Kategorie

Jak uzyskać zwrot wydatków na materiały budowlane

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS
Podatnicy mogą ubiegać się o zwrot wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową realizowaną tzw. systemem gospodarczym. Kto jest uprawniony do zwrotu i jakiego rodzaju wydatki go uzasadniają?

 

O zwrot VAT mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, co wynika z samego tytułu ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Celem ustawy jest zrekompensowanie zwiększenia stawki VAT na niektóre materiały budowlane z 7 proc. na 22 proc., w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Osoba fizyczna, aby nabyć prawo do częściowego zwrotu VAT, musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi ponieść wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z: budową budynku mieszkalnego lub nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny albo zakupić materiały budowlane w związku z remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Po drugie, wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT i mogą dotyczyć wyłącznie tych materiałów budowlanych, które od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22 proc. stawką VAT. Wykaz takich materiałów został ogłoszony 30 grudnia 2005 r. w drodze obwieszczenia przez ministra transportu i budownictwa.

Zwrot przysługuje, jeżeli zakup materiałów budowlanych nie został dokonany przez osobę fizyczną jako podatnika VAT w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Kolejnym warunkiem uzyskania zwrotu jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo posiadania tytułu prawnego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Ponadto należy posiadać pozwolenie na budowę, jeżeli dla danej inwestycji takie pozwolenie jest wymagane.

Jaką kwotę poniesionych wydatków indywidualny inwestor może odzyskać i w jaki sposób ją ustalić?

Kwota zwrotu części wydatków na materiały budowlane jest ograniczona. Trzeba pamiętać, że występują dwa odrębne limity zwrotu w zależności od tego, czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, czy też takiego pozwolenia nie wymaga. W pierwszym przypadku limit zwrotu jest wyższy. Zróżnicowanie uprawnień co do wysokości zwrotu VAT w zależności od rodzaju inwestycji, na którą inwestor ponosi wydatki, wynika z odmiennego zakresu koniecznych do realizacji prac. Zatem przy inwestycjach, które wymagają pozwolenia na budowę, limit zwrotu wynosi 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Natomiast przy inwestycjach, które nie wymagają pozwolenia na budowę, limit zwrotu wynosi 68,18 proc., z tym że nie więcej jak 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 30 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, niezbędna do wyliczenia kwoty limitu, podawana jest przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) jako komunikat w Dzienniku Urzędowym GUS. Do wyliczeń należy przyjąć każdorazowo cenę 1 mkw. ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Przykładowo, dla wniosków składanych w II kwartale 2008 r. cena 1 mkw. jaką należy przyjąć do wyliczeń, pochodzi z IV kwartału 2007 r. i wynosi 2890 zł.

Należy zaznaczyć, że ograniczenie zwrotu VAT może przebiegać także według, dodatkowego, jeszcze niższego limitu wynoszącego 55,23 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, w przypadku gdy osoba fizyczna korzystała z ulgi mieszkaniowej w PIT odnośnie do wydatku na te same materiały budowlane. Wówczas limit zwrotu dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę wynosi 55,23 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego albo iloczyn 30 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. - przy inwestycjach niewymagających pozwolenia na budowę.

Limit zwrotu przy okazji składania kolejnych wniosków należy każdorazowo wyliczyć oddzielnie. Wnioski można składać raz w roku. Limit kwoty zwrotu dotyczy natomiast okresów pięcioletnich. Początek biegu tego pięcioletniego okresu liczy się w każdym przypadku indywidualnie, od daty złożenia pierwszego wniosku. Należy też pamiętać, że kwota zwrotu odnosi się do wszystkich wydatków w danym okresie pięcioletnim. Oznacza to, że suma wydatków udokumentowanych fakturami, wykazanych w danym wniosku, pomniejsza wysokość dopuszczalnego zwrotu VAT w przyszłości.

Małżonkowie muszą pamiętać o tym, że przysługuje im wspólny limit zwrotu. Na co jeszcze powinny zwrócić uwagę osoby, które ubiegając się o zwrot pozostają w związku małżeńskim?

O objęciu małżonków wspólnym limitem zwrotu VAT decyduje moment poniesienia wydatku. Jeżeli wydatek ten został poniesiony w trakcie trwania małżeństwa, to małżonkom przysługuje wspólny limit zwrotu i to niezależnie od tego, czy realizują inwestycję łącznie, czy odrębnie. Co ciekawe, ustawodawca nie różnicuje sytuacji małżonków w zakresie limitów zwrotu z uwagi na ustanowioną przez nich rozdzielność majątkową. Natomiast od momentu zeszłorocznej nowelizacji ustawy osobne limity zwrotu przysługują małżonkom pozostającym w separacji.

Ustawodawca unormował ponadto sytuację, w której jeden z małżonków otrzymał kwotę zwrotu VAT jeszcze przed zawarciem małżeństwa. W takim przypadku otrzymana kwota zwrotu pomniejsza przyszłe kwoty zwrotu należne już w okresie trwania małżeństwa. Uregulowana została także kwestia określania wysokości limitu zwrotu wobec osób będących po rozwodzie bądź pozostających w separacji, w przypadku gdy wcześniej otrzymały zwrot VAT. Wówczas przysługującą kwotę zwrotu pomniejsza się o 50 proc. kwoty uprzednio otrzymanej, gdy składany był wspólny wniosek małżonków, albo o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli wniosek składany był odrębnie.

W przypadku małżonków bardzo ważną sprawą jest prawidłowość złożenia i podpisania wniosku. Wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Przy czym, jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.

W jaki sposób sporządzić wniosek i czy inwestora wiążą terminy jego złożenia?

Wniosek powinien zawierać co najmniej elementy wymienione w art. 5 ust. 4 ustawy regulującej zasady zwrotu, a zatem m.in. imię i nazwisko, numer NIP, wskazanie właściwego urzędu skarbowego, rodzaj poniesionych wydatków, rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków, kwotę zwrotu, oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu, podpisy. Do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę, jeżeli jest dla danej inwestycji wymagane, a w przypadku remontu niewymagającego pozwolenia na budowę, kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Należy także załączyć kopię faktur dokumentujących poniesione wydatki. Wniosek nie musi być sporządzony na urzędowym formularzu. Dostępny powszechnie wzorzec ma jedynie charakter posiłkowy, ułatwiający składanie wniosków.

Jeżeli chodzi o termin składania wniosków, to nie obowiązuje już wymóg granicznej daty wskazujący, że ostatni wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2008 r. Od 1 stycznia 2008 r. ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym obowiązuje bezterminowo.

Zniknęła także norma nakazująca, aby wniosek został złożony nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia zakończenia inwestycji. Według aktualnego stanu prawnego obowiązuje zasada, że wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku. Od daty złożenia pierwszego wniosku liczy się natomiast pięcioletni okres dla obliczania limitu kwoty zwrotu VAT.

Czy można ubiegać się jednocześnie o zwrot wydatków poniesionych w związku z różnymi inwestycjami?

Zasadniczo tak, o ile te różne inwestycje dotyczą korzystania z dwóch odrębnych limitów zwrotu przewidzianych dla: inwestycji wymagających pozwolenia na budowę oraz dla inwestycji niewymagających takiego pozwolenia. W tym znaczeniu są to inwestycje różne, o innym zakresie prac i odrębnych limitach zwrotu.

Należy wszakże pamiętać, że zgodnie z art. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zwrot może dotyczyć wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Zatem przy ocenie różnorodności inwestycji trzeba mieć także na uwadze, aby poniesione wydatki miały na celu wyłącznie zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Jak długo trzeba czekać na zwrot wydatków?

Czas oczekiwania zależy w pewnym stopniu od poprawności złożonego wniosku. Zgodnie z ustawą, jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji, w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W innym przypadku urząd skarbowy najpierw musi wydać decyzję, w której określa kwotę zwrotu. Ma na to sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wówczas kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Warunkiem otrzymania zwrotu jest brak zaległości podatkowych.

Jeżeli kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie, wówczas podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Marcin Grodecki, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, Oddział w Katowicach

Marcin Grodecki

radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, Oddział w Katowicach

Rozmawiała MAGDALENA MAJKOWSKA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.