Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy można refakturować zakupione usługi

Agnieszka Ryms
inforCMS
Przepisy podatkowe nie posługują się pojęciem refakturowania usług, co nie oznacza, że jest to zabronione. Praktyka stosowania przepisów o VAT wykształciła zasady dokonywania refakturowania.

 

Zagadnienia dotyczące refakturowania usług wzbudzały bardzo wiele kontrowersji zarówno na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 roku, jak również na gruncie aktualnie obowiązującej ustawy o VAT z 2004 roku.

Brak definicji

Większość problemów związanych z refakturowaniem wynika głównie z faktu, że w przepisach polskiego prawa podatkowego brak jest legalnej definicji refakturowania. W związku z tym praktyka podatkowa opiera się na dotychczasowym dorobku orzecznictwa, jak również interpretacjach organów podatkowych w tym zakresie.

Termin refakturowanie jest potocznym określeniem czynności wystawiania faktur, które mają na celu przeniesienie ciężaru wydatku na osoby trzecie. Jednym z częstszych przypadków refakturowania usług jest przypadek, gdy podmiot otrzymujący fakturę z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych wystawia fakturę (refakturę) na podmiot, który z tych usług faktycznie korzysta, przy zastosowaniu tych samych wartości (ceny i stawki VAT), jakie zostały wyszczególnione na fakturze pierwotnej.

Orzecznictwo sądowe

Jednym z najistotniejszych orzeczeń sądowych, w przedmiocie refakturowania, jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2001 r. (sygn. akt III SA 1466/00). W wyroku tym sąd podjął próbę wyjaśnienia istoty refakturowania. Zdaniem sądu refakturowanie usług oznacza fakturowanie usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. Podatnik wykonujący usługę przy pomocy osoby trzeciej ma obowiązek jej fakturowania. Orzeczenie powyższe, choć zostało wydane na gruncie ustawy o VAT z 1993 roku. zachowuje nadal swoją aktualność.

Bardziej precyzyjnie elementy refakturowania określone są w interpretacjach organów podatkowych (zob. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim z 29 czerwca 2006 r., nr PP/443-37/2006, postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z 30 czerwca 2006 r., nr DV/443-64/06).

Większość z elementów, które określają refakturowanie usług, nie budzi wątpliwości. Jednak dwa jego elementy, a mianowicie stawka i podstawa opodatkowania, sprawiają w praktyce bardzo wiele kontrowersji.

Stawka podatku

W przypadku refakturowania usług należy stosować zawsze tą samą stawkę podatku od towarów i usług (ewentualnie zwolnienie z tego podatku), jaka wynika z faktury pierwotnej. Stwierdzić należy, że odsprzedaż danej usługi podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla tej usługi na każdym szczeblu obrotu gospodarczego - jest to zasada przywiązania stawki do przedmiotu opodatkowania, niezależnie od sposobu dokonywania odsprzedaży danej usługi (zob. postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie z 22 listopada 2006 r., nr PP-443/1/35/06, postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z 2 sierpnia 2006 r., nr US.VI-443-17/06).

Nieco inna sytuacja jest natomiast w przypadku nabycia usług korzystających ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Przykładem mogą być tu usługi pocztowe, świadczone przez Pocztę Polską. Usługi te (sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 64.11), wymienione w poz. 2 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, korzystają na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jak więc powinien zachować się podmiot, chcący nabyte uprzednio usługi pocztowe refakturować na swojego kontrahenta?

Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawa o VAT wyróżnia dwa rodzaje zwolnień, a mianowicie podmiotowe i przedmiotowe. Cechą zwolnień przedmiotowych jest zwolnienie z opodatkowania określonych czynności bez względu na cechy podmiotu je świadczącego. Natomiast ze zwolnień podmiotowych mogą korzystać tylko podmioty spełniające wymienione w ustawie przesłanki.

Wskazane zwolnienie przewidziane dla usług pocztowych jest kompilacją zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. W konsekwencji nabycie zwolnionych z opodatkowania usług pocztowych nie będzie uprawniało do refakturowania ich w oparciu o zwolnienie z podatku od towarów i usług, gdyż nie została tu spełniona przesłanka dotycząca elementu podmiotowego, co z kolei skutkować będzie koniecznością refakturowania tego typu usług na zasadach ogólnych (zob. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów z 12 stycznia 2007 r., nr 1438/443/331-133/2006/2007/AZ).

Podstawa opodatkowania

Drugim elementem rodzącym liczne wątpliwości przy refakturowaniu jest właściwe określenie podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Odnosząc powyższy przepis do ustalenia podstawy opodatkowania, przy refakturze usług mogą pojawić się wątpliwości, czy podstawą opodatkowania powinna być kwota netto czy brutto wynikająca z faktury pierwotnej.

Zdecydowana większość interpretacji organów podatkowych w tej kwestii skłania się ku stanowisku, że podstawą opodatkowania przy refakturowaniu powinna być kwota netto (zob. postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 24 października 2005 r., nr 1473/VW/443/280/198 /2005/JW). Ponieważ dokonując refakturowania podatnik nie może dokonywać żadnych doliczeń do wartości zakupionej usługi (towaru) na fakturze wystawionej przez podatnika zarówno kwota netto, jak i wartość podatku musi być identyczna jak na fakturze potwierdzającej zakup. Powyższe odnosi się także do zakupu usług noclegowych, gastronomicznych, paliwa, wynajmu samochodów (zob. postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim z 29 czerwca 2006 r., nr PP/443-37/2006, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto z 18 stycznia 2006 r., nr PP/443-243/3456/05).

Podkreślić jednak należy, że w praktyce organów podatkowych można spotkać się z odmiennym poglądem, opierającym się na założeniu, że kwota mająca być podstawą opodatkowania przy refakturowaniu może być ustalona przez strony transakcji. Przepisy prawa podatkowego nie regulują, w jaki sposób ustala się wysokość kwoty należnej z tytułu sprzedaży. Kwestia ta uzgadniana jest przez strony transakcji, a kwota należna jest efektem ich wzajemnego porozumienia. Mając powyższe na uwadze, podatnik może w dowolny sposób (...) ustalić kwotę należną, za jaką odsprzedaje usługi (zob. postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z 3 czerwca 2005 r., nr PP/443-16/05/TK).

Usługi złożone

W praktyce podatkowej dość często możemy się spotkać z refakturowaniem tzw. usług złożonych. Choć usługi te nie zostały zdefiniowane na gruncie ustawy o VAT, przez to pojęcie należy rozumieć usługi składające się ze świadczeń, które w innych okolicznościach mogłyby stanowić odrębny przedmiot opodatkowania. Jako przykład można wskazać tu między innymi refakturę ze usługę organizacji szkolenia składającą się dodatkowo z usługi gastronomicznej, noclegowej i transportowej.

Opierając się na interpretacjach organów podatkowych, a także na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (zob. sprawa C-349/96 Card Protection Plan Ltd a Commissioners of Customs and Excise), stwierdzić należy, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednakże w sytuacji, gdy jedna usługa pod względem celowościowym i ekonomicznym obejmuje kilka powiązanych ze sobą świadczeń, usługa ta nie powinna być dzielona dla celów podatkowych. Konsekwentnie należy stwierdzić, że przy refakturowaniu np. usługi szkoleniowej nie należy wyszczególniać w przedmiocie opodatkowania każdej z usług wchodzących w skład usługi zasadniczej.

KTO WYSTAWIA FAKTURY VAT

Podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

KIEDY MOŻNA WYSTAWIĆ REFAKTURĘ

Z możliwością wystawienia refaktury będziemy mieli do czynienia, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki:

- przedmiotem refakturowania mogą być tylko i wyłącznie usługi,

- refakturowanie nie zmienia charakteru prawnego odsprzedawanej usługi,

- w umowie między kontrahentami jest zastrzeżenie o odrębnym rozliczeniu (refakturowaniu) określonych usług,

- refakturujący nie korzysta z danej usługi, a odbiorcą usługi jest podmiot, na którego usługa ta jest refakturowana,

- dalsza odsprzedaż usług musi być dokonana po cenie zakupu, bez doliczania jakiejkolwiek marży,

- podmiot dokonujący refakturowania stosuje taką samą stawkę VAT (lub zwolnienie), która widnieje na fakturze pierwotnej.

PRZYKŁAD REFAKTUROWANIE KOSZTÓW REMONTU

Spółka zajmuje w budynku mieszkalno-użytkowym pomieszczenia biurowe, które wydzierżawia od gminy. W pozostałych lokalach mieszkają właściciele, którzy wykupili mieszkania. Na podstawie umów z właścicielami mieszkań spółka obciąża ich opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości - wystawiając refakturę. Spółka wyremontowała dach i elewację budynku otrzymując od wykonawcy fakturę za roboty remontowe opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 proc. Koszty remontu zostały proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni rozdzielone między spółkę a właścicieli mieszkań. Refakturując usługę budowlaną należy zastosować taką samą stawkę, jaka była na fakturze pierwotnej, czyli 22 proc.

PRZYKŁAD POWSTANIE PRZYCHODU

Podatnik, który wynajmuje lokal użytkowy, otrzymuje od zakładu energetycznego fakturę VAT z tytuł dostaw energii elektrycznej do budynku. Następnie wystawia refakturę na najemcę, obciążając go kosztami zużytej energii. W fakturach dotyczących czynszu za dany miesiąc refakturuje energię za miesiąc poprzedni, zgodnie z ceną wynikającą z otrzymanej faktury zakupu. Podmiot refakturujący jest jedynie pośrednikiem pomiędzy podmiotem faktycznie świadczącym usługi a rzeczywistym odbiorcą tych usług. Przychód należny z tytułu refakturowania mediów powinien być wykazany w dacie wykonania usługi, która jest datą wystawienia refaktury.


Agnieszka Ryms

ekspert podatkowy, kancelaria adwokacka Marcina Górskiego


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 29 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Reklama
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.