REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Warto wiedzieć

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kiedy nieodpłatne użyczenie lokalu będzie przychodem

Nieodpłatne użyczenie lokalu stanowi źródło przychodów. Jeśli jednak lokal jest używany przez właściciela na potrzeby członków rodziny, przychód nie powstanie. Nie będzie wtedy jednak możliwości zaliczenia do kosztów wydatków dotyczących lokalu.

Jak poprawić błędnie wyliczoną kwotę obrotu

Placówka oświatowa świadczy usługi szkoleniowe dla szkół. W lutym wystawiła fakturę korygującą do faktury sprzedaży ze stycznia, zwiększającą kwotę sprzedaży. Przyczyną wystawienia faktury korygującej było nieujęcie kształcenia 2 uczniów na źródłowej fakturze. Usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT. Czy należy korygować deklarację za styczeń, czy też wystarczy ująć fakturę korygującą w deklaracji za luty?

Rachunkowość organizacji non profit: Rezerwy oraz zobowiązania warunkowe

Wzór bilansu określony rozporządzeniem Ministra Finansów regulującym szczególne zasady rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej przewiduje w pasywach w pozycji B.III ujawnienie rezerw na zobowiązania. Zasadne jest więc omówienie tej problematyki w aspekcie rachunkowości organizacji non profit.

Jak poprawiać błędy ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości korekt zatwierdzonego sprawozdania finansowego. W związku z tym wszelkie błędy ujawnione po tym terminie powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te uzyskano (art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

REKLAMA

Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Zniesienie obowiązku sporządzenia miesięcznej deklaracji podatkowej (CIT-2) nie zwalnia z obowiązku ustalania zaliczki na podatek dochodowy na koniec każdego miesiąca. Dlatego warto przypomnieć sobie zasady ich wyliczenia i ewidencji.

Jak rozliczyć usługi pośrednictwa, gdy jedną stroną transakcji jest podmiot zagraniczny

W niniejszym opracowaniu omówimy zasady rozliczania importu usług pośrednictwa oraz usług pośrednictwa niemających miejsce świadczenia w Polsce.

Aktualizacji należności - korzyści

Bieżąca aktualizacja należności może przynieść firmie pewne korzyści. Mimo że stanowi koszt i przedsiębiorstwa postrzegają ją zazwyczaj negatywnie, pozwala m.in. zabezpieczyć się przed wystąpieniem niespodziewanych strat oraz kontrolować ryzyko kredytowe.

Jak zaksięgować remont środka trwałego

Jeżeli wydatki poniesione na remont środka trwałego są znaczne, zamiast jednorazowego odniesienia ich w koszty operacyjne, można rozliczyć je w czasie za pomocą konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

REKLAMA

Ewidencja wkładu własnego w finansowanie aktywów trwałych

Co do zasady sformułowanie „wkład własny” jest określeniem potocznym. W rachunkowości oraz zarządzaniu finansowym używa się takiego określenia przy finansowaniu przedsięwzięć, które wymagają zaangażowania oprócz własnych środków pieniężnych także środków obcych.

Jak wykazać eksport w ewidencji księgowej

Eksport pośredni ma miejsce w przypadku wywozu towarów przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Natomiast eksport bezpośredni ma miejsce wówczas, jeśli wywóz towarów dokonany jest przez dostawcę lub na jego rzecz.

Ujęcie rachunkowe kredytu inwestycyjnego

Ewidencja kredytów bankowych dokonywana jest na kontach zespołu 1, czyli „Środki pieniężne i rachunki bankowe”. Szczegółowość ewidencji uzależniona jest od potrzeb jednostki, czyli od rodzaju zaciąganych kredytów.

Jak zaewidencjonować rabat z faktury otrzymanej od kontrahenta

Mamy podpisaną umowę handlową z naszym odbiorcą. Kontrahent z tytułu zakupu określonej ilości towarów ma prawo do otrzymania bonusu od naszej firmy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT. Jak należy zaewidencjonować taką fakturę w księgach?

