Kategorie

Jak otrzymać zwrot akcyzy pobranej od używanych samochodów sprowadzonych do Polski

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Brzeziński (C-313/05) potwierdził od dawna wyrażane stanowisko, że pobierana przez polskie organy podatkowe akcyza od sprowadzonych z innych krajów UE używanych samochodów osobowych jest niezgodna z prawem wspólnotowym.


Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powinno ucieszyć przede wszystkim podatników, którzy zapłacili akcyzę od nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów.

 

Do momentu wydania przedmiotowego wyroku ETS można było uznawać, że całość uiszczonej kwoty akcyzy będzie stanowiła kwotę nadpłaty. Nie było również podstaw do ograniczenia prawa do złożenia wniosku o nadpłatę w podatku akcyzowym w związku ze sprowadzeniem samochodów młodszych niż dwuletnie. Zasadniczo za sprowadzenie samochodu używanego, bez względu na jego wiek, nie powinna być pobierana akcyza. W przeciwnym razie dochodzi do podwójnego opodatkowania podatkiem akcyzowym tego samego towaru w dwóch różnych krajach członkowskich. Jest to sprzeczne z unijną zasadą jednofazowości opodatkowania akcyzą. ETS uznał jednak, że podatek akcyzowy pobierany w Polsce nie narusza tej zasady, a samo pobieranie akcyzy nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym.


Jednocześnie jednak ETS potwierdził, że tłumaczenie organów podatkowych, iż akcyza miała chronić samochodowy rynek krajowy, jest niezgodne z art. 90 WE stanowiącym, iż:

"żadne państwo członkowskie nie nakłada na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne produkty."


Tym samym uznano, że część kwoty akcyzy dyskryminująca sprowadzane z innych państw UE samochody została pobrana niezgodnie z prawem wspólnotowym. Ta część podatku będzie podlegała zwrotowi.


Wyrok ETS można zatem uznać za sukces podatników. Ustalenie kwestii wysokości kwoty zwrotu, a jednocześnie zakresu naruszenia prawa wspólnotowego ETS przekazał sądowi krajowemu. Zatem dopełnieniem wyroku ETS będzie wyrok warszawskiego sądu administracyjnego, do którego wróci sprawa Brzeziński (C-313/05).


W związku z wydanym wyrokiem ETS zmieniły się niektóre wymagania dotyczące zwrotu akcyzy. Wniosek o zwrot nadpłaty w akcyzie będą mogli złożyć podatnicy spełniający łącznie następujące warunki:

1. Samochód sprowadzony przez podatnika musiał zostać zakupiony w innym niż RP kraju członkowskim UE. Zwrot akcyzy nie dotyczy importowanych samochodów z krajów trzecich, tzn. krajów nienależących do UE. W wielu artykułach można przeczytać o imporcie samochodów z UE, ale trzeba pamiętać, że jest to nabycie wewnątrzwspólnotowe (WNT).

2. Nabycie samochodu musiało nastąpić między 1 maja 2004 r. a 30 listopada 2006 r. Jest to okres, za który mogą być składane wnioski, bo w tym czasie obowiązywały sprzeczne z art. 90 WE polskie przepisy akcyzowe.

  Należy podkreślić, że w uzasadnieniu wyroku ETS brak jest podstaw ograniczenia wyroku w czasie. Oznacza to, że polskie przepisy akcyzowe były sprzeczne z prawem unijnym od momentu akcesji Polski do UE. Dla podatników oznacza to, że z tytułu nabycia po 1 maja 2004 r. samochodów będą oni mogli wystąpić z wnioskiem o zwrot bezprawnie pobranej akcyzy. Nie ma znaczenia, czy złożyli taki wniosek przed wydaniem wyroku przez ETS, czy po jego wydaniu.

  Termin 30 listopada 2006 r. nie został określony w wyroku. Wynika on ze zmian w zakresie podatku akcyzowego obowiązujących od 1 grudnia 2006 r. (po zmianach przepisy akcyzowe przestają różnicować stawki akcyzy w zależności od wieku samochodu).

  Przed wydaniem wyroku można było uważać za nienależną również akcyzę uiszczoną z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu po 1 grudnia 2006 r.

3. Sprowadzony samochód w momencie nabycia powinien mieć więcej niż dwa lata. Warunek ten wiąże się z pojęciem „kwoty rezydualnej”, tzn. kwoty podatku akcyzowego obliczonej od podobnego samochodu w kraju nakładającym akcyzę. ETS uznał bowiem, że kwota zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od sprowadzonych samochodów będzie stanowiła jedynie część zapłaconej akcyzy, a konkretnie kwotę "przewyższającą rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek". Oznacza to, że fiskus nie zwróci podatnikom całej zapłaconej kwoty akcyzy, a jedynie różnicę między kwotą zapłaconą a „kwotą rezydualną” - obowiązującą w Polsce w stosunku do samochodów odpowiadających marce, modelowi sprowadzonemu przez nabywcę auta.

4. Należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy stanowiącej nadpłatę do naczelnika urzędu celnego wraz z korektą deklaracji AKC-U oraz zaświadczeniem o uiszczeniu akcyzy. Podatnicy z braku szczegółowych informacji, pozwalających prawidłowo obliczyć część akcyzy stanowiącej nadpłatę, mogą występować o należną im część podatku akcyzowego z tytułu dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu. Naczelnik urzędu celnego (po uzyskaniu wytycznych z resortu finansów) powinien określić w decyzji właściwą kwotę nadpłaconej akcyzy.


Na złożenie wniosku podatnik ma 5 lat od dnia dokonania nabycia. Taki sam czas ma organ podatkowy na dokonanie weryfikacji dokumentów i przeprowadzenie kontroli dotyczącej nabytego samochodu.


Zwrot nadpłaconej akcyzy z urzędu powinien nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z korektą AKC-U, ale nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy.


Podatnicy, którzy nie złożyli wniosku, mogą to zrobić pomimo braku wytycznych. Poza tym przed złożeniem wniosku warto przemyśleć, czy urzędnicy nie będą mieli możliwości udowodnienia podatnikowi zaniżenia podstawy opodatkowania, a tym samym udowodnienia zaniżenia podatku akcyzowego. Wówczas mogłoby się okazać, że zamiast zwrotu akcyzy podatnik będzie musiał dopłacić podatek, odsetki i ponieść inne kary przewidziane w przepisach Kodeksu karnego skarbowego, uzależnione głównie od wielkości zaniżenia akcyzy. Wiceminister Finansów Jacek Dominik w wywiadzie udzielonym Gazecie Prawnej zapowiedział jednak, że „nie będzie masowej weryfikacji wartości użytkowanych samochodów sprowadzanych z zagranicy. Będzie za to specjalna ustawa określająca warunki zwrotu i wysokości zwracanej akcyzy” - GP nr 25/2007 z 5 lutego 2007 r.


Obecnie można jedynie prognozować wyliczenie kwoty do zwrotu. Nie oznacza to, że nie można składać wniosku. Najprawdopodobniej ostateczna kwota zwrotu będzie stanowić różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą z tytułu nabycia samochodu a kwotą akcyzy, jaką należałoby zapłacić od takiego samochodu w kraju.


Zdaniem Wiceministra Finansów Jacka Dominika „wysokość zwrotu będzie uzależniona od rynkowych cen samochodów” (Gazeta Prawna nr 25/2007 z 5 lutego 2007 r.). Jak stwierdził wiceminister taki sposób wyliczenia wynika z wyroku ETS. Inaczej wypowiadają się eksperci podatkowi niezwiązani z Ministerstwem Finansów, dla których podstawą wyliczenia kwoty zwrotu powinna być cena nabycia samochodu.


Niesporne jest, że do wyliczenia „rezydualnej kwoty” należy przyjąć stawki podatku akcyzowego obowiązujące dla samochodów nowych i młodszych niż dwuletnie. Chodzi o stawki obowiązujące w okresie wskazanym powyżej w pkt 2. W zależności od zainstalowanego w samochodzie silnika stawka dla samochodów o pojemności silnika do 2000 cm3 wynosiła 3,1%, a dla samochodów o pojemności większej niż 2000 cm3 wynosiła 13,6% (po zmianie przepisów od 1 grudnia 2006 r. stawki te obowiązują w stosunku do wszystkich samochodów, niezależnie od ich wieku).


Przypomnijmy, jak należało wyliczyć kwotę akcyzy od sprowadzonego z UE samochodu w okresie obowiązywania niezgodnych z unijnymi akcyzowych przepisów polskich. Kwotę tę wyliczaliśmy nastepująco:

1) ustalaliśmy podstawę opodatkowania; zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym jest to kwota nabycia,

2) kwotę nabycia przeliczaliśmy na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia wystawienia faktury lub sporządzenia umowy kupna-sprzedaży,

3) mnożyliśmy kwotę stanowiącą podstawę opodatkowania przeliczoną na złote przez stawki zgodnie z wzorem określonym w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r.).


Przepisy akcyzowe obowiązujące od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. przewidywały, że w przypadku samochodów nowych lub mających mniej niż dwa lata stawka akcyzy wynosi 13,6% lub 3,1% w zależności od pojemności silnika, natomiast w przypadku samochodów starszych niż dwuletnie stawka ta zmieniała się wraz z wiekiem samochodu i mogła dochodzić do 65% podstawy opodatkowania (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia). Z takim stanowiskiem dotyczącym wzrostu akcyzy z wiekiem samochodu nie zgodził się ETS.


W tym kontekście kwota zwrotu najprawdopodobniej będzie obliczana następująco:


Kwota zwrotu = Akcyza zapłacona - Kwota rezydualna


z tym że kwota rezydualna powinna być wyliczona od ceny nabycia samochodu wskazanej w umowie, chyba że cena ta zostanie zakwestionowana. Z przytoczonych wyżej wypowiedzi Wiceministra Finansów wynika jednak, że organy podatkowe będą obliczały kwotę rezydualną na podstawie ceny tzw. rynkowej, czyli takiej, jaka będzie „przypisywana” takim samochodom przez fiskusa.


Niezależnie od tego, jaka podstawa opodatkowania zostanie ustalona, można przyjąć, że kwotę rezydualną należy obliczyć w następujący sposób:

Kwota rezydualna dla samochodów o pojemności silnika do 2000 cm3= podstawa opodatkowania × 3,1%

Kwota rezydualna dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2000 cm3= podstawa opodatkowania × 13,6%


Na uwagę zasługuje fakt, że każdą sprawę WNT samochodów używanych należy traktować indywidualnie. Każda sprawa o zwrot podatku akcyzowego z różniącym się stanem faktycznym może być rozpatrywana przez sądy administracyjne, a w przypadku pytań prejudycjalnych - nawet przez ETS.


Nie wiadomo, jakie obostrzenia i ograniczenia zastosuje resort finansów w celu zwrócenia jak najmniejszej kwoty bezprawnie pobranego podatku akcyzowego.

Tak więc na razie zwrotowi będą podlegały jedynie kwoty podatku akcyzowego przewyższające to, co odpowiada „rezydualnemu” podatkowi zawartemu w cenie podobnego używanego samochodu pochodzącego z danego państwa członkowskiego.


W związku z powyższymi uwagami odnośnie do wyroku ETS proponujemy nieznaczną zmianę wniosku, którego wzór zamieściliśmy w Mk nr 15/2006. Będzie on miał zastosowanie do osób, które jeszcze nie złożyły żądania o zwrot akcyzy. Podatnicy, którzy złożyli wniosek i otrzymali decyzje odmowne od naczelnika urzędu celnego lub od dyrektora izby celnej, które stały się decyzjami ostatecznymi, nie mogą złożyć kolejnego wniosku. Mogą jednak na podstawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mającego wpływ na treść wydanej decyzji w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, wznowić postępowanie i w konsekwencji doprowadzić do uchylenia w całości lub w części otrzymanej (dotychczasowej) decyzji (art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej).


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ad 1. Na deklaracji AKC-U należy napisać wyraz „KOREKTA” i wypełnić kwotę uiszczonej akcyzy.

W urzędzie należy zwrócić się o pomoc w wyliczeniu „rezydualnej kwoty”, która zgodnie z wyrokiem ETS pomniejszy akcyzę faktycznie zapłaconą w ten sposób, że różnica tych kwot będzie stanowiła kwotę nadpłaty.

Podstawa prawna:

- art. 80-82 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym - Dz.U. Nr 29, poz. 257; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199

- art. 72 § 1 i art. 79 § 2 pkt 1 lit. a), art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635

- § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego - Dz.U. Nr 87, poz. 825; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1805


Joanna Mierzwińska

ekspert w zakresie VAT, akcyzy i cła

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?