Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT naliczony od reprezentacji jako koszt

Edyta Mazur
inforCMS
Wpływ podatku od towarów i usług na podatek dochodowy jest ograniczony przez zasadę neutralności VAT. W niektórych jednak sytuacjach VAT może stanowić przychód lub koszt podatkowy. W tym zakresie pojawia się jednak wiele wątpliwości. Tak też jest w przypadku VAT naliczonego przy kosztach reprezentacji.

Generalną zasadą wynikającą z przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Rozwiązanie takie zapewnia neutralność podatku od towarów i usług dla podatników VAT, co jednocześnie umożliwia faktyczne opodatkowanie konsumpcji. Jak prawie każda zasada i ta przewiduje wyjątki. Jednym z nich jest art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika VAT towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (od tego też jest wyjątek, który dotyczy przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego).

Artykuł 88 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT stanowi, iż ograniczenia wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie mają zastosowania do wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli czynności te zostały opodatkowane. Powołane art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT dotyczą dostawy towarów i świadczenia usług na cele inne niż związane z prowadzona działalnością gospodarczą. Jednak wydatki na reprezentację, co do zasady, powinny być traktowane jako wydatki związane z prowadzoną działalnością. Tym samym w odniesieniu do dostawy towarów i świadczenia usług na cele reprezentacyjne możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego powinna być rozpatrywana na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Organy podatkowe mnożą wątpliwości

Na gruncie przepisów u.p.d.o.f. oraz u.p.d.o.p. naliczony VAT stanowi koszt uzyskania przychodów w tej części, w której zgodnie z przepisami VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług (pod warunkiem że naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej).

Zgodnie z obowiązującymi od 2007 r. przepisami obu ustaw o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Niezależnie od faktycznego wpływu tych przepisów na koszty uzyskania przychodów obowiązuje generalna zasada wyłączająca wydatki reprezentacyjne z kosztów uzyskania przychodów.

Skoro zatem wydatki na reprezentację nie podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, to wówczas podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, a tym samym powinien mieć możliwość zaliczenia podatku naliczonego od tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Taka teza jest w pełni uzasadniona w świetle literalnego brzmienia obowiązujących przepisów.

Możliwość zaliczenia do kosztów naliczonego VAT w omawianej sytuacji potwierdzają również niektóre organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 maja 2008 r. (nr IBPB3/423-224/08/JS/KAN-3005/08). Podobne stanowisko zostało zaprezentowane również przez Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, który stwierdził: „w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wskazał, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów jedynie kosztów reprezentacji, natomiast art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p. dotyczące zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów wskazują, w jakich przypadkach podatek naliczony może stanowić koszt podatkowy. Zdaniem tutejszego organu podatkowego w sytuacji, kiedy wnioskodawcy nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT i spełnione są wszelkie przesłanki zakwalifikowania tego podatku do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p., podatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodu dla celu podatku dochodowego od osób prawnych. W przedmiotowej sprawie zatem podatek naliczony będzie stanowić koszt uzyskania przychodu spółki” (postanowienie z 22 sierpnia 2007 r., nr 1473/955/KDO/423 /66/07/W.Sz). O możliwości zaliczenia, w omawianym zakresie, naliczonego podatku od towarów i usług do kosztów podatkowych wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 10 lipca 2003 r., sygn. akt I SA/Wr 2194/01), który przyjął, iż z art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p. „wynika, że podatek naliczony jest kosztem uzyskania przychodów w każdej sytuacji u podatnika, korzystającego ze zwolnienia od VAT, oraz w każdym przypadku, gdy podatnikowi nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku - z tym tylko wyjątkiem, gdy podatek naliczony, niepodlegający potrąceniu z podatku należnego, powiększa wartość środka trwałego”2.

Również w literaturze przedmiotu przyjmowane jest, iż podatnik, który nie rozliczył podatku naliczonego na gruncie podatku od towarów i usług, z uwagi na postanowienia art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, ma prawo do uznania tego podatku za koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym3.

 

Sprawa mogłaby być więc jednoznaczna, gdyby nie odmienne stanowiska, jakie w analizowanej sprawie zajmują inne organy podatkowe czy sądy administracyjne.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku (postanowienie z 30 maja 2007 r., nr PD/423-0079/07/AK) stwierdził, iż treść art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. „należy odczytywać w ten sposób, że jeżeli dany wydatek został zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatnika, a podatnikowi w świetle przepisów ustawy o VAT nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z tym wydatkiem, to podatnik ma prawo uznać naliczony podatek za koszt uzyskania przychodów. Natomiast w przypadku, gdy dany wydatek nie został zaliczony u podatnika w ciężar kosztów uzyskania przychodów i podatnikowi temu nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z tym wydatkiem, to podatnik ten nie może podatku naliczonego VAT od tego wydatku uznać za koszt uzyskania przychodów. Odmienna interpretacja ww. przepisów prowadziłaby (...) do niemożliwej do zaakceptowania sytuacji polegającej na tym, że podatnik, który samego wydatku (w jego wartości netto) nie może w świetle przepisów podatkowych zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, miałby prawo obciążać te koszty elementem pochodnym od tej wartości, tj. podatkiem naliczonym VAT związanym z przedmiotowym wydatkiem”.

Pogląd o braku podstaw do uznania naliczonego podatku od towarów i usług związanego towarami lub usługami nabytymi na cele reprezentacji za koszt podatkowy zaprezentowany został także przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (wyrok z 27 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 7/08).

W ocenie autora trudno zaakceptować to negatywne dla podatników stanowisko. Za prawidłowe powinno się uznać stanowisko uznające za koszt podatkowych naliczony podatek od towarów i usług przy nabyciu towarów lub usług przeznaczonych na cele reprezentacji, które nie zostały zaliczone do kosztów. Należy mieć na uwadze, iż w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. (odpowiednio w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.), oprócz wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, wskazane są także wydatki (koszty), które na mocy wyraźnych postanowień ustawowych zaliczane są do kosztów. Dla możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych naliczonego VAT nie ma znaczenia, iż sam główny wydatek na reprezentację nie podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych. Podatek od towarów i usług stanowi odrębną kategorię kosztów, która w ściśle określonych przez przepisy przypadkach może stanowić koszt podatkowych. Tak właśnie jest w przypadku. VAT naliczonego przy kosztach reprezentacji, których nie zaliczamy do kosztów uzyskania.

Problem rozbieżnej interpretacji analizowanego zagadnienia może rozwiązać się z chwilą upowszechnienia stanowiska, jakie przyjął WSA w Warszawie (wyrok z 30 kwietnia br., sygn. akt III SA/Wa 173/08). Sąd uznał bowiem, że nawet jeśli wydatków nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, to podatnik ma prawo do odliczenia VAT. WSA przyjął, że art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług jest niezgodny z art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy Unii Europejskiej oraz z art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE. W ocenie sądu przepisy unijne oraz orzecznictwo ETS wskazuje, iż państwa członkowskie nie mogą stosować klauzul generalnych ograniczając prawo do odliczenia naliczonego VAT, które odwołują się do sposobu wykorzystania towaru lub usługi. Katalog wyłączeń powinien dotyczyć wybranych towarów i usług, i to niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do wyroku tego należy jednak podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ niezależnie od przekonującej argumentacji stanowi tylko rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie. Trudno spodziewać się, że organy podatkowe zaakceptują ten pogląd bez zdecydowanego stanowiska NSA czy Ministerstwa Finansów.

Podstawa prawna:

• art. 23 ust. 1 pkt 23, 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

• art. 16 ust. 1 pkt 28, 46 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

 

 

2 Wszystkie te stanowiska zostały zajęte na podstawie przepisu u.p.d.o.p., ale znajdą zastosowanie również w przypadku podatników p.d.o.f.

3 A. Mudrecki [w:] L. Błystak, B. Dauter, H. Łysikowska, E. Madej, A. Murdecki, M. Niezgódka-Medek, R. Pęk, K. Wujek, J. Zubrzycki, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, 2007, s. 601-602.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Tylko teraz
349,00 zł
614,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  2 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
  Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
  Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
  O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
  W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r.
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r. Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują od początku listopada 2021 roku. Nowelizacja uwzględnia między innymi obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, a także ich regularny nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy w niej także zwiększenie limitu kwoty uzyskiwanej w wyniku tej formy finansowania z 1 miliona do 5 milionów euro.
  „Ukryta dywidenda” a koszty podatkowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?
  Ukryta dywidenda a koszty podatkowe. Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu mającym wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego, jest wykluczenie możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu z określonych tytułów w przypadku transakcji dotyczących podmiotów powiązanych. Twórcy nowych przepisów nazwali takie świadczenia „ukrytymi dywidendami” i uwzględnili jako nową kategorię podatkową. Wprowadzone zmiany znalazły także swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP.
  Tarcza antyinflacyjna - szczegóły podatkowe
  Tarcza antyinflacyjna - podatki. 25 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez Ministerstwo Finansów. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.
  Tarcza antyinflacyjna - dla kogo? Obniżki podatków i dodatek osłonowy
  Tarcza antyinflacyjna to m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych. Zmiany te zostały zapowiedziane podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r. W dniu 30 listopada premier Morawiecki zapowiedział dodatkowo, że rząd obniży do 8 proc. z 23 proc. VAT na ciepło systemowe. Morawiecki zadeklarował też, że jeżeli w II kwartale 2022 r. inflacja nie będzie istotnie spadać, działania rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną rozszerzone na kolejne kwartały. Kto skorzysta z rozwiązań tarczy antyinflacyjnej? Od kiedy?
  Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w VAT
  Obowiązek podatkowy w VAT. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT determinują okres opodatkowania danego świadczenia. Przepisy ustawy o VAT przewidują zasadę ogólną, ale także szereg wyjątków zmieniających zasadniczo terminy wykazania transakcji w deklaracji VAT. Poniżej przedstawione zostały zasady ogólne oraz wybrane tematy wyjątkowego powstawania obowiązku podatkowego.
  Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT
  Usługi świadczone dla zagranicznych kontrahentów - rozliczenie VAT. Świadcząc usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów, musimy zawsze ustalić miejsce świadczenia tych usług. Wyznaczają je przepisy VAT. Gdy nabywcy są podatnikami, zazwyczaj na nich przechodzi obowiązek rozliczenia VAT. Inaczej jest, gdy nabywca nie jest podatnikiem. Jeśli miejsce świadczenia usług jest poza terytorium kraju, to VAT rozlicza świadczeniodawca. Od 1 lipca 2021 r. może skorzystać z procedury OSS, gdy nabywca jest z innego kraju UE.
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia
  Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia. Pracodawcy mają wątpliwości kiedy powinni wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Czy w zwykłym terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy? A może z dniem rozwiązania umowy o pracę? Wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
  Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku
  Akcyza na alkohol - zmiany od 2022 roku. Od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru) oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę. Zmiany wynikają z wdrożenia zmienionej dyrektywy alkoholowej. Zmiana była fakultatywna, ale Polska zdecydowała się na nią po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój przedsiębiorczości małych producentów napojów alkoholowych.
  Kopie certyfikatów rezydencji - co warto wiedzieć?
  Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej stają się coraz bardziej powszechne, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. W przeszłości organy podatkowe traktowały tę kwestię bardzo formalnie, tj. dopuszczalne było jedynie posiadanie oryginału certyfikatu w wersji papierowej. Z czasem dopuszczono certyfikaty wydawane elektronicznie, o ile wystawienie w takiej formie pozostawało w zgodzie z lokalnymi przepisami.
  E-faktury - zmiany od 2022 roku
  E-faktury - zmiany od 2022 roku. 18 listopada w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2022 r. korzystanie z e-faktury będzie fakultatywne. Od 2023 r. użycie e-faktury ma się stać obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. Będzie to wymagać uprzedniej zgody organów UE. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2.