Kategorie

Sposoby rozliczania refakturowanych usług

Małgorzata Kawczyńska
inforCMS
Refakturowanie polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług bez doliczania marży. Jego celem jest przeniesienie kosztów na podmiot, który z danej usługi faktycznie korzysta. Sama czynność refakturowania nie sprawia większych problemów. Wątpliwości mogą się pojawiać przy rozliczaniu niektórych rodzajów kosztów.

Przepisy podatkowe nie definiują terminu „refakturowanie”, jednak praktyka i istniejące orzecznictwo dopuszczają taką możliwość. Jest to jednak dopuszczalne pod warunkiem, że:

• przedmiotem refakturowania są usługi,

• nie zmienia się charakter prawny odsprzedawanej usługi,

• z usług tych podmiot, na który wystawiona jest pierwotna faktura, korzysta tylko w części lub nie korzysta w ogóle, a korzystającym jest finalny odbiorca,

• sprzedaż (a właściwie odsprzedaż) jest dokonywana po cenie zakupu, bez jakiejkolwiek marży narzuconej przez odsprzedającego,

• podmiot, który dokonuje refakturowania, wystawi na rzecz nabywcy fakturę (refakturę) z uwzględnieniem tej samej stawki VAT, która widnieje na fakturze pierwotnej, wystawionej przez usługodawcę (istnieją pewne wyjątki, opisane poniżej),

• w umowie między kontrahentami jest zastrzeżenie o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności.

Schemat. Sposoby przeniesienia kosztów na inną jednostkę

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Reklama

Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie skorzystał, mimo że podmiot refakturujący faktycznie danej usługi nie wykonał. Jeżeli jednostka uzna, że nie spełnia wymaganych warunków do dokonania refakturowania poniesionych wydatków, powinna przenieść koszty na kontrahenta w formie noty uznaniowej, a nie faktury VAT (refaktury).

Jeśli przenoszone koszty nie są refakturowaniem usług, natomiast mają charakter odszkodowawczy, podatnik powinien obciążyć kontrahenta poprzez wystawienie noty obciążeniowej. Jako przykład można przytoczyć postanowienie z 18 września 2007 r., sygn. PUS. II/443/53-2/2007/MB, w którym Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uznał, że obciążenie dostawcy wadliwych rur ww. kosztami nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem dla udokumentowania tej czynności spółka powinna wystawić inny niż faktura VAT dokument, np. notę obciążeniową. Stanowisko to zostało podtrzymane przez Izbę Skarbową w Rzeszowie (IS. II/2-443/229/07 z 4 stycznia 2008 r.), która potwierdziła prawidłowość obciążenia dostawcy wadliwych rur metalowych kosztami poniesionymi w związku z demontażem i ponownym wykonaniem instalacji przeciwpożarowej u kontrahenta, poprzez wystawienie noty obciążeniowej zamiast faktury VAT.

Nabycie usługi, która następnie będzie podlegać refakturowaniu, uprawnia jednostkę do odliczenia podatku naliczonego oraz zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w momencie refakturowania spółka ma obowiązek odprowadzić VAT należny oraz wykazać przychody podatkowe.

Przykład 1

1. Otrzymanie faktury od kontrahenta X na kwotę 2000 zł netto podlegającej dalszemu refakturowaniu na kontrahenta Y:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 2 000

Wn „VAT naliczony” 440

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 2 440

2. Przeniesienie, na podstawie umowy, poniesionych kosztów na kontrahenta Y:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 2 000

Ma „VAT należny” 440

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 2 440

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Prowadząc rozważania na temat refaktur, należy zwrócić uwagę na trzy szczególne formy refakturowania dotyczące:

• mediów,

• usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską,

• podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu.

