REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przy wycenie bilansowej należy uwzględnić utratę wartości

Anna Bagieńska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Istotnym elementem zamknięcia roku jest ustalenie wartości bilansowej aktywów i pasywów. W przypadku aktywów trwałych, w tym środków trwałych, ocenia się, czy według najlepszej wiedzy spółki istnieją przesłanki wskazujące na ewentualną trwałą utratę ich wartości. Dokonanie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości wpływa nie tylko na wysokość sumy bilansowej, ale także na wynik finansowy. Dlatego zasadność takich odpisów jest w centrum zainteresowania m.in. biegłych rewidentów i właścicieli. Niestety, zapisy ustawy o rachunkowości są dość skąpe w kwestii dokonania odpisów z tytułu utraty wartości.

W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, wycofania go z używania lub z powodu innych przyczyn powodujących jego trwałą utratę wartości dokonuje się - w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych - odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość.

REKLAMA

Autopromocja

Do trwałej utraty wartości dochodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Z przepisów ustawy wynika, że odpisu aktualizującego zmniejszającego wartość środka trwałego należy dokonać w odpowiedniej wysokości, tzn. takiej, która doprowadzi wartość netto środka trwałego do ceny sprzedaży netto.

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących dla rzeczowych aktywów trwałych zawiera MSR nr 36 „Utrata wartości aktywów”.

Zgodnie z nim odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości dokonuje się, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż jego wartość odzyskiwalna. Wysokość odpisu powinna odpowiadać różnicy między wartością bilansową a wartością odzyskiwalną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wartość odzyskiwalna odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej składnika aktywów albo ośrodka wypracowującego środki pieniężne, zależnie od tego, która z nich jest wyższa.

Przykład 1

Jednostka posiada środek trwały A o wartości początkowej 80 000 zł. Dotychczasowe umorzenie wynosi 20 000 zł. W związku ze zmianą technologii produkcji zdecydowano zaprzestać użytkowania tego środka.

Wartość godziwa (cena sprzedaży) takiego środka wynosi 42 000 zł.

Wartość użytkowa tego środka to 45 000 zł.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość bilansowa tego środka powinna wynosić 42 000 zł.

Aktualna wartość bilansowa wynosi: 80 000 zł - 20 000 zł = 60 000 zł. Należy ją zmniejszyć o 18 000 zł (60 000 zł - 42 000 zł = 18 000 zł).

1. Dokonanie odpisu aktualizującego:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 18 000

Ma „Środki trwałe” 18 000

- w analityce „Odpisy aktualizujące wartość środka trwałego”

Zgodnie z MSR nr 36 wyceny dokonuje się według wartości użytkowej (45 000 zł), ponieważ jest ona wyższa od wartości godziwej (42 000 zł).

Odpis aktualizujący: 60 000 zł - 45 000 zł = 15 000 zł.

1. Dokonanie odpisu aktualizującego:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 15 000

Ma „Środki trwałe” 15 000

- w analityce „Odpisy aktualizujące wartość środka trwałego”

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, które wcześniej podlegały aktualizacji wyceny

Dokonując odpisu aktualizującego środków trwałych, które wcześniej podlegały aktualizacji wyceny, trzeba pamiętać o zmniejszeniu kapitału z aktualizacji wyceny. W myśl ustawy odpis ten najpierw zmniejsza kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Ewentualną nadwyżkę odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Przykład 2

Jednostka posiada środek trwały B o wartości początkowej 105 000 zł (po dokonaniu odpisu aktualizującego zwiększającego jego wartość). Dotychczasowe umorzenie wynosi 30 000 zł. Kapitał z aktualizacji wyceny dotyczący tego środka trwałego to 20 000 zł.

W związku ze zmianą technologii produkcji zdecydowano zaprzestać użytkowania tego środka.

Wartość godziwa (cena sprzedaży) takiego środka wynosi 38 000 zł.

Wartość użytkowa tego środka to 35 000 zł.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości środek trwały wycenia się według ceny sprzedaży netto - 38 000 zł.

Dotychczasową wartość netto (105 000 zł - 30 000 zł = 75 000 zł) zmniejsza się o 37 000 zł (75 000 zł - 38 000 zł = 37 000 zł). Ponieważ utworzony wcześniej kapitał z aktualizacji wyceny wynosi 20 000 zł, w ciężar „Pozostałych kosztów operacyjnych” odnosi się tylko różnicę: 37 000 zł - 20 000 zł = 17 000 zł.

