Kategorie

Jak zostać dyplomowanym księgowym

Gyöngyvér Takáts
inforCMS
Od ponad pół roku śledzimy postępy prac Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nad certyfikacją zawodu księgowego. Na posiedzeniu 20 lipca 2009 r. Zarząd Główny SKwP podjął stosowne uchwały regulujące sprawę zawodu dyplomowanego księgowego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podjął trzy uchwały mający na celu uregulowanie zawodu księgowego. Są to:

• uchwała nr 732/110/2009 w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy”,

• uchwała nr 732/111/2009 w sprawie certyfikacji zawodu księgowego,

• uchwała nr 732/112/2009 w sprawie powołania Rady Pracodawców.

Kto i jak może zostać dyplomowanym księgowym - regulują pierwsze dwie uchwały obejmujące również uzupełniające załączniki.

Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki. Oznacza to, że dyplomowany księgowy zajmuje się nie tylko prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczeniem podatkowym, ale także prowadzeniem gospodarki finansowej jednostki. Dlatego przeważnie jest na stanowisku głównego księgowego lub dyrektora finansowego.

Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która spełni następujące warunki:

• ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe, i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,

• korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

• ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

• jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,

• złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,

• złożyła przyrzeczenie (tekst, który został określony w uchwale 732/110/2009).

UWAGA

Biegły rewident może uzyskać tytuł dyplomowanego księgowego po złożeniu odpowiedniego wniosku do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Rota przyrzeczenia ma następujące brzmienie:

Przyrzekam, że jako dyplomowany księgowy, wykonując zawód księgowego, będę wypełniać powierzone mi obowiązki w poczuciu odpowiedzialności, z należytą rzetelnością, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i nie splamię godności nadanego mi tytułu dyplomowanego księgowego. Przyrzekam, że będę stale poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe zgodnie z nałożonymi na mnie obowiązkami oraz w celu osobistego rozwoju zawodowego.

Przyrzeczenie odbiera Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub osoba przez niego upoważniona.

Wymaganie kwalifikacyjne

Jak wynika z uchwały 732/110/2009, dyplomowanym księgowym może zostać osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie. W zależności od stopnia wykształcenia różni się wymagany okres doświadczenia zawodowego. Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie może przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego.

Tabela 1. Wymaganie kwalifikacyjne

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Drogi uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego

Reklama

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wyznaczyło ścieżkę edukacyjną uzyskania dyplomu, która obejmuje cztery poziomy kształcenia. Na każdym poziomie uzyskuje się odpowiedni stopień kwalifikacji zawodowej. Program dla każdego poziomu został przyjęty w ramach „Założeń organizacyjno-programowych” przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie odrębnie określiło wymaganie kwalifikacyjne dla poszczególnych poziomów. Osoba ubiegająca się o certyfikat zawodowy, przystępując do określonego postępowania kwalifikacyjnego, musi spełnić odpowiednie wymagania oraz zdać egzamin potwierdzający ukończenie danego poziomu.

UWAGA

Do uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego nie jest wymagane posiadanie obywatelstwa polskiego.

Tabela 2. Wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych poziomów

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Źródło: uchwała nr 732/111/2009; regulamin wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego.

Tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego jest uzyskiwany w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia lub eksternistycznie. Nie można zwolnić się z egzaminu końcowego. Zdawanie tego egzaminu, polegającego na rozwiązaniu zadań sytuacyjnych, jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego.

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego składa kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia, a także oświadczenie o spełnieniu tych warunków, które nie są potwierdzane dokumentami.

 

Praktyka zawodowa

Reklama

W zapisach uchwał SKwP wielokrotnie jest wymagana odpowiednia praktyka zawodowa. I tak, dyplomowanym księgowym nie może zostać osoba bez wymaganej praktyki zawodowej. W przypadku posiadania wyższego wykształcenia do uzyskania dyplomu potrzebna jest trzyletnia praktyka, w przypadku średniego wykształcenia - sześcioletnia. Poza tym po uzyskaniu tytułu specjalisty ds. rachunkowości wymagana jest co najmniej dwuletnia praktyka przy wykształceniu wyższym, a co najmniej pięcioletnia przy wykształceniu średnim.

Za praktykę w rachunkowości uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu nie mniejszym niż 1/2 etatu bądź odpłatnej umowy cywilnoprawnej lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności:

• prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

• wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

• sporządzanie sprawozdań finansowych.

