REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy powstają koszty finansowe

REKLAMA

Koszty finansowe są grupą kosztów powstających na skutek operacji finansowych danej jednostki gospodarczej. W szczególności są to koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, koszty sprzedaży inwestycji, odpisy z tytułu zmniejszenia wartości inwestycji, ujemne różnice kursowe, a także odsetki od leasingu finansowego.

Ewidencja kosztów finansowych

Koszty finansowe ewidencjonuje się na koncie „Koszty finansowe” w zespole 7 w korespondencji z odpowiednimi kontami zespołów 0, 1, 2, 6, 8.

Odsetki zapłacone i zarachowane

Analogicznie do przychodów finansowych z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, do kosztów finansowych zalicza się odsetki zapłacone lub zarachowane od pożyczek lub kredytów otrzymanych.
Zdarza się, że płatność odsetek nie pokrywa się z okresem rozrachunkowym (np. miesiącem), co wymusza zaliczanie odsetek za dany okres rozrachunkowy do kosztów finansowych. Kosztem finansowym okresu rozrachunkowego są odsetki naliczone za dany okres.

UWAGA!
W myśl prawa podatkowego koszty odsetek zarachowanych, a niezapłaconych nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Przykład 1
1 września 2005 r. spółka zaciągnęła na rok kredyt w kwocie 2 000 000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 12%. Odsetki są płatne kwartalnie, tj. 30 listopada 2005 r., 28 lutego 2006 r., 31 maja 2006 r. i 31 sierpnia 2006 r. Kredyt jest spłacany jednorazowo po upływie roku.
Kwota odsetek płatnych kwartalnie wyniesie:
2 000 000 zł × 12% / 4 = 60 000 zł.
Koszty odsetkowe należy zarachować miesięcznie.
60 000 zł / 3 = 20 000 zł.
1. Ewidencja zarachowanych odsetek we wrześniu, w październiku i listopadzie:
Wn „Koszty finansowe” 20 000
Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” lub „Pozostałe rozrachunki” 20 000
2. Po upływie 3 miesięcy saldo na koncie „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” wyniesie 60 000 zł. Księgowanie w momencie zapłaty będzie następujące:
Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” lub „Pozostałe rozrachunki” 60 000
Ma „Rachunek bankowy” 60 000
W kolejnych kwartałach księgowania będą analogiczne.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Wartość sprzedanych aktywów finansowych

W przypadku sprzedaży aktywów finansowych wartość księgowa tych składników stanowi koszt finansowy.
W przypadku długoterminowych aktywów finansowych wycena sprzedanych aktywów dotyczy wyodrębnionych składników.
W przypadku inwestycji krótkoterminowych często dokonuje się wyceny całego portfela inwestycji z podziałem na rodzaje (np. portfel akcji, obligacji). Dlatego w przypadku sprzedaży pojedynczego składnika krótkoterminowych aktywów z ksiąg wynika jedynie jego wartość historyczna.

Przykład 2
Spółka posiada portfel bonów skarbowych, które zostały zaliczone do inwestycji krótkoterminowych. Wartość początkowa bonów wynosi 1 000 000 zł. Dodatnia korekta ich wartości to 85 000 zł. Spółka sprzedaje część bonów skarbowych o wartości początkowej 200 000 zł. Cena sprzedaży wynosi 225 000 zł.
Wartość księgowa sprzedanej transzy wynosi:
200 000 zł + 85 000 zł × (200 000 zł / 1 000 000 zł) = 217 000 zł

Księgowanie operacji zbycia części inwestycji

1. Ustalenie kosztów sprzedaży:
Wn „Koszty finansowe” 217 000
Ma „Inwestycje krótkoterminowe” 217 000
– w analityce „Bony skarbowe” 200 000
– w analityce „Korekta wartości bonów skarbowych” 17 000
2. Sprzedaż inwestycji:
Wn „Rachunek bankowy” 225 000
Ma „Przychody finansowe” 225 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Odpisy z tytułu zmniejszenia wartości aktywów finansowych

W przypadku aktywów finansowych kosztem finansowym są również odpisy z tytułu utraty wartości dokonane w ramach wyceny bilansowej. Rozliczenie wyceny zależy od tego, czy jednostka do ujmowania i wyceny aktywów finansowych stosuje przepisy ustawy o rachunkowości czy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Tabela 1. Wycena aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 2. Wycena aktywów finansowych według rozporządzenia Ministra Finansów
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 3
1 października 2005 r. spółka zakupiła portfel akcji i zaliczyła je do inwestycji długoterminowych. Akcje zostały zakupione za łączną kwotę 5 000 000 zł. Zgodnie ze swoją polityką rachunkowości długoterminowe aktywa finansowe spółka wycenia według wartości godziwej.
Wartość rynkowa portfela akcji na dzień bilansowy w następnych latach:
31 grudnia 2005 r. – 5 800 000 zł,
31 grudnia 2006 r. – 4 700 000 zł,
31 grudnia 2007 r. – 4 600 000 zł.

Księgowania w momencie zakupu i na dzień bilansowy kolejnych lat

1. Księgowanie w momencie zakupu:
Wn „Inwestycje długoterminowe” 5 000 000
Ma „Rachunek bankowy” 5 000 000
2. Wycena na 31 grudnia 2005 r.:
Wn „Inwestycje długoterminowe” 800 000
– w analityce „Korekta wartości inwestycji długoterminowych”
Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny” 800 000
3. Wycena na 31 grudnia 2006 r.:
Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 800 000
Wn „Koszty finansowe” 300 000
Ma „Inwestycje długoterminowe”
– w analityce „Korekta wartości inwestycji długoterminowych” 1 100 000
4. Wycena na dzień 31 grudnia 2007 r.:
Wn „Koszty finansowe” 100 000
Ma „Inwestycje długoterminowe”
– w analityce „Korekta wartości inwestycji długoterminowych” 100 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Ujemne różnice kursowe

Kosztem finansowym są również ujemne różnice kursowe od aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Wyjątek stanowią ujemne różnice kursowe powstałe na dzień wyceny od inwestycji długoterminowych, które – zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości – zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli uprzednio dodatnie różnice kursowe były zaliczane do tego kapitału.

Koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego

Przystępując do leasingu finansowego leasingobiorca zalicza do kosztów finansowych część odsetkową raty leasingowej. Część odsetkowa każdej raty leasingowej powinna być wyodrębniona z raty leasingowej w harmonogramie załączonym do umowy.

Przykład 4
Spółka podpisała umowę leasingową na środek trwały zaklasyfikowaną jako leasing finansowy. Okres trwania umowy wynosi 3 lata. Spłata następuje w ratach półrocznych według harmonogramu. Stopa procentowa leasingu wynosi 15%. Wartość godziwa leasingowanego środka trwałego wynosi 600 000 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Ewidencja w księgach leasingobiorcy

1. Przystąpienie do umowy leasingowej:
Wn „Środki trwałe” 600 000
Ma „Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego” 600 000
2. Spłata pierwszej raty:
Wn „Zobowiązania z tytułu leasingu” 82 827
Wn „Koszty finansowe” 45 000
Ma „Rachunek bankowy” 127 827
Łączna kwota kosztów finansowych z tytułu leasingu finansowego wynosi 166 962 zł. Ewidencja rat w każdym miesiącu będzie analogiczna do ewidencji pierwszej raty.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Prezentacja przychodów i kosztów finansowych w sprawozdaniach finansowych
Przychody i koszty finansowe wchodzą w skład rachunku zysków i strat.
Przychody finansowe dzielą się na następujące kategorie:
• dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych,
odsetki, w tym od jednostek powiązanych,
• zysk ze zbycia inwestycji,
• aktualizacja wartości inwestycji,
• inne.

Koszty finansowe obejmują następujące kategorie:
odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,
• strata ze zbycia inwestycji,
• aktualizacja wartości inwestycji,
• inne.

Zarówno odsetki w przychodach i kosztach finansowych, jak i dywidendy w przychodach finansowych wymagają odrębnego zaprezentowania w wysokości płatnej do jednostek powiązanych oraz otrzymanej od jednostek powiązanych. Jest to konieczne w celu zobrazowania stopnia ekonomicznego powiązania z tymi jednostkami.
W sprawozdaniu finansowym nie prezentuje się oddzielnie przychodów finansowych ze zbycia inwestycji oraz ich wartości, czyli kosztów finansowych, lecz sam wynik na tej sprzedaży. W zależności od tego, czy jest to zysk, czy strata, wynik wykazuje się w przychodach lub w kosztach finansowych.

Różnice kursowe prezentowane są w kategorii „Inne”. Należy pamiętać, że różnice kursowe są ujmowane per saldo, tj. nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wykazuje się w przychodach finansowych, a nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kosztach finansowych. Taka forma prezentacji jest zgodna z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

• art. 28 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 4, art. 35c, art. 30 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
• § 4, § 5, § 13–16, § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych – Dz.U. Nr 149, poz. 1674; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2146

Jakub Kornacki
ekspert w zakresie finansów i rachunkowości zarządczej
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA