Kategorie

Jak napisać skargę kasacyjną do NSA

Wyrok w sprawie, wydany przez WSA, nie zamyka możliwości obrony naszych praw. Środkiem odwoławczym od wyroku, lub postanowienia kończącego postępowanie, jest skarga kasacyjna wnoszona do NSA. Wniesienie skargi jest jednak bardzo sformalizowane. Wymagane jest spełnienie licznych warunków.

Kto może wnieść skargę

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia skargi kasacyjnej są:
• strony postępowania,
• prokurator lub
• Rzecznik Praw Obywatelskich,
po doręczeniu im odpisu orzeczenia sądu pierwszej instancji wraz uzasadnieniem.

Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do skargi do WSA skarga kasacyjna powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego, doradcę podatkowego – w sprawach obowiązków podatkowych, bądź rzecznika patentowego – w sprawach dotyczących własności przemysłowej.

WAŻNE!
Skargę kasacyjną musi sporządzić i podpisać adwokat lub radca prawny. W sprawach obowiązków podatkowych uprawnienia takie posiada również doradca podatkowy.

Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Kiedy możemy wnieść skargę kasacyjną

Skarga kasacyjna wnoszona jest do NSA, ale składa się ją za pośrednictwem WSA. Skargę kasacyjną, jako nadzwyczajny środek odwoławczy, oprzeć można jedynie na ściśle wskazanych w ustawie podstawach. Są to:
1) naruszenie prawa materialnego, przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub
2) naruszenie przepisów postępowania, jeżeli to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Należy pamiętać, że podstawą skargi kasacyjnej mogą być wyłącznie uchybienia dotyczące postępowania przed WSA, odnoszące się do naruszenia prawa materialnego lub procesowego. Nie mogą to być uchybienia, których dopuściły się organy podatkowe lub administracyjne. W istocie, w konkretnym przypadku może się zdarzyć, iż błąd organu podatkowego zostanie powielony przez sąd pierwszej instancji. Jednakże wnoszący skargę kasacyjną powinien powoływać się na uchybienia, które miały miejsce w postępowaniu sądowym przed WSA.

Natomiast jeżeli chodzi o naruszenie przepisów postępowania, to również powinno ono nastąpić w trakcie postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Ponadto powinno to być naruszenie, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Nie każde naruszenie przepisów postępowania będzie może więc być podstawą do uwzględnienia skargi.

W konkretnej sprawie mogą się ujawnić, w ocenie wnoszącego skargę kasacyjną, obie jej podstawy bądź tylko jedna z nich. W każdym przypadku należy pamiętać, aby podstawy kasacyjne zostały wyraźnie wskazane, wraz z powołaniem konkretnych przepisów prawnych, których naruszenia dopuścił się sąd administracyjny pierwszej instancji.

To rozróżnienie ma bowiem istotne konsekwencje procesowe. Otóż przy zarzucie naruszenia wyłącznie przepisów prawa procesowego skarżący może zastrzec, aby skarga została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania rozprawy przed NSA. Stanie się tak, gdy pozostałe strony, w terminie czternastu dni od doręczenia im skargi kasacyjnej, nie zażądają przeprowadzenia rozprawy.

Natomiast w przypadku gdy podstawą skargi jest również, bądź wyłącznie, zarzut naruszenia prawa materialnego, przeprowadzenie rozprawy przed NSA jest konieczne bez względu na wolę stron. Jeżeli NSA uzna, że doszło jedynie do naruszenia prawa materialnego, przy braku naruszeń procesowych, może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać sprawę merytorycznie, w czym przejawia się właśnie ów wspomniany apelacyjny charakter skargi kasacyjnej w postępowaniu administracyjnym.

Skargę kasacyjną można oprzeć na wskazanych podstawach, ale jedynie wówczas, gdy miały one wpływ na treść orzeczenia w konkretnej sprawie. Oczywiście oceny takiej dokonuje Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający ten środek odwoławczy. Samo wykazanie, że w istocie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego czy procesowego, nie powoduje uwzględnienia skargi, bowiem skarżący powinien wykazać, iż te uchybienia miały lub mogły mieć wpływ na wynik sprawy. Najczęstszą przyczyną wnoszenia skarg kasacyjnych są uchybienia polegające na oddaleniu wniosków dowodowych, zgłoszonych przez stronę w postępowaniu w pierwszej instancji. Prowadzi to w efekcie do wniosku, że miała miejsce niewłaściwa (zbyt dowolna) ocena przeprowadzonych dowodów. Jeżeli pomimo naruszeń orzeczenie odpowiada prawu, innymi słowy – gdyby nie zaistniały uchybienia, zapadłoby orzeczenie tej samej treści, NSA oddala skargę kasacyjną od takiego orzeczenia.

Kiedy należy wnieść skargę

Jeżeli chodzi o wymagania formalne, to skarga kasacyjna powinna być wniesiona w terminie 30 dni od daty doręczenia stronie orzeczenia lub postanowienia WSA wraz z uzasadnieniem oraz powinna być należycie opłacona. Z uwagi na obowiązek wniesienia jej przez profesjonalnego pełnomocnika sąd nie wzywa strony do uzupełnienia braków skargi nienależycie opłaconej, lecz zwraca ją stronie, która oczywiście może wnieść skargę ponownie wraz z właściwą opłatą, jeżeli nie doszło w tym czasie do upływu terminu do jej wniesienia.

Jakie wymogi powinna spełniać skarga

Skarga kasacyjna powinna zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) oznaczenie rodzaju pisma (wskazanie, czy jest to skarga, odpowiedź na skargę, zażalenie na postanowienia itp.),
3) osnowę wniosku lub oświadczenia,
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
5) listę załączników.

Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, a także oznaczenie przedmiotu sprawy. Kolejne pisma powinny zawierać sygnaturę akt. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który nie złożył wcześniej pełnomocnictwa.

Poza wskazanymi wymogami skarga kasacyjna powinna spełniać szczególne wymagania wskazane w art. 176 ustawy, czyli: zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia (wyroku lub postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego) ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych (określonych w art. 174 ustawy) i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. W orzecznictwie wskazuje się, że niespełnienie przez skarżącego wymagań szczególnych, wskazanych w art. 176, nie podlega uzupełnieniu. Podkreśla się, że braki kasacji, w zakresie jej elementów konstrukcyjnych, powodują, że jest ona dotknięta brakiem istotnym i nienaprawialnym w trybie właściwym dla usuwania braków formalnych i w związku z tym podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalna. Zgodnie z treścią orzeczenia NSA z 16 marca 2004 r. (sygn. akt: FSK 209/04) „brak wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia przy związaniu NSA granicami skargi kasacyjnej uniemożliwia jej merytoryczne rozpoznanie. Nie jest dopuszczalna wykładnia treści skargi czy jej kierunków”.

WAŻNE!
Ze względu na fakt, że skarga kasacyjna jest sporządzana przez profesjonalnego pełnomocnika, powinna być zredagowana w taki sposób, aby spełniała wymagania ustawowe i nie nastręczała wątpliwości interpretacyjnych. W przeciwnym razie skarżący naraża się na odrzucenie skargi przez NSA, w trybie art. 178 ustawy.

Jakie opłaty za wniesienie skargi

Podobnie jak w przypadku skargi do WSA, także wnosząc skargę kasacyjną do NSA, należy uiścić wpis. Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu należnego od złożonej wcześniej skargi do WSA, nie mniej jednak niż 100 zł. W takiej sytuacji wpis za skargę kasacyjną będzie wynosił:
• do 10 000 zł – 2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł,
• ponad 10 000 zł do 50 000 zł – 1,5% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 200 zł,
• ponad 50 000 zł do 100 000 zł – 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 750 zł,
• ponad 100 000 zł – 0,5% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1000 zł i nie więcej niż 50 000 zł.

Jeżeli więc zaskarżamy decyzję podatkową, w której organ podatkowy ustalił wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego na kwotę 30 000 zł – wpis stosunkowy za skargę do WSA wyniesie 3% × 30 000 zł = 900 zł, natomiast późniejsze złożenie skargi kasacyjnej do NSA spowoduje obowiązek uiszczenia wpisu w wysokości 450 zł.

WZÓR SKARGI KASACYJNEJ DO NSA

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
 
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Marcin Sikora
doradca podatkowy
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.