Kategorie

Konto "Kasa" potrzebne bez względu na rodzaj waluty

Weronika Gackowska
Mimo że zniknęły powszechnie kiedyś występujące okienka z napisem „kasa” i coraz rzadziej zatrudnia się kasjerów, to w związku z dokonywaniem bieżących płatności obrót gotówkowy, chcemy czy nie, i tak wystąpi. Musimy więc w sposób prawidłowy zorganizować zasady jego dokumentowania.

Jednostki, nawet jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, posiadają różnego rodzaju aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. b), w tym aktywa finansowe (art. 3 ust. 1 pkt 24 uor), a przede wszystkim aktywa pieniężne (art. 3 ust. 1 pkt 25 uor).
Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Prawem dewizowym krajowymi środkami płatniczymi obok waluty polskiej są papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej. Walutą polską są znaki pieniężne: banknoty i monety - pieniądze, występujące jako środek rozliczeniowy oraz jako środek regulowania należności i zobowiązań w transakcjach, które realizowane są w każdej jednostce gospodarczej. Oprócz aktywów pieniężnych w formie krajowych środków płatniczych występują waluty obce i dewizy (art. 3 ust. 1 pkt 25 uor), które, wyrażone w złotych polskich, podlegają tak jak waluta polska zasadom zapisanym w ustawie o rachunkowości.

Sama „Kasa” nie wystarczy

Rozliczenia gotówkowe jednostek pieniężnych krajowych i zagranicznych bez względu na rodzaj waluty prowadzi się na koncie „Kasa”. Konto o tej lub podobnie brzmiącej nazwie jest kontem syntetycznym - kontem księgi głównej. Ewidencją na tym koncie objęte są wszystkie środki płatnicze występujące w danym okresie. Żeby można było mówić o prawidłowo prowadzonej ewidencji środków pieniężnych w kasie, do konta księgi głównej muszą być prowadzone księgi pomocnicze, będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem konta syntetycznego (art. 16 uor). Zapisy w księgach pomocniczych - na kontach analitycznych przedstawione w porządku chronologicznym - muszą umożliwiać ustalenie:
- ilości środków płatniczych, które wpłynęły do kasy jednostki,
- ilości środków płatniczych, które z kasy jednostki wypłacono,
- stanu poszczególnych środków płatniczych na każdy moment.
Dotyczy to zawsze odrębnie ewidencjonowanych, występujących w jednostce wszystkich środków płatniczych według wartości nominalnej. Stąd ewidencja środków płatniczych w postaci gotówki powinna być prowadzona w odrębnych raportach kasowych.

Dowody wpłaty najlepiej w trzech egzemplarzach

Zmiany w zasobach wszystkich aktywów pieniężnych mających postać gotówki dokumentowane są w jednakowy sposób, bez względu na rodzaj środka płatniczego, według założeń określonych w zasadach (polityce) rachunkowości. Dowody dokumentujące wpływ gotówki oraz jej wypłatę są dowodami ścisłego zarachowania. Takie traktowanie tych dowodów dotyczy wystawianych odręcznie potwierdzeń obrotu gotówką. Dowody wystawiane techniką komputerową w module „kasa” mają automatycznie nadawaną numerację, a także bywają automatycznie przenoszone do raportu kasowego.
Dowodem dokumentującym wpływy gotówki jest własny „Dowód wpłaty - KP”, który powinien być sporządzany w trzech egzemplarzach. Oryginał przekazuje się do księgowości wraz z raportem kasowym, pierwsza kopia przekazywana jest wpłacającemu, druga kopia pozostaje w bloczku lub może być przechowywana na trwałym nośniku albo w postaci wydruków papierowych jako odrębny zbiór.
Dowodem dokumentującym wypłatę jest „Dowód kasa wyda - KW”, który również sporządza się w trzech egzemplarzach: oryginał przekazuje się do księgowości wraz z raportem kasowym, drugi egzemplarz otrzymuje odbierający gotówkę, trzecia kopia pozostaje w bloczku lub przechowywana jest według zasad właściwych dla dowodu KP.
W praktyce dostępne w handlu bloczki dowodów wpłaty i wypłaty mają najczęściej dwa egzemplarze w różnej, powtarzającej się kolorystyce, a poszczególne formularze nie mają nadanej żadnej numeracji. Taki zbiór formularzy może sugerować słuszność wystawiania dowodu KP i KW w dwóch egzemplarzach z dowolną numeracją, co, jak już zostało powiedziane, nie jest rozwiązaniem optymalnym.
Brak numeracji oraz stosowanie formularzy w jednej kolorystyce daje możliwość prawidłowego, trwałego oznakowania tym samym numerem trzech egzemplarzy oraz ujęcia tych numerów w ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 
Za takim postępowaniem przemawia przede wszystkim:
- ilość spraw sądowych związanych z niedoborem gotówki w kasie,
- dokumentacja księgowa przedkładana w sądzie, potwierdzająca brak sprawowania kontroli oraz nieprawidłowe dokumentowanie obrotu gotówką.
 
