Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozłożyć na raty spłatę VAT

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS
Aby rozłożyć spłatę podatku od towarów i usług na raty, należy wystąpić z wnioskiem do właściwego ze względu na rozliczenia w zakresie VAT naczelnika urzędu skarabowego. Jak umotywować wniosek, aby był skuteczny?

1. Czym grozi niezapłacenie w terminie VAT

Podatek od towarów i usług jest podatkiem najbardziej wrażliwym na problemy związane z płynnością płatniczą. Zakłócenia w otrzymaniu należności z tytułu dokonanej sprzedaży, skutkujące np. brakiem płatności bądź wydłużeniem terminu zapłaty, mogą wpływać negatywnie na możliwość terminowego wywiązania się przez podatnika z zapłaty VAT zawartego w należnościach, w stosunku do których kontrahent pozostaje w zwłoce.

Jeżeli jest to sytuacja o charakterze przejściowym, krótkotrwałym, to skutki, jakie poniesie podatnik w związku z opóźnieniem w zapłacie VAT do urzędu skarbowego, ograniczą się jedynie do podatkowych odsetek za zwłokę czy ewentualnie kosztów upomnienia. Jeżeli natomiast brak zapłaty VAT w ustawowym terminie ma charakter trwale przedłużający się, podatnik może ponieść dodatkowe koszty, które istotnie przewyższą kwotę głównego zobowiązania wobec urzędu skarbowego.

Postępowanie egzekucyjne

Brak zapłaty VAT może się zakończyć dla podatnika wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Koszty czynności podjętych przez dział egzekucyjny urzędu skarbowego obciążają podatnika i obejmują: opłatę manipulacyjną, opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz wydatki poniesione przez urząd skarbowy. Na przykład w przypadku egzekucji zaległości podatkowej z rachunku bankowego wysokość obciążenia egzekucyjnego będzie stanowiła kwotę w wysokości 6% od sumy zobowiązania głównego VAT wraz z odsetkami za zwłokę (5% - koszty egzekucyjne, 1% - opłata manipulacyjna). Egzekucja z rachunku bankowego jest często spotykaną formą zajęcia komorniczego, ale trzeba brać pod uwagę, że poborca podatkowy może wykorzystać inną formę zajęcia, a „rachunek” przez niego wystawiony może być wyższy.

Czy układ ratalny wstrzymuje egzekucję

Złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej nie wstrzymuje egzekucji. Dotyczy to zarówno przypadku, w którym postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed złożeniem do urzędu skarbowego wniosku o układ ratalny, jak i po jego złożeniu, ale jeszcze przed wydaniem pozytywnej decyzji o rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego. Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu dopiero w sytuacji, kiedy urząd skarbowy wyda decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej, co wynika z art. 56 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

W sytuacji, w której podatnik uporczywie nie wpłaca VAT w terminie, może zostać ukarany na podstawie art. 57 § 1 k.k.s. karą grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara ta może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli uwzględnimy obecnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie, czyli 1126 zł, to kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od 112,60 zł do 22 520 zł.

Na przesłanki stosowania kary grzywny na podstawie wymienionego przepisu wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 27 marca 2003 r., sygn. akt I KZP 2/03, w którym stwierdził, że: „(...) uporczywe niepłacenie podatku to bądź długotrwałe, niekoniecznie powtarzające się, a więc i jednorazowe, lecz długie opóźnienie w jego uregulowaniu, bądź też wielokrotne, powtarzające się niepłacenie podatku w terminie”. W postanowieniu tym podkreślił również, że: „w art. 57 § 1 k.k.s. nie chodzi bowiem wcale o karalność uszczuplenia należności publicznoprawnej, ale o naruszenie prawnego obowiązku regulowania takiej należności (gdy jest ona podatkiem) w terminie wskazanym przez ustawę, (...), gdy dochodzi do uporczywego naruszenia tego obowiązku”.

WAŻNE!

Jeśli podatnik uporczywie nie wpłaca VAT w ustawowym terminie, może zostać ukarany na podstawie art. 57 § 1 k.k.s. karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

2. Jak uniknąć przykrych konsekwencji wynikających z niezapłacenia VAT

Jezeli podatnik stwierdzi, że wystąpią trudności z zapłatą VAT, powinien się zastanowić nad rozłożeniem tego zobowiązania na raty. Inicjatywa zawarcia układu ratalnego z fiskusem musi wyjść w tym przypadku od podatnika.

Na podstawie art. 67a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

• odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

• odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji organu podatkowego,

• umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Elementy, jakie powinno zawierać podanie (w tym wniosek) składane do urzędu skarbowego, określone zostały w art. 168 ustawy - Ordynacja podatkowa. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

• treść żądania,

• wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności).

