Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie zmiany dla podatników wniosła nowelizacja ustawy akcyzowej

inforCMS
Od 10 lipca 2009 r. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – Dz.U. Nr 98, poz. 819. Wprowadzone przez nią zmiany dotyczą przede wszystkim obrotu wyrobami tytoniowymi, spirytusowymi, winiarskimi i procedury nanoszenia znaków akcyzy na te wyroby.

Nowelizacja nie wyjaśniła wszystkich wątpliwości dotyczących banderol na papierosy. Omawiamy skutki tych zmian dla sprzedawców wyrobów tytoniowych oraz pozostałe wprowadzone zmiany.

Banderole na papierosy

Przed 1 marca 2008 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, podstawą do wprowadzania znaków akcyzy była ustawa z 2004 r. o podatku akcyzowym oraz rozporządzenie wykonawcze, które określało wzór banderoli.

Z dniem utraty mocy obowiązującej ustawy z 2004 r. utraciła ważność podstawa obowiązywania znaków wydanych na podstawie tej ustawy. Zatem stare znaki akcyzy utraciły swoją ważność z dniem 1 marca 2009 r. Jednak na podstawie przepisu przejściowego postanowiono przedłużyć ich okres ważności o sześć miesięcy od daty utraty ich ważności.

Ministerstwo Finansów utrzymuje jednak, że terminem, od którego należy liczyć sześciomiesięczny okres przedłużonej ważności starych banderoli, jest 1 stycznia 2009 r., a nie 1 marca 2009 r. Ministerstwo wydało nawet specjalny komunikat, w którym podtrzymuje to stanowisko.

Treść specjalnego komunikatu Ministerstwa Finansów w sprawie terminu ważności dotychczasowego wzoru banderol na wyroby tytoniowe publikujemy na str. 3 bieżącego numeru.

Ministerstwo tłumaczy swoje stanowisko tym, że wydane na podstawie ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nie wprowadziło nowych wzorów. Jednak z formalnoprawnego punktu widzenia wprowadzenie znaku akcyzy nowym rozporządzeniem, na podstawie nowej ustawy, nawet w sytuacji, gdy znak ten nie uległ jakimś wizualnym zmianom, graficznie wygląda tak samo jak ten obowiązujący przed 1 marca 2009 r. - jest równoznaczne z wprowadzeniem nowego znaku akcyzy. Dlatego sześciomiesięczny termin należałoby liczyć od 1 marca, a nie od 1 stycznia. Wówczas stare znaki akcyzy zachowałyby ważności do końca sierpnia 2009 r. Resort uważa jednak inaczej i prawdopodobnie z tego też powodu podatnicy, obawiając się konfliktu z organami celnym, będą stosować się do zaleceń Ministerstwa.

W efekcie tych zmian podatnicy, którzy posiadają znaczne zapasy papierosów ze starymi znakami akcyzy według wzoru obowiązującego do 31 grudnia 2008 r., po utracie ich ważności, tj. od 1 lipca, aby móc wprowadzić je do obrotu, muszą najpierw nabyć, a następnie ponaklejać na nie banderole legalizacyjne. Chodzi tu o wszystkich tych podatników, którzy uczestniczą w obrocie papierosami, czyli producentów, hurtowników i detalistów.

WAŻNE!

Producenci, hurtownicy, detaliści, którzy posiadają znaczne zapasy papierosów ze starymi znakami akcyzy, po utracie ich ważności, tj. od 1 lipca, aby móc wprowadzić je do obrotu, muszą nanieść na nie banderole legalizacyjne.

Sankcyjna stawka podatku

Koszt jednej banderoli legalizacyjnej wynosi 1,30 zł. Bez naklejonych znaków legalizacyjnych podatnicy nie mogą już wprowadzać do obrotu (sprzedaży) papierosów ze starymi banderolami. W związku jednak z wprowadzeniem znaków legalizacyjnych pojawia się kolejny problem. Otóż zasady nanoszenia znaków legalizacyjnych na papierosy ze starymi znakami akcyzy reguluje znowelizowany art. 8 ust. 5 ustawy akcyzowej. Zgodnie z jego brzmieniem: Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług, a w przypadku papierosów lub tytoniu do palenia oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy.

Przepis ten funkcjonuje w połączeniu z przepisem art. 99 ust. 10, zgodnie z którym (...) w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 70% maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym.

Oznacza to, że w przypadku przekroczenia ceny papierosów powyżej ceny maksymalnej, która jest ceną wydrukowaną na opakowaniu papierosów plus 1,30 zł za znak legalizacyjny, podatnik będzie obciążony tzw. sankcyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 70% maksymalnej ceny detalicznej.

WAŻNE!

W przypadku przekroczenia ceny papierosów powyżej ceny maksymalnej, która jest ceną wydrukowaną na opakowaniu papierosów plus 1,30 zł za znak legalizacyjny, podatnik będzie obciążony tzw. sankcyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 70% maksymalnej ceny detalicznej.

