Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak od 2007 r. płatnicy będą rozliczać zaliczki na podatek dochodowy

Do nowych regulacji w podatkach dochodowych będą musieli przywyknąć nie tylko podatnicy. Spore zmiany zostaną wprowadzone również w zakresie obowiązków obciążających płatników. Jedna z najważniejszych dotyczy rezygnacji ze składania deklaracji miesięcznych.

Mają one być zastąpione jedną deklaracją roczną. Ponadto zostanie wprowadzona możliwość opłacania zaliczek kwartalnych dla małych podatników, także tych opodatkowanych stawką liniową.

Tylko deklaracja roczna

Jednym z ułatwień wprowadzonych nowelizacją, które z pewnością zostanie docenione, jest rezygnacja z obowiązku składania miesięcznych deklaracji. Od 2007 r. płatnicy będą musieli jedynie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc, w którym zostały one pobrane). Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia konieczności składania deklaracji. Zmieni się jedynie jej charakter. Będzie ona deklaracją roczną, służącą weryfikacji kwot potrąconych i wpłaconych zaliczek. Jeśli bowiem wystąpi między nimi różnica, płatnik będzie musiał ją wyjaśnić w tej deklaracji.

Ustawowym terminem składania deklaracji rocznej będzie koniec stycznia roku następującego po roku podatkowym. Urzędem, do którego trzeba będzie ją składać, będzie urząd właściwy według miejsca zamieszkania płatnika. Jeśli nie jest on osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności (w razie braku siedziby).

W przypadku zaprzestania przez płatnika działalności przed tym terminem, będzie on musiał przekazać tę deklarację najpóźniej do dnia zaprzestania działalności.

Z obowiązku składania deklaracji miesięcznych zostaną zwolnieni nie tylko płatnicy dokonujący wypłat ze stosunku pracy, rent i emerytur oraz wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, stypendiów itp. (czyli wszyscy wymienieni w art. 31 oraz 33–35 updof). Zwolnieniem tym będą także objęci płatnicy rozliczający przychody z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 updof oraz praw majątkowych (art. 18 updof). Tak jak pozostali płatnicy będą oni musieli odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak modyfikacji ulegnie nie tylko podstawa obliczania zaliczki, ale także określenie wysokości stawki, według której zaliczka ma być pobierana.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 41 ust. 1 updof płatnik będzie pobierać zaliczkę od dokonywanego świadczenia po pomniejszeniu go o koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 (czyli 20% lub 50%) oraz o składki ZUS potrącone w danym miesiącu. Do obliczenia zaliczki będzie stosował najniższą stawkę ze skali obowiązującej w danym roku podatkowym. Zaliczkę będzie odprowadzał do właściwego urzędu skarbowego w opisanym wyżej ustawowym terminie. Złożenie przez podatnika oświadczenia, że wykonywane usługi wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej, nadal będzie zwalniało płatnika z obowiązku pobrania zaliczki na podatek od należności z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 8 updof.

Warto zwrócić uwagę na nową regulację zawartą w dodanych do art. 41 ust. 2a i 2b. Na podstawie tych przepisów płatnicy nie będą zobowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wymienionych w art. 29 updof. Warunkiem jest jednak udokumentowanie miejsca zamieszkania podatnika objętego ograniczonym obowiązkiem podatkowym, prowadzącego działalność gospodarczą przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu. Oświadczenie to powinno zawierać dane identyfikacyjne podatnika prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład (a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika).

Trzeba pamiętać, że jeśli przychody wymienione w art. 29 updof podatnik objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym będzie uzyskiwał bez pośrednictwa płatnika, to na nim będzie spoczywał obowiązek wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiące, w których uzyskał ten przychód (w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni). Wynika to z dodanego do art. 41 updof ust. 1b.

Wskutek nowelizacji nie ulegnie zmianie termin sporządzania informacji rocznych. Tak jak dotychczas płatnicy będą musieli je sporządzić i przekazać podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym w terminie do końca lutego następnego roku.

Szczególne zasady rozliczania zaliczek

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie szczególne regulacje znowelizowanej ustawy. Pierwsza dotyczy zwolnienia zakładu pracy z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów pracownika uzyskanych z pracy wykonywanej poza Polską, w sytuacji gdy dochody te podlegają lub będą podlegać tam opodatkowaniu. Jeśli jednak pracownik złoży pracodawcy stosowny wniosek, zakład pracy będzie musiał pobierać zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem metody proporcjonalnego zaliczenia, określonej w art. 27 ust. 9 i 9a updof.

Drugą zawiera znowelizowany art. 42e updof. Dotyczyć ona będzie sytuacji, gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń ze stosunku pracy będzie dokonywał komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Będzie on wówczas zobowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek. Do wypłacanych świadczeń zastosuje jednak najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej.
Pozostałe obowiązki, dotyczące sporządzenia i przekazania rocznej deklaracji oraz imiennych informacji, będą identyczne jak dla pozostałych płatników. Obowiązywać tutaj będą również te same terminy ustawowe ich wypełnienia.

Prościej przy zatrudnianiu gosposi i niani

Mimo usunięcia z ustawy ulgi z tytułu zatrudniania na podstawie umowy aktywizacyjnej osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym, tacy pracodawcy nadal będą pełnić funkcję płatników. Jednak zakres ich obowiązków zostanie nieco zmodyfikowany. Nadal będą oni pobierać i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od należności wypłacanych z tytułu umowy aktywizacyjnej. Jednak przy poborze tych zaliczek będą stosować najniższą stawkę określoną w skali podatkowej obowiązującej w danym roku. Nie będą przy tym musieli składać deklaracji miesięcznych (tak samo jak pozostali płatnicy). Natomiast będą zobowiązani do sporządzenia rocznej deklaracji według ustalonego wzoru i przesłania jej do urzędu skarbowego właściwego dla siebie, a nie dla pracownika.

Ustawodawca zakreślił tym osobom taki sam termin wykonania tego obowiązku jak pozostałym płatnikom. Muszą one zatem przekazać deklarację roczną nie później niż do końca stycznia następnego roku. Jeśli obowiązek poboru zaliczek ustanie przed tym terminem, osoby te będą musiały przekazać deklarację najpóźniej do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.

Nie uległ zmianie termin przekazania przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe – podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika – imiennej informacji o wysokości przychodu. Jest nim koniec lutego następnego roku. Natomiast po zmianie obowiązek ten będą musieli wypełnić również pracodawcy zatrudniający nierezydentów. W takich przypadkach imienną informację trzeba będzie przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Dla kogo zaliczki kwartalne

Od 2007 r. całkowicie nowym rozwiązaniem będzie możliwość opłacania zaliczek w odstępach kwartalnych. Z takiego sposobu opłacania zaliczek będą mogli skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Przypomnijmy, że zgodnie z definicją ustawową zawartą w słowniczku małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 800 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Wysokość zaliczek za pierwszy, drugi i trzeci kwartał roku podatkowego podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych będą ustalać w sposób określony w art. 44 ust. 3g updof. Przepis ten stanowi, że obowiązek wpłacania zaliczki powstanie, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zaliczkę za ten kwartał będzie stanowił podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b. Natomiast zaliczka za kolejne kwartały będzie ustalana w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Należy podkreślić, że z tej formy opłacania zaliczek będą mogli korzystać nie tylko podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, ale również ci, którzy wybrali opodatkowanie według stawki liniowej. Będą oni mogli wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c updof, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały. Zaliczka będzie ulegać obniżeniu o podlegającą odliczeniu w granicach ustawowego limitu składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Aby móc korzystać z opłacania zaliczek co kwartał, trzeba będzie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Mali podatnicy będą musieli to uczynić do 20 lutego roku podatkowego. Natomiast podatnicy, którzy rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, będą składać zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

• art. 32 ust. 6, art. 35a, art. 38 ust. 1–1b, art. 41 ust. 1–2b, art. 42 ust. 1–1a, art. 42e, art. 44 o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.

Anna Welsyng
doradca podatkowy
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.
  Ceny samochodów rosną, ceny ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) spadają
  Stale spada liczba rejestracji nowych samochodów. W kwietniu 2022 r. było ich o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. Nie lepiej jest na rynku wtórnym - import był niższy o 17 proc. Sprowadzamy starsze i droższe: średni wiek pojazdu to już ponad 12 lat, a mediana ceny przekroczyła 23,5 tys. zł. Lepsze dane dotyczą polis komunikacyjnych - najpopularniejsze auta ubezpieczymy taniej. Polisa OC dla „dwunastolatka” jest też średnio o 4 proc. niższa. Średnia składka OC dla używanego VW wynosi 3,2 proc. mniej, z kolei koszt AC dla marki Opel taki sam jak w kwietniu 2021.
  Jak sprawdzić kontrahenta? Jak zabezpieczyć się przed jego niewypłacalnością?
  Każdy przedsiębiorca pragnie satysfakcjonującej i bezproblemowej współpracy z nowymi klientami. W tym celu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pomogą przedsiębiorcom odpowiednio chronić swoje firmy w sytuacjach takich jak upadłość, niewypłacalność kontrahenta. Jak to zrobić? O tym opowie Wojciech Węgrzyński – partner w Trenda Group.
  Przyszłość zawodu księgowego, oczekiwania firm wobec księgowych i biur rachunkowych
  Zawód księgowego już od momentu powstania obarczony był dużą odpowiedzialnością. Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez działu księgowości, bez względu na to, czy zatrudnia księgowych, czy współpracuje z zewnętrznym biurem rachunkowym. Wszystkie dokumenty związane z finansami firmy przechodzą przez ręce księgowego, którego zadaniem jest czuwać nad ich poprawnością. Od niego może zależeć powodzenie biznesu. Czy konieczna jest regulacja zawodu księgowego? Czego oczekują przedsiębiorcy od księgowych i biur rachunkowych?
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych w 2022 roku - II połowa maja. Odsetki 20 razy wyższe niż przed rokiem
  Jakie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych oferują banki w drugiej połowie maja 2022 roku? Ile można zarobić na lokacie bankowej? Czy (i ile) oszczędności na lokacie lub koncie oszczędnościowym tracą na wartości w czasie inflacji?
  Renta z Niemiec po zmarłym mężu (emerytura wdowia) a podatek
  Wdowa mieszkająca w Polsce i posiadająca polską rezydencję podatkową, która otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym mężu (tzw. duża emerytura wdowia) nie musi płacić od tego świadczenia podatku w Polsce. Niestety zdarzają się przypadki, że polskie banki potrącają polski podatek dochodowy (PIT) od tego typu świadczeń wpływających na rachunki bankowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 20 maja 2022 r. potwierdził brak obowiązku podatkowego w takim przypadku.
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych dopiero od 1 października 2022 r.
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji (tj. instalacji kas fiskalnych) branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Ministerstwo wskazuje, że przesunięcie terminu nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.