Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co zmieni się w kosztach od 2007 r.

Nowelizacja obu ustaw o podatkach dochodowych przyniesie istotne zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Dotyczyć one będą nie tylko samej definicji kosztów, ale też zróżnicowania sposobu ich rozliczania w zależności od rodzaju ich związku z uzyskiwanymi przychodami.

W podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowo nastąpi określenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście na najbliższe 3 lata. Określony również zostanie sposób ustalania kosztów w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą.

Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów

Jedną ze zmian wprowadzanych przy okazji nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych jest doprecyzowanie definicji kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 ust. 1 updop oraz odpowiednio art. 22 ust. 1 updof kosztami uzyskania przychodów będą koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop (odpowiednio w art. 23 ust. 1 updof). Koszty poniesione w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Poszerzając w ten sposób ustawową definicję, ustawodawca uwzględnił bezpośrednio w przepisach ustaw dotychczasowy dorobek orzecznictwa i postulaty doktryny w tym zakresie.

Zróżnicowanie zasad rozliczania kosztów

Od początku przyszłego roku zostanie zróżnicowany sposób rozliczania kosztów odnoszących się do więcej niż jednego roku podatkowego. Kryterium rozróżniającym poszczególne rodzaje kosztów będzie rodzaj ich związku z przychodami. Koszty zostaną bowiem podzielone na te, które będą bezpośrednio związane z przychodami, oraz te, których związek z przychodami będzie jedynie pośredni. Nowe zasady rozliczania kosztów mają dotyczyć nie tylko podatników prowadzących księgi rachunkowe, ale również podatników rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W odniesieniu do tych ostatnich warunkiem ich stosowania jest stałe, w każdym roku podatkowym, prowadzenie tych ksiąg w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów odnoszących się tylko do danego roku podatkowego. Tym samym wszyscy podatnicy stosujący przy rozliczaniu kosztów zasadę memoriałową zyskają jasno określone reguły, które w praktyce zostały już wcześniej wypracowane przez orzecznictwo i doktrynę.

Zasady rozliczania kosztów bezpośrednio związanych z przychodami

Koszty bezpośrednio związane z przychodami to w przypadku działalności handlowej np. koszty zakupu towarów, natomiast w działalności usługowej do takich kosztów będą zaliczane np. wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Zasady rozliczania tych kosztów znalazły się w nowo dodanym art. 15 ust. 4a–4c updop (i odpowiednio art. 22 ust. 5–5b updof).

U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, będą potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody.

Natomiast koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:
1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego
– są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Z kolei koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego albo złożenia zeznania, mają być potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie.

Dzięki takiemu szczegółowemu wyliczeniu mają zostać rozwiane wątpliwości co do momentu zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów. Kwestia ta stanowiła bowiem dotychczas ciągły przedmiot sporu podatników z organami podatkowymi. Wyrazem tego były nie tylko liczne interpretacje organów podatkowych, ale także bogate orzecznictwo sądów administracyjnych.

Zasady rozliczania kosztów związanych z przychodami w sposób pośredni

Uwzględniając jednolite poglądy na temat momentu zaliczania do kosztów wydatków pośrednio związanych z przychodami, ustawodawca doprecyzował przepisy ustawy w tym zakresie. W nowo dodanym art. 15 ust. 4d oraz odpowiednio art. 22 ust. 5c zapisano, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, będą potrącalne w dacie ich poniesienia.

Jeżeli koszty te będą dotyczyć okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie będzie możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, będą one stanowić koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Określenie momentu poniesienia kosztu

Od 2007 r. w obu ustawach o podatkach dochodowych zostanie zdefiniowany moment poniesienia kosztu. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów będzie uważany dzień, na który nastąpi ujęcie kosztu w księgach rachunkowych (zaksięgowanie) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który nastąpi ujęcie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W przypadku podatników prowadzących pkpir, stosujących zasadę memoriałową rozliczania kosztów, za dzień ich poniesienia będzie uważany dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia (zaksięgowania) kosztu.

Zmiany w katalogu wyłączeń z kosztów

Jedną z najistotniejszych zmian w tym zakresie będzie definitywne wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Oznacza to, że począwszy od 2007 r. wszelkie wydatki na reprezentację nie będą uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania. Będą one musiały być odtąd finansowane z dochodu po opodatkowaniu.

Przypomnijmy, że jeszcze do końca 2006 r. wydatki na reprezentację mogą być zaliczane do kosztów w granicach ustawowego limitu, wynoszącego 0,25% przychodu.

Należy zauważyć, że skutkiem nowego brzmienia art. 23 pkt 23 updof (i odpowiednio art. 16 pkt 28 updop) będzie również możliwość zaliczania w całości wydatków na reklamę, niezależnie od jej rodzaju (publiczna czy niepubliczna). Wystarczające będzie wykazanie związku przyczynowo-skutkowego wydatków na ten cel z osiąganymi przychodami.

Z kolei od 2007 r. zostanie przywrócona możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów opieki zdrowotnej pracowników, finansowanej przez pracodawców, niezależnie od jej rodzaju (obowiązkowe czy nieobowiązkowe świadczenia medyczne). Do końca 2006 r. koszty związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej pracowników nie są kosztem pracodawcy.

Wyjątek stanowią jedynie te świadczenia, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw. W praktyce interpretacja tego przepisu była różna. W identycznych stanach faktycznych nagminnie zdarzały się odmienne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Ponowne włączenie wydatków pracodawcy na opiekę medyczną dla pracowników do kosztów, dzięki usunięciu budzącego kontrowersje przepisu art. 23 ust. 1 pkt 60 updof (i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 65 updop), należy ocenić jako krok we właściwym kierunku.

Koszty pracownicze w latach 2007–2009

Uchwalając nowelizację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca zdecydował się na utrzymanie zasady kwotowego określenia kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Koszty te zostaną określone od razu na 3 najbliższe lata (2007–2009), z tym że w treści ustawy (w art. 22 ust. 2) określono wysokość kosztów obowiązującą dopiero od 2009 r. Koszty na lata 2007–2008 określono natomiast w przepisach przejściowych (art. 8 ustawy nowelizującej).

Należy zauważyć, że w odniesieniu do tych kosztów nieznacznie zostaną podniesione również limity kwotowe, chociaż od 2008 r. nastąpi ponowne zamrożenie tych kosztów (limity na 2008 i 2009 r. są takie same).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podobnie jak dotychczas pracownik (lub jego płatnik) będzie mógł uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku koszty w wysokości wydatków faktycznie poniesionych na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, jeśli zostaną one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Koszty działalności wykonywanej osobiście w latach 2007–2009

Waloryzacja kosztów pracowniczych będzie skutkować zwiększeniem kosztów również dla niektórych podatników uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście. Chodzi tu o osoby uzyskujące przychody z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 updof. Przypomnijmy, że są to przychody:

• otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów osób, niezależnie od sposobu ich powoływania, należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
• otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, niezależnie od sposobu ich powoływania
• uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów osób, niezależnie od sposobu ich powoływania, należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.
Do tych przychodów będą miały zastosowanie koszty zryczałtowane, których wysokość w poszczególnych latach będzie wynosić odpowiednio:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Zmianie ulegną również zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Koszty w tej wysokości zostały ostatecznie zachowane w odniesieniu do przypadków korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych oraz rozporządzania przez nich tymi prawami. Jednak od 2007 r. w razie przenoszenia prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego ich stosowanie zostanie ograniczone wyłącznie do transakcji dokonywanych z twórcą. Dotychczas można je było stosować w odniesieniu do każdego zbywcy będącego pierwszym właścicielem tych praw, niekoniecznie będącego twórcą.

Koszty dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości

Począwszy od 2007 r., ulegną zmianie zasady opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości dokonywanego poza działalnością gospodarczą. Dotychczasowy 10% zryczałtowany podatek od uzyskanego z tego tytułu przychodu zostanie zastąpiony 19% podatkiem ustalanym od dochodu uzyskanego z takiej transakcji (czyli w praktyce – od zysku ze sprzedaży). W związku z tym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone przepisy dotyczące określania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Kosztami tymi będą udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Ustawodawca uznał zasadność waloryzacji tych kosztów. Dlatego koszty nabycia lub koszty wytworzenia będą corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych 3 kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Jeśli zbywana nieruchomość została nabyta w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, kosztami uzyskania przychodów będą udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn – w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość udokumentowanych nakładów będzie ustalana na podstawie faktur VAT w znaczeniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Tym samym zostanie ściśle określony sposób dokumentowania tych nakładów, co w założeniu ma na celu wyeliminowanie konieczności żmudnego dowodzenia prawa do uznania danego wydatku za koszt.

• art. 22, art. 23 ust. 1 pkt 23 i 60 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.
• art. 15, art. 16 ust. 1 pkt 28 i 65 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.

Anna Welsyng
doradca podatkowy
Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego 2023

  To dziś już dziś! Międzynarodowy Dzień Księgowego. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie i za to, że zawsze można na Was liczyć. Zapraszamy do galerii pełnej humoru. 

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów.