Kategorie

Kiedy poniesione wydatki są inwestycją w obcych środkach trwałych

Maryla Piotrowska
Spółka dzierżawi bocznicę kolejową. Żeby dostosować ją do obecnych wymogów kolejowych, musi przeprowadzić remont torów. Czy wydatki związane z remontem (zakup materiałów, wynajem sprzętu, faktury firmy przeprowadzającej remont) są inwestycją w obcym środku trwałym, czy też kosztem spółki w chwili poniesienia wydatku?

 


rada

 


Jeżeli w wyniku przeprowadzonych prac na torach ich wartość techniczna i użytkowa będzie wyższa, należy poniesione wydatki zakwalifikować jako inwestycje w obcych środkach trwałych.


uzasadnienie


Według ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się również ulepszenia w obcych środkach trwałych. Ulepszenie w obcych środkach trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę na przystosowanie niebędącego jej własnością środka trwałego do używania na własne potrzeby.


Kwalifikowanie kosztów do określonej kategorii opiera się na kryteriach technicznych (zależy od rodzaju wykonywanych robót).


Wszystko więc zależy od tego, czy w wyniku przeprowadzonych prac wzrosła wartość techniczna i użytkowa dzierżawionego środka trwałego i czy w związku z tym spółka osiągnie w przyszłości wymierne korzyści. Jeśli tak, to mówimy o ulepszeniu i wszelkie wydatki poniesione na ten cel stanowią inwestycje w obcych środkach trwałych odpisywane w koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych.


Ulepszenie czy modernizacja to trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, użytkową, a także przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, wyrażających się w poprawie standardu użytkowego, technicznego lub obniżce kosztów eksploatacji.


Przepisy podatkowe jako ulepszenie traktują przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, jednak nie precyzują znaczenia tych pojęć.


Koszty rozbudowy, przebudowy i modernizacji użytkowanych środków trwałych są kosztami inwestycji zwiększającymi ich wartość początkową. Oznacza to, że wydatków takich nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów.


Z kolei wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, wraz z wymianą zużytych składników technicznych, można uznać za remont. Koszty wszelkich remontów i konserwacji użytkowanych środków trwałych są kosztami działalności eksploatacyjnej, niezależnie od wielkości tych kosztów i od wartości remontowanych środków trwałych.


W przytoczonym problemie poniesione wydatki służą dostosowaniu dzierżawionej bocznicy do obecnie obowiązujących wymogów kolejowych. Jeżeli przeprowadzone prace zwiększą wartość techniczną i użytkową torów - będzie to ulepszenie. W związku z tym wydatki na ulepszenia w obcych środkach trwałych do czasu zakończenia prac ewidencjonowane są na koncie „Środki trwałe w budowie” według ogólnych zasad.

Wn „Środki trwałe w budowie”,

Ma „Rozrachunki z dostawcami”.

W przypadku remontu ewidencja będzie następująca:

Wn Różne konta kosztów,

Ma „Rozrachunki z dostawcami”.

Jeśli spółka potraktuje przeprowadzone prace jako ulepszenie użytkowanego środka trwałego, to po zakończeniu prac następuje przeksięgowanie poniesionych nakładów na konto „Inwestycje w obcych środkach trwałych”.

Wn „Inwestycje w obcych środkach trwałych”,

Ma „Środki trwałe w budowie”.

Ewidencja amortyzacji przebiega jak przy odpisach od własnych środków trwałych.


UWAGA!

Inwestycji w obcych środkach trwałych nie można amortyzować jednorazowo.


Dla celów podatkowych inwestycje w obcych środkach trwałych można amortyzować według indywidualnych stawek, z tym że dla:

l inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat,

l środków trwałych zaliczonych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

- 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,

- 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

- 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach,

l środków transportu, w tym samochodów osobowych, okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy.

Bocznica kolejowa należy do grupy drugiej Klasyfikacji Środków Trwałych - do obiektów inżynierii lądowej i wodnej, symbol KŚT 221 - drogi szynowe.


Przykład 1

Spółka poniosła wydatki na dostosowanie bocznicy kolejowej do wymogów UE, w związku z czym wartość użytkowa i techniczna bocznicy wzrosła. Wydatki te spełniają kryteria inwestycji w obcych środkach trwałych. Spółka prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5 i sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Firma zewnętrzna wykonująca remont wystawiła fakturę VAT:

wartość netto - 10 000 zł,

VAT naliczony - 2200 zł,

wartość brutto - 12 200 zł.

Wartość prac remontowych wykonanych we własnym zakresie według rzeczywistych kosztów wytworzenia zaksięgowano na koncie „Koszty działalności pomocniczej” - 5000 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

Spółka przeprowadziła remont bocznicy kolejowej, w wyniku którego odtworzono pierwotny stan techniczny i użytkowy. Dla prac wykonanych we własnym zakresie ustalono tylko koszty wykorzystanych materiałów.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Maryla Piotrowska

księgowa z licencją MF

Podstawa prawna:

- art. 16a, 16g, 16j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

- art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587

- art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.