Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT naliczony od reprezentacji jako koszt

Edyta Mazur
inforCMS
Wpływ podatku od towarów i usług na podatek dochodowy jest ograniczony przez zasadę neutralności VAT. W niektórych jednak sytuacjach VAT może stanowić przychód lub koszt podatkowy. W tym zakresie pojawia się jednak wiele wątpliwości. Tak też jest w przypadku VAT naliczonego przy kosztach reprezentacji.

Generalną zasadą wynikającą z przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Rozwiązanie takie zapewnia neutralność podatku od towarów i usług dla podatników VAT, co jednocześnie umożliwia faktyczne opodatkowanie konsumpcji. Jak prawie każda zasada i ta przewiduje wyjątki. Jednym z nich jest art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika VAT towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (od tego też jest wyjątek, który dotyczy przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego).

Artykuł 88 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT stanowi, iż ograniczenia wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie mają zastosowania do wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli czynności te zostały opodatkowane. Powołane art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT dotyczą dostawy towarów i świadczenia usług na cele inne niż związane z prowadzona działalnością gospodarczą. Jednak wydatki na reprezentację, co do zasady, powinny być traktowane jako wydatki związane z prowadzoną działalnością. Tym samym w odniesieniu do dostawy towarów i świadczenia usług na cele reprezentacyjne możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego powinna być rozpatrywana na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Organy podatkowe mnożą wątpliwości

Na gruncie przepisów u.p.d.o.f. oraz u.p.d.o.p. naliczony VAT stanowi koszt uzyskania przychodów w tej części, w której zgodnie z przepisami VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług (pod warunkiem że naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej).

Zgodnie z obowiązującymi od 2007 r. przepisami obu ustaw o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Niezależnie od faktycznego wpływu tych przepisów na koszty uzyskania przychodów obowiązuje generalna zasada wyłączająca wydatki reprezentacyjne z kosztów uzyskania przychodów.

Skoro zatem wydatki na reprezentację nie podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, to wówczas podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, a tym samym powinien mieć możliwość zaliczenia podatku naliczonego od tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Taka teza jest w pełni uzasadniona w świetle literalnego brzmienia obowiązujących przepisów.

Możliwość zaliczenia do kosztów naliczonego VAT w omawianej sytuacji potwierdzają również niektóre organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 maja 2008 r. (nr IBPB3/423-224/08/JS/KAN-3005/08). Podobne stanowisko zostało zaprezentowane również przez Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, który stwierdził: „w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wskazał, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów jedynie kosztów reprezentacji, natomiast art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p. dotyczące zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów wskazują, w jakich przypadkach podatek naliczony może stanowić koszt podatkowy. Zdaniem tutejszego organu podatkowego w sytuacji, kiedy wnioskodawcy nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT i spełnione są wszelkie przesłanki zakwalifikowania tego podatku do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p., podatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodu dla celu podatku dochodowego od osób prawnych. W przedmiotowej sprawie zatem podatek naliczony będzie stanowić koszt uzyskania przychodu spółki” (postanowienie z 22 sierpnia 2007 r., nr 1473/955/KDO/423 /66/07/W.Sz). O możliwości zaliczenia, w omawianym zakresie, naliczonego podatku od towarów i usług do kosztów podatkowych wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 10 lipca 2003 r., sygn. akt I SA/Wr 2194/01), który przyjął, iż z art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p. „wynika, że podatek naliczony jest kosztem uzyskania przychodów w każdej sytuacji u podatnika, korzystającego ze zwolnienia od VAT, oraz w każdym przypadku, gdy podatnikowi nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku - z tym tylko wyjątkiem, gdy podatek naliczony, niepodlegający potrąceniu z podatku należnego, powiększa wartość środka trwałego”2.

Również w literaturze przedmiotu przyjmowane jest, iż podatnik, który nie rozliczył podatku naliczonego na gruncie podatku od towarów i usług, z uwagi na postanowienia art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, ma prawo do uznania tego podatku za koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym3.

 

Sprawa mogłaby być więc jednoznaczna, gdyby nie odmienne stanowiska, jakie w analizowanej sprawie zajmują inne organy podatkowe czy sądy administracyjne.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku (postanowienie z 30 maja 2007 r., nr PD/423-0079/07/AK) stwierdził, iż treść art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. „należy odczytywać w ten sposób, że jeżeli dany wydatek został zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatnika, a podatnikowi w świetle przepisów ustawy o VAT nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z tym wydatkiem, to podatnik ma prawo uznać naliczony podatek za koszt uzyskania przychodów. Natomiast w przypadku, gdy dany wydatek nie został zaliczony u podatnika w ciężar kosztów uzyskania przychodów i podatnikowi temu nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z tym wydatkiem, to podatnik ten nie może podatku naliczonego VAT od tego wydatku uznać za koszt uzyskania przychodów. Odmienna interpretacja ww. przepisów prowadziłaby (...) do niemożliwej do zaakceptowania sytuacji polegającej na tym, że podatnik, który samego wydatku (w jego wartości netto) nie może w świetle przepisów podatkowych zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, miałby prawo obciążać te koszty elementem pochodnym od tej wartości, tj. podatkiem naliczonym VAT związanym z przedmiotowym wydatkiem”.

Pogląd o braku podstaw do uznania naliczonego podatku od towarów i usług związanego towarami lub usługami nabytymi na cele reprezentacji za koszt podatkowy zaprezentowany został także przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (wyrok z 27 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 7/08).

W ocenie autora trudno zaakceptować to negatywne dla podatników stanowisko. Za prawidłowe powinno się uznać stanowisko uznające za koszt podatkowych naliczony podatek od towarów i usług przy nabyciu towarów lub usług przeznaczonych na cele reprezentacji, które nie zostały zaliczone do kosztów. Należy mieć na uwadze, iż w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. (odpowiednio w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.), oprócz wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, wskazane są także wydatki (koszty), które na mocy wyraźnych postanowień ustawowych zaliczane są do kosztów. Dla możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych naliczonego VAT nie ma znaczenia, iż sam główny wydatek na reprezentację nie podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych. Podatek od towarów i usług stanowi odrębną kategorię kosztów, która w ściśle określonych przez przepisy przypadkach może stanowić koszt podatkowych. Tak właśnie jest w przypadku. VAT naliczonego przy kosztach reprezentacji, których nie zaliczamy do kosztów uzyskania.

Problem rozbieżnej interpretacji analizowanego zagadnienia może rozwiązać się z chwilą upowszechnienia stanowiska, jakie przyjął WSA w Warszawie (wyrok z 30 kwietnia br., sygn. akt III SA/Wa 173/08). Sąd uznał bowiem, że nawet jeśli wydatków nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, to podatnik ma prawo do odliczenia VAT. WSA przyjął, że art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług jest niezgodny z art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy Unii Europejskiej oraz z art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE. W ocenie sądu przepisy unijne oraz orzecznictwo ETS wskazuje, iż państwa członkowskie nie mogą stosować klauzul generalnych ograniczając prawo do odliczenia naliczonego VAT, które odwołują się do sposobu wykorzystania towaru lub usługi. Katalog wyłączeń powinien dotyczyć wybranych towarów i usług, i to niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do wyroku tego należy jednak podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ niezależnie od przekonującej argumentacji stanowi tylko rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie. Trudno spodziewać się, że organy podatkowe zaakceptują ten pogląd bez zdecydowanego stanowiska NSA czy Ministerstwa Finansów.

Podstawa prawna:

• art. 23 ust. 1 pkt 23, 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

• art. 16 ust. 1 pkt 28, 46 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

 

 

2 Wszystkie te stanowiska zostały zajęte na podstawie przepisu u.p.d.o.p., ale znajdą zastosowanie również w przypadku podatników p.d.o.f.

3 A. Mudrecki [w:] L. Błystak, B. Dauter, H. Łysikowska, E. Madej, A. Murdecki, M. Niezgódka-Medek, R. Pęk, K. Wujek, J. Zubrzycki, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, 2007, s. 601-602.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?

  Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

  W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku - projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

  W dniu 26 maja 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów - kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. 

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

  Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

  Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

  Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

  Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!