Kategorie

Kto ma obowiązek złożyć informację ZUS IWA

Kto ma obowiązek złożyć informację ZUS IWA
Od kilku lat stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie jest już jednakowa dla wszystkich płatników składek tak jak stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Zróżnicowano ją w zależności od poziomu bezpieczeństwa u płatnika składek, mierzonego liczbą wypadków przy pracy oraz pracowników pracujących w warunkach zagrożenia. ZUS zbiera dane o bezpieczeństwie pracy u płatnika składek z informacji ZUS IWA. Informację tę płatnik zobowiązany jest złożyć do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, czyli ZUS IWA za 2006 r. należy przekazać do ZUS w terminie do 31 stycznia 2007 r. 

Kto składa informację ZUS IWA

Reklama

Informację ZUS IWA należy sporządzić na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu (załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków). Zasady składania tego dokumentu reguluje zaś ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Obowiązek przekazywania do ZUS Informacji ZUS IWA nie dotyczy wszystkich płatników składek. Nie wszyscy są bowiem objęci mechanizmem różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Informację ZUS IWA składają w ZUS ci płatnicy składek, którzy:

- byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA, oraz co najmniej przez jeden dzień w styczniu następnego roku. Za "nieprzerwane zgłoszenie w ZUS" należy uznać rozliczanie i opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe przez płatnika w każdym z miesięcy roku kalendarzowego, którego dotyczy ZUS IWA, za co najmniej jednego ubezpieczonego,

- zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przez cały rok, za który składana jest informacja ZUS IWA, co najmniej 10 ubezpieczonych,

 posiadają numer REGON (art. 31 ust. 7 w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym...).

Firma X zgłosiła się do ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na ubezpieczenie wypadkowe) od 1 lipca 2006 r. Ponieważ firma X nie była płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały rok 2006 r., nie jest zobowiązana do złożenia za ten rok ZUS IWA.

Reklama

Firma Y rozliczała składki na ubezpieczenie wypadkowe od stycznia 2001 r. do 30 grudnia 2006 r. Z uwagi na zakończenie działalności z dniem 31 grudnia 2006 r. firma X wyrejestrowała się z ZUS z tym dniem jako płatnik składek. Firma Y nie ma obowiązku złożenia ZUS IWA za 2006 r., ponieważ nie rozliczała składek na ubezpieczenie wypadkowe przez co najmniej jeden dzień stycznia 2007 r.

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego mniej niż 10 ubezpieczonych lub nie posiadają numeru REGON, opłacają składki na ubezpieczenie wypadkowe według zryczałtowanej stopy procentowej, wynoszącej 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Płatnicy ci nie są więc objęci mechanizmem różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Stopa procentowa składki wypadkowej w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. wynosi od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru. Tak więc 50% najwyższej stopy procentowej do 31 marca 2007 r. wynosi 1,80% (50% z 3,60%).

Należy w tym miejscu dodać, że obowiązku złożenia ZUS IWA nie mają także płatnicy składek, którzy w trakcie roku kalendarzowego, którego dotyczy ZUS IWA, zmienili formę prawną, w jakiej prowadzili działalność (np. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową), i znalazło to swoje odzwierciedlenie we właściwym dla nich rejestrze (ewidencji). W takim przypadku mamy do czynienia z nowym płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe, który nie spełnia wymienionych wcześniej warunków.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych


Liczbę ubezpieczonych na potrzeby określenia obowiązku złożenia ZUS IWA stanowi iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej jeden dzień (art. 28 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy.). Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w danym miesiącu bierzemy więc pod uwagę wszystkie te osoby, które co najmniej jeden dzień podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu w danym miesiącu. Dlatego w liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się osób:

- które nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu w danym miesiącu (np. zleceniobiorca wykonujący zlecenie poza siedzibą i miejscem prowadzenia działalności przez zleceniodawcę),

- które przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, odbywały służbę zastępczą,

- za które w danym miesiącu zostały rozliczone składki na ubezpieczenie wypadkowe, ale już po ustaniu ich tytułu do ubezpieczeń społecznych w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

W przypadku gdy ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu w danym miesiącu z dwóch lub więcej tytułów, w liczbie ubezpieczonych uwzględnia się go tylko raz. Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się do jedności (tj. poniżej 0,5 pomija się, a 0,5 i więcej zaokrągla się w górę).

Firma X jest płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od maja 2000 r. W 2006 r. rozliczała i opłacała składki na ubezpieczenie wypadkowe za następującą liczbę ubezpieczonych: styczeń - 5, luty - 7, marzec - 6, kwiecień - 6, maj - 6, czerwiec - 6, lipiec - 5, sierpień - 5, wrzesień - 7, październik - 7, listopad - 7, grudzień - 7.

Liczba ubezpieczonych w 2006 r.: 74 : 12 = = 6,16, po zaokrągleniu jest to 6 ubezpieczonych. Tym samym firma X nie ma obowiązku złożenia ZUS IWA za 2006 r.

Ostateczny termin na przekazanie do ZUS informacji na formularzu ZUS IWA upływa 31 stycznia.

Jak wypełnić informację ZUS IWA

Informacja ZUS IWA nie jest formularzem skomplikowanym, ale należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie niektórych jej pól.


W polu 01 bloku I należy wpisać numer identyfikatora informacji ZUS IWA, który składa się z numeru i roku (np. w przypadku ZUS IWA za 2006 r. w polu tym wpisujemy - 01 2006). Jeżeli w złożonej już przez płatnika składek informacji ZUS IWA zostaną stwierdzone błędy, korektę ZUS IWA za dany rok oznacza się kolejnym numerem z zakresu 02-39 (np. pierwszą korektę ZUS IWA za 2006 r. oznacza się numerem 02 2006). Pole 02 bloku I przeznaczone jest na kod terytorialny jednostki terenowej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Wykaz tych kodów dostępny jest na stronie internetowej ZUS.

Pole 06 bloku I wypełniamy tylko w sytuacji, gdy płatnik składa korektę ZUS IWA, która jest następstwem kontroli ZUS. Wpisujemy wówczas w tym polu znak i numer decyzji pokontrolnej.

W bloku II płatnik wpisuje swoje dane identyfikacyjne, które wykazał w złożonym w ZUS dokumencie ZUS ZPA albo ZUS ZFA, a więc nazwę skróconą (w przypadku osób fizycznych także nazwisko i imię) oraz numery NIP i REGON. Jeżeli płatnikowi nie nadano numerów NIP i REGON lub jednego z nich, należy wpisać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.

W bloku IV płatnik składek wpisuje:

l w polu 01 - kod PKD określony w wydanym płatnikowi przez urząd statystyczny "Zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON", aktualnym na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA,

l w polu 02 - liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, którego dotyczy ZUS IWA:

- zostały wpisane do rejestru wypadków przy pracy (w przypadku pracowników),

- zostały stwierdzone w karcie wypadku (w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownicy),

l w polu 03 - liczbę wypadków przy pracy o charakterze ciężkim i śmiertelnym, wpisanych do rejestru wypadków lub stwierdzonych w karcie wypadku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, którego dotyczy ZUS IWA,

l w polu 04 - liczbę osób zatrudnionych w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.


W liczbie, którą wykazuje się w polu 04 bloku IV, należy uwzględnić tylko pracowników w znaczeniu Kodeksu pracy i określa się ją zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wypełnianiu sprawozdania statystycznego o warunkach pracy Z-10 (tj. działu 2 wiersza 1 tego sprawozdania). Jeżeli u płatnika składek w roku kalendarzowym, za który składa ZUS IWA, nie miały miejsca wypadki przy pracy bądź nie miały one charakteru śmiertelnego lub ciężkiego, w odpowiednich polach wpisuje się zero.

Firma X prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów stalowych. 28 grudnia 2006 r. jeden z pracowników uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. Wypadek wpisano do rejestru wypadków 5 stycznia 2007 r. Z uwagi na datę wpisania tego wypadku do rejestru nie podlega on ujawnieniu w informacji ZUS IWA za 2006 r.


Jak przekazać informację ZUS IWA

Informację ZUS IWA płatnik przekazuje do ZUS w taki sposób jak pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe. A zatem płatnik uprawniony do składania dokumentów ubezpieczeniowych w formie dokumentu pisemnego składa ZUS IWA w takiej formie, a płatnik zobowiązany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w drodze teletransmisji danych w formie dokumentu elektronicznego z programu "Płatnik" informację ZUS IWA przekazuje w formie elektronicznej. Płatnicy, którzy formularz ZUS IWA wysyłają pocztą, powinni pamiętać o umieszczeniu na kopercie dopisku "ZUS IWA".

Jak długo należy przechowywać kopie informacji ZUS IWA

Kopie ZUS IWA oraz korekt ZUS IWA płatnik zobowiązany jest przechowywać przez okres 10 lat, licząc od dnia, w którym zostały one przekazane do ZUS, w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jakie są sankcje za niezłożenie informacji ZUS IWA

Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji ZUS IWA lub przekazanie w niej nieprawdziwych danych obarczone jest określonymi skutkami prawnymi. Jeżeli na skutek nieprzekazania informacji ZUS IWA lub przekazania w niej nieprawdziwych danych doszło do zaniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ZUS ustala w drodze decyzji stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych. Wynikające z zastosowania tej stopy procentowej składki płatnik zobowiązany jest opłacić wraz z odsetkami za zwłokę.

Natomiast w przypadku gdy niezłożenie ZUS IWA lub przekazanie w niej nieprawdziwych danych spowodowało zawyżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ZUS określa stopę procentową na podstawie prawidłowych danych.

W jednym i drugim przypadku płatnik, który nie złożył ZUS IWA, musi ją przekazać do ZUS, a jeżeli wykazał w niej nieprawdziwe dane, musi ją skorygować.

- art. 27-36 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Dz.U. Nr 199, poz. 1673; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków - Dz.U. Nr 200, poz. 1692; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 42, poz. 283


Piotr Kostrzewa

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?