres korekty, czyli okres, w którym po wniesieniu aportu zwolnionego z VAT trzeba skorygować podatek, dla:

1) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, których wartość początkowa jest wyższa niż 15 000 zł - wynosi 5 lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania, gdy zostały zakupione po 1 czerwca 2005 r.;

2) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, których wartość początkowa przekraczała 3500 zł - wynosi 5 lat, a w przypadku nieruchomości - 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania, gdy zostały zakupione przed 1 czerwca 2005 r.;

W tych dwóch przypadkach korygujemy podatek za okres, który pozostał do końca korekty. Korekta roczna dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości 1/10 podatku naliczonego.

Przykład

Spółka w 2005 r. zakupiła budynek, od którego nabycia odliczyła 44 000 zł VAT. W okresie użytkowania nie poniosła wydatków na ulepszenie. W kwietniu 2009 r. wniosła budynek aportem do innej spółki. Ponieważ budynek był już zasiedlony po raz pierwszy, a od tego zasiedlenia minęły 2 lata, zastosowała zwolnienie.

Musi skorygować 6/10 odliczonego podatku w deklaracji za kwiecień. Gdyby wybrała opodatkowanie tej czynności, nie musiałaby korygować VAT.

3) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 15 000 zł - wynosi 1 rok, to znaczy, że gdy w roku, w którym zostały oddane do użytkowania, zostaną wniesione aportem i zostanie zastosowanie zwolnienie, należy skorygować cały odliczony VAT.

Aporty opodatkowane stawką 3%, 7%, 22%

Gdy przedmiotem aportu będzie budynek mieszkalny lub jego część (PKOB 11), albo sklasyfikowany pod symbolem ex 12.64, jego wniesienie może być opodatkowane stawką 7%, gdy nie zostaną spełnione warunki, aby korzystać ze zwolnienia. Stawką 7% będą również opodatkowane towary wnoszone aportem, jeśli są wymienione w załączniku nr 3 do ustawy lub § 6 i 7 rozporządzenia wykonawczego. Stawkę 3% stosujemy do towarów wymienionych w załączniku do ustawy z 11 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałych przypadkach musi być stosowana stawka podstawowa 22%.

 

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.