Kategorie

Na jakich zasadach przysługuje zwrot VAT na rachunek bankowy

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
W deklaracjach VAT-7/VAT-7K składanych przez czynnych podatników VAT jest rozliczany podatek należny i naliczony. Na skutek porównania kwoty podatku należnego i naliczonego może dojść do trzech sytuacji: kwota podatku należnego jest wyższa niż kwota podatku naliczonego (wówczas różnica podlega wpłacie do urzędu skarbowego), kwota podatku należnego jest równa kwocie podatku naliczonego oraz kwota podatku należnego jest niższa od kwoty podatku naliczonego.

Konsekwencją ostatniej z wymienionych sytuacji jest powstanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nadwyżka ta może być rozliczona na dwa sposoby - przez przeniesienie do rozliczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych oraz przez zwrot nadwyżki na rachunek bankowy podatnika (art. 87 ust. 1 ustawy o VAT). W niniejszym artykule zostaną omówione zasady, na jakich zwrot ten przysługuje.

Prawo do zwrotu nadwyżki na rachunek bankowy

Do wykazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy od 1 maja 2004 r. są uprawnieni wszyscy podatnicy. Jest to sytuacja odmienna od obowiązującej do końca kwietnia 2004 r., gdy zwrot taki przysługiwał tylko w ograniczonym zakresie. Korzystanie z prawa do zwrotu nadwyżki na rachunek bankowy nie wymaga uzyskania zgody organów podatkowych, jak również informowania ich o tym prawie. W szczególności nie jest konieczne składanie żadnego wniosku. Jedyne co trzeba zrobić, to wykazać kwotę nadwyżki do zwrotu w poz. 56 deklaracji VAT-7/VAT-7K.
Stosowny wniosek musi być złożony jedynie wówczas, gdy podatnik chce podwyższyć kwotę różnicy podlegającą zwrotowi w terminie 60 dni (art. 87 ust. 4 ustawy o VAT) oraz w przypadku chęci skrócenia terminu zwrotu różnicy podatku (art. 87 ust. 6 ustawy o VAT). Wniosek składa się również, gdy podatnik wykonuje czynności tylko poza terytorium kraju (wzór przykładowego wniosku - wzór nr 2).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Zwrot bezpośredni przysługuje, co do zasady, w dwóch terminach - 60-dniowym oraz 180-dniowym (co do zasady, gdyż terminy te mogą zostać skrócone). Kwota zwrotu w terminie 60 dni jest wykazywana w deklaracji VAT-7/VAT-7K w poz. 57, zaś kwota zwrotu w terminie 60 dni - w poz. 58.
„Wyjściowym” terminem jest termin 180- -dniowy. W terminie 60-dniowym zwrotowi podlega jedynie określona część podatku naliczonego nad należnym. Na część tę składają się:
• wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy,
• 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż 22% (należy pamiętać, że w obrocie nie uwzględnia się kwot podatku - art. 29 ust. 1 ustawy o VAT); chodzi zatem o 22% obrotu opodatkowanego stawkami 7%, 3% oraz 0% (w tym obrót z tytułu eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów),
• 22% obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, których miejsca świadczenia znajdują się poza granicami Polski, a które na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT pozwalają na odliczanie podatku naliczonego przy dokonywanych w Polsce zakupach z nimi związanych,
• 22% obrotu z tytułu zaliczek dotyczących eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów; warunkiem uwzględnienia tego obrotu jest jednak przedstawienie w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku, jaka byłaby należna, gdyby obrót ten dotyczył dostawy towarów na terytorium kraju; zabezpieczenie takie musi być złożone do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających eksport towarów albo wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, objętych tą należnością.

Przykład
Kwota podatku należnego w deklaracji VAT-7 za maj 2006 r. wyniosła 82 000 zł, zaś kwota podatku naliczonego do odliczenia - 145 000 zł. Daje to 63 000 zł nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (wykazanej w poz. 55 deklaracji).
Załóżmy, że podatnik składający przedmiotową deklarację dokonał w maju zakupu środków trwałych o wartości 32 000 zł netto (39 040 zł brutto; kwota podatku naliczonego - 7040 zł). Sprzedaż dokonywana przez podatnika to sprzedaż krajowa towarów opodatkowanych stawką 7% i 22% oraz eksport towarów i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. I tak, w maju:
• obrót towarami opodatkowanymi stawką 7% wyniósł 25 000 zł (22% obrotu daje kwotę 5500 zł),
• obrót z tytułu eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów - 50 000 zł (22% obrotu daje kwotę 11 000 zł), z czego 8000 zł (22% tej części obrotu daje 1760 zł) to obrót wynikający z wpłaconych zaliczek.
W tej sytuacji kwotę różnicy podatku naliczonego nad należnym podlegającą zwrotowi w terminie 60 dni (wykazywaną w poz. 57 deklaracji VAT-7) stanowi:
• kwota 23 540 zł (7040 zł + 5500 zł + 11 000 zł), jeśli podatnik złoży zabezpieczenie majątkowe w wysokości kwoty podatku należnego od zaliczek dotyczących eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, gdyby zaliczki te dotyczyły dostaw krajowych,
• kwota 21 780 zł (7040 zł + 5500 zł + 11 000 zł - 1760 zł), jeśli podatnik nie złoży zabezpieczenia, o którym mowa powyżej.
Pozostała kwota różnicy podatku naliczonego nad należnym (odpowiednio 39 460 lub 41 220 zł) może zostać wykazana do zwrotu jedynie w terminie 180 dni (w poz. 58 deklaracji VAT-7).

