Kategorie

Jak przekwalifikować instrumenty finansowe według MSR nr 39 i rozporządzenia MF

Przekwalifikowanie instrumentów finansowych zależy od tego, czy jednostka do aktywów finansowych stosuje zasady ustawy o rachunkowości czy rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.


Poniżej opisujemy przepisy dotyczące przekwalifikowania według rozporządzenia MF i MSR nr 39 - "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena".

Przekwalifikowanie inwestycji finansowych do innej grupy zależy od ich początkowego ujęcia w księgach. Zgodnie z MSR nr 39 - "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena", jak i rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych aktywa finansowe, począwszy od dnia ich nabycia lub powstania, zalicza się do jednej z następujących kategorii:

- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

- pożyczki udzielone i należności własne,

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.


Informacje o podziale na takie kategorie należy umieścić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.


MSR nr 39 i rozporządzenie MF w znacznym stopniu ograniczają możliwości przekwalifikowania inwestycji pomiędzy poszczególnymi kategoriami.


Przekwalifikowanie aktywów przeznaczonych do obrotu do innych kategorii


Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się akcje, obligacje, bony, weksle, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty pochodne o dodatniej wartości godziwej. Aktywa finansowe zaliczone przez jednostkę do przeznaczonych do obrotu zarówno zgodnie z rozporządzeniem MF, jak i MSR nr 39 nie mogą być przekwalifikowane do innych kategorii, tj. do utrzymywanych do terminu wymagalności lub dostępnych do sprzedaży. Według MSR nr 39 również aktywa zakwalifikowane do innych kategorii instrumentów finansowych nie mogą być przekwalifikowane do aktywów przeznaczonych do obrotu. Tej sytuacji nie zabrania z kolei rozporządzenie MF, w rozumieniu którego aktywa finansowe zaliczone do innych kategorii mogą być przekwalifikowane do przeznaczonych do obrotu.


UWAGA!

W przypadku gdy istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia w krótkim terminie korzyści ekonomicznych wynikających z zawartego kontraktu, aktywa mogą być przekwalifikowane do kategorii aktywów przeznaczonych do obrotu.


Przekwalifikowanie aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności do innych kategorii

Reklama


Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się nabyte dłużne instrumenty finansowe z opcją sprzedaży (put) lub opcją kupna (call). Opcje te dają stronom kontraktu prawo wykupu lub sprzedaży instrumentu przed upływem terminu wymagalności. Warunkiem skorzystania z opcji jest to, że jednostka - pomimo posiadania opcji sprzedaży - zamierza i może utrzymać instrument do terminu jego wymagalności. W przypadku opcji kupna związanej z instrumentem, kwoty otrzymane od emitenta we wcześniejszym terminie nie będą istotnie odbiegały od wartości tego instrumentu wynikającej z ksiąg rachunkowych.


Jeżeli jednostka nie ma zamiaru utrzymywać w portfelu określonego składnika aktywów finansowych do upływu terminu wykupu, nie może zaliczać go do kategorii aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności.


UWAGA!

Do kategorii aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się tylko te aktywa, których rozchód nie następuje przed tym terminem.


Rozporządzenie MF


Jeżeli w bieżącym roku obrotowym albo w okresie dwóch poprzednich lat obrotowych aktywa finansowe uznane za utrzymywane do terminu wymagalności:

- zostały zbyte,

- wydane w zamian za inne aktywa,

- wykonana została opcja sprzedaży, lub

- przekwalifikowano je do innej kategorii

powoduje to sankcje.

Reklama


Sankcja ta - w myśl rozporządzenia - polega na obowiązkowym przekwalifikowaniu wszystkich zaliczonych do tej kategorii aktywów do kategorii aktywów przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży. W takim przypadku zabrania się zaliczania do aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności jakichkolwiek aktywów przez okres pozostały do końca roku obrotowego oraz dwa następne lata obrotowe.


Jeżeli więc jednostka zamierza w ciągu najbliższych trzech miesięcy sprzedać pozostałą część aktywów zaliczanych do tej kategorii, istnieje możliwość ich przekwalifikowania. Należy jednak pamiętać, że w latach następnych do aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności nie będzie można zaliczyć żadnych składników.


Aktywa finansowe - zgodnie z rozporządzeniem MF - zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do innej kategorii aktywów, wycenia się w wartości godziwej.


Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością skorygowanych cen nabycia a wartością godziwą zalicza się:

- do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, lub

- odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.


Stosowana metoda wyceny zależy od sposobu wyceny aktywów w kategorii, do której zostały przeniesione.


MSR nr 39


Zgodnie ze standardem przekwalifikowanie inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności może nastąpić tylko do kategorii aktywów dostępnych do sprzedaży.

Przekwalifikowanie aktywów finansowych zakwalifikowanych do utrzymywanych do terminu wymagalności następuje z takich samych powodów, które zostały określone w rozporządzeniu MF. Oznacza to, że jeżeli jednostka decyduje się na sprzedaż tych aktywów, musi przekwalifikować wszystkie inne aktywa znajdujące się w tej kategorii.


Przekwalifikowane składniki wycenia się według wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej składnika aktywów finansowych zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.


Uwaga!

Zyski lub straty wynikające ze zmiany wartości godziwej składnika aktywów finansowych, zaliczonego do dostępnych do sprzedaży, ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.


Przykład


Jednostka zakupiła w styczniu 2006 r. 1200 szt. dwuletnich obligacji zerokuponowych spółki X o wartości nominalnej 100 zł/szt. Zapłaciła za nie 90 zł/szt. (1200 szt. × 90 zł = 108 000 zł).

Obligacje te zakwalifikowano jako utrzymywane do terminu wymagalności i wyceniano według skorygowanej ceny nabycia. Na koniec 2006 r. jednostka z powodu braku płynności sprzedała je na rynku wtórnym, uzyskując za 200 szt. obligacji cenę 95 zł/szt. (200 szt. × 95 zł = 19 000 zł)

Efektywna stopa procentowa wynosi 5,409%:

90 zł × (1 + x)2 = 100 zł; stąd x = 0,05409, czyli 5,409%

Ustalenie wzrostu wartości obligacji na koniec 2006 r.:

90 zł × 5,409% = 4,868

1200 szt. × 4,868 = 5841,60 zł

Skorygowana cena nabycia 108 000 zł + 5841,72 zł = 113 841,60 zł


Ewidencja księgowa


1. Wyksięgowanie sprzedanych obligacji w cenie nabycia

(200 szt. × 90 zł = 18 000 zł):

Wn "Koszty finansowe" 18 000

Ma "Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności" 18 000

2. Wyksięgowanie aktualizacji wartości sprzedanych obligacji

(200 szt. × 4,868 = 973,60 zł):

Wn "Koszty finansowe" 973,6

Ma "Aktualizacja wartości inwestycji" 973,6

3. Wpływ na rachunek za sprzedane akcje

(200 szt. × 95 zł = 19 000 zł):

Wn "Rachunek bankowy" 19 000

Ma "Przychody finansowe" 19 000


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jednostka sprzedała część obligacji zakwalifikowanych jako utrzymywane do terminu wymagalności, w związku z tym ma obowiązek przekwalifikowania całego portfela do kategorii aktywów przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży.


A - skutki wyceny ujmowane są w wyniku finansowym


1. Przekwalifikowanie aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności do dostępnych do sprzedaży (1000 szt. × 90 zł = 90 000 zł):

Wn "Aktywa dostępne do sprzedaży" 90 000

Ma "Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności" 90 000

2. Przeniesienie aktualizacji wartości aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności na konto "Aktualizacja aktywów dostępnych do sprzedaży":

Wn "Aktualizacja aktywów dostępnych do sprzedaży" 4868

Ma "Aktualizacja wartości aktywów utrzymywanych

do terminu wymagalności" 4868

3. Ustalenie aktualizacji w oparciu o cenę rynkową

1000 szt. × (95 zł - 90 zł) = 5000 zł

5000 zł - 4868 zł = 132 zł:

Wn "Aktualizacja wartości aktywów dostępnych do sprzedaży" 132

Ma "Przychody finansowe" 132


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

B - skutki wyceny ujmowane są w kapitale z aktualizacji inwestycji


1. Przekwalifikowanie aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności do dostępnych do sprzedaży

(1000 szt. × 90 zł = 90 000 zł):

Wn "Aktywa dostępne do sprzedaży" 90 000

Ma "Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności" 90 000

2. Przeniesienie aktualizacji wartości aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności na konto "Aktualizacja aktywów dostępnych do sprzedaży":

Wn "Aktualizacja aktywów dostępnych do sprzedaży" 4868

Ma "Aktualizacja wartości aktywów utrzymywanych

do terminu wymagalności" 4868

3. Ustalenie aktualizacji w oparciu o cenę rynkową

1000 szt. × (95 zł - 90 zł) = 5000 zł

5000 zł - 4868 zł = 132 zł:

Wn "Aktualizacja wartości aktywów dostępnych do sprzedaży" 132

Ma "Kapitał z aktualizacji wyceny" 132


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jakie aktywa zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu


Aktywa przeznaczone do obrotu to aktywa nabyte w celu odsprzedaży i osiągnięcia tą drogą korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.


Jakie aktywa zalicza się do aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności


Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których kontrakty określają termin spłaty wartości nominalnej (wykupu) oraz prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych (np. odsetek), jednostka zaś zamierza i ma możliwości finansowe utrzymywania tych aktywów w portfelu do czasu, gdy staną się one wymagalne. Są to np. obligacje skarbowe, komunalne, listy dłużne.

Podstawa prawna:

- § 8 ust. 4, § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych - Dz.U. Nr 149, poz. 1674; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2146

- § 39, § 50-55 MSR nr 39 - "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena"


dr Anna Bagieńska

adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Politechniki Białostockiej

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.