Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jednostki mają obowiązek sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2006 r. w okresie 3 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 marca 2007 r. Oznacza to, że trwa już okres ich przygotowywania.

Wprawdzie w przepisach ustawy o rachunkowości obowiązujących w 2006 r. nie zaszły istotne zmiany, ale trudno czasami uniknąć pewnych błędów. Poniżej przedstawiamy uchybienia, nieprawidłowości czy błędy, które mogą być popełnione przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2006 r.

Najczęściej popełniane błędy powstają w związku z:

l brakiem uregulowania w przepisach o rachunkowości sposobu ewidencji i prezentacji niektórych zdarzeń gospodarczych występujących w działalności gospodarczej,

l brakiem spójności prawa bilansowego z innymi przepisami dotyczącymi działalności gospodarczej, a przede wszystkim w zakresie zobowiązań podatkowych,

l ciągłymi zmianami w dotychczas obowiązujących przepisach prawa wynikających z wymogów prawa Unii Europejskiej.


Polityka rachunkowości


Na podstawie przepisów art. 4 ustawy o rachunkowości jednostka ma obowiązek stosować takie zasady rachunkowości, aby mogła rzetelnie i jasno przedstawić swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Czasami w stosowanej przez jednostkę polityce rachunkowości przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i wyceny niektórych składników aktywów i pasywów nie zostały dostosowane do specyfiki działalności jednostki i jej potrzeb w zakresie informacyjnym lub nie zostały w ogóle określone, pomimo iż operacje gospodarcze występują w działalności jednostki.


W polityce rachunkowości można spotkać niżej wymienione uchybienia:

l dokumentacja jest tylko w formie zapisu elektronicznego, zamiast w formie pisemnej,

l niekompletność dokumentacji w stosunku do przepisów art. 10 ustawy o rachunkowości, a w szczególności wzajemnych powiązań pomiędzy elementami ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera,

l brak aktualizacji polityki w przypadku wprowadzenia zmian w zasadach rachunkowości wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji kierownika jednostki,

l brak daty rozpoczęcia eksploatacji stosowanego systemu rachunkowości informatycznej oraz kolejnych jego aktualizacji.


Niekompletna dokumentacja przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości może utrudnić poprawne sporządzanie wprowadzenia do sprawozdania finansowego, a także uzyskanie prawidłowych danych i informacji do sporządzenia pozostałych elementów sprawozdania finansowego.


Księgi rachunkowe


Stosownie do przepisów rozdziału 2 ustawy o rachunkowości rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco prowadzone księgi rachunkowe powinny stanowić podstawę do uzyskania danych i informacji do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego. Natomiast przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, głównie przy użyciu komputera, często spotyka się następujące błędy:

l niedokonywanie uzgodnienia za okresy sprawozdawcze (miesięczne) obrotów dziennika z zestawieniem obrotów i sald kont księgi głównej, a także obrotów i sald kont księgi głównej z kontami ksiąg pomocniczych,

l brak w wydrukach ksiąg rachunkowych niektórych obligatoryjnych elementów, jak np.: nazwy danego rodzaju księgi, oznaczenia co do okresu sprawozdawczego, którego dotyczą (poza rokiem obrotowym),

l brak wydruków ksiąg rachunkowych (brak możliwości lub ich niewykorzystywanie do przenoszenia treści ksiąg na inny komputerowy nośnik danych spełniający wymogi przepisów ustawy o rachunkowości).


Dowody księgowe


Dowody księgowe stanowią podstawę dokonania zapisów księgowych. Nieprawidłowości w dowodach księgowych są źródłem nieprawidłowości ksiąg.

Takimi błędami są:

l niekompletna dekretacja dowodów zewnętrznych,

l brak w zasadach rachunkowości określenia wzorców stosowania tzw. automatycznych księgowań,

l brak przeliczenia na walutę polską dowodów wyrażonych w walutach obcych,

l nieprawidłowe poprawianie treści dowodów własnych.


Należy pamiętać, żeby w zapisach księgowych stosować zrozumiałe skróty (np. numer faktury wraz z opisem jej treści) oraz oznaczenia kont, których dotyczą.

Wady i mankamenty ksiąg rachunkowych mogą w dużym stopniu utrudnić uzyskanie wiarygodnych i rzetelnych danych do sporządzenia przede wszystkim odpowiednich pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat.


Roczna inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jest tematem wielu artykułów i publikacji książkowych. Nadal jednak pracownicy służb finansowo-księgowych mają problemy:

l ze sporządzeniem instrukcji inwentaryzacyjnej lub zarządzenia kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji rocznej,

l z objęciem inwentaryzacją wszystkich składników aktywów i pasywów, a w szczególności elementów kapitału własnego, rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych,

lze stosowaniem prawidłowej metody inwentaryzacji (np. dla zobowiązań potwierdzenie sald zamiast weryfikacji, dla własnych składników powierzonych innej jednostce spis z natury zamiast potwierdzenia stanów),

l z prawidłowym udokumentowaniem, a właściwie częściej jego brakiem, inwentaryzacji drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,

l z udokumentowaniem różnic inwentaryzacyjnych, stwierdzonych w czasie weryfikacji potwierdzeń sald należności otrzymanych od odbiorców, oraz ich wyjaśnienia i ujęcia w księgach rachunkowych,

l z udokumentowaniem rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w toku spisu z natury (brak np.: zestawienia kompensaty niedoborów i nadwyżek, podziału niedoborów na zawinione i niezawinione z podaniem podstawy kwalifikacji, wyceny roszczenia obciążającego pracownika).


Wycena bilansowa


Wycena bilansowa jest weryfikacją wykazanych w księgach wartości aktywów i pasywów. Odpowiednia wycena tych składników na dzień bilansowy jest podstawą rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Niestety, jednostki często nie są świadome tego, że nieodpowiednia lub niepoprawna wycena może spowodować przedstawienie nierzetelnego sprawozdania finansowego.


Wycena zapasów


Wycena zapasów towarów i materiałów dokonywana jest na dzień bilansowy w cenach nabycia lub cenach zakupu, bez porównania tych cen do odpowiednich cen sprzedaży netto na ten dzień. Oznacza to niedokonanie weryfikacji ewentualnej utraty wartości. Jeżeli cena sprzedaży netto jest niższa od ceny historycznej, to powstałą różnicę należy zaksięgować w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.


Wycena rozrachunków


Należności i zobowiązania w bilansie wykazywane są w kwotach nominalnych zamiast należności w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z należnymi na dzień bilansowy odsetkami za ich nieterminową zapłatę.


Ustalenie rezerw


W polityce rachunkowości brak ustalenia zasad i sposobu dokumentowania oszacowania rezerw na zobowiązania (np. na świadczenia pracownicze). W przepisach ustawy o rachunkowości brak jest uregulowań na ten temat, dlatego można posiłkować się postanowieniami MSR nr 37 - "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe".


Kontrakty długoterminowe


W przypadku szacowania przez jednostki przychodów i kosztów dotyczących realizacji kontraktów długoterminowych występuje niepełne udokumentowanie, a tym samym brak wiarygodnego sposobu ustalania stopnia zaawansowania usług długoterminowych. Jednostki te mogą do tego celu wykorzystać postanowienia KSR nr 3 - "Niezakończone usługi budowlane", który został uchwalony w 2006 r. przez Krajowy Komitet Standardów Rachunkowości.


Instrumenty finansowe


Do wyceny instrumentów finansowych stosowane są zasady ustalone przepisami ustawy o rachunkowości zamiast przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w zakresie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.


Odroczony podatek dochodowy


Jednostki zapominają, że ustalanie aktywów i rezerwy na odroczony podatek jest obowiązkowe (art. 37 ustawy o rachunkowości). Przepisy ustawy w ust. 10 tego artykułu dopuszczają możliwość odstąpienia od jego ustalania, ale skorzystanie z tej możliwości powinno być wyraźnie zapisane w polityce rachunkowości. Przy ustalaniu odroczonego podatku dochodowego jednostki nie dokumentują w ogóle lub w sposób niekompletny:

l ustalenia różnic przejściowych między wartością księgową a wartością podatkową składników aktywów i pasywów,

l kwoty aktywów i pasywów z tytułu podatku odroczonego,

l realności lub przyczyn dokonania odpisu aktualizującego wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego.


Zdarzenia nadzwyczajne


Czasami zdarza się kwalifikacja operacji gospodarczych do zysków i strat nadzwyczajnych zamiast do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, np. skutków kradzieży rzeczowych składników aktywów trwałych lub obrotowych, szkód transportowych.


Sposób ustalenia wyniku finansowego


W przypadkach ewidencjonowania kosztów jednocześnie w układzie rodzajowym i w układzie funkcjonalnym zamykanie ich na koniec roku, czyli przenoszenie ich salda na konto wyniku finansowego roku obrotowego, według zasad niezgodnych z wybranym przez kierownika jednostki wariantem sporządzania rachunku zysków i strat.


Należy pamiętać, iż w przypadku stosowania wariantu kalkulacyjnego na wynik finansowy przenosi się koszty z kont według miejsc ich powstawania, a nie z kont rodzjowych.


Zasady sporządzania sprawozdania finansowego


Należy zwrócić uwagę na stosowanie ogólnych zasad sporządzania sprawozdań finansowych, w szczególności na:

l wykazywanie danych w bilansie na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy (czyli 31 grudnia 2005 r. i 31 grudnia 2006 r.), a we wszystkich pozostałych elementach sprawozdania finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy (czyli 2005 r. i 2006 r.), również w informacji dodatkowej,

l konsekwentne stosowanie prezentacji danych w tysiącach złotych,

l umieszczenie we wszystkich elementach składowych sprawozdania finansowego tej samej daty sporządzenia,

l podpisanie przez kierownika jednostki wszystkich elementów składowych sprawozdania finansowego, a nie tylko ostatniej strony dodatkowych informacji i objaśnień.


Przy sporządzaniu bilansu należy zwrócić szczególną uwagę na:

l wykazywanie danych w podziale na dotyczące jednostek powiązanych i pozostałych,

l dokonanie podziału rozliczeń międzyokresowych na długo- i krótkoterminowe, pamiętając, że aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazujemy zawsze jako długoterminowe,

l prezentowanie kredytów i zobowiązań finansowych w podziale na długo- i krótkoterminowe (do krótkoterminowych zaliczymy te, które zostaną uregulowane do 31 grudnia 2007 r., a pozostałą kwotę salda do długoterminowych).


Sporządzając rachunek zysków i strat należy pamiętać, że w następujących pozycjach dane figurują według metody netto:

l wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych, czyli środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości:

a) zysk jako pozostałe przychody operacyjne,

b) stratę jako pozostałe koszty operacyjne;

l wynik ze zbycia inwestycji długo- i krótkoterminowych w aktywa finansowe:

a) zysk jako przychody finansowe,

b) stratę jako koszty finansowe;

l różnica pomiędzy różnicami kursowymi dodatnimi a ujemnymi:

a) nadwyżkę dodatnich nad ujemnymi jako przychody finansowe,

b) nadwyżkę ujemnych nad dodatnimi jako koszty finansowe.


Przy sporządzaniu informacji dodatkowej mogą wystąpić błędy:

l we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego:

a) omówienie, czasami zbyt obszerne, zasad wyceny składników aktywów i pasywów, co do których przepisy ustawy o rachunkowości są jednoznaczne, a brak lub niekompletna prezentacja zasad wyceny, co do których jednostka miała prawo wyboru lub powinna była je samodzielnie ustalić (np. amortyzacja środków trwałych, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe, odpisy aktualizujące wartość aktywów),

b) nieprezentowanie czynników zagrażających kontynuacji działalności;

l w dodatkowych informacjach i objaśnieniach:

a) brak danych i informacji za oba okresy sprawozdawcze prezentowane w sprawozdaniu finansowym, ponieważ są omawiane tylko za rok bieżący,

b) niekompletność danych i informacji w stosunku do wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, a także pomijanie innych niż wymienione w załączniku informacji o zdarzeniach istotnych dla oceny sprawozdania finansowego,

c) powtarzanie danych z pozostałych elementów sprawozdania finansowego zamiast ich uszczegóławiania,

d) brak informacji o danych porównywalnych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości.


W rachunku przepływów pieniężnych
mogą wystąpić nieprawidłowości:

l inne niż w KSR nr 1 - "Rachunek przepływów pieniężnych" kwalifikowanie operacji gospodarczych do poszczególnych działalności (np. kredytów, dotacji i pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zakupu środków trwałych do działalności inwestycyjnej zamiast do działalności finansowej, wydatków na działalność podstawową sfinansowanych z dotacji do działalności finansowej zamiast do działalności operacyjnej),

l w przypadku stosowania metody pośredniej brak specyfikacji pozostałych korekt w działalności operacyjnej uniemożliwia zidentyfikowanie istotnego błędu.


W zestawieniu zmian w kapitałach (funduszach) własnych
do nieprawidłowości należy zaliczyć:

l wykazywanie w poszczególnych pozycjach zwiększeń i zmniejszeń składowych kapitałów własnych w kwotach ogólnych, bez podania tytułów i kwot je tworzących,

l niepełne uzgodnienie danych i informacji tego zestawienia z danymi wykazanymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach oraz z danymi grupy A pasywów bilansu.

Podstawa prawna:

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Teresa Fołta

biegły rewident

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.
  Dieta w delegacji krajowej w 2023 roku. 45 zł za dobę od 1 stycznia
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty diety w czasie podróży służbowej krajowej do 45 zł za dobę podróży (aktualnie – od 28 lipca 2022 r. - obowiązuje stawka 38 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.