Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak otrzymać zwrot akcyzy pobranej od używanych samochodów sprowadzonych do Polski

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Brzeziński (C-313/05) potwierdził od dawna wyrażane stanowisko, że pobierana przez polskie organy podatkowe akcyza od sprowadzonych z innych krajów UE używanych samochodów osobowych jest niezgodna z prawem wspólnotowym.


Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powinno ucieszyć przede wszystkim podatników, którzy zapłacili akcyzę od nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów.

 

Do momentu wydania przedmiotowego wyroku ETS można było uznawać, że całość uiszczonej kwoty akcyzy będzie stanowiła kwotę nadpłaty. Nie było również podstaw do ograniczenia prawa do złożenia wniosku o nadpłatę w podatku akcyzowym w związku ze sprowadzeniem samochodów młodszych niż dwuletnie. Zasadniczo za sprowadzenie samochodu używanego, bez względu na jego wiek, nie powinna być pobierana akcyza. W przeciwnym razie dochodzi do podwójnego opodatkowania podatkiem akcyzowym tego samego towaru w dwóch różnych krajach członkowskich. Jest to sprzeczne z unijną zasadą jednofazowości opodatkowania akcyzą. ETS uznał jednak, że podatek akcyzowy pobierany w Polsce nie narusza tej zasady, a samo pobieranie akcyzy nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym.


Jednocześnie jednak ETS potwierdził, że tłumaczenie organów podatkowych, iż akcyza miała chronić samochodowy rynek krajowy, jest niezgodne z art. 90 WE stanowiącym, iż:

"żadne państwo członkowskie nie nakłada na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne produkty."


Tym samym uznano, że część kwoty akcyzy dyskryminująca sprowadzane z innych państw UE samochody została pobrana niezgodnie z prawem wspólnotowym. Ta część podatku będzie podlegała zwrotowi.


Wyrok ETS można zatem uznać za sukces podatników. Ustalenie kwestii wysokości kwoty zwrotu, a jednocześnie zakresu naruszenia prawa wspólnotowego ETS przekazał sądowi krajowemu. Zatem dopełnieniem wyroku ETS będzie wyrok warszawskiego sądu administracyjnego, do którego wróci sprawa Brzeziński (C-313/05).


W związku z wydanym wyrokiem ETS zmieniły się niektóre wymagania dotyczące zwrotu akcyzy. Wniosek o zwrot nadpłaty w akcyzie będą mogli złożyć podatnicy spełniający łącznie następujące warunki:

1. Samochód sprowadzony przez podatnika musiał zostać zakupiony w innym niż RP kraju członkowskim UE. Zwrot akcyzy nie dotyczy importowanych samochodów z krajów trzecich, tzn. krajów nienależących do UE. W wielu artykułach można przeczytać o imporcie samochodów z UE, ale trzeba pamiętać, że jest to nabycie wewnątrzwspólnotowe (WNT).

2. Nabycie samochodu musiało nastąpić między 1 maja 2004 r. a 30 listopada 2006 r. Jest to okres, za który mogą być składane wnioski, bo w tym czasie obowiązywały sprzeczne z art. 90 WE polskie przepisy akcyzowe.

  Należy podkreślić, że w uzasadnieniu wyroku ETS brak jest podstaw ograniczenia wyroku w czasie. Oznacza to, że polskie przepisy akcyzowe były sprzeczne z prawem unijnym od momentu akcesji Polski do UE. Dla podatników oznacza to, że z tytułu nabycia po 1 maja 2004 r. samochodów będą oni mogli wystąpić z wnioskiem o zwrot bezprawnie pobranej akcyzy. Nie ma znaczenia, czy złożyli taki wniosek przed wydaniem wyroku przez ETS, czy po jego wydaniu.

  Termin 30 listopada 2006 r. nie został określony w wyroku. Wynika on ze zmian w zakresie podatku akcyzowego obowiązujących od 1 grudnia 2006 r. (po zmianach przepisy akcyzowe przestają różnicować stawki akcyzy w zależności od wieku samochodu).

  Przed wydaniem wyroku można było uważać za nienależną również akcyzę uiszczoną z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu po 1 grudnia 2006 r.

3. Sprowadzony samochód w momencie nabycia powinien mieć więcej niż dwa lata. Warunek ten wiąże się z pojęciem „kwoty rezydualnej”, tzn. kwoty podatku akcyzowego obliczonej od podobnego samochodu w kraju nakładającym akcyzę. ETS uznał bowiem, że kwota zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od sprowadzonych samochodów będzie stanowiła jedynie część zapłaconej akcyzy, a konkretnie kwotę "przewyższającą rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek". Oznacza to, że fiskus nie zwróci podatnikom całej zapłaconej kwoty akcyzy, a jedynie różnicę między kwotą zapłaconą a „kwotą rezydualną” - obowiązującą w Polsce w stosunku do samochodów odpowiadających marce, modelowi sprowadzonemu przez nabywcę auta.

4. Należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy stanowiącej nadpłatę do naczelnika urzędu celnego wraz z korektą deklaracji AKC-U oraz zaświadczeniem o uiszczeniu akcyzy. Podatnicy z braku szczegółowych informacji, pozwalających prawidłowo obliczyć część akcyzy stanowiącej nadpłatę, mogą występować o należną im część podatku akcyzowego z tytułu dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu. Naczelnik urzędu celnego (po uzyskaniu wytycznych z resortu finansów) powinien określić w decyzji właściwą kwotę nadpłaconej akcyzy.


Na złożenie wniosku podatnik ma 5 lat od dnia dokonania nabycia. Taki sam czas ma organ podatkowy na dokonanie weryfikacji dokumentów i przeprowadzenie kontroli dotyczącej nabytego samochodu.


Zwrot nadpłaconej akcyzy z urzędu powinien nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z korektą AKC-U, ale nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy.


Podatnicy, którzy nie złożyli wniosku, mogą to zrobić pomimo braku wytycznych. Poza tym przed złożeniem wniosku warto przemyśleć, czy urzędnicy nie będą mieli możliwości udowodnienia podatnikowi zaniżenia podstawy opodatkowania, a tym samym udowodnienia zaniżenia podatku akcyzowego. Wówczas mogłoby się okazać, że zamiast zwrotu akcyzy podatnik będzie musiał dopłacić podatek, odsetki i ponieść inne kary przewidziane w przepisach Kodeksu karnego skarbowego, uzależnione głównie od wielkości zaniżenia akcyzy. Wiceminister Finansów Jacek Dominik w wywiadzie udzielonym Gazecie Prawnej zapowiedział jednak, że „nie będzie masowej weryfikacji wartości użytkowanych samochodów sprowadzanych z zagranicy. Będzie za to specjalna ustawa określająca warunki zwrotu i wysokości zwracanej akcyzy” - GP nr 25/2007 z 5 lutego 2007 r.


Obecnie można jedynie prognozować wyliczenie kwoty do zwrotu. Nie oznacza to, że nie można składać wniosku. Najprawdopodobniej ostateczna kwota zwrotu będzie stanowić różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą z tytułu nabycia samochodu a kwotą akcyzy, jaką należałoby zapłacić od takiego samochodu w kraju.


Zdaniem Wiceministra Finansów Jacka Dominika „wysokość zwrotu będzie uzależniona od rynkowych cen samochodów” (Gazeta Prawna nr 25/2007 z 5 lutego 2007 r.). Jak stwierdził wiceminister taki sposób wyliczenia wynika z wyroku ETS. Inaczej wypowiadają się eksperci podatkowi niezwiązani z Ministerstwem Finansów, dla których podstawą wyliczenia kwoty zwrotu powinna być cena nabycia samochodu.


Niesporne jest, że do wyliczenia „rezydualnej kwoty” należy przyjąć stawki podatku akcyzowego obowiązujące dla samochodów nowych i młodszych niż dwuletnie. Chodzi o stawki obowiązujące w okresie wskazanym powyżej w pkt 2. W zależności od zainstalowanego w samochodzie silnika stawka dla samochodów o pojemności silnika do 2000 cm3 wynosiła 3,1%, a dla samochodów o pojemności większej niż 2000 cm3 wynosiła 13,6% (po zmianie przepisów od 1 grudnia 2006 r. stawki te obowiązują w stosunku do wszystkich samochodów, niezależnie od ich wieku).


Przypomnijmy, jak należało wyliczyć kwotę akcyzy od sprowadzonego z UE samochodu w okresie obowiązywania niezgodnych z unijnymi akcyzowych przepisów polskich. Kwotę tę wyliczaliśmy nastepująco:

1) ustalaliśmy podstawę opodatkowania; zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym jest to kwota nabycia,

2) kwotę nabycia przeliczaliśmy na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia wystawienia faktury lub sporządzenia umowy kupna-sprzedaży,

3) mnożyliśmy kwotę stanowiącą podstawę opodatkowania przeliczoną na złote przez stawki zgodnie z wzorem określonym w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r.).


Przepisy akcyzowe obowiązujące od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. przewidywały, że w przypadku samochodów nowych lub mających mniej niż dwa lata stawka akcyzy wynosi 13,6% lub 3,1% w zależności od pojemności silnika, natomiast w przypadku samochodów starszych niż dwuletnie stawka ta zmieniała się wraz z wiekiem samochodu i mogła dochodzić do 65% podstawy opodatkowania (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia). Z takim stanowiskiem dotyczącym wzrostu akcyzy z wiekiem samochodu nie zgodził się ETS.


W tym kontekście kwota zwrotu najprawdopodobniej będzie obliczana następująco:


Kwota zwrotu = Akcyza zapłacona - Kwota rezydualna


z tym że kwota rezydualna powinna być wyliczona od ceny nabycia samochodu wskazanej w umowie, chyba że cena ta zostanie zakwestionowana. Z przytoczonych wyżej wypowiedzi Wiceministra Finansów wynika jednak, że organy podatkowe będą obliczały kwotę rezydualną na podstawie ceny tzw. rynkowej, czyli takiej, jaka będzie „przypisywana” takim samochodom przez fiskusa.


Niezależnie od tego, jaka podstawa opodatkowania zostanie ustalona, można przyjąć, że kwotę rezydualną należy obliczyć w następujący sposób:

Kwota rezydualna dla samochodów o pojemności silnika do 2000 cm3= podstawa opodatkowania × 3,1%

Kwota rezydualna dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2000 cm3= podstawa opodatkowania × 13,6%


Na uwagę zasługuje fakt, że każdą sprawę WNT samochodów używanych należy traktować indywidualnie. Każda sprawa o zwrot podatku akcyzowego z różniącym się stanem faktycznym może być rozpatrywana przez sądy administracyjne, a w przypadku pytań prejudycjalnych - nawet przez ETS.


Nie wiadomo, jakie obostrzenia i ograniczenia zastosuje resort finansów w celu zwrócenia jak najmniejszej kwoty bezprawnie pobranego podatku akcyzowego.

Tak więc na razie zwrotowi będą podlegały jedynie kwoty podatku akcyzowego przewyższające to, co odpowiada „rezydualnemu” podatkowi zawartemu w cenie podobnego używanego samochodu pochodzącego z danego państwa członkowskiego.


W związku z powyższymi uwagami odnośnie do wyroku ETS proponujemy nieznaczną zmianę wniosku, którego wzór zamieściliśmy w Mk nr 15/2006. Będzie on miał zastosowanie do osób, które jeszcze nie złożyły żądania o zwrot akcyzy. Podatnicy, którzy złożyli wniosek i otrzymali decyzje odmowne od naczelnika urzędu celnego lub od dyrektora izby celnej, które stały się decyzjami ostatecznymi, nie mogą złożyć kolejnego wniosku. Mogą jednak na podstawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mającego wpływ na treść wydanej decyzji w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, wznowić postępowanie i w konsekwencji doprowadzić do uchylenia w całości lub w części otrzymanej (dotychczasowej) decyzji (art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej).


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ad 1. Na deklaracji AKC-U należy napisać wyraz „KOREKTA” i wypełnić kwotę uiszczonej akcyzy.

W urzędzie należy zwrócić się o pomoc w wyliczeniu „rezydualnej kwoty”, która zgodnie z wyrokiem ETS pomniejszy akcyzę faktycznie zapłaconą w ten sposób, że różnica tych kwot będzie stanowiła kwotę nadpłaty.

Podstawa prawna:

- art. 80-82 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym - Dz.U. Nr 29, poz. 257; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199

- art. 72 § 1 i art. 79 § 2 pkt 1 lit. a), art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635

- § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego - Dz.U. Nr 87, poz. 825; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1805


Joanna Mierzwińska

ekspert w zakresie VAT, akcyzy i cła

Reklama
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?