Na niekorzyść jednostek najczęściej przemawia właśnie sposób dokumentowania obrotu gotówką. Nie ma tu w zasadzie większego znaczenia fakt, czy jednostka prowadzi księgi rachunkowe z wykorzystaniem programów komputerowych finansowo-księgowych czy techniką ręczną. Jest mniej problemów z dokumentowaniem lub są one innego rodzaju jedynie tam, gdzie dowody KP i KW wystawiane są z modułu „kasa”. W takim przypadku nie ma bowiem możliwości manipulowania numeracją, jest natomiast informacja o ilości wystawionych w danym okresie sprawozdawczym dowodów. Nie ma też możliwości wystawienia dwóch dowodów o tym samym numerze. Przyjęty do stosowania stały wygląd dowodu wpłaty i wypłaty pozwala łatwo zidentyfikować wprowadzony do raportu kasowego dokument o innej szacie graficznej i numeracji. Jeżeli wystawione dowody nie są przenoszone do raportu kasowego automatycznie, to bez względu na technikę wystawiania zawsze pozostaje problem kompletności ich ujęcia w raporcie kasowym. Problem kompletności nie występuje w programach, które dowody KP oraz KW przenoszą do raportu kasowego automatycznie. Tu problemem może być treść, z jakiego tytułu i ile wpłacono lub wypłacono gotówki.

Anulowany dowód trzeba zachować

W dowodach kasowych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wpłat i wypłat wyrażonych cyframi lub słownie. Mylnie (nieprawidłowo) wystawiony dowód KP lub KW należy anulować, zaznaczając taką informację na formularzu. Anulowany dowód należy przechowywać w zbiorze właściwym dla trzeciego egzemplarza (w bloczku, w formie wydruku lub na trwałym nośniku).
Wypełniając dowód wpłaty i wypłaty, należy pamiętać, że musi mieć on cechy dowodu księgowego zapisane w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ustawy o rachunkowości.
Należy również pamiętać, że dowód księgowy dotyczący wpłaty i wypłaty „opiewający na waluty obce z punktu widzenia uor powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk” (art. 21 ust. 3 uor).
Sporządzone w taki sposób dowody obrotu gotówką mogą pełnić funkcję dowodową.

Dowody z błędami nie są wiarygodne

Bardzo często przedkładane w sądzie dowody mają poważne uchybienia i nie mogą być uznane za wiarygodne w postępowaniu. Dowody wpłaty i wypłaty, jak wszystkie dowody księgowe, powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych.
Przyjrzyjmy się najczęściej występującym nieprawidłowościom oraz ich następstwom w dokumentowaniu:
1. Dowody obrotu gotówką nie są objęte ewidencją ścisłego zarachowania, co może być przyczyną:
• pominięcia dowodów wpłaty lub wypłaty w raporcie kasowym,
• wystawiania kilku dowodów o tym samym numerze i różnej treści ekonomicznej,
• zgubienia już wystawionego dowodu,
• wprowadzenia dowodów z innych bloczków,
• wystawienia drugiego dowodu o innej treści ekonomicznej.
 
