Kategorie

Jak wyliczyć i ewidencjonować wynagrodzenia w 2007 r.

Od stycznia 2007 r. zmieniła się stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi 9% (art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Nie zmieniła się wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy. Zmienione zostały koszty uzyskania przychodów. Obecnie kwota ta wynosi 108,50 zł (podstawowa) oraz 135,63 zł (podwyższona przy dojazdach z innej miejscowości). Ponadto w związku ze zmianą progów podatkowych zmieniła się kwota wolna od podatku i wynosi ona 572,54 zł (miesięcznie 47,71 zł).


Poniżej przedstawiamy wyliczenie przykładowej listy płac oraz ewidencję wynagrodzenia wypłaconego w następnym okresie sprawozdawczym.


Jak wyliczyć wynagrodzenie za styczeń 2007 r.


PRZYKŁAD 1


Wynagrodzenie brutto zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pracownika wynosi 3000 zł. Pracownik ten uzyskuje przychody z jednego zakładu pracy oraz mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Wyliczenie wynagrodzenia w 2007 r. przedstawia się następująco:


1. Wynagrodzenie brutto 3000,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

  a) emerytalna według stawki 9,76% 292,80 zł

  b) rentowa według stawki 6,5% 195,00 zł

  c) chorobowa według stawki 2,45% 73,50 zł

  d) suma (a + b + c) 561,30 zł

3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1 - 2d) 2438,70 zł

4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

  a) według stawki 9% 219,48 zł

  b) składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku dochodowego według stawki 7,75% 189,00 zł

5. Koszty uzyskania przychodów 108,50 zł

6. Podstawa naliczenia podatku dochodowego po zaokrągleniu do pełnych złotych (1 - 2d - 5) 2330,00 zł

7. Zaliczka na podatek dochodowy (2330,00 × 19%) - 47,71 zł 394,99 zł

 8. Zaliczka do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne po zaokrągleniu do pełnych złotych (7 - 4b) 206,00 zł

 9. Kwota netto wynagrodzenia podlegająca wypłacie (1 - 2d - 4a - 8) 2013,22 zł

10. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę

    a) emerytalna według stawki 9,76% 292,80 zł

    b) rentowa według stawki 6,5% 195,00 zł

    c) wypadkowa według stawki 1,80% 54,00 zł

    d) suma (a + b + c) 541,80 zł

11. Składka na Fundusz Pracy według stawki 2,45% 73,50 zł

12. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych według stawki 0,10% 3,00 zł

13. Razem składki obciążające pracodawcę (10d + 11 + 12) 618,30 zł


Jak ewidencjonować wynagrodzenie za styczeń wypłacone w lutym 2007 r.


Zgodnie z zasadami rachunkowości należne pracownikom wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę za dany miesiąc należy zaksięgować w koszty tego miesiąca, którego dotyczą. Ta sama zasada dotyczy naliczonych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Taki sposób ewidencji nakłada na podmioty gospodarcze zasada memoriału określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wskazująca, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.


Zatem należne pracownikom wynagrodzenia, np. za styczeń 2007 r., oraz naliczone od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę łącznie ze składkami na FP i FGŚP powinny zostać zarachowane w koszty stycznia 2007 r.


Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym wynagrodzenia oraz składki ZUS stają się kosztem podatkowym dopiero w miesiącu ich faktycznego opłacenia.


Rozbieżność pomiędzy uregulowaniami prawa bilansowego i podatkowego może sprawiać trudności w odpowiednim ewidencjonowaniu tych zdarzeń gospodarczych, tak aby z jednej strony sprawić zadość wymaganiom ustawy o rachunkowości, a z drugiej strony tak zorganizować ewidencję księgową, żeby pozwalała na prawidłowe sporządzanie deklaracji podatkowych na podatek dochodowy od osób prawnych oraz osób fizycznych.


W celu uniknięcia opisanych rozbieżności możliwe jest przyjęcie zasady księgowania w ciągu roku kosztów wynagrodzeń i składek ZUS dopiero z chwilą ich opłacenia. Może to jednak dotyczyć sytuacji, gdy koszty wynagrodzeń nie stanowią istotnej kwoty w łącznych kosztach podmiotu gospodarczego, a tym samym przyjęcie takiej zasady ewidencji nie spowoduje zniekształcenia wyniku finansowego. Przy takim rozwiązaniu należy pamiętać, żeby na dzień bilansowy ująć wynagrodzenia i składki ZUS dla celów bilansowych w okresie, którego dotyczą, a nie - w którym zostały opłacone.


Podmioty gospodarcze, które nie mogą lub nie chcą przyjąć takiej zasady, mogą stosować inne rozwiązania. Jednym z nich jest ujmowanie kosztów niestanowiących kosztów podatkowych na oddzielnych kontach analitycznych. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie ewidencji pozabilansowej, np. na kontach zespołu "9".

Należy pamiętać, że bez względu na to, jaki sposób ewidencji zostanie przyjęty, musi być on dokładnie opisany w polityce rachunkowości jednostki.

Poniżej przedstawiamy przykład ewidencji wynagrodzeń z zastosowaniem odpowiednich kont analitycznych.


PRZYKŁAD 2


Podmiot gospodarczy wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenia brutto za styczeń 2007 r. stanowiły kwotę 20 000 zł, za luty 25 000 zł, za marzec 26 000 zł. Składki finansowane przez pracodawcę, tj. na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP, wyniosły odpowiednio 4122 zł, 5153 zł i 5359 zł. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów według rodzajów. Zgodnie z zakładowym planem kont naliczone, lecz niewypłacone wynagrodzenia, na podstawie list płac, wstępnie księguje się na konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów", a w miesiącu ich wypłaty przeksięgowuje się na konto 405-1 "Wynagrodzenia". Naliczone, lecz niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP wstępnie księguje się na konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów", a w miesiącu zapłaty przeksięgowuje się na konto 406-1 "Składki na ubezpieczenia społeczne".

Dla uproszczenia w przykładzie podano tylko księgowania dotyczące pozycji wpływających na koszty.


Ewidencja księgowa


Styczeń 2007 r.

1. PK - lista płac za styczeń 2007 r. - wynagrodzenia brutto 20 000 zł

  Wn konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 20 000 zł

  Ma konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 20 000 zł

2. PK - naliczone składki finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń za styczeń 2007 r. w kwocie 4122 zł

  Wn konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 4 122 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 4 122 zł

Luty 2007 r.

3. PK - przeksięgowanie wypłaconych w lutym 2007 r. wynagrodzeń za styczeń 2007 r. w kwocie 20 000 zł

  Wn konto 405-1 "Wynagrodzenia" 20 000 zł

  Ma konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 20 000 zł

4. PK - lista płac za luty 2007 r. - wynagrodzenia brutto w kwocie 25 000 zł

  Wn konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 25 000 zł

  Ma konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 25 000 zł

5. PK - naliczone składki finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń za luty 2007 r. w kwocie 5153 zł

  Wn konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 5 153 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 5 153 zł

Marzec 2007 r.

 6. PK - Przeksięgowanie wypłaconych w marcu 2007 r. wynagrodzeń za luty 2007 r. w kwocie 25 000 zł

  Wn konto 405-1 "Wynagrodzenia" 25 000 zł

  Ma konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 25 000 zł

 7. WB - zapłata składek ZUS od wynagrodzeń za styczeń 2007 r. w kwocie 4122 zł

  Wn konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 4 122 zł

  Ma konto 131 "Bieżący rachunek bankowy" 4 122 zł

 8. PK - przeksięgowanie zapłaconych składek ZUS od wynagrodzeń za styczeń 2007 r. w kwocie 4122 zł

  Wn konto 406-1 "Składki na ubezpieczenia społeczne" 4 122 zł

  Ma konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 4 122 zł

9. PK - lista płac za marzec 2007 r. - wynagrodzenia brutto w kwocie 26 000 zł

  Wn konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 26 000 zł

  Ma konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 26 000 zł

10. PK - naliczone składki finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń za marzec 2007 r. w kwocie 5359 zł

  Wn konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 5 359 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 5 359 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak ewidencjonować wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu 2007 r.


W przypadku wynagrodzeń wypłaconych na przełomie roku kalendarzowego będącego na ogół rokiem obrotowym pojawiają się dodatkowo inne problemy. Oczywiście niewypłacone wynagrodzenia nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w 2006 r., choć muszą być zaliczone do kosztów bilansowych tego roku. Powinny więc zostać zaewidencjonowane w grudniu 2006 r. na koncie analitycznym "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" lub na koncie pozabilansowym zespołu 9 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów". Mogą też być zaewidencjonowane na koncie "Wynagrodzenia" i statystycznie odjęte od łącznych kosztów bilansowych w celu ustalenia podstawy opodatkowania. Należy pamiętać, że w przypadku ujęcia ich w grudniu 2006 r. na koncie "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodu", w styczniu 2007 r. nie może już nastąpić żadne przeksięgowanie na konto "Wynagrodzenia", bowiem koszty roku ubiegłego zostały rozliczone w wyniku finansowym za 2006 r.


Ponadto należy wziąć pod uwagę, że w styczniu 2007 r. zmieniają się niektóre wskaźniki do celów obliczania wynagrodzeń i składek ZUS (składka na ubezpieczenie zdrowotne, koszty uzyskania, kwota wolna od podatku) i, pomimo że wynagrodzenie dotyczy 2006 r., do wyliczenia należy przyjąć aktualne wskaźniki obowiązujące w momencie wypłaty wynagrodzenia. Ponieważ jednak wskaźniki te znane są zwykle na początku grudnia, wydaje się uzasadnione przyjęcie ich do wyliczenia i zaewidencjonowania listy płac za grudzień 2006 r.


Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest fakt, że w związku z przejściową różnicą między kosztami podatkowymi a bilansowymi jednostka powinna ustalić aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (na podstawie art. 37 ustawy o rachunkowości). Przejściowa różnica będzie różnicą ujemną i spowoduje w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Dlatego też podmiot gospodarczy powinien ustalić aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2006 r. w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku. Nie muszą tego robić jednostki, które nie podlegają obowiązkowi badania sprawozdania finansowego.


Ujęcie w bilansie


Nierozliczone na dzień bilansowy wynagrodzenia
należne pracownikom za grudzień 2006 r., których wypłata nastąpi w styczniu 2007 r., ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji B.III.2 lit. h) "Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń".


Zarachowane zaliczki na podatek dochodowy
oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji B.I.3 "Pozostałe rezerwy". Jeżeli nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki, to zobowiązania te można wykazać w pozycji B.III.2 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń".


PRZYKŁAD 3


Ewidencja wynagrodzenia pracownika za grudzień 2006 r., wypłaconego w styczniu 2007 r., przy założeniu, że jednostka nie tworzy aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i do wyliczenia wynagrodzeń przyjęła wskaźniki obowiązujące w styczniu 2007 r. (wyliczenie jak w przykładzie 1), może przebiegać następująco:


Zapisy w księgach 2006 r.


1. PK - lista płac za grudzień 2006 r. - wynagrodzenia brutto w kwocie 3000,00 zł

  Wn konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 3000,00 zł

  Ma konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 3000,00 zł

2. Składki i zaliczka na podatek obciążająca pracownika w kwocie 986,78 zł (561,30 + 219,48 + + 206)

  Wn konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 986,78 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 780,78 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z urzędem skarbowym") 206,00 zł

3. PK - naliczone składki finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń za grudzień 2006 r. w kwocie 618,30 zł

  Wn konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 618,30 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 618,30 zł

Zapisy w księgach 2007 r.

1. WB - wypłata w styczniu wynagrodzenia należnego za grudzień w kwocie 2013,22 zł

  Wn konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 2013,22 zł

  Ma konto 131 "Bieżący rachunek bankowy" 2013,22 zł

2. WB - opłacenie w lutym składek do ZUS w kwocie 1399,08 zł

  Wn konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 1399,08 zł

  Ma konto 131 "Bieżący rachunek bankowy" 1399,08 zł

3. WB - wpłata podatku dochodowego w kwocie 206,00 zł

  Wn konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z urzędem skarbowym) 206,00 zł

  Ma konto 131 "Bieżący rachunek bankowy" 206,00 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l
art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119

l art. 79 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410


Anna Kędziora

księgowa, konsultant podatkowy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?