UWAGA

Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, a także sporządzanie sprawozdań finansowych uważa się za praktykę na samodzielnym stanowisku.

Dokumentami potwierdzającymi przedmiot i czas trwania praktyki w rachunkowości powinny być oryginały bądź uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy. Z uchwały nie wynika, czy musi być to uwierzytelnienie notarialne, czy też akceptowany będzie inny sposób.

Jeżeli z nazwy wskazującej charakter stanowiska pracy lub z formy prawnej jednostki będącej pracodawcą nie wynika wymagana praktyka, dodatkowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest zakres obowiązków (zakres czynności).

W razie zatrudnienia w jednostce świadczącej usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych udokumentowania wymaga rodzaj uprawnienia, na podstawie którego jednostka ta prowadzi działalność, a także szczegółowy okres i zakres faktycznie wykonywanych czynności.

Postępowanie kwalifikacyjne w celu uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego prowadzi Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna.

Po uzyskaniu tytułu dyplomowanego księgowego...

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia prowadzi rejestr osób, które uzyskały tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego, zwany „Rejestrem dyplomowanych księgowych” lub „rejestrem”. Zasady prowadzenia rejestru określa Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dane zawarte w rejestrze mogą być - za indywidualną zgodą dyplomowanego księgowego - ujawniane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ma nadzieję, że pierwsze dyplomy będą przekazane już w 2010 r. Pod hasłem: Krok bliżej do tytułu „dyplomowanego księgowego” odbędzie się też konkurs „Księgowy Roku 2009”.

Nie wystarczy tylko uzyskać ten dość trudno dostępny tytuł. Dyplomowani księgowi zobowiązani są do ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Zakres ustawicznego doskonalenia zawodowego obejmuje - występujące bieżąco - szczególnie ważne, trudne, nowo uregulowane zagadnienia: rachunkowości, finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania i kadr, płac i ubezpieczeń, podatków i ceł, prawa gospodarczego, systemów informatycznych dla rachunkowości i zarządzania, etyki zawodowej.

Organizatorem szkoleń służących ustawicznemu doskonaleniu zawodowemu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Szkolenia mogą być również prowadzone przez inne jednostki upoważnione do tego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Dyplomowany księgowy jest zobowiązany do zaliczenia - w okresie kolejno po sobie następujących trzech lat - co najmniej 120 godzin szkoleń. Obowiązek doskonalenia zawodowego powstaje w pierwszym roku kalendarzowym następującym po roku uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego.

W każdym roku wymagane jest zaliczenie co najmniej 20 godzin szkoleń możliwych do zweryfikowania, tj. zakończonych wydaniem stosownego zaświadczenia stwierdzającego, że szkolenie to spełnia warunki programu doskonalenia zawodowego.

Dyplomowany księgowy składa w oddziale okręgowym Stowarzyszenia, właściwym ze względu na jego przynależność organizacyjną:

do 31 stycznia każdego roku - oświadczenie o odbytych w minionym roku szkoleniach możliwych do zweryfikowania, obejmujących co najmniej 20 godzin,

raz na trzy lata - oświadczenie o odbytych szkoleniach, które nie są możliwe do zweryfikowania, obejmujących co najmniej 60 godzin.

UWAGA

W sprawach kształcenia i ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych, które nie zostały uregulowane w uchwale, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).

Wzór 1. Oświadczenie dyplomowanego księgowego o odbytych szkoleniach obowiązkowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na udokumentowany wniosek dyplomowanego księgowego prezydium zarządu oddziału okręgowego Stowarzyszenia może - w uzasadnionych przypadkach - uznać za spełniony obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego na podstawie dorobku dyplomowanego księgowego w dziedzinie rachunkowości, finansów lub rewizji finansowej, znajdującego wyraz:

• w pracy naukowej lub dydaktycznej,

• w publikacjach fachowych,

• w udziale w pracach legislacyjnych.

Wzór 2. Wniosek dyplomowanego księgowego o uznanie szkoleń w ramach UDZ

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nadzór nad przestrzeganiem przez dyplomowanych księgowych zasad i spełnianiem obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego sprawują prezydia zarządów oddziałów okręgowych Stowarzyszenia. W przypadku rażącego naruszenia obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia składa wniosek do właściwego sądu koleżeńskiego. Sąd może nałożyć kary przewidziane w regulaminie sądu koleżeńskiego.

oprac. Gyöngyvér Takáts

ekonomista

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.