REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Warto wiedzieć

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Oko w oko z księgowymi – o misji, pracy i patrzeniu w przyszłość. Dzień Księgowego 2020

Epidemia pokazała, że księgowi to zawód szczególny

Jak ewidencjonować lokaty krótkoterminowe

Zakwalifikowanie lokaty do inwestycji krótkoterminowych będzie możliwe, gdy termin jej wymagalności jest krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Jeśli jednostka posiada lokaty terminowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy, zaliczy je do innych środków pieniężnych.

Utrata wartości aktywów - jak zaksięgować

Jeżeli wcześniej na mocy odrębnych przepisów wartość danego środka trwałego została zaktualizowana, odpis aktualizujący odnosi się na konto „Kapitał z aktualizacji wyceny” - jednak tylko do wysokości tego kapitału.

Jak rozliczamy ubytki i niedobory w akcyzie

W ustawie o podatku akcyzowym ustawodawca określił katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu akcyzą. Należą do nich m. in.: ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu. Opodatkowaniu podlegają jednak tylko w takim przypadku, gdy podczas wymienionych czynności zostaną przekroczone ustalone dopuszczalne normy.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE

Sprzedawca, który dokonuje dostawy dla podróżnych spoza UE, może zwracać im VAT lub dokonywać tego za pośrednictwem innego podmiotu. Wymaga to jednak spełnienia przez niego licznych warunków.

Kredyt w księgach rachunkowych stowarzyszeń i fundacji

Banki komercyjne posiadają bardzo szeroką gamę ofert różnego rodzaju kredytów: inwestycyjnych, konsumpcyjnych itp. Jednostki - w tym pozarządowe, prowadzące działalność gospodarczą - często też korzystają z możliwości tzw. kredytu na rachunku bieżącym.

Kiedy poniesione wydatki są inwestycją w obcych środkach trwałych

Spółka dzierżawi bocznicę kolejową. Żeby dostosować ją do obecnych wymogów kolejowych, musi przeprowadzić remont torów. Czy wydatki związane z remontem (zakup materiałów, wynajem sprzętu, faktury firmy przeprowadzającej remont) są inwestycją w obcym środku trwałym, czy też kosztem spółki w chwili poniesienia wydatku?

Czy korygować VAT od wniesionego do spółki aportu

Rozliczenie zakupu towarów lub materiałów w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT zazwyczaj nie budzi wątpliwości podatników. Problem pojawia się natomiast, gdy zakupione składniki majątku chcą wnieść aportem do spółki.

Jak rozliczać napiwki

Napiwki otrzymane przez pracowników, np. restauracji, kawiarni, hoteli, są przychodem podlegającym podatkowi dochodowemu. Są dwa możliwe warianty jego opodatkowania: jako przychodu ze stosunku pracy (art. 12 updof) lub jako przychodu z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Jeżeli napiwki są dla otrzymującego napiwek świadczeniem należnym, podlegają opodatkowaniu VAT (np. gdy figurują jako element ceny w menu restauracji).

Przychód z umowy o dzieło [składki ZUS]

Pracodawcy - dążąc do ograniczenia kosztów w postaci składek na ubezpieczenia pracowników - coraz chętniej korzystają z form zatrudnienia, które pozwalają na ich ograniczenie bądź wyeliminowanie. Do takich form zatrudnienia należą umowy cywilnoprawne: umowa-zlecenie, umowa o świadczenie usług czy umowa o dzieło.

Jak wybrać najkorzystniejszy sposób amortyzacji

Przepisy pozwalają podatnikowi w wielu przypadkach na podjęcie decyzji o tym, jak amortyzować posiadane środki trwałe. Do wyboru ma on metodę liniową lub degresywną. Może też zastosować stawki indywidualne albo zaliczyć odpis amortyzacyjny do kosztów jednorazowo.

Kiedy i jak zmienić okres lub stawki amortyzacyjne

Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek okresowej weryfikacji stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych. Wybór konkretnej metody w stosunku do danego składnika aktywów jest uzależniony od oczekiwanego trybu uzyskiwania korzyści ekonomicznych. Wybraną metodę stosuje się konsekwentnie w kolejnych okresach, chyba że wystąpiła zmiana w oczekiwanym trybie uzyskiwania korzyści ekonomicznych z tego składnika aktywów.

Obowiązki podatnika po utracie prawa do ryczałtu

Przedsiębiorca, który w trakcie roku podatkowego korzystał z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, by następnie stracić prawo do tej formy podatku, powinien z fiskusem rozliczać się dalej na podstawie księgi przychodów i rozchodów.

Gdzie opodatkować pośrednictwo w świetle przepisów unijnych

Przepisy unijne określają, że miejsce świadczenia usług przez pośrednika znajduje się w miejscu transakcji podstawowej. Istnieje jednak kilka wyjątków od tak określonego miejsca świadczenia usług pośrednika.