Koszty finansowania zewnętrznego w świetle MSR nr 23

Co składa się na koszty finansowania zewnętrznego? Czy zawsze koszty te ujmuje się w okresie, w którym je poniesiono? Kiedy zaprzestać aktywowania kosztów? Jakie informacje ujawnia się w sprawozdaniu finansowym?

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych poniesioną w roku poprzednim stratę bilansową

Stratę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można pokryć między innymi z kapitału zapasowego. W spółdzielni w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a następnie z innych funduszy własnych.

Jakie dokumenty należy złożyć przy instalacji kasy rejestrującej

Czytelnik zwrócił się do redakcji z pytaniem dotyczącym zasad instalacji kas fiskalnych. Podał, że prowadzi sprzedaż dla firm i dla indywidualnych klientów od ponad dwóch lat. W br. zwiększyła mu się sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Niedługo z tego tytułu przekroczy obrót 40 000 zł liczony od początku roku. Wtedy powinien zainstalować kasę rejestrującą.

Jak chronić dane finansowe w środowisku informatycznym rachunkowości

W informatycznych systemach prowadzenia ksiąg rachunkowych liczba elementów wywołujących zagrożenia jest znacznie większa niż w tradycyjnych, manualnych systemach rachunkowości. Zagrożenia te stają się coraz trudniejsze do przewidzenia i wykrycia, a ich skutki są trudne do usunięcia.

Jakie są rodzaje dowodów i dokumentów księgowych

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe potwierdzające zaistnienie operacji i spełniające funkcję dowodową. Dowody źródłowe można klasyfikować według różnych kryteriów. Jakie są rodzaje dowodów i dokumentów księgowych?

Jak rozliczyć przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy

W 2007 r. zmieniły się zasady rozliczania wydatków związanych z przekazaniem towarów na cele reprezentacji i reklamy. Ma to swój skutek również w rozliczeniu VAT z tego tytułu.

Jak powinna wyglądać dokumentacja ochrony danych księgowych SIR

Aby zrealizować postanowienia ustawy o rachunkowości, firma powinna przygotować instrukcję ochrony danych i systemu ich przetwarzania oraz ochrony sprzętu informatycznego.

Na jakich zasadach przysługuje zwrot VAT na rachunek bankowy

W deklaracjach VAT-7/VAT-7K składanych przez czynnych podatników VAT jest rozliczany podatek należny i naliczony. Na skutek porównania kwoty podatku należnego i naliczonego może dojść do trzech sytuacji: kwota podatku należnego jest wyższa niż kwota podatku naliczonego (wówczas różnica podlega wpłacie do urzędu skarbowego), kwota podatku należnego jest równa kwocie podatku naliczonego oraz kwota podatku należnego jest niższa od kwoty podatku naliczonego.

Jak rozliczać i ewidencjonować transakcje z użyciem kart płatniczych

Firmy coraz częściej decydują się na używanie kart płatniczych. Jest to wygodna forma rozliczeń bezgotówkowych umożliwiająca szybkie realizowanie transakcji. Ewidencja w księgach rachunkowych przebiega podobnie jak w przypadku innych rozliczeń bezgotówkowych.

Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Jakie wydatki składają się na koszty egzekucyjne? Jak zaewidencjonować w księgach odpis aktualizujący na należności z tytułu poniesionych kosztów sądowych? Czy umorzone koszty egzekucyjne należy zaksięgować jako przychody finansowe? Czy koszty egzekucyjne, jakie poniósł wierzyciel, są kosztem podatkowym?

Jak księgować zwrot pożyczki w euro

Firma zaciągnęła pożyczkę w złotówkach, a pożyczkodawca chce zwrotu pożyczki w euro. Po jakim kursie powinno się przeliczyć tę pożyczkę i jak ją ująć w księgach rachunkowych?

Jak długo trzeba przechowywać dokumenty księgowe?

Po zakończeniu roku obrotowego należy odpowiednio zabezpieczyć dowody księgowe i przechowywać je przez okres określony w ustawie o rachunkowości. Ustawa ta określa minimalny okres przechowywania danych księgowych.

Czy wydruk z komputera może zastąpić fakturę

Wydruki z komputera potwierdzające dokonanie transakcji nie mogą być podstawą do zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów podatkowych.

Jakie są skutki sprzedaży środka trwałego w zakresie prawa do odliczenia VAT

Sprzedaż majątku trwałego wywołuje w podatku od towarów i usług konsekwencje zależne od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzi podatnik: wyłącznie opodatkowaną, zwolnioną z opodatkowania VAT, „mieszaną”, tzn. uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tych dóbr oraz nieuprawniającą do tego odliczenia.

Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń w firmie

Skutki stosowanej polityki zarządzania ryzykiem znalazły odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych, gdzie można stosować tzw. rachunkowość zabezpieczeń.

Podział zysku w księgach rachunkowych

Na co można przeznaczyć wypracowany przez jednostkę zysk? Jak ująć w księgach rachunkowych podział zysku? Jak zaewidencjonować pokrycie poniesionej straty za rok obrotowy?

Jakie są zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgowość jest częścią rejestracyjną całego systemu rachunkowości. Warunkiem bezwzględnym sporządzenia prawidłowej i wiarygodnej sprawozdawczości jest wysoka jakość ksiąg rachunkowych tworzących fundament rocznego sprawozdania finansowego.

Odpisy na fundusz trzeba zaksięgować

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wyodrębnione na oddzielnym rachunku bankowym. Powinna to odzwierciedlać ewidencja księgowa.

Nowy wzór księgi przychodów i rozchodów

Od kiedy należy stosować nowy wzór księgi? W której kolumnie ewidencjonujemy obecnie koszty reklamy niepublicznej?

Jak prowadzić ewidencję programu komputerowego

Definicja wartości niematerialnych i prawnych nie precyzuje, że odnosi się ona do programów komputerowych. Jednak do wartości takich zalicza się autorskie prawa majątkowe, które stanowią również programy komputerowe.

Wynik kontroli w księgach rachunkowych

Jak ująć w księgach rachunkowych skutki kontroli podatkowej, jeśli dotyczyła roku bieżącego? Jak ująć w księgach skutki kontroli podatkowej, która dotyczyła lat wcześniejszych? Czy skutki te należy rozpatrywać w kategoriach błędu podstawowego?

Jak w księgach rachunkowych zaewidencjonować zakup serwera

Nasza firma kupiła serwer wraz z UPS i Switchcom. Wszystko figuruje na jednej fakturze na kwotę 5 tys. zł netto. Czy powinniśmy ująć to jako jeden środek trwały? Czy wprowadzić do ewidencji jako komputer na koncie 491 i amortyzować stawką 30 proc.?

Konto "Kasa" potrzebne bez względu na rodzaj waluty

Mimo że zniknęły powszechnie kiedyś występujące okienka z napisem „kasa” i coraz rzadziej zatrudnia się kasjerów, to w związku z dokonywaniem bieżących płatności obrót gotówkowy, chcemy czy nie, i tak wystąpi. Musimy więc w sposób prawidłowy zorganizować zasady jego dokumentowania.

Zagrożenia wynikające ze stosowania tradycyjnej kalkulacji kosztów produktów

Duży wpływ na proces kalkulacji ma stopień wykorzystanych zdolności produkcyjnych. Wymagane przez ustawę o rachunkowości podejście do kalkulacji tzw. technicznego kosztu wytworzenia zakłada, że nie uwzględnia się w kosztach wytworzenia niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

Jak zaksięgować podatek od towarów i usług

Ewidencja podatku od towarów i usług uzależniona jest od tego, czy dana firma prowadzi sprzedaż zwolnioną czy opodatkowaną. Jeżeli firma nie ma prawa do odliczania VAT, w księgach rachunkowych np. w przypadku środków trwałych, wartość VAT będzie stanowiła element wartości początkowej tego składnika majątku.

Jak pokryć straty konwersją wierzytelności

Zamiast przekazywać uchwalone dopłaty na pokrycie strat, można na ten cel wykorzystać istniejące wierzytelności w walutach obcych.

Według jakiego kursu waluty przeliczyć kwoty wyrażone na fakturze

Według zmienionych przepisów dotyczących podatku dochodowego przychody i koszty w walutach obcych należy przeliczać po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego odpowiednio uzyskanie przychodu i poniesienie kosztu.

Jak w księgach rachunkowych ująć pensje pracownicze

Ujęcie wynagrodzenia w księgach rachunkowych będzie zależało od typu umowy, na podstawie której pracownik je otrzymuje, czyli obciążeń związanych z wypłatą pensji. Całe rozliczenie przeprowadza się za pomocą konta z zespołu 2 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Jak będą lustrowane osoby związane z podatkami i rachunkowością

Konieczność złożenia oświadczeń lustracyjnych nałożona została na doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz osoby sprawujące funkcję audytora wewnętrznego. Jeżeli nie wypełnią one tego obowiązku, to nie będą mogły wykonywać swojej pracy.

Środki pieniężne na rachunku walutowym

Jak ująć w księgach rachunkowych wycenę walut obcych zgromadzonych na rachunku bankowym? Jak rozliczyć powstające różnice kursowe? Jakie podatkowe zasady dotyczące różnic kursowych obowiązują w nowym roku?

Jak ujmować w księgach rachunkowych odchylenia od cen ewidencyjnych

W księgach rachunkowych materiały w magazynie wyceniamy w cenie ewidencyjnej. Cena ta jest zbliżona do ceny zakupu. Jednak na niektórych materiałach występują odchylenia. Nie są one wysokie i księgowane są na kontach 341/411 lub 411/341, obciążając lub uznając rozchodowane materiały. Czy mogę nie mieć salda na koncie 341 czy muszę na koniec miesiąca rozliczać saldo wzorem?

Jak zaewidencjonować udzielone i otrzymane pożyczki

Udzielane innym firmom pożyczki ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej jako inwestycje na kontach zespołu 2.

Jak dokumentować transakcje zabezpieczające

W celu udowodnienia, że zawierana transakcja jest transakcją zabezpieczającą, przed zawarciem kontraktu należy ją odpowiednio udokumentować - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Jakie zasady stosować przy sprawozdaniach według MSSF

Sporządzając sprawozdanie finansowe, należy zawrzeć w nim odpowiednie informacje. Trzeba także kierować się odpowiednimi zasadami rachunkowości. Jakie informacje wstępne zawiera sprawozdanie sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)?

Zeznanie CIT-8 za 2006 r. organizacji non-profit

Organizacje non-profit, jako podatnicy podatku dochodowego, niezależnie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej i osiągniętych wyników podatkowych, mają obowiązek złożenia rocznego zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Jak zmiany w przepisach podatkowych wpływają na ewidencję księgową

Od 1 stycznia 2007 r. weszły w życie zmiany w przepisach podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje podatników do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok podatkowy. Ewidencja rachunkowa powinna zatem zapewnić również możliwość odliczenia amortyzacji, zgodnie z przepisami ustawy podatkowej.

Inwestycje w jednostkach budżetowych - źródła finansowania i ewidencja

Szczególne zasady rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych pojęcie inwestycji odnoszą tylko do środków trwałych w budowie, za które uznaje się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

O czym warto pamiętać przy zamykaniu ksiąg rachunkowych

Celem sprawozdania finansowego jest rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Przygotowując sprawozdania finansowe, należy pamiętać, że są one przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników zewnętrznych, którzy nie mają wglądu do ksiąg.

REKLAMA