REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Warto wiedzieć

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych

Wartości niematerialne i prawne księguje się na koncie 020 "Wartości niematerialne i prawne". W zależności od rodzaju i liczby występujących w jednostce tytułów wartości niematerialnych i prawnych jednostka ma dwa rozwiązania.

Jak stworzyć profesjonalną fakturę VAT w Excelu

Excel może tworzyć profesjonalne dokumenty księgowe. W niniejszym komentarzu przedstawiamy instrukcję sporządzania faktury VAT.

Jak od 2007 r. płatnicy będą rozliczać zaliczki na podatek dochodowy

Do nowych regulacji w podatkach dochodowych będą musieli przywyknąć nie tylko podatnicy. Spore zmiany zostaną wprowadzone również w zakresie obowiązków obciążających płatników. Jedna z najważniejszych dotyczy rezygnacji ze składania deklaracji miesięcznych.

Jak prawidłowo złożyć oświadczenie na formularzu PIT-12

Obowiązkiem każdego podatnika jest rozliczenie się z podatku należnego za dany rok podatkowy - przez złożenie właściwemu urzędowi skarbowemu zeznania rocznego i ewentualną dopłatę brakującej kwoty podatku. Jednak nie zawsze podatnicy muszą rozliczać się osobiście. Niekiedy może ich wyręczyć płatnik.

REKLAMA

Jak wycenić środki trwałe oraz wartości niematerialne

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W 2007 r. nowa definicja samochodu osobowego w podatkach dochodowych

Od 1 stycznia 2007 r. zostanie ujednolicona definicja samochodu osobowego w przepisach VAT i ustawach regulujących opodatkowanie podatkiem dochodowym.

Wznowienie postępowania podatkowego - nowe okoliczności lub dowody

Wznowienie postępowania podatkowego jest dopuszczalne jedynie w wyliczonych w art. 240 ordynacji podatkowej (o.p.) sytuacjach.

Inwentaryzacyjne potwierdzanie stanu aktywów i pasywów - obowiązek uzgodnienia sald

Inwentaryzowanie w drodze uzgodnienia stanów składników majątkowych oraz weryfikowanie ich źródeł jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ponieważ inwentaryzacja kojarzy się głównie z przeprowadzeniem spisu z natury, często nie przykładamy właściwej wagi do uzgodnienia sald (weryfikacja).

REKLAMA

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe [PROBLEMY]

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 800 000 euro.

Jak od 2007 r. będą ustalane różnice kursowe

Od 2007 r. podatnicy będą mieli do wyboru dwie metody rozliczania różnic kursowych. Pierwsza, oparta na przepisach ustawy o rachunkowości, będzie dostępna tylko dla podatników prowadzących księgi rachunkowe.

W 2007 r. będzie można przeprowadzić rozprawę w postępowaniu odwoławczym od decyzji US

W 2007 r. zarzuty wobec decyzji urzędu skarbowego będzie można przedstawić na rozprawie. Podatnik będzie mógł na niej złożyć wyjaśnienia, zgłosić żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawić dowody na ich poparcie.

Kiedy spadek bez podatku

O tym, które spadki będą opodatkowane na nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. zasadach, decyduje nie data otwarcia spadku, ale data przyjęcia go przez spadkobiercę.

Co zmieni się w kosztach od 2007 r.

Nowelizacja obu ustaw o podatkach dochodowych przyniesie istotne zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Dotyczyć one będą nie tylko samej definicji kosztów, ale też zróżnicowania sposobu ich rozliczania w zależności od rodzaju ich związku z uzyskiwanymi przychodami.

Jak i kiedy można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłego podatku

Podatnik nie ma pełnej swobody dysponowania nadpłatą. W pewnych okolicznościach może ją jednak zadysponować według swojej woli, np. występując o stwierdzenie nadpłaty w celu uzyskania jej zwrotu lub przeznaczając ją na poczet przyszłego podatku.

Nowe możliwości wyboru formy opodatkowania od 2007 r.

Od 2007 r. zostanie poszerzona możliwość wyboru opodatkowania dochodów stawką liniową. Zyskają ją podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, ale tylko ci, którzy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg.

Pracownicza dokumentacja podatkowa

Podatnicy chcący dokonać samodzielnie rocznego rozliczenia z podatku dochodowego, bez pośrednictwa swojego pracodawcy, muszą dysponować stosownymi danymi obejmującymi wartości istotne do obliczenia wysokości tego podatku.

Zadania i obowiązki biegłego rewidenta

Podstawowym przedmiotem prac wykonywanych przez biegłego rewidenta są badania sprawozdań finansowych, tzw. audyt finansowy.

Nowe obowiązki płatników od 2007 r.

Od 2007 r. płatnicy będą musieli składać tylko jedną deklarację - roczną. Ustawodawca zrezygnował bowiem z obowiązku składania miesięcznych deklaracji.

Sposób szacowania wielkości tworzonej rezerwy - MSR 37

Kwota, na którą jednostka tworzy rezerwę, powinna być najbardziej właściwym szacunkiem nakładów, jakie musi ponieść, by wypełnić ten obowiązek na dany dzień bilansowy.

Jak współpracować z audytorem

Mimo dużych różnic występujących podczas poszczególnych audytów można pokusić się o próbę omówienia podstawowych błędów, jakie występują w relacjach audytor-badana firma.

Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych - nowe konto

Zmieniła się ewidencja dotacji udzielonych. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. wprowadziło nowe konto: 224 - "Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych".

Nowa danina dla armatorów

Od 1 stycznia 2007 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy regulującej opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez armatorów eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej.

Jak klasyfikować i rozliczać niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne występujące w poszczególnych składnikach majątku

Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji zostały określone w art. 26, zgodnie z którym generalną zasadą jest, że inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego.

Jakie są zasady sporządzania planu amortyzacji?

Plan amortyzacji. Jednostki dokonujące odpisów amortyzacyjnych powinny sporządzić plan amortyzacji. Nie istnieje jednolity wzorzec planu amortyzacyjnego. Jednostka ma w tej kwestii pełną swobodę.

Decyzja podatkowa może wygasnąć

Organ podatkowy ma prawo stwierdzić wygaśnięcie decyzji podatkowej. Czasem wygaśnięcie może nastąpić także z mocy prawa.

Jak sporządzić sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji

Ostatnim dokumentem rozliczeniowym, kończącym (zamykającym) inwentaryzację, jest sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji, sporządzane przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

Jak wnieść skargę do WSA na decyzję izby skarbowej

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. W praktyce najczęściej organem tym jest izba skarbowa. Przedstawiamy zasady składania oraz wzór skargi do WSA na decyzję izby.

Jak wycenić aktywa trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSR nr 16

Rzeczowe aktywa trwałe są podstawowym zagadnieniem rachunkowości prawie każdej jednostki gospodarczej.

Podatek tonażowy - alternatywa dla podatku dochodowego

Do polskiego systemu podatkowego zostanie wprowadzony całkiem nowy, nieznany dotychczas podatek, a mianowicie podatek tonażowy. W systemach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej podatek taki jest znany od lat.

Co zaliczamy do inwestycji niefinansowych

Do grupy inwestycji mogą być zaliczane nie tylko aktywa finansowe w postaci np. akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych, ale również nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania gruntów, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także wartości niematerialne i prawne.

Instrukcja inwentaryzacyjna dla organizacji non-profit

Podstawowym celem inwentaryzacji – zwłaszcza rocznej, jest wynikająca z ustawy o rachunkowości konieczność doprowadzenia danych ewidencji księgowej do ich wielkości rzeczywistych – wynikających z natury.

Ewidencja niewygasających wydatków - nowe konto

Niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostki budżetowej, wygasają z upływem roku budżetowego.

Opakowania w księdze przychodów i rozchodów

Podatnicy prowadzący działalność w zakresie handlu mogą spotkać się z różnymi rodzajami opakowań. Są one z reguły traktowane jako towary handlowe. Jednak w przypadku opakowań wydawanych czy otrzymywanych w zamian za kaucję należy pamiętać o różnych skutkach w podatku dochodowym, jakie wówczas mogą powstać.

Ewidencja funduszy własnych stowarzyszeń

Źródłami finansowania aktywów każdej jednostki są fundusze własne oraz fundusze obce (zobowiązania), które tworzą pasywa bilansu. Składnikami funduszy własnych w stowarzyszeniu są: fundusz statutowy, fundusz z aktualizacji wyceny oraz wynik finansowy netto za rok obrotowy.

Zasady tworzenia rachunku dochodów własnych

Wprowadzenie dochodów własnych jednostek budżetowych przez ustawę o finansach publicznych wywołało wiele kontrowersji. Zmienione przepisy rodziły problemy interpretacyjne.

Produkcja w toku - ujęcie księgowe i podatkowe

Produkcja w toku jest jedną z pozycji zapasów i jest prezentowana w aktywach bilansu jako pozycja B.I.3. Jednak pozycja ta nie wystąpi w każdej jednostce.

Jak uzyskać w urzędzie skarbowym rozłożenie podatku na raty

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym organ podatkowy może rozłożyć zapłatę podatku na raty. Trzeba tylko sporządzić dobrze uargumentowany wniosek i złożyć go w urzędzie.

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych inwestycje krótkoterminowe?

Czym jest inwestycja krótkoterminowa? Jak wycenić posiadane inwestycje na dzień ich nabycia? Jak dokonać odpisu aktualizującego wartość posiadanej inwestycji krótkoterminowej? Według jakich wartości wycenić inwestycję przekwalifikowaną do inwestycji długoterminowych?

Jak napisać skargę kasacyjną do NSA

Wyrok w sprawie, wydany przez WSA, nie zamyka możliwości obrony naszych praw. Środkiem odwoławczym od wyroku, lub postanowienia kończącego postępowanie, jest skarga kasacyjna wnoszona do NSA. Wniesienie skargi jest jednak bardzo sformalizowane. Wymagane jest spełnienie licznych warunków.

Jakie zmiany wprowadzono w zakresie korygowania deklaracji

Ustawa o kontroli stanowi po nowelizacji, że kontrolowany może - w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli - skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową.

Kiedy można ubiegać się o przyspieszony zwrot VAT

Podatnicy VAT mogą na umotywowany wniosek ubiegać się o przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 lub 60 dni.

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. określiło rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz ZUS i KRUS w zakresie operacji finansowych dotyczących należności, państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz odbiorców sprawozdań.

Jak zaksięgować inwestycje w nieruchomości

Nieruchomości, z wynajęcia których jednostka czerpie korzyści finansowe, w przypadku gdy nie są wykorzystywane w jej działalności, traktuje się jak inwestycje.

Jak napisać protokół dotyczący inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą weryfikacji danych

Inwentaryzacja drogą weryfikacji polega na porównaniu figurujących w księgach danych dotyczących poszczególnych składników aktywów lub pasywów z odpowiednimi dokumentami stanowiącymi podstawę ich zapisu w księgach rachunkowych.

Wezwania do organów podatkowych

Jednym z istotnych uprawnień organów podatkowych jest możliwość wzywania niektórych uczestników postępowania podatkowego w celu dokonania przez nich określonej czynności procesowej.

Kaucje w księgach rachunkowych

W celu zabezpieczenia odbioru i zapłaty za przyszłe dostawy towarów i usług często pobierana jest od kontrahenta kaucja, np. gwarancyjna. Kaucja jest pewną sumą pieniężną złożoną jako gwarancja dotrzymania zobowiązania, będącą odszkodowaniem w przypadku niedopełnienia tego zobowiązania.

Kiedy powstają koszty finansowe

Koszty finansowe są grupą kosztów powstających na skutek operacji finansowych danej jednostki gospodarczej. W szczególności są to koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, koszty sprzedaży inwestycji, odpisy z tytułu zmniejszenia wartości inwestycji, ujemne różnice kursowe, a także odsetki od leasingu finansowego.

Deklaracje i zgłoszenia w formie elektronicznej - przepisy wykonawcze do ordynacji podatkowej

Zmiany do ustawy - Ordynacja podatkowa weszły w życie 16 sierpnia br. W myśl znowelizowanych przepisów zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe mogą załatwiać wiele spraw nie tylko pisemnie czy ustnie do protokołu, ale także - jeśli z żądaniem takim wystąpi podatnik - drogą elektroniczną.

Umowy zamiany i umowy barterowe a VAT

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają regulacji, która wprost wskazywałaby na umowę zamiany czy umowę barterową jako czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Co do zasady, aby dana czynność mogła zostać uznana za podlegającą opodatkowaniu, musi mieć charakter odpłatny.

Zasady prowadzenia rachunkowości partii politycznych

Konieczność wydatkowania pieniędzy na kampanię wyborczą wiąże się z obowiązkiem utworzenia funduszy wyborczych. Ale to tylko jeden ze specyficznych elementów rachunkowości partii politycznych.

REKLAMA