Samochód od darczyńcy - rozliczenie podatku

Zakup samochodu to nie jedyny sposób na jego posiadanie. Wiele organizacji korzysta z samochodów otrzymanych w formie darowizny. Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się z fiskusem na podstawie księgi przychodów powinna dodatkowo prowadzić ewidencję środków trwałych, o ile tylko wykorzystuje w działalności maszyny, urządzenia lub wartości niematerialne albo prawne dłużej niż przez rok.

Jak obliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska

Jak obliczyć opłatę środowiskową związaną z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska? Przykładowo: od samochodu do 3,5 tony, rok produkcji 1995, bez ulg, zakup miesięczny w litrach paliwa ON 330 litrów, oraz dwóch innych podobnych samochodów. Łącznie firma na miesiąc zakupuje i zużywa 950 litrów ON.

Jak wykazywać rozrachunki z pracownikami

Zakładowy plan kont powinien zawierać między innymi pozycje dotyczące rozrachunków z pracownikami. Główne konto, które służy do tego celu, dokumentuje rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Jak rozliczać czynności nieodpłatne dokonywane na rzecz kontrahenta

Czynności nieodpłatne dokonywane na rzecz naszych kontrahentów mogą podlegać opodatkowaniu VAT. Uzależnione to jest przede wszystkim od tego, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Poprawianie błędów w dowodach kasowych

Wszelkie błędy stwierdzone w dowodach źródłowych zewnętrznych własnych i obcych poprawione mogą być wyłączenie poprzez dostarczenie kontrahentowi stosownego dokumentu (korekty) zawierającego właściwe sprostowanie wraz z odpowiednim uzasadnieniem, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Ewidencja wkładu obcego w finansowanie aktywów trwałych

Wkład obcy w postaci środków pieniężnych, ma najczęściej charakter bezzwrotny. Tym samym należy go traktować jak darowiznę. Wkład obcy w postaci środków rzeczowych może mieć postać tak rzeczowych aktywów trwałych, jak i obrotowych. Wkłady obce zwrotne to kredyty lub pożyczki.

Jak ujmować w księgach wartości niematerialne i prawne

Wartość praw majątkowych otrzymanych nieodpłatnie rozlicza się za pomocą konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Kwota równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych powinna stopniowo zwiększać pozostałe przychody operacyjne.

Jak uniknąć podatku od zysków kapitałowych z lokat bankowych

Zyski kapitałowe są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem Belki). Podatek ten jest naliczany m.in. od odsetek z rachunków bankowych i lokat, od zysków z funduszy inwestycyjnych, akcji oraz innych papierów wartościowych. Jest jednak legalny sposób (chociaż nieco pracochłonny), aby tego podatku nie zapłacić.

Kasy fiskalne w centrach fitness, saunach i solariach - nowe rozporządzenie w sprawie kas

1 października 2007 r. w centrach fitness, solariach, saunach, łaźniach oraz w innych placówkach zajmujących się poprawą kondycji fizycznej podatnicy będą obowiązani zainstalować kasy fiskalne. Obowiązek ten powstanie, pod warunkiem że obroty tych podatników z tytułu działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekraczają 40 000 zł. Minister Finansów nie przedłużył również zwolnień od obowiązku stosowania kas w innych przypadkach, które wymieniono poniżej.

Jak rozliczyć wycieczkę dla pracownika

Wycieczka dla pracownia będzie przychodem, od którego trzeba zapłacić podatek, gdy firma kupi ją w biurze podróży. Jeśli sama zorganizuje wyjazd, przychód powstanie, tylko jeśli wartość wycieczki będzie można przypisać każdemu pracownikowi.

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym także z tytułu nadzoru, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.

E-faktura - jak to działa

Od 4 sierpnia 2005 r. - na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r.1 - istnieje możliwość przesyłania i przyjmowania faktur drogą elektroniczną, czyli tzw. e-faktur.

Jaki ryczałt od najmu nieruchomości

Osoba, która wynajmuje nieruchomość prywatną, opłaca od przychodu uzyskanego z najmu podatek ryczałtowy z podziałem na dwie stawki. Przychód do kwoty 4 tys. euro jest opodatkowany stawką 8,5 proc., a powyżej tej kwoty 20-proc. podatkiem.

Jak wyliczyć 183 dni przebywania i pracy za granicą

Wyliczenie 183 dni przebywania za granicą jest jednym z warunków wyłączenia z opodatkowania za granicą dochodów osiąganych przez Polaka (rezydenta polskiego). Poniżej wskazujemy sposoby liczenia tych 183 dni, zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną.

Jak opodatkować VAT usługi kateringowe

Usługi kateringowe do końca 2007 roku podlegają opodatkowaniu obniżoną, 7-proc., stawką podatku od towarów i usług. Natomiast towary sprzedawane w stanie nieprzetworzonym opodatkowane są stawką właściwą dla danego towaru.

Jak ewidencjonować kapitał własny

Jeżeli udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obejmowane są po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, nadwyżkę ewidencjonuje się na koncie „Kapitał zapasowy”.