Refakturowanie mediów

Reklama

Odnosząc się do refaktur za media i powstania w związku z tym obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, warto przytoczyć interpretację Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu (DWUS DPP-0051-44/06 z 28 lutego 2007 r.):

(...) możliwość przenoszenia kosztów zakupów (refaktura) z zastosowaniem stawek podatku właściwych dla danego rodzaju usług powinna (...) wynikać wprost z treści umowy najmu. (...) w przypadku refakturowania usług o charakterze powszechnym, tzw. mediów,obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu tych usług.(...) Tak więc w przypadku refakturowania wskazanych usług obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą upływu tego terminu. Jeżeli jednak w umowach o najem lokali nie określono by terminu płatności za refakturowane media, to wówczas refakturowanie usług za media nie byłoby objęte szczególnym obowiązkiem podatkowym, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy. Wówczas zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 i 3 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, a jeżeli ta powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia wykonania usługi. Jednocześnie wskazać należy, iż w przypadku gdy termin płatności refaktury przechodzi na następny miesiąc, fakturę należy rozliczyć w deklaracji za ten miesiąc (...).

Reasumując, podatnik, wystawiając refakturę dokumentującą sprzedaż np. gazu, może określić na niej swój, nowy termin płatności, np. 14 dni. Po ustaleniu nowego terminu płatności refaktury obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu tego terminu i w tym też miesiącu sprzedaż ta powinna być rozliczona przez podatnika wystawiającego refakturę. Jeżeli natomiast w umowie najmu nie został określony termin płatności, to obowiązek w VAT powstaje na zasadach ogólnych.

Refakturowanie usług pocztowych

W przypadku refakturowania usług pocztowych trzeba wziąć pod uwagę to, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęto wyłącznie usługi świadczone przez pocztę państwową i że jest to zwolnienie o charakterze podmiotowo-przedmiotowym. W związku z tym, jeżeli usługi należące do PKWIU 64.11 nie są świadczone przez pocztę państwową, to nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wówczas podatnik nie ma możliwości refakturowania tych usług z zachowaniem zwolnienia od opodatkowania. W takiej sytuacji spółka, obciążając kosztami inne podmioty, powinna postępować według zasad ogólnych, wynikających z ustawy, tj. stosować właściwą stawkę podatku od towarów i usług. W tym przypadku jest to stawka 22%. Taki pogląd zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2008 r. sygn. ILPP2/443-477/08-2/EN.

Z uwagi na to, że wystąpi konieczność zmiany „stawki” podatku nie jest możliwe refakturowanie usługi pocztowej. W takim przypadku mamy doczynienia raczej z przeniesieniem kosztów.

Refakturowanie podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

Ponieważ użytkowanie wieczyste nie jest usługą, tylko dostawą, oznacza to, że jeśli zostało ustanowione przed 1 maja 2004 r., to opłaty roczne od tych umów nie są objęte VAT. Opodatkowaniu VAT nie podlega również podatek od nieruchomości. Dlatego kosztów tych nie można refakturować. Stanowią one element ceny (czynszu).

 

W umowie najmu strony mogą zawrzeć porozumienie co do zwrotu (refundacji) należności z tytułu podatku od nieruchomości od wynajmowanej nieruchomości, włączając go jako składnik kwoty czynszu lub określając poza kwotą samego czynszu. Niezależnie od tego, czy zwracana wynajmującemu przez najemcę kwota podatku od nieruchomości zostaje wyłączona z czynszu, czy też stanowi jego element kalkulacyjny, zawsze jest ona należnością obciążającą wynajmującego, ponieważ wynika ona nie z obowiązku podatkowego najemcy, lecz z jego zobowiązania cywilnoprawnego. Refundacja wydatków ściśle związanych z przedmiotem najmu, w tym również podatku od nieruchomości, stanowić będzie kwotę należną z tytułu świadczenia usługi najmu i będzie podlegać w całości opodatkowaniu jako usługa. Zarejestrowany czynny podatnik VAT jest obowiązany wystawić fakturę stwierdzającą wykonanie usługi najmu. To przeważający pogląd, przedstawiony również w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (1435/PP1/443-33/07/UK z 5 czerwca 2007 r.) oraz w postanowieniu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie (D6/443-9/07 z 24 maja 2007 r.). Stanowisko takie zostało zaprezentowane również w piśmie Ministra Finansów z 17 maja 1994 r., nr MWM-2124/94 (zachowującym aktualność również w obecnym stanie prawnym), w którym stwierdzono:

(...) jeśli wynajmujący lokal użytkowy obciąża najemcę - obok czynszu - kwotą stanowiącą równowartość podatku od nieruchomości, którego podatnikiem jest wynajmujący, kwota ta opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług, gdyż stanowi to część kwoty należnej z tytułu usługi najmu.

