REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Warto wiedzieć

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak prawidłowo zaksięgować błędy popełnione przez spółkę w latach poprzednich

Jeżeli firma otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe już zatwierdzone, to ich skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje zostały ujawnione.

Ustalanie różnic kursowych - od wyboru metody zależy obowiązek badania sprawozdania

Decydując się na prowadzenie rachunku walutowego, należy liczyć się z różnicami kursowymi powstającymi na skutek przychodów i rozchodów walut obcych. Począwszy od tego roku podatnicy mogą rozliczać różnice kursowe według jednej z wybranych przez siebie metod.

Jak zaksięgować zysk ze zbycia inwestycji

Zysk ze sprzedaży inwestycji, a także otrzymane dywidendy ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako przychód finansowy.

Jak sporządzić prawidłową dokumentację ewidencyjną systemów informatycznych rachunkowości

Źródłem wiedzy audytora o systemie informatycznym rachunkowości (SIR) jest przede wszystkim jego dokumentacja. Dokumentacja taka powinna określać, co i kto robi w każdym momencie procesu przetwarzania danych - zarówno podczas bieżącej obsługi oprogramowania, jak i w sytuacjach awaryjnych.

Jak ująć w księgach koncesję

Otrzymana przez firmę koncesja będzie w księgach ujęta jako wartość niematerialna i prawna, jeżeli spełnione zostaną warunki przewidziane dla tego składnika majątku w definicji z ustawy o rachunkowości.

Jak ująć w księgach walutowe kontrakty terminowe typu forward

Kontrakty forward, łącznie z kontraktami futures , stanowią jeden z trzech rodzajów pochodnych instrumentów finansowych oferowanych na polskim rynku finansowym. Innymi rodzajami pochodnych instrumentów finansowych są: kontrakty zamiany swap oraz kontrakty opcyjne i warranty.

Jak zaewidencjonować środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej

Do środków trwałych zaliczamy rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Kredyt obrotowy - jak ewidencjonować w księgach rachunkowych?

Przejściowe kłopoty z płynnością finansową mogą pojawić się nagle i często są efektem nieregularnych wpływów należności z tytułu dostaw towarów i usług. Wyjściem z takiej sytuacji jest kredyt obrotowy, który umożliwia finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Zadania kontroli skarbowej na 2007 r.

Ministerstwo Finansów wydało wytyczne dla urzędów kontroli skarbowej na temat planów kontroli w 2007 r. Do priorytetów kontroli będzie należało przede wszystkim zwalczanie przestępstw „karuzelowych” w podatku od towarów i usług zarówno w obrocie krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym.

Jaki jest termin sporządzania sprawozdania i kto je podpisuje

Ustawa o rachunkowości nakłada na kierownika jednostki obowiązek zapewnienia sporządzenia sprawozdania finansowego w oznaczonym czasie i przedstawienia go do zatwierdzenia właściwym organom. Jaki jest termin sporządzania sprawozdania finansowego i kto je podpisuje?

Jak otrzymać zwrot akcyzy pobranej od używanych samochodów sprowadzonych do Polski

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Brzeziński (C-313/05) potwierdził od dawna wyrażane stanowisko, że pobierana przez polskie organy podatkowe akcyza od sprowadzonych z innych krajów UE używanych samochodów osobowych jest niezgodna z prawem wspólnotowym.

Jak ujmować ulepszenie w obcych środkach trwałych w księgach rachunkowych

Ulepszenie w obcych środkach trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę na przystosowanie niebędącego jej własnością środka trwałego do używania na potrzeby działalności statutowej.

Jakie są założenia projektu Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego leasingu

Celem projektowanego standardu jest określenie prawidłowych zasad rachunkowości, które obowiązują korzystających i finansujących, oraz zakresu ujawnianych informacji dotyczących umów leasingu.

Podatek od spadków i darowizn w 2007 r.

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2007 r. do przepisów normujących podatek od spadków i darowizn mają na celu zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliższej rodziny. Chodzi przede wszystkim o zniesienie obciążeń podatkowych dla nabywających nieodpłatnie majątek od osób najbliższych.

Jak w 2007 r. rozliczyć umowę zlecenia z osobą, która nie posiada żadnego tytułu do ubezpieczeń społecznych

W przypadku gdy umowa zlecenia jest jedynym zatrudnieniem zleceniobiorcy (mającym miejsce zamieszkania w Polsce), płatnik (zleceniodawca) ma obowiązek naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorca może jedynie decydować o pobraniu/niepobraniu ubezpieczenia chorobowego.

Kiedy dokonać odpisów aktualizacyjnych należności

Na dzień bilansowy należy dokonać odpisów aktualizujących, jeżeli występuje prawdopodobieństwo, że należność nie zostanie uregulowana. W przypadku gdy ustanie przyczyna dokonania odpisu, zapis może zostać odwrócony.

Jak ułatwić sobie pracę - sposoby gromadzenia i oznaczania dokumentów księgowych

Dokument księgowy może być równocześnie dowodem księgowym i będzie stanowił wówczas podstawę dokonania zapisów księgowych w księgach rachunkowych. Dowody gromadzi się w postaci zbiorów, tworzonych według określonych kryteriów. Jednak ze względów praktycznych nie każde kryterium podziału powinno stanowić podstawę tworzenia zbioru.

Jak ujmować aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku

Jednostki poddające sprawozdania finansowe badaniu w przypadku powstawania różnic między wyceną księgową a podatkową muszą tworzyć aktywa lub pasywa z tytułu podatku odroczonego.

Co się zmieniło w pobieraniu i zwrocie podatku od czynności cywilnoprawnych

Od 2007 r. tylko notariusze są płatnikami pcc. Muszą oni oprócz dotychczasowych obowiązków składać informacje o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom. Również od 2007 r. nie podlega zwrotowi podatek od umowy spółki, która w wyniku ostatecznej decyzji odmawiającej spółce wydania koncesji na podjęcie działalności gospodarczej została rozwiązana.

Jak przygotować spółkę do wejścia na giełdę

W prospekcie emisyjnym spółki, która zamierza wejść na giełdę, zamieszcza się informacje finansowe obejmujące trzy ostatnie lata obrotowe. Dwa ostatnie sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z zasadami rachunkowości, według których zostanie sporządzone kolejne sprawozdanie emitenta.

Na co można przeznaczyć wypracowany przez spółkę zysk

W praktyce spółek handlowych wypracowany zysk netto najczęściej przeznacza się na: wypłatę dywidendy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, pokrycie straty netto z lat ubiegłych, podwyższenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów/akcji własnych, dodatkowe wypłaty dla członków zarządu lub pracowników, zasilenie funduszu socjalnego lub innych funduszy specjalnych, darowizny.

Jak rozliczać organizacje prowadzące działalność

Fundacje oraz stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą, powinny, tak jak inni przedsiębiorcy, prowadzić w pełni księgi rachunkowe, z tym że wykazują one wynik finansowy odrębnie na działalności statutowej i na działalności gospodarczej.

Jak wybrać zaliczki uproszczone na 2007 r.

Do 20 lutego 2007 r. podatnicy mogą wybrać uproszczony sposób zapłaty zaliczek. W 2007 r. zaliczek uproszczonych nie mogą wybrać podatnicy, którzy w 2007 r. albo w 2006 r. po raz pierwszy podjęli działalność gospodarczą.

Jakie zdarzenia następujące po dniu bilansowym wymagają dokonania korekt w księgach rachunkowych

Zdarzenia, które dostarczają nowych informacji i dowodów, dotyczące stanu aktywów lub pasywów na dzień bilansowy, wymagają odpowiednich korekt w księgach rachunkowych.

Praktyka we własnej firmie nie daje uprawnień

Rozporządzenie ministra finansów dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaga od kandydata udokumentowania co najmniej dwuletniej praktyki w księgowości. Taką praktyką nie może być jednak prowadzenie własnej firmy.

Na czym polega audyt komputerowych ksiąg rachunkowych

Audyt poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg, procedura otwarcia i zamknięcia oraz drukowania ksiąg, sprawdzalność, bezbłędność i warunki prowadzenia ksiąg na bieżąco, sporządzanie elektronicznych dowodów księgowych, a także realizacja wymagań dotyczących ochrony danych systemów informatycznych rachunkowości.

Kiedy wprowadzić korekty do sprawozdania

W sprawozdaniu należy wykazać wszystkie operacje gospodarcze, jakie miały miejsce w trakcie roku bilansowego. Należy wykazać z nim również te informacje, które zostały ujawnione pomiędzy dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jeżeli dotyczyły roku objętego sprawozdaniem lub są istotne dla oceny sprawozdania przez zewnętrznych odbiorców.

Jak nabywca i sprzedawca księgują premie pieniężne

Jeżeli premia pieniężna nie odnosi się do konkretnej dostawy, to traktowana jest jak wynagrodzenie za usługę. Gdy natomiast związana jest z konkretną dostawą, powinna zostać potraktowana jak rabat i tak rozliczona w księgach rachunkowych.

Jak ustalać rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego

Każda jednostka, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu musi tworzyć rezerwę i ustalać aktywa z tytułu podatku odroczonego. Podatek odroczony jest konsekwencją odmiennego traktowania przez prawo bilansowe i podatkowe przychodów i kosztów oraz momentu ich rozliczania.

Jak zaksięgować koszt gospodarowania odpadami

Jak zaksięgować opłatę produktową, którą obciążamy naszych klientów za każdą sztukę sprzedanego wyrobu (świetlówki i lampy). Jest to koszt gospodarowania odpadami w wysokości 1 zł za każdą sztukę.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jednostki mają obowiązek sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2006 r. w okresie 3 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 marca 2007 r. Oznacza to, że trwa już okres ich przygotowywania.

Jak zabezpieczać wartość godziwą i przepływy pieniężne

W przypadku zabezpieczenia wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego w wartości godziwej ujmuje się w księgach rachunkowych bieżąco , jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Jak przekwalifikować instrumenty finansowe według MSR nr 39 i rozporządzenia MF

Przekwalifikowanie instrumentów finansowych zależy od tego, czy jednostka do aktywów finansowych stosuje zasady ustawy o rachunkowości czy rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych

W styczniu każdego roku zamykamy i otwieramy księgi rachunkowe. Otwieramy je w nowym roku gospodarczym, pomimo że trwają prace związane z zamknięciem ksiąg za rok ubiegły. Wyjątkowo można zamknąć księgi nawet 15 lipca.

Które sprawozdania sprawdza biegły rewident

Oprócz banków i zakładów ubezpieczeń obowiązek badania sprawozdania mają m.in. firmy, które przekroczą limity podane w ustawie o rachunkowości. Limity dotyczą zatrudnienia, wysokości posiadanych aktywów i przychodów.

Jak dokonać automatyzacji przeksięgowań sald kont księgi głównej do bilansu oraz rachunku zysków i strat

Właściwe powiązanie sald końcowych kont księgi głównej w informatycznych systemach finansowo-księgowych pozwala na automatyczne sporządzania sprawozdań finansowych. Poniżej prezentujemy praktyczny przykład powiązania sald kont z odpowiednimi pozycjami sprawozdań finansowych.

Jak ująć rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wysokość biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów należy oszacować w sposób wiarygodny. W przypadku braku w tym zakresie uregulowań w ustawie o rachunkowości, można skorzystać z przepisów zawartych w międzynarodowych standardach rachunkowości, odnoszących się do szacowania (wyceny) rezerw.

Jak wyliczyć i ewidencjonować wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia

Praca, jako zajęcie będące źródłem utrzymania osoby fizycznej, może być wykonywana w różnorodnych formach prawnych. Podstawowym trybem świadczenia pracy jest umowa o pracę. Innymi formami świadczenia pracy mogą być umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenia.

Jak ustalić i rozliczyć koszty pośrednie

Koszty w układzie kalkulacyjnym grupuje się według kryterium ich związku z wytwarzanymi produktami. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Dlatego warto wyodrębnić koszty bezpośrednie i pośrednie, prowadzając ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5.

Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne

Aby rozliczyć różnice inwentaryzacyjne, w pierwszej kolejności należy ustalić przyczyny ich powstania. Jeżeli ujawnione niedobory zostaną uznane za niezawinione, będą odniesione w pozostałe koszty operacyjne. Jeżeli zawini pracownik, wartość braków zostanie zaewidencjonowana jako należność od pracowników.

Jak rozumieć pojęcie "optymalizacja podatkowa"

Optymalizacja podatkowa potocznie rozumiana jest jako oszczędzanie na podatkach. Podatnicy stosujący optymalizację podatkową mogą narazić się na zarzuty organów podatkowych co do próby zaniżania zobowiązań podatkowych. Jeżeli jednak optymalizacja będzie dokonywana zgodnie z literą prawa, to żaden z podatników nie poniesie negatywnych konsekwencji swojego postępowania. Może tylko zyskać na zmniejszeniu wysokości płaconych podatków.

Kto ma obowiązek złożyć informację ZUS IWA

Od kilku lat stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie jest już jednakowa dla wszystkich płatników składek tak jak stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Jak wykazać w księgach rachunkowych transakcje leasingowe w rachunku przepływów pieniężnych

Przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych często pojawia się problem, do którego segmentu działalności zakwalifikować daną transakcję. W takich sytuacjach należy przede wszystkim kierować się treścią ekonomiczną operacji i szczegółowo analizować jej ewidencję księgową. Do takich "problematycznych" transakcji należy m.in. leasing.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ustalać różnice kursowe na podstawie ustawy o rachunkowości

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych daje od 1 stycznia br. możliwość rozliczania różnic kursowych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

Jak wyliczyć i ewidencjonować wynagrodzenia w 2007 r.

Od stycznia 2007 r. zmieniła się stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi 9% (art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Trzeba tworzyć rezerwy na wypłaty świadczeń pracowniczych

Firmy powinny tworzyć rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, jeżeli zakładowy regulamin wynagradzania przewiduje takie wypłaty.

Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniami po dacie bilansu i jak je ująć w sprawozdaniu

W powszechnej opinii zdarzenia po dacie bilansu kojarzą się raczej z "przykrymi" niespodziankami, które mogą pojawić się po dniu bilansowym i będą wymagały dokonania korekt obniżających wynik, a także pogarszających obraz naszego sprawozdania finansowego. Nie jest to jednak prawda.

Programy księgowo-rachunkowe - jak wykazać w księgach rachunkowych

Spółki prowadzące księgi rachunkowe za pomocą komputera mogą korzystać z programów dostępnych na rynku lub wytworzyć program finansowo-księgowy we własnym zakresie.

Liczy się rzeczywista cena zakupu

Przyjmowane do magazynu firmy materiały mogą być wprowadzone do jej ksiąg rachunkowych według rzeczywistych cen zakupu lub nabycia.

W bilansie należy dokładnie podzielić wszystkie aktywa

Właściwy podział aktywów i pasywów w bilansie ma wpływ m.in. na przedstawienie wysokości kapitału obrotowego. Dla inwestorów, banków i kontrahentów jest to informacja o zdolności spółki do regulowania bieżących zobowiązań.

REKLAMA