Ewidencja otrzymanej darowizny w organizacjach non profit

Ewidencja otrzymania darowizn w księgach spółek handlowych została dokładnie uregulowana. Natomiast ewidencje darowizn oraz dotacji dla organizacji non profit, stanowiących przychód statutowy, a w szczególności darowizn niepieniężnych, mogą budzić pewne wątpliwości.

Jak poprawić błąd w kosztach uzyskania przychodów pracownika

Koszty odliczane od przychodów pracowniczych mają formę stałą, przysługują w wysokości zryczałtowanej (miesięcznej i rocznej). Tylko wyjątkowa zmiana stanu faktycznego może spowodować to, że koszty powinny zostać obniżone, podwyższone albo w ogóle niepobrane. Właśnie brak właściwej reakcji na te zmiany stanów faktycznych może spowodować pomyłkę pracodawcy-płatnika. Poniżej wskazujemy najczęściej popełniane błędy i sposób ich poprawy.

Jak księgować ulepszenie środka trwałego

Istotną cechą większości składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej dłużej niż rok jest ich podatność na awarie oraz starzenie się. Wydatki na naprawy, modernizację lub ulepszenie nie zawsze jednak mogą być od razu zaliczane w koszty.

Jak rozliczyć zakup kasy rejestrującej

Podatnicy zobowiązani do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych mogą odliczyć od podatku określony procent zakupu kasy. Odliczana kwota nie może jednak przekroczyć 2,5 tys. zł.

Jak rozliczyć w spółce wydatki na auto wspólnika

Spółki mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodu osobowego wykorzystywanego przez wspólnika. Muszą jednak pamiętać o obowiązujących limitach.

Jak wycenić wartość początkową środków trwałych

Poprawne ustalenie wartości początkowej środka trwałego jest podstawą do tego, by naliczane od niej odpisy amortyzacyjne stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Jak rozliczyć koszty badania sprawozdań finansowych

Sposób rozliczenia kosztów badania sprawozdania finansowego będzie zależał od tego, czy została uprzednio utworzona rezerwa z tego tytułu czy nie.

Skutki podatkowe darowizny towarów

Przedmiotem darowizny mogą być zarówno pieniądze, jak i rzeczy ruchome, nieruchomości oraz zbywalne prawa majątkowe. Niestety, polskie prawo podatkowe nie sprzyja ofiarodawcom.

Dostosowanie zakładowego planu kont do inwentarza żywego

Inwentarz żywy może służyć jako hodowla lub stanowić podmiot wykonania działalności, np. jazdy konnej. Ewidencja księgowa inwentarza będzie zależeć od jego przeznaczenia.

Kiedy można odliczyć VAT od zakupu usług hotelowych i gastronomicznych

Podatnicy nie mogą, co do zasady, odliczać podatku naliczonego przy nabywaniu usług noclegowych i gastronomicznych.

Jak rozliczać zakwaterowanie pracowników

Zwolniona z podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych oraz kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Jak księgować rozliczenia z bankiem

Operacje finansowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą muszą mieć swoje odzwierciedlenie w księdze przychodów i rozchodów. Sposób ich ewidencjonowania uzależniony jest zarówno od rodzaju takiej operacji, jak i sposobu rozliczeń, uregulowanego w umowie o prowadzenie rachunku, którą przedsiębiorca zawarł z bankiem.

Jak rozliczać prywatne wyposażenie pracownika

Przedsiębiorca może wliczyć w koszty wydatki w formie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikowi za używane przez niego prywatne narzędzia. Dla pracownika taki ekwiwalent stanowi dochód zwolniony z podatku.

Jak ująć w księgach podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacony jest przez spółki do 15 dnia każdego miesiąca, a jego księgowanie następuje w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

Reprezentacja czy reklama [problemy]

Od 1 stycznia 2007 r. wydatki na reprezentację przestały być kosztem uzyskania przychodów. Wcześniej często pojęcia reprezentacja i reklama w znaczeniu podatkowym były używane łącznie. Obecnie należy je rozróżnić i rozdzielić.

Jak rozliczyć świadczenia związane z bhp

Pracownicy otrzymujący przewidziane prawem świadczenia związane z BHP lub odpowiednie ekwiwalenty nie muszą płacić z tego tytułu podatku. Z kolei firmy ponoszące wydatki dotyczące BHP mogą zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

Jak bronić się przed egzekucją zaległości podatkowej

Nieuiszczenie podatku w terminie grozi wszczęciem egzekucji administracyjnej i przymusowym uregulowaniem należności. Podatnik ma jednak kilka możliwości obrony przed egzekucją.

Kto powinien zapłacić podatek VAT od remanentu likwidacyjnego

Podatnicy powinni sporządzić spis z natury w ciągu 14 dni od zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych. Muszą też zawiadomić o spisie, ustalonej wartości i kwocie podatku należnego urząd skarbowy w terminie siedmiu dni, licząc od zakończenia tego spisu.

Moment zaliczenia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Od początku 2007 r. obowiązuje nowa definicja kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca określił zasady, które pozwalają ustalić moment zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

REKLAMA