Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wycenić aktywa trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR nr 16

Rzeczowe aktywa trwałe są podstawowym zagadnieniem rachunkowości prawie każdej jednostki gospodarczej.

Polskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do śledzenia regulacji prawnych związanych z tym zagadnieniem nie tylko w przepisach polskich, lecz również międzynarodowych, ponieważ – zgodnie z ustawą o rachunkowości – jednostki mogą stosować MSR w sprawach nieuregulowanych przepisami krajowymi. Warto więc zwrócić uwagę na zagadnienia, w zakresie których regulacje znajdziemy tylko w MSR nr 16.

Ujęcie rzeczowych aktywów trwałych w księgach rachunkowych może nastąpić tylko wówczas, gdy spełniają one definicję aktywów zawartą w ramach założeń koncepcyjnych do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

W świetle MSR nr 16 rzeczowe aktywa trwałe obejmują aktywa, które jednostka przewiduje wykorzystać:
•  do wytwarzania produktów,
• do świadczenia usług,
• do dostarczania towarów,
• w celu wynajmu dla podmiotów trzecich,
• dla celów administracyjnych, tj. dla celów własnych.

UWAGA!
MSR nr 16 nie dotyczy: aktywów biologicznych powstałych w wyniku działalności rolniczej, zasobów nieodnawialnych, jak również praw do zasobów mineralnych i złóż minerałów, aktywów przeznaczonych do sprzedaży.

Rzeczowe aktywa trwałe mogą być ujmowane w księgach rachunkowych w wyniku różnych transakcji gospodarczych, w szczególności w wyniku:
• nabycia lub wytworzenia,
• umowy leasingu finansowego,
• zmiany kwalifikacji,
• transakcji barterowej,
• otrzymania w formie dotacji rządowej,
• połączenia jednostek.

Ujęcie w księgach rachunkowych rzeczowych aktywów trwałych nabytych z zewnątrz

Zakup
Zakupione rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane odpowiednio według ceny nabycia.

Barter
Przeniesienie kontroli nad rzeczowymi aktywami trwałymi może wynikać z wymiany aktywów niepieniężnych posiadanych przez jednostkę z inną jednostką, tzn. z barteru. O barterze mówimy również wtedy, gdy wymiana następuje w wyniku otrzymania aktywów niepieniężnych za aktywa pieniężne.

Cenę nabycia otrzymanych rzeczowych aktywów trwałych stanowi ich wartość godziwa. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, kiedy:
• transakcja wymiany nie została zawarta na warunkach rynkowych lub
• nie można wiarygodnie określić wartości godziwej ani otrzymanego, ani przekazanego składnika aktywów.

UWAGA!
Jeżeli otrzymany składnik aktywów nie może być wyceniony w wartości godziwej, koszt otrzymanego składnika aktywów wycenia się w kwocie wartości bilansowej przekazanego składnika majątku.

Leasing finansowy
Na dzień podpisania umowy leasingu finansowego rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem umowy leasingowej wycenia się w kwocie stanowiącej sumę niższej z dwóch wartości:
• wartości godziwej przedmiotu leasingu lub
• wartości bieżącej rat i innych opłat leasingowych, wykorzystującą jako stopę dyskontową stopę zwrotu leasingu.

Koszty bezpośrednio związane z zawarciem umowy leasingu powiększają wartość początkową rzeczowego aktywa trwałego.

Dotacje rządowe
Rzeczowe aktywa trwałe otrzymane w formie dotacji rządowych wycenia się według:
• wartości godziwej lub
• wartości nominalnej otrzymanej dotacji.

Zmiana klasyfikacji

Zmiana przeznaczenia nieruchomości inwestycyjnych
Jeżeli jednostka decyduje się wykorzystać nieruchomości inwestycyjne na potrzeby własne na dzień zmiany przeznaczenia ujmuje je w środkach trwałych według wartości godziwej. Wartość godziwa nieruchomości będzie stanowiła jej wartość początkową.

Przeniesienie z zapasów
Zapasy wchodzące w skład kosztu wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych wycenia się według metody:
• FIFO lub
• cen przeciętnych.

UWAGA!
Należy pamiętać, że standardy międzynarodowe nie uznają wyceny według metody LIFO.

Połączenia jednostek gospodarczych
Rzeczowe aktywa trwałe przejęte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych wycenia się według ich wartości godziwej na dzień przejęcia. Wartość tę stanowi ich wartość rynkowa. W odniesieniu do specjalistycznych maszyn i urządzeń, dla których nie występują transakcje rynkowe, wartość godziwą ustala się metodą dochodową lub metodą odtworzeniową.

Przechodzenie na MSR/MSSF
W przypadku gdy jednostka przechodzi na stosowanie MSR/MSSF rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według:
• ceny nabycia,
• wartości godziwej na dzień implementacji MSR/MSSF,
• wartości przeszacowanej zgodnie z lokalnymi przepisami rachunkowości na dzień przejścia na MSR/MSSF.

Kiedy koszty finansowania zewnętrznego zwiększają wartość początkową

MSR nr 16 daje możliwość zwiększenia wartości początkowej składników aktywów o koszty finansowania zewnętrznego. Jest to jednak tylko podejście alternatywne a nie obowiązek jednostki. Dlatego jednostka w swojej polityce rachunkowości musi przyjąć, że koszty finansowania zewnętrznego zalicza do wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych.

Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Oznacza to, że w przeciwieństwie do MSR nr 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” różnice kursowe z wyceny zarówno kredytów i pożyczek, jak i niezrealizowane różnice kursowe naliczone na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania zwiększają jego war

MSR nr 23 proponuje również podejście alternatywne, zgodnie z którym spółka może aktywować różnice kursowe powstające na pożyczkach i kredytach wyłącznie w części, w jakiej są uznawane za korektę odsetek.

UWAGA!
Koszty finansowania zewnętrznego zmniejsza się o przychody z zainwestowania pożyczonych środków.

Koszty finansowania zewnętrznego obejmują:
• koszty odsetek od pożyczek i kredytów bankowych,
• rozliczane dyskonta i premie związane z pożyczkami i kredytami,
• poniesione koszty początkowe związane z uzyskaniem pożyczek i kredytów,
• części odsetkowe rat leasingu finansowego,
• różnice kursowe powstające w związku z pożyczkami i kredytami wyłącznie w części, w jakiej są uznawane za korektę odsetek.

Aktywowaniu podlegają tylko koszty poniesione przed oddaniem rzeczowych aktywów do użytkowania.

Wycena po ujęciu rzeczowych aktywów w księgach rachunkowych

Model kosztowy
W modelu kosztowym składniki rzeczowych aktywów trwałych są wycenianie według ceny nabycia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

Model oparty na wartości przeszacowanej
Rzeczowe aktywa trwałe, dla których można określić wartość godziwą w sposób wiarygodny, jednostka może wyceniać według wartości godziwej ustalonej na dzień przeszacowania, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

UWAGA!
Ustawa o rachunkowości nie dopuszcza stosowania tego typu modelu wyceny środków trwałych. Środki trwałe są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

O wartości przeszacowanej mówi się, gdy została ona ustalona po aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie przepisów Ministra Finansów.

Zgodnie z MSR nr 16 przeszacowanie powinno być przeprowadzane wystarczająco często, żeby uzyskać pewność, że wartość bilansowa składnika aktywów odpowiada jej wartości godziwej ustalonej na dzień bilansowy. W zależności od wahań cen uznaje się, że takie przeszacowanie powinno być przeprowadzane w okresie od trzech do pięciu lat.

Wartość godziwą ustala się na podstawie wartości rynkowej podobnych składników aktywów. Jeżeli nie istnieje aktywny rynek tych składników, wartość godziwą ustala się na podstawie wyceny dokonanej metodą dochodową albo odtworzeniową. Wartość godziwa gruntów, budynków, maszyn i urządzeń jest najczęściej ustalana na podstawie wyceny rzeczoznawców.

UWAGA!
Modelu opartego na wartości przeszacowanej nie można stosować do wybranych składników aktywów.

Przyjęcie przez jednostkę tego modelu wyceny majątku musi obejmować całą grupę składników rzeczowych aktywów trwałych. Wartość przeszacowaną ustala się okresowo dla całej grupy aktywów, a nie pojedynczych składników. Oznacza to, że jednostka nie może stosować tego modelu wyceny tylko do wybranych składników aktywów, dzięki czemu wyeliminowano możliwości stosowania rachunkowości kreatywnej.

Przeszacowanie aktywów powodujące zmniejszenie wartości bilansowej aktywów wykazuje się w rachunku zysków i strat. Gdy wartość aktywów po przeszacowaniu przekracza jego wartość bilansową, nadwyżkę przenosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy wzrost wartości bilansowej aktywów rozlicza się odwracając uprzednio dokonany i ujęty w rachunku zysków i strat odpis z tytułu utraty wartości. W tym wypadku w rachunku wyników jest ujmowany przychód z tytułu wzrostu wartości składnika aktywów, lecz tylko do wysokości uprzednio ujętego kosztu z tytułu utraty wartości.

Ujęte w kapitałach odpisy aktualizujące składniki rzeczowych aktywów trwałych w momencie ich zbycia lub likwidacji w bilansie wykazuje się jako zysk lub stratę z lat ubiegłych.

Odpisy amortyzacyjne
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Każdy istotny element składnika aktywów jest amortyzowany osobno.

MSR nr 16 — podobnie jak przepisy ustawy o rachunkowości — dopuszcza stosowanie różnych metod amortyzacji:
• metodę liniową,
• metodę malejącego salda,
• metodę naturalną.

Amortyzacji dokonuje się od momentu przyjęcia aktywów do użytkowania do czasu wycofania aktywa z ksiąg rachunkowych bądź do momentu przeznaczenia ich do sprzedaży. Podlegająca amortyzacji kwota składnika aktywów jest pomniejszana o jego wartość końcową.

UWAGA!
Jednostki są zobowiązane do weryfikacji stosowanej metody amortyzacji na każdy dzień bilansowy.

Ewentualne korekty wynikające z dostosowania metody amortyzacji są traktowane jako zmiany w przyjętych oszacowaniach i ujmowane w rachunku zysków i strat.

W przypadku rzeczowych aktywów trwałych przyjętych do ksiąg na podstawie umowy leasingu finansowego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych:
• przez okres trwania umowy leasingu finansowego lub
• przez okres ekonomicznej użyteczności składnika aktywów
w zależności od tego, który z nich jest krótszy.

Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z ksiąg rachunkowych, gdy został on sprzedany lub – według przewidywań jednostki – nie będzie generował korzyści ekonomicznych w przyszłości.

Przykład
ABC Sp. z o.o. nabyła maszynę produkcyjną w 2006 r. Cena nabycia maszyny obejmowała:
• cenę jednostkową – 8000 zł,
• upust – 500 zł,
• koszty transportu – 400 zł,
• koszty montażu – 600 zł.

Dodatkowe informacje:
Przyjęty okres ekonomicznej użyteczności maszyny wynosi 10 lat.
Spółka urządzenia techniczne wycenia według modelu opartego na wartości przeszacowanej, ponieważ pod koniec 2006 r. nastąpił 20% wzrost cen podobnych urządzeń.

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości jednostki powstałe w wyniku przeszacowania nadwyżki wartości aktywów nad wartością bilansową są rozliczane przez okres ekonomicznej użyteczności.

Pod koniec 2007 r. okazało się, że okres ekonomicznej użyteczności maszyny będzie dłuższy o 2 lata.
Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na uwagę zasługuje fakt, iż polskie przedsiębiorstwa stosują stawki amortyzacyjne odpowiadające stawkom podatkowym i nie dokonują oceny okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Takie podejście jest niezgodnie z zapisami MSR nr 16 i w przypadku konwersji sprawozdawczości na standardy międzynarodowe powoduje konieczność ujęcia licznych korekt w wycenie bilansowej środków trwałych.

• § 16–22, § 31–42, § 43–49 MSR nr 16 — „Rzeczowe aktywa trwałe”

Dominika Kopanicka
ekspert w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej
Reklama
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?