REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak skorygować zeznanie CIT-8

Sławomir Liżewski
inforCMS

REKLAMA

Jeśli w rozliczeniu CIT-8 znalazły się błędy, należy złożyć jego korektę. W zeznaniu możemy mieć do czynienia zarówno z zaniżeniem podatku, jak i z jego zawyżeniem. O czym należy pamiętać, korygując zeznanie?

Kiedy złożymy korektę zeznania

Korektę zeznania CIT-8 należy złożyć m.in. w przypadku:

Autopromocja

• zaniżenia przychodu,

• zawyżenia kosztów uzyskania przychodów,

• zawyżenia przychodów przedmiotowo zwolnionych od podatku,

• nieprawidłowej wysokości dokonanych odliczeń (np. straty z lat ubiegłych),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• niewłaściwego zaokrąglenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, itd.

Korekta może również dotyczyć zawyżenia wykazanego podatku - np. poprzez wykazanie niższej wartości przychodu zwolnionego od podatku. W takim przypadku należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Kiedy urząd sam może dokonać korekty

W określonych przypadkach urząd skarbowy może sam dokonać korekty złożonego zeznania. Dokonuje tego w ramach tzw. czynności sprawdzających.

Organ skoryguje zeznanie w razie stwierdzenia, że zawiera ono błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź wypełniono je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami (art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej).

ORGAN PODATKOWY W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU I ZAKRESU UCHYBIEŃ:

• koryguje zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień - jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł;

• zwraca się do składającego zeznanie o jego skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w zeznaniu podaje się w wątpliwość.

Jeśli organ podatkowy dokona korekty, to:

• uwierzytelnia kopię skorygowanego zeznania,

• doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanego zeznania wraz z informacją o związanej z korektą zeznania zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Autopromocja

UWAGA!

Na korektę dokonaną przez organ podatkowy organizacja będzie mogła wnieść sprzeciw do organu, który tej korekty dokonał. Sprzeciw należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Wniesienie sprzeciwu anuluje wówczas korektę.

W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta zeznania dokonana przez urząd wywołuje skutki prawne, jak korekta zeznania złożona przez podatnika.

Autopromocja

Podatnik nie musi jednak czekać na reakcję organu podatkowego. Przepisy umożliwiają dokonanie korekty deklaracji złożonej przez podatnika (art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej).

Jak złożyć korektę

Korekta deklaracji - w tym przypadku zeznania CIT-8 - następuje poprzez:

• złożenie skorygowanego zeznania, w którym w poz. 7 formularza CIT-8 należy zaznaczyć kwadrat dotyczący korekty zeznania,

• dołączenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Wzór. Uzasadnienie korekty zeznania

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zobowiązanie wynikające z deklaracji jest zobowiązaniem do zapłaty, a w przypadku skutecznie złożonej korekty - zobowiązaniem tym staje się zobowiązanie określone przez podatnika w deklaracji korygującej. Organ podatkowy, nie akceptując korekty, powinien natomiast wszcząć postępowanie w sprawie określenia tego zobowiązania, w toku którego zobowiązany jest rozważyć wszystkie okoliczności mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania i „wymiar” zobowiązania za dany okres rozliczeniowy (wyrok WSA z 14 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3851/06).

Korekta deklaracji a decyzja organu podatkowego

Warto wspomnieć o przypadku, gdy organ podatkowy wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. W momencie, w którym decyzja taka stanie się ostateczna, zawarte w niej rozstrzygnięcie zastępuje zobowiązanie zadeklarowane przez podatnika np. w złożonym zeznaniu.

Instytucja korekty deklaracji (...) może być skutecznie wykorzystywana, dopóki prawnie wiążąca jest wysokość zobowiązania wynikająca z samoobliczenia przeprowadzonego przez podatnika. Wejście w miejsce tego samoobliczenia ostatecznej decyzji podatkowej usuwa z obrotu prawnego przedmiot potencjalnej korekty. Podatek, do którego zapłaty zobowiązany jest podatnik, nie wynika już bowiem z deklaracji podatkowej, tylko z decyzji organu. Dlatego wszelkie zmiany związane z tym podatkiem mogą być dokonywane jedynie poprzez zmianę decyzji ostatecznej przy respektowaniu zasady trwałości takiej decyzji (wyrok NSA z 18 kwietnia 2005 r., sygn. akt FSK 1787/04).

Kiedy nie można składać korekty

Należy pamiętać, że nie zawsze będziemy mogli złożyć skuteczną korektę zeznania.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

• ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą; korekta złożona w tym przypadku nie wywołuje skutków prawnych;

• przysługuje nadal po zakończeniu:

- kontroli podatkowej,

- postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

A zatem czas trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego uniemożliwi złożenie korekty zeznania. Jednak trzeba pamiętać, że nie dotyczy to czynności sprawdzających. Czynności sprawdzające nie są tożsame z kontrolą podatkową ani z postępowaniem i nie stanowią przeszkody w skutecznym złożeniu korekty deklaracji podatkowej.

 

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Może się zdarzyć, że podatnik po złożeniu zeznania CIT-8 zorientuje się, że zapłacił za wysoki podatek. Wystąpi wówczas nadpłata, która w tym przypadku powstanie z dniem złożenia zeznania. Przy czym „dzień złożenia deklaracji” oznacza w tym przypadku dzień rzeczywistego otrzymania deklaracji przez organ podatkowy (patrz: wyrok WSA z 18 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 31/08).

Organizacja może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku m.in. w przypadku, gdy w złożonym zeznaniu wykazała zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłaciła zadeklarowany podatek albo wykazała nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej (art. 75 § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej).

UWAGA!

Równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć skorygowane zeznanie.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania - w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola.

Wzór. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Czego możemy się obawiać, składając korektę

Pamiętajmy, że złożenie korekty zeznania wraz z uzasadnieniem lub wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą mogą zasugerować organowi podatkowemu istnienie innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

W sytuacji gdy organ po złożeniu przez stronę deklaracji korygującej poweźmie wątpliwości co do wykazanego w niej zobowiązania lub kwoty zwrotu podatku, powinien wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego za dany okres obrachunkowy (wyrok NSA z 7 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Gd 419/00).

Ile mamy czasu na złożenie korekty

Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat.

Oznacza to, że organizacja ma 5 lat na złożenie korekty zeznania. Dotyczy to również nadpłaty podatku.

Jak stanowi art. 80 Ordynacji podatkowej, prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

Po upływie tego terminu wygasa również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

UWAGA!

Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty.

Odsetki za zwłokę

W terminie do złożenia zeznania organizacja powinna - poza złożeniem zeznania - także wpłacić wynikający z niego podatek. Oznacza to, że jeśli organizacja złoży korektę zeznania przed terminem złożenia zeznania (tj. zwykle przed 31 marca), to nie zapłaci ewentualnych odsetek za zwłokę, jeśli korekta dotyczy zaniżenia podatku. W przeciwnym razie należy zapłacić odsetki za zwłokę.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć o regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2009 r. dotyczącej obniżonej stawki odsetek za zwłokę. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji (wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty) i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, możemy zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka tych odsetek jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku (art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej).

Obniżonej stawki nie stosuje się do korekty deklaracji:

• złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,

• dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Odsetki za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek za zwłokę są naliczane według wzoru:

Kz × L × O1

= On = Opz

365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kz - kwotę zaległości,

L - liczbę dni zwłoki,

O1 - obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,

365 - liczbę dni w roku,

On - kwotę odsetek,

Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.

UWAGA!

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne obniżone stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane według wzoru odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ OBOWIĄZUJĄCE OBECNIE WYNOSZĄ:

• 11% - stawka zwykła,

• 8,25% - stawka obniżona.

Odsetki według tych stawek należy obliczać od 26 lutego 2009 r.

Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika

Warto wspomnieć o możliwości podpisywania deklaracji (zeznań) przez pełnomocnika. Możliwość taka istnieje, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej (art. 80a Ordynacji podatkowej).

Pełnomocnictwo do podpisywania zeznań oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa organizacja powinna złożyć organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku dochodowego.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.

W związku z tym, jeśli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia organizację z obowiązku podpisania deklaracji.

Podstawy prawne:

- ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320

- rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach - Dz.U. Nr 165, poz. 1373; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 236, poz. 1633

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Korekta dokumentów złożonych do ZUS 2023/2024. Co z nadpłatami? Jakie zmiany od nowego roku? [Wyjaśnienia ZUS]

  ZUS w szerokiej kampanii medialnej informuje i przypomina od pewnego czasu, że tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty tych dokumentów za okres od stycznia 2022 r. są możliwe w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. ZUS przygotował też odpowiedzi na 9 najczęściej pojawiających się pytań na ten temat. Wyjaśnia m.in. kwestię ew. sankcji za brak korekt, zasady odzyskiwania nadpłat, czy zmiany dot. korygowania dokumentów od 1 stycznia 2024 r.

  Wyższy podatek dochodowy, by sfinansować transformację klimatyczną

  65 proc. polskich respondentów mogłoby płacić większy podatek dochodowy, by pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach poradzić sobie z kosztami zielonej transformacji; 51 proc. zgodziłoby się zapłacić dodatkowe 1-2 proc. swojego dochodu - wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

  Księgowa odchodzi a firma zostaje z problemem. Co zrobić, by zatrzymać księgową?

  Wiele firm zna tę sytuację – ważny specjalista taki jak księgowa zaczyna zdradzać oznaki zmęczenia i niezadowolenia z pracy. Brak czasu, za dużo obowiązków, nadmiar dokumentów – to prosta droga do wypalenia zawodowego i rezygnacji ze stanowiska. Jednak czy przedsiębiorcy są gotowi na konsekwencje, jakie niesie za sobą odejście tak ważnego pracownika? Co zrobić, by zatrzymać księgowego w firmie?

  Tabela kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2023 z 28 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3542 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 28 listopada 2023 r. NBP nr 230/A/NBP/2023. Średni kurs euro 4,3542 zł.

  ZUS: Brak korekty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA do końca 2023 r. bez kar dla przedsiębiorcy

  ZUS informuje, że korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. jest możliwa tylko do końca 2023 roku. Przy czym jeżeli ktoś nie zdąży z korektą w tym terminie, ZUS nie będzie stosował sankcji. Warto też wiedzieć, że błędy w dokumentach rozliczeniowych z ZUS za okres od stycznia 2022 r. - można korygować w ciągu kolejnych 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. 

  Przedłużenie 0 proc. VAT na żywność w 2024 r. "Marszałek Hołownia nie poddaje projektu pod obrady Sejmu"

  Zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu jest aktywna - mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zarzucając Szymonowi Hołowni, że nie poddaje pod obrady trzech projektów ustaw, dot. przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Zaapelował też do Hołowni, by zachowywał więcej powagi kierując obradami Izby.

  Aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat

  "W związku ze zmianami demograficznymi, aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat. Pandemia covid-19 zaostrzyła niedobory umiejętności, z którymi boryka się już wiele sektorów." Jakie wyzwania czekają rynek pracy w UE? Rozmawiali o tym przedsiębiorcy podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

  PIT za 2023 rok: chcesz zapłacić niższy podatek, skorzystaj z ulg i odliczeń, jest na to jeszcze miesiąc. Ale czy potrafisz

  Znajomość prawa podatkowego nigdy nie była mocną stroną Polaków, także i dlatego, że ulg i odliczeń było dużo a same przepisy mało zrozumiałe. Dlatego składanie rocznych PIT-ów zawsze wywoływało tak wielkie poruszenie. Teraz większości Polaków spełnienie rocznego obowiązku podatkowego ułatwia sam fiskus, wypełniając PIT-y roczne i oddając je do cyfrowej akceptacji. Jednak tak przygotowane deklaracje podatkowe najczęściej nie uwzględniają wszystkich możliwych odliczeń i ulg podatkowych.

  Dostosowanie zasad wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSEF – projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zaproponowane zmiany mają dostosować  wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSeF. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem tych dotyczących faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną VAT, które będą obowiązywały od 2025 r.

  Nowe zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt rozporządzenia. Co się zmieni?

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. To nowe rozporządzenie ma od 1 lipca 2024 r. zastąpić rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP. Wprowadzone zostanie większe zabezpieczenie dla wygenerowanych tokenów. Określono również zasady nadawania uprawnień i dostępu do faktur VAT RR przez rolników ryczałtowych oraz oznaczania faktur kodem QR.

  REKLAMA