Warto przytoczyć również wyroki sądów w tej kwestii. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 września 1997 r., sygn. akt SA/Sz 1210/96, stwierdził m.in., że:

(...) w przypadku, gdy wynajmujący obciąża najemcę również należnością stanowiącą równowartość podatku od nieruchomości, to kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ stanowi część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi.

Ponadto NSA w wyroku z 17 kwietnia 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 349/96, orzekł, iż:

(...) niepobieranie podatku VAT od kwot stanowiących równowartość podatku od nieruchomości (...) jako składnika czynszu jest niezgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W wyroku NSA z 11 grudnia 2003 r., sygn. akt SA/Bd 2820/03, orzeczono:

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ma charakter majątkowy i ciąży na właścicielu nieruchomości. Refundacja wydatku ściśle związanego z przedmiotem najmu, mającego niewątpliwie wpływ na ustalenie warunków najmu w zakresie kalkulacji czynszu, powinna także być opodatkowana stawką podatku właściwą dla samego czynszu, tj. 22%.

Powyższe orzeczenia, potwierdzające obowiązek opodatkowania równowartości podatku od nieruchomości, choć odnoszą się do stanu prawnego sprzed wejścia w życie ustawy o VAT w obecnym brzmieniu, są aktualne w obowiązującym stanie prawnym.

Stawka VAT na refakturze

Zasadniczo refaktura wystawiana jest z taką samą stawką VAT, jak była przyjęta w dokumencie pierwotnym. Jednak należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach nie jest to możliwe ze względu na zmianę miejsca świadczenia usługi, która podlega refakturowaniu.

Miejsce świadczenia usług zostało zdefiniowane w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT jako miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania. Są jednak pewne wyjątki podane w art. 27 ust. 2-6 oraz art. 28. Może się więc zdarzyć, że dana usługa będzie opodatkowana w innym kraju niż Polska. Dotyczy to usług:

• związanych z nieruchomościami,

• transportowych,

• w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki,

• pomocniczych usług transportowych,

• wyceny majątku rzeczowego ruchomego,

• na ruchomym majątku rzeczowym oraz

• usług niematerialnych.

W takim przypadku faktura dokumentująca wykonanie tego rodzaju usług powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz informację, że do rozliczenia tego podatku zobowiązany jest nabywca usług. Takie stanowisko przyjął Urząd Skarbowy w Płocku, sygn. akt. 1419/UPP/443-44/07/JB, z 27 sierpnia 2007 r.:

(...) usługi świadczone przez Podatnika, o ile mieszczą się w zakresie, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy, nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju, lecz podatek będzie rozliczał nabywca usługi we Włoszech. Faktura VAT dokumentująca wykonane usługi winna być wystawiona według zasad wskazanych w § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Faktura ta powinna zawierać dane określone w § 9 rozporządzenia, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Ponadto faktura winna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz posiadać adnotację, że podatek zostanie rozliczony przez nabywcę usługi. (...)

Przykład 2

Polska spółka X posiadająca unijny numer identyfikacji podatkowej refakturuje koszty usługi marketingowej na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej z Węgier. W związku z tym, że usługi reklamy zostały wyszczególnione w art. 27 ust. 4 - usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce.

Przykład 3

Spółka X zawarła umowę z niemiecką firmą Y świadczącą usługi w zakresie rekrutacji pracowników. Wynagrodzenie za wykonanie umowy firma Y otrzymuje w kwocie stałej ryczałtowej wypłacanej w euro co miesiąc. Dodatkowo wynagrodzenie obejmuje zwrot kosztów poniesionych w związku ze świadczonymi usługami, na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Zarówno firma X, jak i firma niemiecka Y posiadają unijny numer identyfikacji podatkowej. Dlatego faktury sprzedaży za wykonane usługi na rzecz firmy Y oraz faktury na zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną umową powinny być wystawione bez VAT.

• art. 19, art. 27, art. 28, art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.