Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy powstają koszty finansowe

Koszty finansowe są grupą kosztów powstających na skutek operacji finansowych danej jednostki gospodarczej. W szczególności są to koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, koszty sprzedaży inwestycji, odpisy z tytułu zmniejszenia wartości inwestycji, ujemne różnice kursowe, a także odsetki od leasingu finansowego.

Ewidencja kosztów finansowych

Koszty finansowe ewidencjonuje się na koncie „Koszty finansowe” w zespole 7 w korespondencji z odpowiednimi kontami zespołów 0, 1, 2, 6, 8.

Odsetki zapłacone i zarachowane

Analogicznie do przychodów finansowych z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, do kosztów finansowych zalicza się odsetki zapłacone lub zarachowane od pożyczek lub kredytów otrzymanych.
Zdarza się, że płatność odsetek nie pokrywa się z okresem rozrachunkowym (np. miesiącem), co wymusza zaliczanie odsetek za dany okres rozrachunkowy do kosztów finansowych. Kosztem finansowym okresu rozrachunkowego są odsetki naliczone za dany okres.

UWAGA!
W myśl prawa podatkowego koszty odsetek zarachowanych, a niezapłaconych nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Przykład 1
1 września 2005 r. spółka zaciągnęła na rok kredyt w kwocie 2 000 000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 12%. Odsetki są płatne kwartalnie, tj. 30 listopada 2005 r., 28 lutego 2006 r., 31 maja 2006 r. i 31 sierpnia 2006 r. Kredyt jest spłacany jednorazowo po upływie roku.
Kwota odsetek płatnych kwartalnie wyniesie:
2 000 000 zł × 12% / 4 = 60 000 zł.
Koszty odsetkowe należy zarachować miesięcznie.
60 000 zł / 3 = 20 000 zł.
1. Ewidencja zarachowanych odsetek we wrześniu, w październiku i listopadzie:
Wn „Koszty finansowe” 20 000
Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” lub „Pozostałe rozrachunki” 20 000
2. Po upływie 3 miesięcy saldo na koncie „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” wyniesie 60 000 zł. Księgowanie w momencie zapłaty będzie następujące:
Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” lub „Pozostałe rozrachunki” 60 000
Ma „Rachunek bankowy” 60 000
W kolejnych kwartałach księgowania będą analogiczne.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Wartość sprzedanych aktywów finansowych

W przypadku sprzedaży aktywów finansowych wartość księgowa tych składników stanowi koszt finansowy.
W przypadku długoterminowych aktywów finansowych wycena sprzedanych aktywów dotyczy wyodrębnionych składników.
W przypadku inwestycji krótkoterminowych często dokonuje się wyceny całego portfela inwestycji z podziałem na rodzaje (np. portfel akcji, obligacji). Dlatego w przypadku sprzedaży pojedynczego składnika krótkoterminowych aktywów z ksiąg wynika jedynie jego wartość historyczna.

Przykład 2
Spółka posiada portfel bonów skarbowych, które zostały zaliczone do inwestycji krótkoterminowych. Wartość początkowa bonów wynosi 1 000 000 zł. Dodatnia korekta ich wartości to 85 000 zł. Spółka sprzedaje część bonów skarbowych o wartości początkowej 200 000 zł. Cena sprzedaży wynosi 225 000 zł.
Wartość księgowa sprzedanej transzy wynosi:
200 000 zł + 85 000 zł × (200 000 zł / 1 000 000 zł) = 217 000 zł

Księgowanie operacji zbycia części inwestycji

1. Ustalenie kosztów sprzedaży:
Wn „Koszty finansowe” 217 000
Ma „Inwestycje krótkoterminowe” 217 000
– w analityce „Bony skarbowe” 200 000
– w analityce „Korekta wartości bonów skarbowych” 17 000
2. Sprzedaż inwestycji:
Wn „Rachunek bankowy” 225 000
Ma „Przychody finansowe” 225 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Odpisy z tytułu zmniejszenia wartości aktywów finansowych

W przypadku aktywów finansowych kosztem finansowym są również odpisy z tytułu utraty wartości dokonane w ramach wyceny bilansowej. Rozliczenie wyceny zależy od tego, czy jednostka do ujmowania i wyceny aktywów finansowych stosuje przepisy ustawy o rachunkowości czy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Tabela 1. Wycena aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 2. Wycena aktywów finansowych według rozporządzenia Ministra Finansów
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 3
1 października 2005 r. spółka zakupiła portfel akcji i zaliczyła je do inwestycji długoterminowych. Akcje zostały zakupione za łączną kwotę 5 000 000 zł. Zgodnie ze swoją polityką rachunkowości długoterminowe aktywa finansowe spółka wycenia według wartości godziwej.
Wartość rynkowa portfela akcji na dzień bilansowy w następnych latach:
31 grudnia 2005 r. – 5 800 000 zł,
31 grudnia 2006 r. – 4 700 000 zł,
31 grudnia 2007 r. – 4 600 000 zł.

Księgowania w momencie zakupu i na dzień bilansowy kolejnych lat

1. Księgowanie w momencie zakupu:
Wn „Inwestycje długoterminowe” 5 000 000
Ma „Rachunek bankowy” 5 000 000
2. Wycena na 31 grudnia 2005 r.:
Wn „Inwestycje długoterminowe” 800 000
– w analityce „Korekta wartości inwestycji długoterminowych”
Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny” 800 000
3. Wycena na 31 grudnia 2006 r.:
Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 800 000
Wn „Koszty finansowe” 300 000
Ma „Inwestycje długoterminowe”
– w analityce „Korekta wartości inwestycji długoterminowych” 1 100 000
4. Wycena na dzień 31 grudnia 2007 r.:
Wn „Koszty finansowe” 100 000
Ma „Inwestycje długoterminowe”
– w analityce „Korekta wartości inwestycji długoterminowych” 100 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Ujemne różnice kursowe

Kosztem finansowym są również ujemne różnice kursowe od aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Wyjątek stanowią ujemne różnice kursowe powstałe na dzień wyceny od inwestycji długoterminowych, które – zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości – zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli uprzednio dodatnie różnice kursowe były zaliczane do tego kapitału.

Koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego

Przystępując do leasingu finansowego leasingobiorca zalicza do kosztów finansowych część odsetkową raty leasingowej. Część odsetkowa każdej raty leasingowej powinna być wyodrębniona z raty leasingowej w harmonogramie załączonym do umowy.

Przykład 4
Spółka podpisała umowę leasingową na środek trwały zaklasyfikowaną jako leasing finansowy. Okres trwania umowy wynosi 3 lata. Spłata następuje w ratach półrocznych według harmonogramu. Stopa procentowa leasingu wynosi 15%. Wartość godziwa leasingowanego środka trwałego wynosi 600 000 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Ewidencja w księgach leasingobiorcy

1. Przystąpienie do umowy leasingowej:
Wn „Środki trwałe” 600 000
Ma „Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego” 600 000
2. Spłata pierwszej raty:
Wn „Zobowiązania z tytułu leasingu” 82 827
Wn „Koszty finansowe” 45 000
Ma „Rachunek bankowy” 127 827
Łączna kwota kosztów finansowych z tytułu leasingu finansowego wynosi 166 962 zł. Ewidencja rat w każdym miesiącu będzie analogiczna do ewidencji pierwszej raty.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Prezentacja przychodów i kosztów finansowych w sprawozdaniach finansowych
Przychody i koszty finansowe wchodzą w skład rachunku zysków i strat.
Przychody finansowe dzielą się na następujące kategorie:
• dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych,
odsetki, w tym od jednostek powiązanych,
• zysk ze zbycia inwestycji,
• aktualizacja wartości inwestycji,
• inne.

Koszty finansowe obejmują następujące kategorie:
odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,
• strata ze zbycia inwestycji,
• aktualizacja wartości inwestycji,
• inne.

Zarówno odsetki w przychodach i kosztach finansowych, jak i dywidendy w przychodach finansowych wymagają odrębnego zaprezentowania w wysokości płatnej do jednostek powiązanych oraz otrzymanej od jednostek powiązanych. Jest to konieczne w celu zobrazowania stopnia ekonomicznego powiązania z tymi jednostkami.
W sprawozdaniu finansowym nie prezentuje się oddzielnie przychodów finansowych ze zbycia inwestycji oraz ich wartości, czyli kosztów finansowych, lecz sam wynik na tej sprzedaży. W zależności od tego, czy jest to zysk, czy strata, wynik wykazuje się w przychodach lub w kosztach finansowych.

Różnice kursowe prezentowane są w kategorii „Inne”. Należy pamiętać, że różnice kursowe są ujmowane per saldo, tj. nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wykazuje się w przychodach finansowych, a nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kosztach finansowych. Taka forma prezentacji jest zgodna z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

• art. 28 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 4, art. 35c, art. 30 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
• § 4, § 5, § 13–16, § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych – Dz.U. Nr 149, poz. 1674; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2146

Jakub Kornacki
ekspert w zakresie finansów i rachunkowości zarządczej
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

  Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

  Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

  Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

  Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  Skale podatkowe, kwoty wolne i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą podwyższone o wskaźnik inflacji. Co wynika z projektu rozporządzenia?

  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym chce podnieść w 2023 roku o wskaźnik inflacji kwoty pieniędzy oraz wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających temu podatkowi (kwoty wolne od podatku). Podwyższone będą także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w skalach podatkowych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

  Ile pieniędzy potrzeba by założyć startup technologiczny? Milion złotych wystarczy?

  Inwestycja miliona złotych może wydawać się ogromna, ale czy jest wystarczająca, by zbudować przełomowy startup technologiczny? Co można osiągnąć z takim kapitałem i jakie realne oczekiwania powinno się mieć wobec projektu z takim budżetem? A przede wszystkim, jak wygląda prowadzenie takiego startupu w polskich realiach?

  Fiskus chce karać oszukanych zagranicą, sąd przeciw

  Przedsiębiorca wysyła towar, kontrahent nie płaci. Takie przypadki zdarzają się też w handlu zagranicznym. Organy podatkowe niekiedy chcą, aby przedsiębiorca płacił podatek od kwoty, na którą go oszukano.

  Obligacje skarbowe w czerwcu 2023 r. - oferta, oprocentowanie. Preferencyjna cena przy zamianie

  Ministerstwo Finansów przedstawiło czerwcową ofertę i oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych. Posiadacze obligacji, których termin wykupu przypada w czerwcu będą mogli skorzystać z korzystnej oferty przy zamianie tych obligacji na obligacje nowej emisji.

  ZUS: wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na PUE ZUS prawem, nie obowiązkiem. Uwaga! Konieczne potwierdzenie rachunku bankowego

  W komunikacie z 24 maja 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest uprawnieniem płatników składek, a nie obowiązkiem. Wniosek ten można złożyć najpóźniej w czwartek 1 czerwca 2023 r.

  Pracownika po pięćdziesiątce zatrudnię od zaraz. Pracodawcy cenią dojrzałość

  Jaka jest obecnie pozycja pracowników po 50. roku życia na rynku pracy? Czy silvers pracownicy niedługo zdominują miejsca pracy?

  Nierynkowa cena – konsekwencje na gruncie PIT i VAT

  Przepisy regulujące zasadę ceny rynkowej w ustawie o podatku PIT są identyczne jak te, z którymi mamy do czynienia w ustawie o CIT. Ustawa VAT co do zasady, nie przewiduje sankcji za ustalenie ceny odbiegającej od warunków rynkowych. Wyjątek może wystąpić między podmiotami powiązanymi.

  Małe reaktory jądrowe w Polsce. Obajtek: jesteśmy bliscy wskazania pierwszej lokalizacji w okolicach Warszawy

  Daniel Obajtek prezes PKN Orlen poinformował 23 maja 2023 r., że do końca 2023 roku przedstawi 13 potencjalnych lokalizacje dla SMR-ów (tj. małych modułowych reaktorów jądrowych). 7 pierwszych potencjalnych lokalizacji przedstawiono w kwietniu br. Prezes Obajtek stwierdził, że niedługo poinformuje o lokalizacji pierwszego reaktora w okolicach Warszawy.  

  Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek

  Jakie skutki mają błędy i braki formalne we wnioskach do KRS?

  KSeF 2023/2024. Nowa wersja struktury logicznej e-faktury FA(2) - od 1 września. Wersja robocza już dostępna. Jest harmonogram wdrożenia

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały 23 maja 2023 r. o publikacji wersji roboczej struktury logicznej e-faktury FA(2). Ta nowa struktura logiczna e-faktury ma obowiązywać od 1 września 2023 r. Zgodnie z założeniami resortu finansów ma ułatwić przygotowanie się podatników do obowiązkowego wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

  Delegowanie kierowców w transporcie drogowym - rząd przyjął projekt ustawy. Co się zmieni?

  23 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych.

  Kredyt ekologiczny dla firm – czyli spłacasz mniej niż pożyczasz!

  Od 13 czerwca 2023 r. będzie można składać wnioski o kolejny instrument wsparcia dla przedsiębiorców – tak zwany „Kredyt ekologiczny” współfinansowany w ramach Programu 3.1 - „Finansowanie działań promujących ochronę środowiska i klimat” FENG (Fundusze Unijne dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027). 

  Ulga na ekspansję. Czy połączenie spółek wyklucza odliczenie podatkowe?

  Jakie skutki dla skorzystania z ulgi na ekspansję ma połączenie spółek? Czy spółka przejmująca ma prawo do wykorzystania w ramach ulgi na ekspansję aktywa wygenerowanego przez spółkę przejmowaną?

  Zakup okularów dla pracownika a odliczenie VAT

  Czy pracodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od okularów korygujących wzrok kupionych przez pracownika a sfinansowanych przez pracodawcę?

  SLIM VAT 3. Kto będzie mógł korzystać z HUB-u paragonowego?

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Ale dopiero od 15 września 2023 r. wejdzie w życie zmiana, która pozwoli na stworzenie systemu dystrybucji paragonów, tzw. HUB-u paragonowego. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?

  SLIM VAT 3 - zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Jedną ze nowości jest zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?