REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak korygować deklarację VAT-7

Joanna Dmowska
Joanna Dmowska
Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT, redaktor naczelna Biuletynu VAT, autorka licznych publikacji w czasopismach branżowych oraz kilkunastu specjalistycznych wydawnictw książkowych.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku złożenia błędnej lub niepełnej deklaracji VAT podatnicy mogą ją korygować. Jednak przepisy w niektórych przypadkach zawieszają to prawo. Wówczas złożenie korekty deklaracji jest bezskuteczne. Przedstawiamy zasady korekt deklaracji przez podatników VAT.

Co do zasady, podatnicy VAT dokonują korekty rozliczeń na podstawie faktur korygujących w bieżących deklaracjach. W niektórych jednak przypadkach podatnicy są zobowiązani do złożenia korekt deklaracji. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w przypadku:

Autopromocja

- zastosowania zaniżonej stawki VAT lub popełnienia innego błędu na fakturze, powstałego z powodu okoliczności, które miały miejsce w dniu wystawienia faktury pierwotnej (przykład 1),

- rozliczenia faktur w nieodpowiednim okresie rozliczeniowym lub nierozliczenia ich w ogóle (przykład 2),

- pomyłki w obliczeniach.

Przykład 1

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Fundacja wynajęła firmie lokal mieszkalny od maja br. Ponieważ był to lokal mieszkalny, fundacja zastosowała zwolnienie. Jednak było to nieprawidłowe, gdyż lokal jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej. Dlatego fundacja powinna była zastosować stawkę 22%. Z tego powodu powinna teraz skorygować deklaracje za okres, kiedy stosowała zwolnienie - obniżając obrót wykazany w poz. 20 o kwotę z tytułu najmu, rozliczoną w tej pozycji. Następnie w poz. 28 i 29 powinna wykazać należny VAT, obliczając go według metody brutto (kwota należności × 22/122), chyba że najemca wyrazi zgodę na podwyższenie kwoty należnej o VAT.

Przykład 2

Fundacja otrzymała fakturę za zakup materiałów biurowych 2 października br. Przez pomyłkę faktura została zaewidencjonowana w ewidencji i deklaracji za wrzesień. Sporządzając deklarację za październik, stwierdzono pomyłkę. Dlatego należy złożyć korektę deklaracji za wrzesień i rozliczyć fakturę w deklaracji za październik.

Jakie są zasady korekty deklaracji VAT

Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą - co do zasady - skorygować uprzednio złożoną deklarację. Prawo do korekty ulega jednak niekiedy zawieszeniu. Złożenie korekty deklaracji w okresie, kiedy prawo do korekty zostało zawieszone, nie wywołuje skutków prawnych. Oznacza to, że organ podatkowy nie bierze jej pod uwagę, tak jakby nie została w ogóle złożona.

Prawo do korekty deklaracji jest zawieszone na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (przykład 3).

Przykład 3

W stowarzyszeniu od 6 października br. trwa kontrola podatkowa za maj i czerwiec br. Stowarzyszenie nie może zatem korygować deklaracji za maj i czerwiec br. Za pozostałe okresy rozliczeniowe może składać deklaracje korygujące.

Podatnik może natomiast korygować deklarację VAT w czasie trwania czynności sprawdzających. Prawo do korekty ulega bowiem zawieszeniu tylko na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (przykład 4).

Przykład 4

Fundacja złożyła deklarację za wrzesień. Wykazała w niej całą nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w terminie 60 dni. W związku z wykazaną kwotą do zwrotu urząd skarbowy rozpoczął czynności sprawdzające, wzywając do okazania faktur zakupowych. Przygotowując faktury dla urzędu skarbowego, księgowa zauważyła, że nienależnie odliczyła VAT z jednej faktury. Mimo trwających czynności sprawdzających może złożyć korektę deklaracji za wrzesień.

Autopromocja

Prawo do korekty przysługuje nadal po zakończeniu:

• kontroli podatkowej,

• postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Według ogólnej zasady prawo do skorygowania deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej nie ma zastosowania do rozliczeń VAT (art. 81a § 3 Ordynacji podatkowej). Nie oznacza to jednak, że podatnik nie może w ogóle korygować deklaracji, które były przedmiotem kontroli. Prawo takie przysługuje, jeżeli zakończona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Nie ma wtedy przeszkód do złożenia prawnie skutecznej korekty. Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, zaś zebrany materiał stanowi podstawę do wszczęcia postępowania podatkowego, to podatnik nie ma prawa do złożenia korekty deklaracji za kontrolowane okresy rozliczeniowe. Złożenie w takim przypadku korekty będzie nieskuteczne.

Taką interpretację wskazało Ministerstwo Finansów w piśmie z 8 sierpnia 2005 r. (nr SP1/618/8012-110-2024/05/EB), w którym czytamy, że: „dodany przepis art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej miał jedynie zachować - już tylko w formie wyjątku dotyczącego podatku od towarów i usług - obecny stan prawny, a więc pozostawić podatnikom prawo do złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji VAT, gdy zakończona kontrola podatkowa nie wykazała nieprawidłowości. Korekta deklaracji złożona w tym przypadku będzie prawnie skuteczna. Jedynie w sytuacji gdy kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a zebrany w toku kontroli materiał dowodowy będzie przyczynkiem do wszczęcia postępowania podatkowego, korekta deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług nie będzie prawnie skuteczna”.

UWAGA!

Brak prawa do korekty po zakończonej kontroli, w której stwierdzono nieprawidłowości, dotyczy tylko kontroli podatkowej przeprowadzanej przez urząd skarbowy. Takich ograniczeń nie ma, gdy kontrolę przeprowadza urząd kontroli skarbowej.

Podatnik o możliwości dokonania korekty deklaracji powinien być powiadomiony przez urząd kontroli skarbowej w protokole kontrolnym. Gdy podatnik VAT skorzysta z tego prawa, nie będzie na niego nałożone dodatkowe zobowiązanie i sankcje karnoskarbowe. Możliwość ta jest prawem, nie obowiązkiem. Gdy podatnik z niego nie skorzysta, urząd wyda decyzję.

Przypominamy, że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, wydając decyzję, nałoży na organizację dodatkowe zobowiązanie, w przypadku gdy:

1) w złożonej deklaracji wykazała kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

2) w złożonej deklaracji wykazała kwotę zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,

3) w złożonej deklaracji zawyżyła różnicę podatku naliczonego nad należnym,

4) w złożonej deklaracji wykazała i otrzymała kwotę zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, a powinna była wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,

5) nie złożyła deklaracji podatkowej oraz nie wpłaciła kwoty zobowiązania podatkowego.

Jeśli organizacja zgadza się z ustaleniami kontrolnymi urzędu kontroli skarbowej, powinna złożyć korektę deklaracji, gdyż uniknie dodatkowego zobowiązania i sankcji karnoskarbowych.

Aby podatnik mógł skorzystać z prawa do korekty, po zakończeniu kontroli przez urząd kontroli skarbowej, musi:

1) złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu z kontroli,

2) w uzasadnieniu korekty, składanym z korektą deklaracji, wskazać, że korekta jest związana z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej,

3) zawiadomić, nie później niż w terminie 3 dni, urząd kontroli skarbowej o złożonej korekcie.

Jak korygować deklarację VAT

Gdy podatnik VAT składa korektę deklaracji, w formularzu wypełnia poz. 7 deklaracji VAT i zaznacza kwadrat 2. Wpisuje również pozycje, które były wypełnione prawidłowo w pierwotnej deklaracji.

Jeżeli w wyniku korekty ulegnie zmniejszeniu kwota do:

• wpłaty - podatnik musi obliczyć kwotę zaległości i należne odsetki i wpłacić na rachunek urzędu. Odsetki liczy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności, do dnia wpłaty zaległości (art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej);

• zwrotu - zaległość nie powstaje, gdy podatnik jeszcze nie otrzymał zwrotu. Gdy skoryguje deklarację przed otrzymanym zwrotem, nie powstaje u niego zaległość podatkowa. Jeżeli korekta odbywa się po wypłacie zwrotu przez urząd, to różnica między kwotą wykazaną a należną jest zaległością. Tylko od tej kwoty liczymy należne odsetki. Odsetki liczymy od dnia zwrotu podatku do dnia wpłaty zaległości (art. 53 § 5 Ordynacji podatkowej);

• przeniesienia na następny miesiąc - u podatnika nie powstaje zaległość podatkowa, musi jednak pamiętać o skorygowaniu następnej deklaracji.

Jeżeli w wyniku korekty ulegnie zwiększeniu kwota do:

• wpłaty - podatnik wraz z korektą deklaracji powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty;

• zwrotu - podatnikowi nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Nadwyżkę zwrotu otrzyma na ogólnych zasadach przewidzianych dla zwrotu VAT w ustawie o VAT;

• przeniesienia na następny miesiąc - podatnik koryguje również deklarację za następny okres rozliczeniowy.

Podatnik, składając korektę deklaracji, powinien złożyć wraz z nią uzasadnienie korekty (przykład 5).

Przykład 5

Fundacja otrzymała fakturę za zakup materiałów biurowych 2 października br. Przez pomyłkę faktura została zaewidencjonowana w ewidencji i deklaracji za wrzesień zamiast za październik. Dlatego składa korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem korekty.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Korekty deklaracji za podatnika może dokonać urząd skarbowy, gdy stwierdzi błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki albo gdy deklarację wypełniono niezgodnie z ustalonymi wymaganiami. Urząd może skorygować deklarację, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł (art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej).

Jeśli podatnik nie zgadza się z urzędem, może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Podstawy prawne:

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

 

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  REKLAMA