Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak od 2007 r. płatnicy będą rozliczać zaliczki na podatek dochodowy

Do nowych regulacji w podatkach dochodowych będą musieli przywyknąć nie tylko podatnicy. Spore zmiany zostaną wprowadzone również w zakresie obowiązków obciążających płatników. Jedna z najważniejszych dotyczy rezygnacji ze składania deklaracji miesięcznych.

Mają one być zastąpione jedną deklaracją roczną. Ponadto zostanie wprowadzona możliwość opłacania zaliczek kwartalnych dla małych podatników, także tych opodatkowanych stawką liniową.

Tylko deklaracja roczna

Jednym z ułatwień wprowadzonych nowelizacją, które z pewnością zostanie docenione, jest rezygnacja z obowiązku składania miesięcznych deklaracji. Od 2007 r. płatnicy będą musieli jedynie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc, w którym zostały one pobrane). Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia konieczności składania deklaracji. Zmieni się jedynie jej charakter. Będzie ona deklaracją roczną, służącą weryfikacji kwot potrąconych i wpłaconych zaliczek. Jeśli bowiem wystąpi między nimi różnica, płatnik będzie musiał ją wyjaśnić w tej deklaracji.

Ustawowym terminem składania deklaracji rocznej będzie koniec stycznia roku następującego po roku podatkowym. Urzędem, do którego trzeba będzie ją składać, będzie urząd właściwy według miejsca zamieszkania płatnika. Jeśli nie jest on osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności (w razie braku siedziby).

W przypadku zaprzestania przez płatnika działalności przed tym terminem, będzie on musiał przekazać tę deklarację najpóźniej do dnia zaprzestania działalności.

Z obowiązku składania deklaracji miesięcznych zostaną zwolnieni nie tylko płatnicy dokonujący wypłat ze stosunku pracy, rent i emerytur oraz wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, stypendiów itp. (czyli wszyscy wymienieni w art. 31 oraz 33–35 updof). Zwolnieniem tym będą także objęci płatnicy rozliczający przychody z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 updof oraz praw majątkowych (art. 18 updof). Tak jak pozostali płatnicy będą oni musieli odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak modyfikacji ulegnie nie tylko podstawa obliczania zaliczki, ale także określenie wysokości stawki, według której zaliczka ma być pobierana.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 41 ust. 1 updof płatnik będzie pobierać zaliczkę od dokonywanego świadczenia po pomniejszeniu go o koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 (czyli 20% lub 50%) oraz o składki ZUS potrącone w danym miesiącu. Do obliczenia zaliczki będzie stosował najniższą stawkę ze skali obowiązującej w danym roku podatkowym. Zaliczkę będzie odprowadzał do właściwego urzędu skarbowego w opisanym wyżej ustawowym terminie. Złożenie przez podatnika oświadczenia, że wykonywane usługi wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej, nadal będzie zwalniało płatnika z obowiązku pobrania zaliczki na podatek od należności z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 8 updof.

Warto zwrócić uwagę na nową regulację zawartą w dodanych do art. 41 ust. 2a i 2b. Na podstawie tych przepisów płatnicy nie będą zobowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wymienionych w art. 29 updof. Warunkiem jest jednak udokumentowanie miejsca zamieszkania podatnika objętego ograniczonym obowiązkiem podatkowym, prowadzącego działalność gospodarczą przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu. Oświadczenie to powinno zawierać dane identyfikacyjne podatnika prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład (a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika).

Trzeba pamiętać, że jeśli przychody wymienione w art. 29 updof podatnik objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym będzie uzyskiwał bez pośrednictwa płatnika, to na nim będzie spoczywał obowiązek wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiące, w których uzyskał ten przychód (w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni). Wynika to z dodanego do art. 41 updof ust. 1b.

Wskutek nowelizacji nie ulegnie zmianie termin sporządzania informacji rocznych. Tak jak dotychczas płatnicy będą musieli je sporządzić i przekazać podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym w terminie do końca lutego następnego roku.

