REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wyliczyć i ewidencjonować wynagrodzenia w 2007 r.

REKLAMA

Od stycznia 2007 r. zmieniła się stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi 9% (art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Nie zmieniła się wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy. Zmienione zostały koszty uzyskania przychodów. Obecnie kwota ta wynosi 108,50 zł (podstawowa) oraz 135,63 zł (podwyższona przy dojazdach z innej miejscowości). Ponadto w związku ze zmianą progów podatkowych zmieniła się kwota wolna od podatku i wynosi ona 572,54 zł (miesięcznie 47,71 zł).


Poniżej przedstawiamy wyliczenie przykładowej listy płac oraz ewidencję wynagrodzenia wypłaconego w następnym okresie sprawozdawczym.


Jak wyliczyć wynagrodzenie za styczeń 2007 r.


PRZYKŁAD 1


Wynagrodzenie brutto zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pracownika wynosi 3000 zł. Pracownik ten uzyskuje przychody z jednego zakładu pracy oraz mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Wyliczenie wynagrodzenia w 2007 r. przedstawia się następująco:


1. Wynagrodzenie brutto 3000,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

  a) emerytalna według stawki 9,76% 292,80 zł

  b) rentowa według stawki 6,5% 195,00 zł

  c) chorobowa według stawki 2,45% 73,50 zł

  d) suma (a + b + c) 561,30 zł

3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1 - 2d) 2438,70 zł

4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

  a) według stawki 9% 219,48 zł

  b) składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku dochodowego według stawki 7,75% 189,00 zł

5. Koszty uzyskania przychodów 108,50 zł

6. Podstawa naliczenia podatku dochodowego po zaokrągleniu do pełnych złotych (1 - 2d - 5) 2330,00 zł

7. Zaliczka na podatek dochodowy (2330,00 × 19%) - 47,71 zł 394,99 zł

 8. Zaliczka do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne po zaokrągleniu do pełnych złotych (7 - 4b) 206,00 zł

 9. Kwota netto wynagrodzenia podlegająca wypłacie (1 - 2d - 4a - 8) 2013,22 zł

10. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę

    a) emerytalna według stawki 9,76% 292,80 zł

    b) rentowa według stawki 6,5% 195,00 zł

    c) wypadkowa według stawki 1,80% 54,00 zł

    d) suma (a + b + c) 541,80 zł

11. Składka na Fundusz Pracy według stawki 2,45% 73,50 zł

12. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych według stawki 0,10% 3,00 zł

13. Razem składki obciążające pracodawcę (10d + 11 + 12) 618,30 zł


Jak ewidencjonować wynagrodzenie za styczeń wypłacone w lutym 2007 r.


Zgodnie z zasadami rachunkowości należne pracownikom wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę za dany miesiąc należy zaksięgować w koszty tego miesiąca, którego dotyczą. Ta sama zasada dotyczy naliczonych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Taki sposób ewidencji nakłada na podmioty gospodarcze zasada memoriału określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wskazująca, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.


Zatem należne pracownikom wynagrodzenia, np. za styczeń 2007 r., oraz naliczone od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę łącznie ze składkami na FP i FGŚP powinny zostać zarachowane w koszty stycznia 2007 r.


Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym wynagrodzenia oraz składki ZUS stają się kosztem podatkowym dopiero w miesiącu ich faktycznego opłacenia.


Rozbieżność pomiędzy uregulowaniami prawa bilansowego i podatkowego może sprawiać trudności w odpowiednim ewidencjonowaniu tych zdarzeń gospodarczych, tak aby z jednej strony sprawić zadość wymaganiom ustawy o rachunkowości, a z drugiej strony tak zorganizować ewidencję księgową, żeby pozwalała na prawidłowe sporządzanie deklaracji podatkowych na podatek dochodowy od osób prawnych oraz osób fizycznych.


W celu uniknięcia opisanych rozbieżności możliwe jest przyjęcie zasady księgowania w ciągu roku kosztów wynagrodzeń i składek ZUS dopiero z chwilą ich opłacenia. Może to jednak dotyczyć sytuacji, gdy koszty wynagrodzeń nie stanowią istotnej kwoty w łącznych kosztach podmiotu gospodarczego, a tym samym przyjęcie takiej zasady ewidencji nie spowoduje zniekształcenia wyniku finansowego. Przy takim rozwiązaniu należy pamiętać, żeby na dzień bilansowy ująć wynagrodzenia i składki ZUS dla celów bilansowych w okresie, którego dotyczą, a nie - w którym zostały opłacone.


Podmioty gospodarcze, które nie mogą lub nie chcą przyjąć takiej zasady, mogą stosować inne rozwiązania. Jednym z nich jest ujmowanie kosztów niestanowiących kosztów podatkowych na oddzielnych kontach analitycznych. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie ewidencji pozabilansowej, np. na kontach zespołu "9".

Należy pamiętać, że bez względu na to, jaki sposób ewidencji zostanie przyjęty, musi być on dokładnie opisany w polityce rachunkowości jednostki.

Poniżej przedstawiamy przykład ewidencji wynagrodzeń z zastosowaniem odpowiednich kont analitycznych.


PRZYKŁAD 2


Podmiot gospodarczy wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenia brutto za styczeń 2007 r. stanowiły kwotę 20 000 zł, za luty 25 000 zł, za marzec 26 000 zł. Składki finansowane przez pracodawcę, tj. na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP, wyniosły odpowiednio 4122 zł, 5153 zł i 5359 zł. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów według rodzajów. Zgodnie z zakładowym planem kont naliczone, lecz niewypłacone wynagrodzenia, na podstawie list płac, wstępnie księguje się na konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów", a w miesiącu ich wypłaty przeksięgowuje się na konto 405-1 "Wynagrodzenia". Naliczone, lecz niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP wstępnie księguje się na konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów", a w miesiącu zapłaty przeksięgowuje się na konto 406-1 "Składki na ubezpieczenia społeczne".

Dla uproszczenia w przykładzie podano tylko księgowania dotyczące pozycji wpływających na koszty.


Ewidencja księgowa


Styczeń 2007 r.

1. PK - lista płac za styczeń 2007 r. - wynagrodzenia brutto 20 000 zł

  Wn konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 20 000 zł

  Ma konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 20 000 zł

2. PK - naliczone składki finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń za styczeń 2007 r. w kwocie 4122 zł

  Wn konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 4 122 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 4 122 zł

Luty 2007 r.

3. PK - przeksięgowanie wypłaconych w lutym 2007 r. wynagrodzeń za styczeń 2007 r. w kwocie 20 000 zł

  Wn konto 405-1 "Wynagrodzenia" 20 000 zł

  Ma konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 20 000 zł

4. PK - lista płac za luty 2007 r. - wynagrodzenia brutto w kwocie 25 000 zł

  Wn konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 25 000 zł

  Ma konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 25 000 zł

5. PK - naliczone składki finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń za luty 2007 r. w kwocie 5153 zł

  Wn konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 5 153 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 5 153 zł

Marzec 2007 r.

 6. PK - Przeksięgowanie wypłaconych w marcu 2007 r. wynagrodzeń za luty 2007 r. w kwocie 25 000 zł

  Wn konto 405-1 "Wynagrodzenia" 25 000 zł

  Ma konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 25 000 zł

 7. WB - zapłata składek ZUS od wynagrodzeń za styczeń 2007 r. w kwocie 4122 zł

  Wn konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 4 122 zł

  Ma konto 131 "Bieżący rachunek bankowy" 4 122 zł

 8. PK - przeksięgowanie zapłaconych składek ZUS od wynagrodzeń za styczeń 2007 r. w kwocie 4122 zł

  Wn konto 406-1 "Składki na ubezpieczenia społeczne" 4 122 zł

  Ma konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 4 122 zł

9. PK - lista płac za marzec 2007 r. - wynagrodzenia brutto w kwocie 26 000 zł

  Wn konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 26 000 zł

  Ma konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 26 000 zł

10. PK - naliczone składki finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń za marzec 2007 r. w kwocie 5359 zł

  Wn konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 5 359 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 5 359 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak ewidencjonować wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu 2007 r.


W przypadku wynagrodzeń wypłaconych na przełomie roku kalendarzowego będącego na ogół rokiem obrotowym pojawiają się dodatkowo inne problemy. Oczywiście niewypłacone wynagrodzenia nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w 2006 r., choć muszą być zaliczone do kosztów bilansowych tego roku. Powinny więc zostać zaewidencjonowane w grudniu 2006 r. na koncie analitycznym "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" lub na koncie pozabilansowym zespołu 9 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów". Mogą też być zaewidencjonowane na koncie "Wynagrodzenia" i statystycznie odjęte od łącznych kosztów bilansowych w celu ustalenia podstawy opodatkowania. Należy pamiętać, że w przypadku ujęcia ich w grudniu 2006 r. na koncie "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodu", w styczniu 2007 r. nie może już nastąpić żadne przeksięgowanie na konto "Wynagrodzenia", bowiem koszty roku ubiegłego zostały rozliczone w wyniku finansowym za 2006 r.


Ponadto należy wziąć pod uwagę, że w styczniu 2007 r. zmieniają się niektóre wskaźniki do celów obliczania wynagrodzeń i składek ZUS (składka na ubezpieczenie zdrowotne, koszty uzyskania, kwota wolna od podatku) i, pomimo że wynagrodzenie dotyczy 2006 r., do wyliczenia należy przyjąć aktualne wskaźniki obowiązujące w momencie wypłaty wynagrodzenia. Ponieważ jednak wskaźniki te znane są zwykle na początku grudnia, wydaje się uzasadnione przyjęcie ich do wyliczenia i zaewidencjonowania listy płac za grudzień 2006 r.


Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest fakt, że w związku z przejściową różnicą między kosztami podatkowymi a bilansowymi jednostka powinna ustalić aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (na podstawie art. 37 ustawy o rachunkowości). Przejściowa różnica będzie różnicą ujemną i spowoduje w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Dlatego też podmiot gospodarczy powinien ustalić aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2006 r. w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku. Nie muszą tego robić jednostki, które nie podlegają obowiązkowi badania sprawozdania finansowego.


Ujęcie w bilansie


Nierozliczone na dzień bilansowy wynagrodzenia
należne pracownikom za grudzień 2006 r., których wypłata nastąpi w styczniu 2007 r., ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji B.III.2 lit. h) "Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń".


Zarachowane zaliczki na podatek dochodowy
oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji B.I.3 "Pozostałe rezerwy". Jeżeli nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki, to zobowiązania te można wykazać w pozycji B.III.2 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń".


PRZYKŁAD 3


Ewidencja wynagrodzenia pracownika za grudzień 2006 r., wypłaconego w styczniu 2007 r., przy założeniu, że jednostka nie tworzy aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i do wyliczenia wynagrodzeń przyjęła wskaźniki obowiązujące w styczniu 2007 r. (wyliczenie jak w przykładzie 1), może przebiegać następująco:


Zapisy w księgach 2006 r.


1. PK - lista płac za grudzień 2006 r. - wynagrodzenia brutto w kwocie 3000,00 zł

  Wn konto 405-2 "Wynagrodzenia niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 3000,00 zł

  Ma konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 3000,00 zł

2. Składki i zaliczka na podatek obciążająca pracownika w kwocie 986,78 zł (561,30 + 219,48 + + 206)

  Wn konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 986,78 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 780,78 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z urzędem skarbowym") 206,00 zł

3. PK - naliczone składki finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń za grudzień 2006 r. w kwocie 618,30 zł

  Wn konto 406-2 "Składki na ubezpieczenia społeczne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" 618,30 zł

  Ma konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 618,30 zł

Zapisy w księgach 2007 r.

1. WB - wypłata w styczniu wynagrodzenia należnego za grudzień w kwocie 2013,22 zł

  Wn konto 230 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 2013,22 zł

  Ma konto 131 "Bieżący rachunek bankowy" 2013,22 zł

2. WB - opłacenie w lutym składek do ZUS w kwocie 1399,08 zł

  Wn konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z ZUS") 1399,08 zł

  Ma konto 131 "Bieżący rachunek bankowy" 1399,08 zł

3. WB - wpłata podatku dochodowego w kwocie 206,00 zł

  Wn konto 220 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce "Rozrachunki z urzędem skarbowym) 206,00 zł

  Ma konto 131 "Bieżący rachunek bankowy" 206,00 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l
art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119

l art. 79 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410


Anna Kędziora

księgowa, konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

  Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 r. zostało dzisiaj po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

  Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

  Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?

  Zastanawiasz się, czy musisz składać formularz SD-Z2, aby zgłosić otrzymaną od rodziny darowiznę. Wyjaśniamy, kiedy nie trzeba tego robić. A gdy zajdzie taka konieczność, podajemy informację, jak można dokonać tego przez internet, korzystając z usług rządowych.

  Akcyjny (opcyjny) program motywacyjny ESOP - projektowanie i wdrażanie

  Co to jest akcyjny (opcyjny) program motywacyjny (menedżerski) ESOP? - idea, korzyści, koszty oraz skutki

  Ile aktualnie wynosi wartość oficjalnych aktywów rezerwowych Polski?

  Oficjalne aktywa rezerwowe Polski to 170,9 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 186,7 mld - poinformował dzisiaj Narodowy Bank Polski. Są to dane na koniec listopada 2023 r.

  Taryfa celna 2024 - opublikowano Wspólną Taryfę Celną i tablice korelacyjne na przyszły rok oraz listy nowych i usuniętych kodów CN

  Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z 31 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 z 26 września 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie to stosuje się od 1 stycznia 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3334 zł.

  Wnioski WIS, WIA i WIP wyłącznie elektronicznie od 1 stycznia 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

  Księgowy w erze sztucznej inteligencji. Czy AI odbierze księgowym pracę?

  Sztuczna inteligencja budzi wiele emocji. Gorące dyskusje, także w księgowości, wywołuje zwłaszcza potencjalny wpływ AI na poziom zatrudnienia w firmach. Czy faktycznie księgowi powinni obawiać się utraty pracy z powodu postępującej automatyzacji i rosnącej roli sztucznej inteligencji?

  REKLAMA