Podwyższenie kwoty podlegającej zwrotowi w terminie 60 dni

Na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT jest możliwe podwyższenie kwoty różnicy podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni. Możliwość ta dotyczy podatników, u których podwyższenie tej kwoty jest uzasadnione sezonowością produkcji, sezonowością wykonywanych usług lub sezonowością skupu produktów rolnych.
Podwyższenie kwoty następuje na umotywowany wniosek podatnika. Wniosek ten jest składany wraz z deklaracją VAT-7/VAT-7K za dany okres rozliczeniowy (na deklaracji tej należy zaznaczyć pierwszy kwadrat w poz. 64). Do końca 2006 r. do wniosku takiego należało dołączać znaki opłaty skarbowej. Obecnie nie jest to konieczne (gdyż wnioski nie podlegają już opłacie skarbowej).
Niestety, przepisy nie wskazują, na czym polega odpowiednie „umotywowanie” takiego wniosku. W mojej ocenie wystarczające będzie wskazanie, że odzyskanie uiszczonego podatku jest konieczne ze względu na zachowanie płynności finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa. Warto również, aby wniosek zawierał informację, co leży u podstaw jego złożenia (sezonowość produkcji, sezonowość wykonywanych usług czy sezonowość skupu produktów rolnych) oraz ogólne informacje, wskazujące, z czego wynika sezonowość.

Wzór przykładowego wniosku - wzór nr 3.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przyśpieszony zwrot różnicy podatku

Termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym może zostać przyspieszony. Przyspieszenie polega na skróceniu terminu 180-dniowego do terminu 60-dniowego oraz skróceniu terminu 60-dniowego do 25-dniowego.
Przyspieszenie zwrotu podatku jest możliwe na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Wynika z niego, że przyspieszony zwrot podatku jest dokonywany przez naczelnika urzędu skarbowego na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją VAT-7/VAT-7K za dany okres rozliczeniowy (na deklaracji tej należy zaznaczyć kwadrat pierwszy w poz. 65). Do końca 2006 r. do wniosku takiego należało dołączać znaki opłaty skarbowej. Obecnie nie jest to konieczne (gdyż wnioski nie podlegają już opłacie skarbowej).
Warunkiem przyspieszonego zwrotu jest, aby kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej wynikały z:
• faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury (z uwzględnieniem przepisów art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. przepisów regulujących obowiązek dokonywania płatności między przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunków bankowych),
• dokumentów celnych oraz decyzji wydanych przez naczelnika urzędu celnego, które zostały przez podatnika zapłacone,
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.
Warunki powyższe muszą być spełnione łącznie, tj. całość kwoty podatku naliczonego wykazana w danej deklaracji VAT-7/VAT-7K musi wynikać z powyższych dokumentów i czynności. Nie jest możliwe korzystanie z przyspieszonego zwrotu różnicy, jeśli nie jest spełniony choćby jeden z powyższych warunków. W konsekwencji, przykładowo, nie jest możliwe korzystanie z przyspieszonego zwrotu częściowo, proporcjonalnie do liczby zapłaconych faktur. Nie jest również możliwe korzystanie z przyspieszonego zwrotu w stosunku do kwot podatku naliczonego wynikających z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (importu towarów, dostaw towarów, dla której podatnikiem jest nabywca), jeśli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają, choćby częściowo, z niezapłaconych faktur.

Wzór przykładowego wniosku - wzór nr 1.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Bieg terminów zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym

Terminy zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym rozpoczynają swój bieg z dniem złożenia rozliczenia przez podatnika, a więc z dniem wpływu deklaracji podatnika do urzędu skarbowego
(por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lutego 2000 r., sygn. akt III SA 213/99, publ. ONSA 2001/2/72). W konsekwencji podatnicy pragnący uzyskać zwrot jak najszybciej, powinni składać deklaracje na początku miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którego dotyczą. Zauważyć przy tym należy, że w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przyspieszony zwrot różnicy na dzień złożenia deklaracji konieczne jest spełnienie warunków uprawniających do zwrotu w przyspieszonym terminie (por. przykładowo postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z 17 czerwca 2005 r., nr US/PP/443/34/2005/BM).
Zasadność zwrotu bezpośredniego jest badana przez organy podatkowe w ramach tzw. czynności sprawdzających (uproszczonej formy postępowania podatkowego; zasady przeprowadzania czynności sprawdzających regulują przepisy art. 272 Ordynacji podatkowej). Na skutek przeprowadzenia tych czynności naczelnik urzędu skarbowego może uznać, że kwoty zwrotu w poszczególnych terminach są wykazane prawidłowo lub też nie zgodzić się na ich wysokość. W pierwszym wypadku kwota zwrotu jest wypłacana po prostu na rachunek bankowy podatnika, w drugim zaś przypadku organ podatkowy może:
• skorygować złożoną deklarację na podstawie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej (co jest jednak rzadko stosowane przez organy podatkowe),
• wezwać podatnika do skorygowania treści deklaracji na podstawie art. 274 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (najczęściej spotykane rozwiązanie),
• wydać decyzję określającą kwotę zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym lub kwotę zobowiązania podatkowego (co następuje w przypadkach, gdy organowi podatkowemu nie uda się dojść do porozumienia z podatnikiem w przedmiocie skorygowania treści deklaracji).
Badając zasadność zwrotu, organy podatkowe ograniczone są, co do zasady, terminem zwrotu (a więc terminem 25-dniowym, 60-dniowym lub 180-dniowym). Zdarza się jednak, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia. W takich przypadkach, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Przy czym podkreślić należy, że możliwość przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym istnieje tylko do momentu upływu tego terminu. Na postanowienia o przedłużeniu terminu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego służy zażalenie (art. 274b § 2 Ordynacji podatkowej).
Dodać przy tym należy, że w każdym wypadku różnicę podatku naliczonego nad należnym niezwróconą w terminie 60 lub 180 dni traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej (art. 87 ust. 7 ustawy o VAT w zw. z art. 72 i nast. Ordynacji podatkowej). W konsekwencji, jeśli kwota zwrotu nie zostanie wypłacona w powyższych terminach, podatnikom przysługują odsetki od niezwróconych w terminie kwot.

Zaliczenie zwrotu na poczet zaległości

Na podstawie art. 76b w zw. z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej zwrot podatku (w tym zwrot różnicy podatku naliczonego nad VAT należnym) podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych (wraz z odsetkami za zwłokę), na poczet odsetek za zwłokę określonych w decyzji w sprawie zaległości w zaliczkach (art. 53a Ordynacji podatkowej) oraz na poczet bieżących zobowiązań podatkowych. Dopiero w razie ich braku zwrot może zostać wypłacony podatnikowi.
Jednocześnie jednak podatnicy mają możliwość złożenia wniosku o zaliczenie zwrotu w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Nie dotyczy to zwrotów w wysokości nieprzekraczającej wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, które z urzędu polegają zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot - art. 76b w zw. z art. 76 § 2 Ordynacji podatkowej. Koszt upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym to obecnie 8,80 zł.
Złożenie takiego wniosku o zaliczenie zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych może pozwolić na uzyskanie korzyści ekonomicznej związanej z takim zwrotem znacznie wcześniej niż w terminie jego zwrotu (zwłaszcza w przypadku zwrotów przysługujących w terminie 180 dni).
 

Przykład
Pan Jan (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) w deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. (złożonej 23 lutego) wykazał do zwrotu różnicę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 15 000 zł. Różnicę tę wykazał do zwrotu w terminie 60 dni (6000 zł), częściowo zaś w terminie 180 dni (9000 zł).
Załóżmy, że zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych u pana Jana wynosi:
• za luty 2007 r. - 7000 zł,
• za marzec 2007 r. - 6000 zł,
• za kwiecień 2007 r. - 4000 zł.
W tej sytuacji, składając wniosek o zaliczenie zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań, pan Jan nie musiał opłacać zaliczki na podatek dochodowy za luty oraz marzec, a zaliczkę za kwiecień będzie musiał zapłacić tylko w wysokości 2000 zł. A zatem na skutek złożenia wniosku o zaliczenie przedmiotowego zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań korzyść ekonomiczna związana ze zwrotem wykazanym w deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. nastąpi:
• częściowo (7000 zł) po 25 dniach (termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za luty 2007 r. upłynął bowiem 20 marca 2007 r., a więc 25 dni po dniu złożenia przez pana Jana deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r.),
• częściowo (6000 zł) po 56 dniach (termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec 2007 r. upływa bowiem 20 kwietnia 2007 r.),
• częściowo (2000 zł) po 86 dniach (termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za kwiecień 2007 r. upływa bowiem 21 maja 2007 r.).

Wzór przykładowego wniosku - wzór nr 4.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- art. 29 ust. 1, art. 86 ust. 8 pkt 1 oraz art. 87 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
- art. 53a, art. 72 i nast., art. 76b w zw. z art. 76 § 1 oraz art. 272 i nast. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. z 20005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635

Tomasz Krywan
konsultant podatkowy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.