Szczególne zasady rozliczania zaliczek

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie szczególne regulacje znowelizowanej ustawy. Pierwsza dotyczy zwolnienia zakładu pracy z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów pracownika uzyskanych z pracy wykonywanej poza Polską, w sytuacji gdy dochody te podlegają lub będą podlegać tam opodatkowaniu. Jeśli jednak pracownik złoży pracodawcy stosowny wniosek, zakład pracy będzie musiał pobierać zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem metody proporcjonalnego zaliczenia, określonej w art. 27 ust. 9 i 9a updof.

Drugą zawiera znowelizowany art. 42e updof. Dotyczyć ona będzie sytuacji, gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń ze stosunku pracy będzie dokonywał komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Będzie on wówczas zobowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek. Do wypłacanych świadczeń zastosuje jednak najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej.
Pozostałe obowiązki, dotyczące sporządzenia i przekazania rocznej deklaracji oraz imiennych informacji, będą identyczne jak dla pozostałych płatników. Obowiązywać tutaj będą również te same terminy ustawowe ich wypełnienia.

Prościej przy zatrudnianiu gosposi i niani

Mimo usunięcia z ustawy ulgi z tytułu zatrudniania na podstawie umowy aktywizacyjnej osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym, tacy pracodawcy nadal będą pełnić funkcję płatników. Jednak zakres ich obowiązków zostanie nieco zmodyfikowany. Nadal będą oni pobierać i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od należności wypłacanych z tytułu umowy aktywizacyjnej. Jednak przy poborze tych zaliczek będą stosować najniższą stawkę określoną w skali podatkowej obowiązującej w danym roku. Nie będą przy tym musieli składać deklaracji miesięcznych (tak samo jak pozostali płatnicy). Natomiast będą zobowiązani do sporządzenia rocznej deklaracji według ustalonego wzoru i przesłania jej do urzędu skarbowego właściwego dla siebie, a nie dla pracownika.

Ustawodawca zakreślił tym osobom taki sam termin wykonania tego obowiązku jak pozostałym płatnikom. Muszą one zatem przekazać deklarację roczną nie później niż do końca stycznia następnego roku. Jeśli obowiązek poboru zaliczek ustanie przed tym terminem, osoby te będą musiały przekazać deklarację najpóźniej do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.

Nie uległ zmianie termin przekazania przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe – podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika – imiennej informacji o wysokości przychodu. Jest nim koniec lutego następnego roku. Natomiast po zmianie obowiązek ten będą musieli wypełnić również pracodawcy zatrudniający nierezydentów. W takich przypadkach imienną informację trzeba będzie przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Dla kogo zaliczki kwartalne

Od 2007 r. całkowicie nowym rozwiązaniem będzie możliwość opłacania zaliczek w odstępach kwartalnych. Z takiego sposobu opłacania zaliczek będą mogli skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Przypomnijmy, że zgodnie z definicją ustawową zawartą w słowniczku małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 800 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Wysokość zaliczek za pierwszy, drugi i trzeci kwartał roku podatkowego podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych będą ustalać w sposób określony w art. 44 ust. 3g updof. Przepis ten stanowi, że obowiązek wpłacania zaliczki powstanie, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zaliczkę za ten kwartał będzie stanowił podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b. Natomiast zaliczka za kolejne kwartały będzie ustalana w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Należy podkreślić, że z tej formy opłacania zaliczek będą mogli korzystać nie tylko podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, ale również ci, którzy wybrali opodatkowanie według stawki liniowej. Będą oni mogli wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c updof, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały. Zaliczka będzie ulegać obniżeniu o podlegającą odliczeniu w granicach ustawowego limitu składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Aby móc korzystać z opłacania zaliczek co kwartał, trzeba będzie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Mali podatnicy będą musieli to uczynić do 20 lutego roku podatkowego. Natomiast podatnicy, którzy rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, będą składać zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

• art. 32 ust. 6, art. 35a, art. 38 ust. 1–1b, art. 41 ust. 1–2b, art. 42 ust. 1–1a, art. 42e, art. 44 o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.

Anna Welsyng
doradca podatkowy
Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?