Kategorie

Jak rozliczyć wydatki na integrację pracowników

Marta Wysocka
inforCMS
Czy można odliczyć VAT z faktur za usługi cateringowe, dojazd i alkohol zakupione w związku z imprezą integracyjną dla pracowników?

 

 

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi VAT skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Podatnik VAT może odliczyć VAT naliczony wyłącznie z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wynika ponadto, że podatnik może odliczyć VAT tylko od wydatków, które mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów nie wpływa na prawo do odliczenia VAT naliczonego tylko w przypadku takich kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, oraz kosztów wymienionych w art. 88 ust. 3 ustawy o VAT.

Ze względu na przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT należy przede wszystkim rozważyć, czy analizowane wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Podejmując decyzje dotyczące odliczenia VAT należy pamiętać, że stanowiska organów podatkowych i sądów nie są zgodne. Organy podatkowe uznają bowiem, że spełnienie warunków z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jest jednym z podstawowych warunków odliczenia VAT. Tymczasem w orzecznictwie sądów przepis ten jest kwestionowany jako sprzeczny z prawem wspólnotowym (wyrok WSA we Wrocławiu z 4 kwietnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 148/07, i wyrok WSA w Warszawie z 30 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 173/08). Należy o tym pamiętać, decydując się na odliczenie VAT naliczonego od wydatków, które nie są kosztem uzyskania przychodów. Sporu z urzędem można uniknąć tylko w przypadku wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Wydatki na imprezę integracyjną w kosztach uzyskania przychodu

Podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów tylko wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu (art. 15 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof). Takiemu celowi służy organizacja imprez integracyjnych dla pracowników. Spotkania te są bowiem organizowane w celu poprawienia relacji pomiędzy pracownikami oraz zwiększenia efektywności pracy. Wydatki na nie mogą być w związku z tym zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem jest jednak, aby wydatki te:

- były finansowane ze środków obrotowych,

- nie stanowiły działalności socjalnej.

Wydatki na spotkania integracyjne nie zostały również wymienione w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (w art. 23 updof i odpowiednio w art. 16 updop).

Jeśli zatem poniesiony na spotkanie integracyjne wydatek:

- został sfinansowany ze środków obrotowych,

- nie mieści się w zakresie działalności socjalnej oraz

- spełnia warunki ogólne dotyczące zaliczania wydatków w koszty (art. 22 ust. 1 updof i odpowiednio art. 15 ust. 1 updop)

- to wydatek taki stanowi koszt uzyskania przychodu.

Takie stanowisko jest prezentowane przez organy podatkowe m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: z 14 kwietnia 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IP-PB3-423-133/08-2/DG; z 5 marca 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB3/423-1/08-2/MC; z 29 lutego 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB3/423-255/07-4/MC; z 21 lutego 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr ITPB3/423-14/08/AW; z 11 października 2007 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IP-PB3-423-119/07-1/GJ.

Należy podkreślić, że wydatki na imprezę integracyjną mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wyłącznie gdy służą celom pracodawcy, czyli integrują pracowników i zwiększają efektywność ich pracy (interpretacja z 3 marca 2008 r. Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPP2/443-335/07/Rasz/KAN-2588/12/07, i wyrok WSA w Warszawie z 17 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Dwa 1287/07). Ich celem nie może być wyłącznie zapewnienie rozrywki i wypoczynku pracownikom. Takie wydatki zostałyby bowiem uznane za wydatki socjalne, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 42 updof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 45 updop).

PRZYKŁAD

Spółka X organizuje spotkania/imprezy dla swoich pracowników. Biorą w nich udział wszyscy pracownicy. Uczestnicy spotykają się w wynajętych przez spółkę namiotach, w których podawane są gorące posiłki oraz napoje. Jednym z elementów spotkania jest także program artystyczny. Uczestnicy biorą również udział w różnego rodzaju zawodach sportowo-zręcznościowych. Po zakończeniu części artystycznej i sportowej organizowany jest bankiet. Wydatki na organizację spotkania - wynajem namiotu, usługi gastronomiczne, opieka medyczna, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wynagrodzenie dla artystów, dekoracje, transport pracowników, nagrody pieniężne dla pracowników, nagrody rzeczowe oraz pozostałe koszty - finansowane są ze środków obrotowych spółki.

Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników ma na celu zabezpieczenie źródeł przychodu poprzez przekonanie możliwie największej liczby osób do kontynuowania pracy w spółce X, a ponadto osób trzecich do ewentualnego podjęcia decyzji o zatrudnieniu w spółce.

Organizacja imprezy służy celom pracodawcy oraz wykonywanej przez niego działalności opodatkowanej VAT. Spotkanie nie służy celom socjalnym, a zatem pracodawca może zaliczyć wydatki na nie do kosztów uzyskania przychodów i odliczyć VAT od wydatków poniesionych na organizację spotkania.

Odliczenie VAT od usług cateringowych

Z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wynika, że nie można odliczyć VAT od nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

- przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,

- nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

 

 

Organy skarbowe powszechnie uznają, że podatnicy mogą odliczać VAT naliczony od usług cateringowych.

W omawianym przypadku chodzi jednak o możliwość odliczenia VAT nie od „usług gastronomicznych”, ale „usług cateringowych”. Podatnicy mają często wątpliwości, czy przy nabyciu usług cateringowych przysługuje im prawo do odliczenia VAT. Organy skarbowe powszechnie uznają, że tak. Obydwie usługi są do siebie bardzo podobne, ale skutki podatkowe ich nabycia są zdecydowanie różne. Usługi gastronomiczne i cateringowe są klasyfikowane oddzielnie według PKWiU - usługi gastronomiczne pod symbolem 55.3, a usługi cateringowe pod symbolem 55.5, jako „usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych”. Ograniczenie odliczenia VAT dotyczy wyłącznie usług gastronomicznych. Skoro zgodnie z klasyfikacją statystyczną usługi cateringowe nie są usługami gastronomicznymi (są odrębnie klasyfikowane), to nie dotyczy ich ograniczenie odliczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Pisma organów podatkowych potwierdzające wyrażone stanowisko zostały wymienione w tabeli poniżej.


