Kategorie

Jak od 2007 r. płatnicy będą rozliczać zaliczki na podatek dochodowy

Do nowych regulacji w podatkach dochodowych będą musieli przywyknąć nie tylko podatnicy. Spore zmiany zostaną wprowadzone również w zakresie obowiązków obciążających płatników. Jedna z najważniejszych dotyczy rezygnacji ze składania deklaracji miesięcznych.

Mają one być zastąpione jedną deklaracją roczną. Ponadto zostanie wprowadzona możliwość opłacania zaliczek kwartalnych dla małych podatników, także tych opodatkowanych stawką liniową.

Tylko deklaracja roczna

Jednym z ułatwień wprowadzonych nowelizacją, które z pewnością zostanie docenione, jest rezygnacja z obowiązku składania miesięcznych deklaracji. Od 2007 r. płatnicy będą musieli jedynie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc, w którym zostały one pobrane). Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia konieczności składania deklaracji. Zmieni się jedynie jej charakter. Będzie ona deklaracją roczną, służącą weryfikacji kwot potrąconych i wpłaconych zaliczek. Jeśli bowiem wystąpi między nimi różnica, płatnik będzie musiał ją wyjaśnić w tej deklaracji.

Ustawowym terminem składania deklaracji rocznej będzie koniec stycznia roku następującego po roku podatkowym. Urzędem, do którego trzeba będzie ją składać, będzie urząd właściwy według miejsca zamieszkania płatnika. Jeśli nie jest on osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności (w razie braku siedziby).

W przypadku zaprzestania przez płatnika działalności przed tym terminem, będzie on musiał przekazać tę deklarację najpóźniej do dnia zaprzestania działalności.

Z obowiązku składania deklaracji miesięcznych zostaną zwolnieni nie tylko płatnicy dokonujący wypłat ze stosunku pracy, rent i emerytur oraz wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, stypendiów itp. (czyli wszyscy wymienieni w art. 31 oraz 33–35 updof). Zwolnieniem tym będą także objęci płatnicy rozliczający przychody z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 updof oraz praw majątkowych (art. 18 updof). Tak jak pozostali płatnicy będą oni musieli odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak modyfikacji ulegnie nie tylko podstawa obliczania zaliczki, ale także określenie wysokości stawki, według której zaliczka ma być pobierana.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 41 ust. 1 updof płatnik będzie pobierać zaliczkę od dokonywanego świadczenia po pomniejszeniu go o koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 (czyli 20% lub 50%) oraz o składki ZUS potrącone w danym miesiącu. Do obliczenia zaliczki będzie stosował najniższą stawkę ze skali obowiązującej w danym roku podatkowym. Zaliczkę będzie odprowadzał do właściwego urzędu skarbowego w opisanym wyżej ustawowym terminie. Złożenie przez podatnika oświadczenia, że wykonywane usługi wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej, nadal będzie zwalniało płatnika z obowiązku pobrania zaliczki na podatek od należności z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 8 updof.

Warto zwrócić uwagę na nową regulację zawartą w dodanych do art. 41 ust. 2a i 2b. Na podstawie tych przepisów płatnicy nie będą zobowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wymienionych w art. 29 updof. Warunkiem jest jednak udokumentowanie miejsca zamieszkania podatnika objętego ograniczonym obowiązkiem podatkowym, prowadzącego działalność gospodarczą przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu. Oświadczenie to powinno zawierać dane identyfikacyjne podatnika prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład (a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika).

Trzeba pamiętać, że jeśli przychody wymienione w art. 29 updof podatnik objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym będzie uzyskiwał bez pośrednictwa płatnika, to na nim będzie spoczywał obowiązek wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiące, w których uzyskał ten przychód (w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni). Wynika to z dodanego do art. 41 updof ust. 1b.

Wskutek nowelizacji nie ulegnie zmianie termin sporządzania informacji rocznych. Tak jak dotychczas płatnicy będą musieli je sporządzić i przekazać podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym w terminie do końca lutego następnego roku.

Szczególne zasady rozliczania zaliczek

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie szczególne regulacje znowelizowanej ustawy. Pierwsza dotyczy zwolnienia zakładu pracy z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów pracownika uzyskanych z pracy wykonywanej poza Polską, w sytuacji gdy dochody te podlegają lub będą podlegać tam opodatkowaniu. Jeśli jednak pracownik złoży pracodawcy stosowny wniosek, zakład pracy będzie musiał pobierać zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem metody proporcjonalnego zaliczenia, określonej w art. 27 ust. 9 i 9a updof.

Drugą zawiera znowelizowany art. 42e updof. Dotyczyć ona będzie sytuacji, gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń ze stosunku pracy będzie dokonywał komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Będzie on wówczas zobowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek. Do wypłacanych świadczeń zastosuje jednak najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej.
Pozostałe obowiązki, dotyczące sporządzenia i przekazania rocznej deklaracji oraz imiennych informacji, będą identyczne jak dla pozostałych płatników. Obowiązywać tutaj będą również te same terminy ustawowe ich wypełnienia.

Prościej przy zatrudnianiu gosposi i niani

Mimo usunięcia z ustawy ulgi z tytułu zatrudniania na podstawie umowy aktywizacyjnej osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym, tacy pracodawcy nadal będą pełnić funkcję płatników. Jednak zakres ich obowiązków zostanie nieco zmodyfikowany. Nadal będą oni pobierać i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od należności wypłacanych z tytułu umowy aktywizacyjnej. Jednak przy poborze tych zaliczek będą stosować najniższą stawkę określoną w skali podatkowej obowiązującej w danym roku. Nie będą przy tym musieli składać deklaracji miesięcznych (tak samo jak pozostali płatnicy). Natomiast będą zobowiązani do sporządzenia rocznej deklaracji według ustalonego wzoru i przesłania jej do urzędu skarbowego właściwego dla siebie, a nie dla pracownika.

Ustawodawca zakreślił tym osobom taki sam termin wykonania tego obowiązku jak pozostałym płatnikom. Muszą one zatem przekazać deklarację roczną nie później niż do końca stycznia następnego roku. Jeśli obowiązek poboru zaliczek ustanie przed tym terminem, osoby te będą musiały przekazać deklarację najpóźniej do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.

Nie uległ zmianie termin przekazania przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe – podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika – imiennej informacji o wysokości przychodu. Jest nim koniec lutego następnego roku. Natomiast po zmianie obowiązek ten będą musieli wypełnić również pracodawcy zatrudniający nierezydentów. W takich przypadkach imienną informację trzeba będzie przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Dla kogo zaliczki kwartalne

Od 2007 r. całkowicie nowym rozwiązaniem będzie możliwość opłacania zaliczek w odstępach kwartalnych. Z takiego sposobu opłacania zaliczek będą mogli skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Przypomnijmy, że zgodnie z definicją ustawową zawartą w słowniczku małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 800 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Wysokość zaliczek za pierwszy, drugi i trzeci kwartał roku podatkowego podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych będą ustalać w sposób określony w art. 44 ust. 3g updof. Przepis ten stanowi, że obowiązek wpłacania zaliczki powstanie, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zaliczkę za ten kwartał będzie stanowił podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b. Natomiast zaliczka za kolejne kwartały będzie ustalana w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Należy podkreślić, że z tej formy opłacania zaliczek będą mogli korzystać nie tylko podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, ale również ci, którzy wybrali opodatkowanie według stawki liniowej. Będą oni mogli wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c updof, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały. Zaliczka będzie ulegać obniżeniu o podlegającą odliczeniu w granicach ustawowego limitu składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Aby móc korzystać z opłacania zaliczek co kwartał, trzeba będzie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Mali podatnicy będą musieli to uczynić do 20 lutego roku podatkowego. Natomiast podatnicy, którzy rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, będą składać zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

• art. 32 ust. 6, art. 35a, art. 38 ust. 1–1b, art. 41 ust. 1–2b, art. 42 ust. 1–1a, art. 42e, art. 44 o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.

Anna Welsyng
doradca podatkowy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.