Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak uzyskać zwrot wydatków na materiały budowlane

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS
Podatnicy mogą ubiegać się o zwrot wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową realizowaną tzw. systemem gospodarczym. Kto jest uprawniony do zwrotu i jakiego rodzaju wydatki go uzasadniają?

 

O zwrot VAT mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, co wynika z samego tytułu ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Celem ustawy jest zrekompensowanie zwiększenia stawki VAT na niektóre materiały budowlane z 7 proc. na 22 proc., w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Osoba fizyczna, aby nabyć prawo do częściowego zwrotu VAT, musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi ponieść wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z: budową budynku mieszkalnego lub nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny albo zakupić materiały budowlane w związku z remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Po drugie, wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT i mogą dotyczyć wyłącznie tych materiałów budowlanych, które od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22 proc. stawką VAT. Wykaz takich materiałów został ogłoszony 30 grudnia 2005 r. w drodze obwieszczenia przez ministra transportu i budownictwa.

Zwrot przysługuje, jeżeli zakup materiałów budowlanych nie został dokonany przez osobę fizyczną jako podatnika VAT w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Kolejnym warunkiem uzyskania zwrotu jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo posiadania tytułu prawnego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Ponadto należy posiadać pozwolenie na budowę, jeżeli dla danej inwestycji takie pozwolenie jest wymagane.

Jaką kwotę poniesionych wydatków indywidualny inwestor może odzyskać i w jaki sposób ją ustalić?

Kwota zwrotu części wydatków na materiały budowlane jest ograniczona. Trzeba pamiętać, że występują dwa odrębne limity zwrotu w zależności od tego, czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, czy też takiego pozwolenia nie wymaga. W pierwszym przypadku limit zwrotu jest wyższy. Zróżnicowanie uprawnień co do wysokości zwrotu VAT w zależności od rodzaju inwestycji, na którą inwestor ponosi wydatki, wynika z odmiennego zakresu koniecznych do realizacji prac. Zatem przy inwestycjach, które wymagają pozwolenia na budowę, limit zwrotu wynosi 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Natomiast przy inwestycjach, które nie wymagają pozwolenia na budowę, limit zwrotu wynosi 68,18 proc., z tym że nie więcej jak 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 30 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, niezbędna do wyliczenia kwoty limitu, podawana jest przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) jako komunikat w Dzienniku Urzędowym GUS. Do wyliczeń należy przyjąć każdorazowo cenę 1 mkw. ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Przykładowo, dla wniosków składanych w II kwartale 2008 r. cena 1 mkw. jaką należy przyjąć do wyliczeń, pochodzi z IV kwartału 2007 r. i wynosi 2890 zł.

Należy zaznaczyć, że ograniczenie zwrotu VAT może przebiegać także według, dodatkowego, jeszcze niższego limitu wynoszącego 55,23 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, w przypadku gdy osoba fizyczna korzystała z ulgi mieszkaniowej w PIT odnośnie do wydatku na te same materiały budowlane. Wówczas limit zwrotu dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę wynosi 55,23 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego albo iloczyn 30 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. - przy inwestycjach niewymagających pozwolenia na budowę.

Limit zwrotu przy okazji składania kolejnych wniosków należy każdorazowo wyliczyć oddzielnie. Wnioski można składać raz w roku. Limit kwoty zwrotu dotyczy natomiast okresów pięcioletnich. Początek biegu tego pięcioletniego okresu liczy się w każdym przypadku indywidualnie, od daty złożenia pierwszego wniosku. Należy też pamiętać, że kwota zwrotu odnosi się do wszystkich wydatków w danym okresie pięcioletnim. Oznacza to, że suma wydatków udokumentowanych fakturami, wykazanych w danym wniosku, pomniejsza wysokość dopuszczalnego zwrotu VAT w przyszłości.

Małżonkowie muszą pamiętać o tym, że przysługuje im wspólny limit zwrotu. Na co jeszcze powinny zwrócić uwagę osoby, które ubiegając się o zwrot pozostają w związku małżeńskim?

O objęciu małżonków wspólnym limitem zwrotu VAT decyduje moment poniesienia wydatku. Jeżeli wydatek ten został poniesiony w trakcie trwania małżeństwa, to małżonkom przysługuje wspólny limit zwrotu i to niezależnie od tego, czy realizują inwestycję łącznie, czy odrębnie. Co ciekawe, ustawodawca nie różnicuje sytuacji małżonków w zakresie limitów zwrotu z uwagi na ustanowioną przez nich rozdzielność majątkową. Natomiast od momentu zeszłorocznej nowelizacji ustawy osobne limity zwrotu przysługują małżonkom pozostającym w separacji.

Ustawodawca unormował ponadto sytuację, w której jeden z małżonków otrzymał kwotę zwrotu VAT jeszcze przed zawarciem małżeństwa. W takim przypadku otrzymana kwota zwrotu pomniejsza przyszłe kwoty zwrotu należne już w okresie trwania małżeństwa. Uregulowana została także kwestia określania wysokości limitu zwrotu wobec osób będących po rozwodzie bądź pozostających w separacji, w przypadku gdy wcześniej otrzymały zwrot VAT. Wówczas przysługującą kwotę zwrotu pomniejsza się o 50 proc. kwoty uprzednio otrzymanej, gdy składany był wspólny wniosek małżonków, albo o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli wniosek składany był odrębnie.

W przypadku małżonków bardzo ważną sprawą jest prawidłowość złożenia i podpisania wniosku. Wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Przy czym, jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.

W jaki sposób sporządzić wniosek i czy inwestora wiążą terminy jego złożenia?

Wniosek powinien zawierać co najmniej elementy wymienione w art. 5 ust. 4 ustawy regulującej zasady zwrotu, a zatem m.in. imię i nazwisko, numer NIP, wskazanie właściwego urzędu skarbowego, rodzaj poniesionych wydatków, rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków, kwotę zwrotu, oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu, podpisy. Do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę, jeżeli jest dla danej inwestycji wymagane, a w przypadku remontu niewymagającego pozwolenia na budowę, kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Należy także załączyć kopię faktur dokumentujących poniesione wydatki. Wniosek nie musi być sporządzony na urzędowym formularzu. Dostępny powszechnie wzorzec ma jedynie charakter posiłkowy, ułatwiający składanie wniosków.

Jeżeli chodzi o termin składania wniosków, to nie obowiązuje już wymóg granicznej daty wskazujący, że ostatni wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2008 r. Od 1 stycznia 2008 r. ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym obowiązuje bezterminowo.

Zniknęła także norma nakazująca, aby wniosek został złożony nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia zakończenia inwestycji. Według aktualnego stanu prawnego obowiązuje zasada, że wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku. Od daty złożenia pierwszego wniosku liczy się natomiast pięcioletni okres dla obliczania limitu kwoty zwrotu VAT.

Czy można ubiegać się jednocześnie o zwrot wydatków poniesionych w związku z różnymi inwestycjami?

Zasadniczo tak, o ile te różne inwestycje dotyczą korzystania z dwóch odrębnych limitów zwrotu przewidzianych dla: inwestycji wymagających pozwolenia na budowę oraz dla inwestycji niewymagających takiego pozwolenia. W tym znaczeniu są to inwestycje różne, o innym zakresie prac i odrębnych limitach zwrotu.

Należy wszakże pamiętać, że zgodnie z art. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zwrot może dotyczyć wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Zatem przy ocenie różnorodności inwestycji trzeba mieć także na uwadze, aby poniesione wydatki miały na celu wyłącznie zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Jak długo trzeba czekać na zwrot wydatków?

Czas oczekiwania zależy w pewnym stopniu od poprawności złożonego wniosku. Zgodnie z ustawą, jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji, w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W innym przypadku urząd skarbowy najpierw musi wydać decyzję, w której określa kwotę zwrotu. Ma na to sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wówczas kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Warunkiem otrzymania zwrotu jest brak zaległości podatkowych.

Jeżeli kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie, wówczas podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Marcin Grodecki, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, Oddział w Katowicach

Marcin Grodecki

radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, Oddział w Katowicach

Rozmawiała MAGDALENA MAJKOWSKA

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie SLIM VAT 3, czyli pakiet zmian w ustawie o VAT. Gotowy jest już projekt noweli ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.