1. Dokonanie odpisu aktualizującego:

Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 20 000

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 17 000

Ma „Środki trwałe” 37 000

- w analityce „Odpisy aktualizujące wartość środka trwałego”

Zgodnie z MSR nr 36 wyceny dokonuje się według wartości godziwej. Jest ona wyższa od wartości użytkowej i wynosi 38 000 zł.

Odpis aktualizujący: 75 000 zł - 38 000 zł = 37 000 zł. Ponieważ utworzony wcześniej kapitał z aktualizacji wyceny wynosi 20 000 zł, w ciężar „Pozostałych kosztów operacyjnych” odnosi się różnicę: 37 000 zł - 20 000 zł = 17 000 zł.

1. Dokonanie odpisu aktualizującego:

Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 20 000

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 17 000

Ma „Środki trwałe” 37 000

- w analityce „Odpisy aktualizujące wartość środka trwałego”

Odwrócenie odpisu aktualizującego, gdy ustanie przyczyna utraty wartości środka trwałego

REKLAMA

W praktyce mogą zaistnieć sytuacje powodujące ustanie przyczyny, dla której dokonano wcześniej odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości. Może to być np. podjęcie decyzji o wykorzystaniu środka trwałego do produkcji innych wyrobów.

Ustawa o rachunkowości, mimo że mówi o trwałej utracie wartości, przewiduje jednak możliwość ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów. Oznacza to odwrócenie w całości lub w odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego, które zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Z ustawy wynika, że kwota, o którą wcześniej zmniejszono kapitał z aktualizacji wyceny (tworząc odpis z tytułu trwałej utraty wartości), zwiększy pozostałe przychody operacyjne.

Nieco inaczej do tego problemu podchodzi MSR nr 36. Otóż odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości przeszacowanego składnika aktywów zwiększa bezpośrednio kapitał własny pod pozycją „Nadwyżka z aktualizacji wyceny”. Jednak kwota odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako przychód w rachunku zysków i strat do wysokości odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości danego przeszacowanego składnika aktywów, który został poprzednio ujęty jako koszt w rachunku zysków i strat.

Przykład 3

Jednostka posiada środek trwały C o wartości początkowej 45 000 zł (po dokonaniu odpisu aktualizującego zwiększającego jego wartość). Dotychczasowe umorzenie wynosi 20 000 zł.

Kapitał z aktualizacji wyceny dotyczący tego środka trwałego to 3000 zł.

W związku ze zmianą technologii produkcji zdecydowano zaprzestać użytkowania tego środka i dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości w kwocie 5000 zł.

Po kilku miesiącach okazało się, że środek trwały B będzie ponownie wykorzystywany do produkcji innego asortymentu wyrobów. W związku z tym ustała przyczyna utraty wartości i odwrócono odpis w kwocie 5000 zł.

1. Dokonanie odpisu aktualizującego:

Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 3 000

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 2 000

Ma „Środki trwałe” 5 000

- w analityce „Odpisy aktualizujące wartość środka trwałego”

2. Odwrócenie odpisu aktualizującego:

Wn „Środki trwałe” 5 000

- w analityce „Odpisy aktualizujące wartość środka trwałego”

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 5 000

Zgodnie z MSR nr 36 wartość odpisu uprzednio zmniejszającą kapitał z aktualizacji wyceny zalicza się do kapitału własnego (nie wpływa na wynik).

1. Dokonanie odpisu aktualizującego:

Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 3 000

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 2 000

Ma „Środki trwałe” 5 000

- w analityce „Odpisy aktualizujące wartość środka trwałego”

2. Odwrócenie odpisu aktualizującego:

Wn „Środki trwałe” 5 000

- w analityce „Odpisy aktualizujące wartość środka trwałego”

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 2 000

Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny” 3 000

- w analityce „Nadwyżka z aktualizacji”

 

 

 

Co należy rozumieć przez wartość godziwą i wartość użytkową

Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży jest kwotą możliwą do uzyskania ze sprzedaży składnika aktywów (lub zespołów ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne na warunkach rynkowych) pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji, po potrąceniu kosztów zbycia.

Wartość użytkowa jest bieżącą, szacunkową wartością przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów lub środka wypracowującego środki pieniężne.

• § 6 i 120 MSR nr 36 „Utrata wartości aktywów”

• art. 28 ust. 8, art. 32 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

dr Anna Bagieńska

adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Politechniki Białostockiej

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA