REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe [PROBLEMY]

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 800 000 euro.

Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Tak więc do wyliczenia limitu obowiązującego w 2007 r. należy posłużyć się kursem euro z 29 września 2006 r. z tabeli nr 190/A/NBP/2006, który wynosił 3,9835 zł. Jeżeli wartość przychodów w rozumieniu art. 14 u.p.d.o.f. w 2006 roku przekroczy kwotę 3 186 800 zł, to w 2007 roku podatnik musi prowadzić księgi rachunkowe.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że za przychody z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, oraz pomniejszone o należny podatek od towarów i usług w przypadku podatników VAT.

Ustalając kwotę przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należy pamiętać, że w ust. 2 i 3 art. 14 u.p.d.o.f. ustawodawca wskazał kategorie przychodów, które należy zaliczyć lub wyłączyć z przychodów z działalności gospodarczej.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika również z przepisów ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.

Ustalony limit przelicza się na walutę polską według tej samej zasady jak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Określenie wielkości przychodu

Ustawa o rachunkowości w odmienny sposób niż przepisy podatkowe określa przychód, który bierze się pod uwagę przy ustalaniu kwoty limitu. Zgodnie z prawem bilansowym przychody uwzględnione w tym limicie obejmują:
• przychody netto ze sprzedaży towarów handlowych,
• przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych, usług i robót,
• przychody z operacji finansowych.

Jak widać, nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu limitu przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych. Z powyższego wynika, że mimo iż w obydwu aktach prawnych limit ten wynosi tyle samo, czyli 800 000 euro, to kwoty uwzględniane w przychodach nie zawsze będą te same.

Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Aby otworzyć księgi rachunkowe, trzeba zamknąć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Należy tego dokonać uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów polega na:
• wpisaniu podsumowania kolumn za cały rok,
• sporządzeniu i wycenie spisu z natury.

Sporządzenie i wycena spisu z natury

Podatnik jest obowiązany uwzględnić w spisie z natury: towary handlowe, materiały, półwyroby, wyroby gotowe, produkcję w toku, braki i odpady.
Wycenę składników objętych spisem należy dokonać w terminie 14 dni od jego sporządzenia w następujący sposób:
• materiały i towary handlowe są wyceniane według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,
• półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia,
• odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,
• niesprzedane wartości dewizowe wycenia się według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy,
• wartość rzeczy zastawionych – według ich wartości rynkowej,
• przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej,
• produkcję zwierzęcą wycenia się według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

Inwentarz

Ustawa o rachunkowości nakłada na podmioty, które wcześniej nie prowadziły ksiąg rachunkowych, obowiązek sporządzenia wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarza), potwierdzonego ich inwentaryzacją.
Składniki aktywów i pasywów ujęte w inwentaryzacji wycenia się według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.

Aby prawidłowo ustalić bilans otwarcia w księgach rachunkowych, można posłużyć się wzorem bilansu i pogrupować pozycje inwentarza według poszczególnych składników aktywów i pasywów. W ten sposób będzie można łatwo ustalić kwotę kapitału zakładowego, ponieważ stanowi ona różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów inwentarza.

Może się jednak zdarzyć i tak, że w wyniku zestawienia aktywów i pasywów okaże się, że pasywa wykazują większą wartość niż aktywa. Nie powstanie wówczas w pasywach pozycja „Kapitał (fundusz) podstawowy”. Nadwyżkę aktywów nad pasywami należy w takim przypadku wykazać w aktywach w należnościach krótkoterminowych (będą to rozrachunki z właścicielem). Sytuacja taka świadczy o tym, że firma ma trudności finansowe i nie jest w stanie pokryć zobowiązań z posiadanego majątku.

Należy także pamiętać, aby wykaz składników aktywów i pasywów był podpisany i zaakceptowany przez kierownika jednostki.

RZYKŁAD
Z dokumentów źródłowych spółki cywilnej i przeprowadzonej inwentaryzacji na 31 grudnia 2006 r. wynikają następujące dane:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na podstawie powyższych informacji na 31 grudnia 2006 r. sporządzono wykaz aktywów i pasywów – inwentarz:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Autopromocja

ZFŚS 2023. Komentarz

Kup książkę:

ZFŚS 2023. Komentarz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Autopromocja

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku

Zapisz się na

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku

Otwarcie ksiąg rachunkowych

Autopromocja

Akademia podatków 2023/2024

Uczestnicy szkolenia przypomną podstawowe zagadnienia dotyczące opodatkowania, które często uchodzą uwadze, a mają kluczowe znaczenie. Prowadzący wskaże jak rozliczać VAT i o czym pamiętać, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie najmu prywatnego.

Szkolenie: VAT w transakcjach krajowych 2023


Zaakceptowany przez kierownika jednostki wykaz aktywów i pasywów stanowi podstawę otwarcia ksiąg rachunkowych na 1 styczeń 2007 r. Dane zawarte w inwentarzu stanowią bilans otwarcia, który należy zaksięgować na podstawie dowodu wewnętrznego – polecenia księgowania. Dokument ten powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
• dane firmy, której dotyczy (pieczęć),
• datę wystawienia,
• kolejny numer,
• datę, pod którą należy dokonać księgowania,
• treść uzasadniającą zapis księgowy,
• symbol konta, stronę (Wn lub Ma) i kwotę, która będzie księgowana,
• podsumowanie kwot obrotów po stronie Wn i Ma,
• podpis osoby sporządzającej, sprawdzającej, zatwierdzającej i księgującej.
Otwarcie ksiąg powinno nastąpić w ciągu 15 dni od rozpoczęcia roku obrotowego.

Polityka (zasady) rachunkowości

Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
– zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
– wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
– opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,
4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Obowiązek sporządzenia i uaktualniania polityki rachunkowości spoczywa na kierowniku jednostki.
A zatem przed otwarciem ksiąg rachunkowych jednostka powinna ustalić zakładowy plan kont oraz dokonać wyboru odpowiednich zasad tworzących dokumentację wymaganą ustawą o rachunkowości. Zakładowy plan kont powinien być dostosowany do rzeczywistych, indywidualnych potrzeb jednostki, tzn. powinien uwzględniać m.in. przedmiot i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, jej organizację oraz technikę prowadzenia ksiąg.

Podstawa prawna:
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn.zm.),
• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).


Maria Dolna-Ciemniakowska

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA