Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Na co można przeznaczyć wypracowany przez spółkę zysk

W praktyce spółek handlowych wypracowany zysk netto najczęściej przeznacza się na: wypłatę dywidendy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, pokrycie straty netto z lat ubiegłych, podwyższenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów/akcji własnych, dodatkowe wypłaty dla członków zarządu lub pracowników, zasilenie funduszu socjalnego lub innych funduszy specjalnych, darowizny.

Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy

Przeznaczona do wypłaty dywidenda nie może być wyższa niż wartość zysku za ostatni rok obrotowy, powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych, jak również o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Dywidendę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne (akcje własne) oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową (statutem) spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Dochody z tytułu dywidend podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka jest zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w dniu dokonania wypłaty.


Wypłata dywidendy na rzecz udziałowców/akcjonariuszy będących osobami fizycznymi nie podlega składkom ZUS.

Jeżeli udziałowcy/akcjonariusze nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania/siedziby lub zarządu, podatek dochodowy należy pobrać z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jednak zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.


Przykład 1

Spółka z o.o. osiągnęła zysk w wysokości 150 000 zł. Spółka nie ma niepokrytych strat z lat ubiegłych, jak również niepokrytych przez wspólników udziałów własnych. W związku z tym zgromadzenie wspólników w podjętej uchwale przeznaczyło cały zysk na wypłatę dywidendy. Udziałowcami spółki są osoby fizyczne/prawne mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewidencja księgowa

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (księgowanie pod datą zatwierdzenia sprawozdania) - ewidencja zysku netto w wysokości 150 000 zł:

Wn „Wynik finansowy” 150 000

Ma „Rozliczenie wyniku finansowego” 150 000

2. Zarachowanie dywidendy:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 150 000

Ma „Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku” 150 000

3. Zarachowanie podatku dochodowego w wysokości 28 500 zł:

Wn „Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku” 28 500

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 28 500

4. Wypłata dywidendy - 121 500 zł:

Wn „Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku” 121 500

Ma „Rachunek bankowy” 121 500
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przekazanie zysku na kapitał zapasowy


Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Spółki akcyjne mają ustawowy obowiązek tworzenia kapitału zapasowego. Co roku spółka akcyjna ma obowiązek przekazywać co najmniej 8% z wartości osiągniętego zysku aż do momentu, gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy może ulec zmniejszeniu poprzez przeznaczenie go na:

- pokrycie strat,

- zwiększenie kapitału podstawowego,

- wypłatę dywidendy.


Przykład 2

Spółka wypracowała zysk w wysokości 150 000 zł. Część zysku zgromadzenie wspólników podjętą uchwałą przekazało na kapitał zapasowy. Wartość przeznaczonej kwoty - 50 000 zł.

Ewidencja księgowa

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 50 000

Ma „Kapitał zapasowy” 50 000
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przekazanie zysku na kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy może być tworzony wówczas, gdy umowa (statut) spółki tak przewiduje. Przeznaczany jest on na pokrycie szczególnych wydatków lub strat. Jego główną funkcją jest zabezpieczenie finansowania planowanych przedsięwzięć. Kapitał rezerwowy może być również tworzony na poczet przyszłych wypłat z tytułu dywidendy. Przekazanie zysku na kapitał rezerwowy, podobnie jak w przypadku kapitału zapasowego, jest dla spółki neutralne podatkowo.


Przykład 3

Spółka postanowiła część wypracowanego zysku przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

Ewidencja księgowa

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 30 000

Ma „Kapitał rezerwowy”

- w analityce rodzaj kapitału rezerwowego 30 000
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Pokrycie straty netto z lat poprzednich

Powstałe w spółce straty powinny być jak najszybciej pokrywane. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, jeśli strata jest wyższa od sumy kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/2 kapitału zakładowego (1/3 kapitału akcyjnego), to zarząd spółki ma obowiązek niezwłocznie po sporządzeniu bilansu zwołać zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie akcjonariuszy) w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.


Przykład 4

Przekazanie części zysku na pokrycie straty.

Ewidencja księgowa

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”

- w analityce „Wynik roku poprzedniego” 35 000

Ma „Rozliczenie wyniku finansowego”

- w analityce „Wynik roku XXXX” 35 000
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Wypracowany przez spółkę zysk może zostać przeznaczony na zwiększenie kapitału zakładowego. W tym celu wspólnicy powinni podjąć uchwałę o zmianie umowy spółki. Przekazanie zysku na podwyższenie kapitału zakładowego powoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu.

Od zysków przekazanych na kapitał zakładowy spółka pobiera również zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o dokonanie wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Przekazanie kwoty podatku powinno nastąpić w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.


Przykład 5

Zgromadzenie wspólników przeznaczyło część zysku na podwyższenie kapitału zakładowego. Wartość przekazanej kwoty - 25 000 zł.

Ewidencja księgowa

1. Przeznaczenie części zysku na podwyższenie kapitału zakładowego - w dacie wpisu w rejestrze sądowym:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 25 000

Ma „Kapitał zakładowy” 25 000

2. Zarachowanie podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wn „Podatki i opłaty” 125

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 125

3. Zarachowanie podatku dochodowego:

Wn „Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku” 4750

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 4750
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przeznaczenie dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego wywołuje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym u udziałowców spółki. Dotyczy to udziałowców będących zarówno osobami prawnymi, jak i osobami fizycznymi.


Dodatkowe wypłaty dla członków zarządu lub pracowników


Przekazanie części zysku na wypłaty dla pracowników lub członków zarządu rodzi obowiązek naliczenia i odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Przykład 6

Ewidencja księgowa

1. Zarachowanie dodatkowej wypłaty:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 15 000

Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 15 000

2. Zarachowanie składki ZUS w części pokrywanej przez ubezpieczonego - wyliczone w sposób jak dla pozostałych wypłat:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 2807

Ma „Rozrachunki z ZUS” 2807

3. Zarachowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - wyliczone w sposób jak dla pozostałych wypłat:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 2850

Ma „Rozrachunki z urzędem skarbowym” 2850

4. Składki ZUS od dodatkowej wypłaty w części pokrywanej przez pracodawcę:

Wariant 1 - składki obciążają koszty roku bieżącego, spółka ewidencjonuje koszty wyłącznie w układzie rodzajowym:

Wn „Świadczenia dla pracowników” 3000

Ma „Rozrachunki z ZUS” 3000

W przypadku obciążenia składkami ZUS kosztów bieżących, koszt składek nie będzie stanowił kosztu podatkowego, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wariant 2 - składki pokryte z czystego zysku.

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 3000

Ma „Rozrachunki z ZUS” 3000
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zasilenie funduszu socjalnego lub innych funduszy specjalnych

Przekazanie części zysku na zasilenie funduszu socjalnego (lub innych funduszy specjalnych) nie powoduje powstania obowiązku w podatku dochodowym.


Przykład 7

Ewidencja księgowa

1. Przekazanie części zysku na fundusz socjalny:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 10 000

Ma „Fundusz socjalny” 10 000

2. Przelew środków na rachunek bankowy:

Wn „Rachunek bankowy ZFŚS” 10 000

Ma „Rachunek bieżący” 10 000
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Darowizny przekazane na rzecz podmiotu ABC

Część zysku - przed jego podziałami - spółka może przeznaczyć na darowiznę. Darowizny przekazane z zysku netto mogą być odliczane od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18 ust. 1-1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Przykład 8

Ewidencja księgowa

1. Zarachowanie darowizny w wysokości 15 000 zł:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 15 000

Ma „Rozrachunki z podmiotem ABC” 15 000

2. Przekazanie darowizny:

Wn „Rozrachunki z podmiotem ABC” 15 000

Ma „Rachunek bankowy” 15 000
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- art. 191-197, art. 347-349, art. 351 § 4 oraz art. 353 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935

- art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629

- art. 16 ust. 1 pkt 40, art. 18 ust. 1 i 1a, art. 22a, art. 26 ust. 1-3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589

- art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Anna Dyczkowska

księgowa z licencją MF

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie SLIM VAT 3, czyli pakiet zmian w ustawie o VAT. Gotowy jest już projekt noweli ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.