Ustawodawca dopuszcza możliwość częściowego przeniesienia kosztu banderoli legalizacyjnych na nabywcę końcowego, czyli kupującego papierosy. Otóż mechanizm ten również zawiera w sobie znowelizowany art. 8 ust. 5. Z jego treści wynika, że podatnik może powiększyć cenę papierosów o kwotę 1,30 zł i wówczas nie będzie dodatkowo obciążony podatkiem akcyzowym. Przekroczenie tej kwoty skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty podatku według sankcyjnej stawki 70% od nadrukowanej ceny, bez możliwości odliczenia podatku zapłaconego w poprzednich fazach obrotu.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski prowadzi hurtownię. Sprzedaje w niej wyroby tytoniowe: papierosy, cygara, tytoń. Na dzień 1 lipca 2009 r. posiadał znaczne zapasy magazynowe papierosów, których nie udało mu się sprzedać do 30 czerwca 2009 r. Papierosy te są opatrzone znakami akcyzowymi, według wzoru obowiązującego do końca 2008 r. Aby po 1 lipca 2009 r. Jan Kowalski mógł sprzedać te papierosy, musi wcześniej nabyć, a następnie nakleić po jednym znaku legalizacyjnym o wartości 1,30 zł na każde opakowanie papierosów. Przy założeniu, że papierosy, które sprzedaje, mają wydrukowaną cenę maksymalną 7,50 zł, wolno mu po naklejeniu znaków legalizacyjnych sprzedać papierosy za kwotę 8,80 zł. Jeśli będzie chciał sprzedać za większą kwotę, będzie obciążony podatkiem sankcyjnym - 70% ceny maksymalnej, tj.: 7,50 x 70% = 5,25 zł.

 

Cena za papierosy z VAT

Przy przenoszeniu kosztu zakupu banderoli legalizacyjnych na kupującego pojawia się kolejny, bardzo poważny problem. Znowelizowana ustawa o akcyzie nie sprecyzowała niestety, czy kwota 1,30 zł stanowi kwotę brutto, czy też jest to kwota netto. Problem ten został dostrzeżony przez podatników i ekspertów. Otóż ustawa o VAT zwalnia z tego podatku tylko dostawę znaków akcyzy na rzecz podmiotów, które są uprawnione do ich otrzymania. Zatem ponoszony koszt banderoli legalizacyjnej powinien być powiększony o VAT. Innymi słowy, jeśli kwota 1,30 będzie kwotą brutto, podatnik nie może podnieść ceny o 1,30 zł, ponieważ w ten sposób przekroczy cenę maksymalną wydrukowaną na opakowaniu jednostkowym, a tym samym powstanie obowiązek zapłaty sankcyjnego podatku.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski sprzedaje papierosy ze starymi znakami akcyzy. Kupił on, a następnie będzie naklejał na papierosy znaki legalizacyjne. Cena maksymalna za papierosy wynosi 7,50 zł. Cena za znak legalizacyjny - 1,30 zł, plus 22% VAT (1,30 x x 22%), tj. 0,28 zł. W ten sposób Jan Kowalski przekroczy kwotę, na którą składa się cena maksymalna wydrukowana na opakowaniu jednostkowym wraz z kwotą za znak legalizacyjny. W sumie cała cena, którą zapłaci nabywca, wyniesie 9,08 zł.

Aby uniknąć zapłaty dodatkowej akcyzy, Jan Kowalski mógłby powiększyć cenę papierosów najwyżej o 1,10 zł. W ten sposób wprawdzie nie przeniesie całego kosztu zakupu banderoli legalizacyjnych na kupującego, ale uniknie zapłaty dodatkowego podatku.

Oczywiście można się spodziewać wyjaśnień ze strony Ministerstwa Finansów albo rychłej nowelizacji art. 8 ust. 5. Sprawa byłaby jasna i przejrzysta, gdyby w przepisie tym zawarto zapis, że kwota 1,30 zł za banderole legalizacyjne jest kwotą netto, do której bez dodatkowej sankcji można doliczyć 22% VAT.

Banderole ważne tylko rok

Odnośnie do znaków akcyzy, które zostaną wydane pod rządami znowelizowanej ustawy, ustawodawca przewidział obowiązek dla podatnika dotyczący oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych do końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.

Od 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu.

Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność tylko do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe, które nie zostaną wykorzystane do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, podatnik będzie zobowiązany zwrócić do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał. Przy czym za zwrócone znaki akcyzy nie będzie mu przysługiwał zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, kwot wpłaconych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy ani należności za legalizacyjne znaki akcyzy.

Banderole na wyroby winiarskie i spirytusowe

Po nowelizacji ustawodawca doprecyzował, że podatnicy obowiązani do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich będą obowiązani uczynić to w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania znaków, natomiast w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego sprowadzić na terytorium kraju wyroby spirytusowe lub winiarskie oznaczone tymi znakami. Po upływie tego terminu znaki te stracą ważność dla podmiotu. Podatnik, który je wcześniej nabył, nie będzie mógł już ich naklejać na wyroby spirytusowe czy winiarskie. Będzie natomiast zobowiązany zwrócić je podmiotowi, tj. właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w ciągu 30 dni od dnia utraty ich ważności.

Podatnikom, którzy zwrócą nieważne, niewykorzystane, a jednocześnie nieuszkodzone znaki akcyzy podmiotowi, który je wydał, będzie przysługiwał bezzwłoczny zwrot wpłaconych kwot za znaki akcyzy. Wyjątek dotyczy tylko znaków akcyzy niewykorzystanych, a nabytych w celu naklejenia na wyroby tytoniowe. Podatnikom, którzy nabędą znaki akcyzy na wyroby tytoniowe, zwrot kwot wydatkowanych na ich zakup nie przysługuje. Natomiast zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy jest obowiązkiem.

WAŻNE!

Podatnikom zwracającym niewykorzystane, nieuszkodzone znaki akcyzy przysługuje zwrot kwot zapłaconych przy nabyciu tych znaków, z wyjątkiem kosztów nabycia znaków akcyzy przeznaczonych na wyroby tytoniowe.

Podstawa opodatkowania akcyzą w przypadku ambulansu

Znowelizowane przepisy o akcyzie wprowadziły zasadę określania podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym dla samochodu ambulansu. Ustawodawca wyróżnił ambulans spośród innych samochodów i zastrzegł, że w przypadku określania podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym nabycia ambulansu, do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?