Ponadto wniosek o rozłożenie na raty VAT powinien zawierać również: datę i miejsce sporządzenia pisma, określenie naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest podanie, podać warunki, na jakich podatnik chciałby spłacić VAT (wysokość i terminy poszczególnych wpłat).

Zaproponowany przez podatnika sposób rozłożenia zapłaty VAT na raty nie musi być ustalony w ten sposób, że całość zobowiązania będzie spłacana w równych ratach (np. po 5000 zł każda) czy w tych samych terminach (np. zawsze do 20 dnia miesiąca). Podatnik powinien przedstawić taki harmonogram spłaty, który umożliwi mu wywiązanie się z obowiązku zapłaty VAT. Musi więc zaproponować system spłaty w kwotach i terminach dostosowanych do swoich możliwości wynikających z warunków prowadzenia działalności.

WAŻNE!

Podatnik powienien zaproponować we wniosku o rozłożenie na raty taki harmonogram spłaty, który umożliwi mu wywiązanie się z obowiązku zapłaty VAT.

Wniosek musi oczywiście zawierać uzasadnienie „ważnego interesu podatnika”. W tym celu należy przedstawić: okoliczności, które uniemożliwiają zapłatę VAT w ustawowym terminie, oraz sytuację finansowo-ekonomiczną, która na to wpływa. Interes podatnika powinien być wskazany w sposób wyczerpujący, a nie ogólnikowy. Dla przykładu we wniosku nie wystarczy napisać, że sytuacja podatnika jest zła i dlatego prosi o rozłożenie VAT na raty. Urząd skarbowy może bowiem rozłożyć podatek lub zaległość podatkową tylko w przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym. Zatem decyzja organu podatkowego w przedmiocie rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego oparta jest na konstrukcji uznania administracyjnego. To podatnik musi wskazać na okoliczności uzasadniające przyznanie ulgi w postaci rozłożenia na raty tego zobowiązania. Wskazane jest przy tym, aby popierać argumenty przedstawione we wniosku odpowiednimi dowodami.

NSA w wyroku z 21 lutego 2008 r., sygn. akt II FSK 1812/06, podkreślił, że: „Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej jest instytucją o charakterze wyjątkowym, bowiem zasadą jest terminowe płacenie zobowiązań podatkowych.Jako przesłankę rozłożenia zapłaty zobowiązania podatkowego należy zaliczyć >ważny interes podatnika<, a więc taki interes, który musi istnieć obiektywnie, a nie wyłącznie w przekonaniu podatnika składającego wniosek o przyznanie ulgi. O istnieniu ważnego interesu podatnika nie decyduje subiektywne przekonanie podatnika, lecz decydować powinny kryteria zobiektywizowane, zgodne z powszechnie aprobowaną hierarchią wartości (...)”.

Wniosek taki powinien również spełniać wymogi ustalone w przepisach szczególnych. Dotyczy to m.in. obowiązku posługiwania się NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonaniem zobowiązań podatkowych, dlatego nie można pominąć faktu, że obowiązkowym elementem składanego wniosku będzie również NIP podatnika VAT.

WAŻNE!

Wniosek o rozłożenie na raty VAT musi zawierać uzasadnienie ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego.

Jeżeli podatnikowi zależy na rozłożeniu VAT na raty, to musi wystąpić do urzędu skarbowego z właściwym wnioskiem przed upływem terminu płatności tego podatku. Po jego upływie VAT będzie bowiem już zaległością podatkową. Przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa dają możliwość rozłożenia na raty zarówno podatku, jak i zaległości podatkowej wraz z odsetkami, ale jeżeli podatnik ma wiedzę co do tego, że wystąpią trudności z terminową zapłatą VAT, złożenie wniosku o rozłożenie na raty tego podatku (a nie zaległości) spowoduje, że nie poniesie on dodatkowych kosztów związanych z zapłatą podatkowych odsetek za zwłokę. Dlatego wniosek warto złożyć z wyprzedzeniem, tzn. przed upływem terminu płatności VAT.

Najczęściej stosowaną formą wnoszenia wniosku jest forma pisemna. Dopuszczalne jest także wniesienie podania drogą telegraficzną, za pomocą dalekopisu, telefaksu, środków komunikacji elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu podatkowego lub jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu lub jednostki. Możliwe jest także złożenie wniosku ustnie do protokołu, przy czym organ podatkowy zobowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

Przykład wniosku o rozłożenie na raty VAT oraz zaległości podatkowej

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

3. Ile będzie kosztował układ ratalny

Kosztem, który poniesie podatnik, w związku z przedłużeniem terminu płatności poszczególnych rat zobowiązania z tytułu VAT na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy, jest opłata prolongacyjna. Podstawę jej naliczenia stanowi kwota podatku lub zaległości podatkowej.

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Wysokość tej opłaty oblicza się z zastosowaniem stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji. Oznacza to, że ustalona w decyzji wysokość opłat prolongacyjnych od poszczególnych rat jest stała w całym okresie spłaty zobowiązania i nie ulega żadnym zmianom, nawet jeśli w tym czasie doszłoby do zmiany, tj. zwiększenia lub zmniejszenia, wysokości odsetek podatkowych za zwłokę.

Sposób naliczania opłaty prolongacyjnej uzależniony jest od tego, czy przedmiotem decyzji o rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego jest podatek, czy zaległość podatkowa.

W przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku opłatę prolongacyjną nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia, w którym upłynie termin płatności poszczególnych rat określony w decyzji.

PRZYKŁAD 1

Podatnik w dniu 18 lipca 2008 r. wniósł do urzędu skarbowego wniosek o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego z tyt. podatku VAT według deklaracji VAT-7 za czerwiec br. Termin płatności tego podatku upływał 25 lipca 2008 r. Podatnik wnioskował o rozłożenie VAT w kwocie 10 000 zł na 2 raty (po 5000 zł każda) z terminem płatności odpowiednio na 29 sierpnia 2008 r. i 30 września 2008 r.

Urząd skarbowy uwzględnił wniosek podatnika. 1 sierpnia 2008 r. wydał decyzję*, w której wyszczególnił następujące wysokości opłat:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

K - kwotę rozłożonego na raty podatku lub zaległości podatkowej,

L - liczbę dni, na które rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,

O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym obowiązującą w dniu wydania decyzji,

S - stawkę opłaty prolongacyjnej,

365 - liczbę dni w roku,

OP - kwotę opłaty prolongacyjnej,

Oppz - kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jeżeli przedmiotem decyzji jest rozłożenie na raty zaległości podatkowej to wówczas opłatę prolongacyjną nalicza się za okres od dnia następującego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie, do dnia, w którym upływa termin płatności poszczególnych rat. Natomiast za okres od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku do dnia wniesienia podania o rozłożenie na raty organ podatkowy nalicza odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej.

Jeżeli podatnik dokona zapłaty raty wynikającej z decyzji przed upływem jej płatności, to fakt ten nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości opłaty prolongacyjnej od tej raty.

PRZYKŁAD 2

Podatnik 18 lipca 2008 r. wniósł do urzędu skarbowego wniosek o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego z tytułu VAT według deklaracji VAT-7 za maj br. Termin płatności tego podatku upływał 25 czerwca 2008 r. Podatnik wnioskował o rozłożenie VAT w kwocie 10 000 zł na 2 raty (po 5000 zł każda) z terminem płatności odpowiednio na 29 sierpnia 2008 r. i 30 września 2008 r.

Urząd skarbowy uwzględnił wniosek podatnika. 1 sierpnia 2008 r. wydał decyzję*, w której wyszczególnił następujące wysokości opłat:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Odsetki za zwłokę od poszczególnych rat zaległości podatkowej zostały naliczone za okres od 26 czerwca 2008 r. do 18 lipca 2008 r., z uwzględnieniem obowiązującej w tym okresie stawki 15%.

Warto również pamiętać, że o ile odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie VAT nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym, o tyle opłata prolongacyjna taki koszt stanowi. Jest to kolejny argument przemawiający za złożeniem wniosku o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego w przypadku wystąpienia kłopotów z jego zapłaceniem.

4. Ewidencja księgowa

W związku z rozłożeniem na raty VAT ewidencja księgowa zdarzenia może wyglądać następująco:

1. Zobowiązanie z tyt. VAT wg deklaracji VAT-7:

Wn „Rozliczenie VAT”

Ma „Rozrachunki publicznoprawne”

(w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt. VAT)

2. Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązania z tyt. VAT:

Wn „Koszty finansowe”

Ma „Rozrachunki publicznoprawne”

(w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt. VAT)

3. Opłata prolongacyjna z tyt. rozłożenia płatności podatku (zaległości podatkowej) na raty:

Wn „Koszty finansowe”

Ma „Rozrachunki publicznoprawne”

(w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt. VAT)

4. Zapłata podatku wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne”

(w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt. VAT)

Ma „Bieżący rachunek bankowy”.

• art. 64 § 1, art. 64c § 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1243

• art. 11 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 769

• art. 51 § 1, art. 67a, art. 168 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 118, poz. 745

• art. 57 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 66, poz. 410

• § 3, § 9 i § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach - Dz.U. Nr 165, poz. 1373

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.