Odliczanie VAT od usług cateringowych - wykaz interpretacji

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Należy pamiętać, że samo określenie usługi na fakturze jako „usługa cateringowa”, a nie „usługa gastronomiczna”, nie może przesądzać o tym, że podatnik automatycznie ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z takiej faktury. Urząd skarbowy w razie kontroli może bowiem badać, jaki charakter miała w rzeczywistości usługa, która została nabyta przez podatnika.

Podatnik powinien więc odróżniać usługi cateringowe od usług gastronomicznych. W praktyce prawidłowa klasyfikacja tych usług może być trudna do przeprowadzenia. Trudności powoduje podobieństwo usług cateringowych do usług gastronomicznych. W wyjaśnieniach do PKWiU ustawodawca definiuje usługi cateringowe jako usługi dostarczania posiłków do odbiorców zewnętrznych. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN catering to usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć (sjp.pwn.pl). Można zatem uznać, że usługi cateringowe różnią się od usług gastronomicznych praktycznie tylko miejscem spożycia posiłków przygotowanych przez usługodawcę.

Usługa gastronomiczna polega więc na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany (np. restauracja). Catering natomiast obejmuje dodatkowo dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego (np. siedziba firmy) - poniżej potwierdzone przez organy podatkowe przykłady usług cateringowych, których nabycie daje prawo do odliczenia VAT.


Przykłady zdarzeń, które organy skarbowe uznawały za dające prawo do odliczenia VAT

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podsumowując, można uznać, że np. zaproszenie pracowników na obiad do restauracji będzie stanowiło zakup usługi gastronomicznej, niedającej prawa do odliczenia VAT. Natomiast zamówienie tego samego posiłku do siedziby firmy będzie stanowiło usługę cateringową dającą prawo do odliczenia VAT.

Odliczenie VAT od usług transportowych

Warunkiem odliczenia VAT przy zakupie usług transportowych (dowozu pracowników na imprezę integracyjną) jest wyłącznie związek wydatku z działalnością opodatkowaną podatnika. Skoro spotkanie integracyjne służy przedsiębiorstwu wykonującemu działalność opodatkowaną VAT, to istnieje związek poniesionego wydatku z działalnością opodatkowaną VAT. W konsekwencji podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników podlega odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Odliczenie VAT od zakupu alkoholu

Prawo do zaliczenia wydatków na zakup alkoholu do kosztów uzyskania przychodów oraz prawo do odliczenia VAT od zakupu alkoholu jest często kwestionowane zarówno przez organy podatkowe, jak i przez sądy. Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa sądów administracyjnych wydatki podmiotów gospodarczych na zakup napojów alkoholowych należy oceniać negatywnie. Efektem tego jest wyłączenie takich wydatków z kosztów uzyskania przychodów.

Przykładowo NSA w wyroku z 21 listopada 1997 r., sygn. akt I SA/Gd 359/96, stwierdził, że o negatywnym charakterze tego rodzaju wydatków przesądza treść ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.). Również przepisy prawa pracy, co do zasady, nie akceptują spożywania alkoholu. Do takiego samego wniosku doszedł Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji prawa podatkowego z 13 marca 2007 r., nr 1471/DPR2/423-198/06/AB/2. W piśmie tym stwierdził, że „Brak jest podstaw do uznania, że wydatki na zakup napojów alkoholowych przeznaczonych na imprezy integracyjne dla pracowników mają związek z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami. Jednoznacznie negatywna ocena wydatków na alkohol przesądza o tym, iż nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

Podobnie trudno uzasadnić związek wydatku na alkohol z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną VAT. Z uwagi na praktykę organów skarbowych i orzecznictwo wydatki poniesione na zakup alkoholu na imprezę integracyjną są często wyłączane z kosztów uzyskania przychodu. Może również zostać zakwestionowane prawo do odliczenia VAT z faktury zakupu alkoholu.

Warto dodać, że organy podatkowe nie przestrzegają rygorystycznie omówionej zasady. Zdarza się, że uznają wydatki poniesione na alkohol za koszt uzyskania przychodu. Dotyczy to jednak symbolicznych ilości alkoholu podawanego na imprezach integracyjnych i okolicznościowych (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 17 stycznia 2007 r., wydane przez Małopolski Urząd Skarbowy, nr PO1/423-2/07/2280).

Trzeba pamiętać, że to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania przed organem podatkowym celowości poniesionego wydatku i jego związku z uzyskiwanym przychodem. Podatnik powinien się również liczyć z tym, że organ podatkowy będzie żądał wykazania, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne, jaki był program spotkania oraz ile osób w nim uczestniczyło i czy byli to tylko pracownicy. Na tej podstawie będzie mógł ocenić, czy faktycznie zakup był związany ze spotkaniem integracyjnym i czy serwowany na spotkaniu alkohol miał istotnie symboliczny charakter. Te okoliczności mogą mieć znaczący wpływ na możliwość zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Reasumując, jeżeli pracodawca wykonuje działalność opodatkowaną VAT, to może odliczyć VAT naliczony z faktur zakupu związanych z organizacją imprezy integracyjnej. Problemem mogą być wyłącznie wydatki na alkohol.


Marta WysockaPodstawa prawna:

- art. 86 i art. 88 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),

- art. 15, art. 16, art. 22 i art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.