2. Dowody w bloczku przed wydaniem do użycia nie zostały ponumerowane, co może spowodować:
• brak kompletnego zbioru dowodów obrotu gotówką w raporcie kasowym,
• pominięcie dowodu KP w raporcie kasowym pod datą wystawienia,
• ujęcie dowodu KW na kwotę inną niż faktycznie wypłacono,
• wystawienie dowodów o tym samym numerze i różnej treści ekonomicznej,
• celowe zgubienie już wystawionego dowodu,
• wystawienie kolejnego dowodu o innej treści ekonomicznej,
• wprowadzenie dowodów z innych bloczków.
 
3. Dowody KP i KW są wypełnione nieprawidłowo, np.:
• brak koniecznego podpisu (na dowodzie KP i KW muszą być umieszczone dwa podpisy: osoby, od której przyjęto składniki aktywów, oraz osoby, której wydano aktywa - art. 21 ust. 1 pkt 5 uor),
• brak kompletnej informacji o tytule oraz osobie, której wypłacono środki pieniężne,
• brak daty oraz numeru dowodu KP i KW,
• dowody wpłaty i wypłaty mają powtórzone numery.
 
4. Dowody wpłaty i wypłaty mają niekompletną lub niejasną treść ekonomiczną:
• przy zbiegu nieprawidłowości i spraw spornych brak treści informującej „za co”, z jakiego tytułu środki pieniężne wpłacono lub wypłacono, dodatkowo utrudnia ustalenie kwoty niedoboru oraz powoduje ponoszenie kosztów sądowych,
• wątpliwa informacja z treści dowodu skutkuje nieprawidłowym rozliczeniem należności i zobowiązań opłaconych gotówką, co z kolei powoduje powstanie kolejnych nieprawidłowości w księgach rachunkowych.
 
Ponadto na nieprawidłowości, a co za tym idzie - na występowanie niedoboru gotówki w kasie, ma wpływ zróżnicowany sposób dokumentowania tych samych zdarzeń gospodarczych.
 
W obu przypadkach zagadnienie wystawiania dowodów wpłaty i wypłaty można rozwiązać na dwa sposoby:
• na potwierdzenie każdego obrotu gotówkowego zawsze wystawiamy dowód KP i KW lub
• w zasadach (polityce) rachunkowości specyfikujemy grupę dowodów, dla których nie ma obowiązku wystawiania dowodu dodatkowego - wówczas na fakturze umieszcza się odpowiednią adnotację (pieczątkę) o wpłacie lub wypłacie gotówki zawsze z potwierdzeniem dwoma podpisami.

Maksymalny stan kasy określa kierownik

Gromadzone w kasie środki pieniężne mogą być w niej przechowywane do wysokości określonego przez kierownika jednostki niezbędnego stanu pogotowia kasowego. Do tej wysokości uznawana jest również odpowiedzialność instytucji ubezpieczeniowej. Natomiast osoba materialnie odpowiedzialna za obrót gotówkowy, która składa w formie pisemnej oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności (oświadczenie powinno być przechowywane w aktach osobowych osoby odpowiedzialnej za kasę), odpowiada za stan gotówki w kasie oraz prawidłowość operacji kasowych.

Środki z banku na podstawie KP

Środki pieniężne podjęte z rachunku bankowego na pokrycie określonych wydatków przyjmuje się do kasy oraz do ewidencji na podstawie dowodu KP. Dowód ten musi być wystawiony w dniu pobrania środków z banku. Podobnie na podstawie tego dowodu wykazuje się odpowiednią wartość w raporcie kasowym i wprowadza ją do ksiąg rachunkowych zapisem:
DT 100... „Kasa” (odpowiednie konto analityczne)
CT 149 „Środki pieniężne w drodze”
 
Drugi zapis, potwierdzający wydanie z banku określonej kwoty, wprowadzamy do ksiąg rachunkowych na podstawie wyciągu bankowego zapisem:
DT 149 „Środki pieniężne w drodze”
CT 130 „Rachunek bieżący”
lub
DT 149 „Środki pieniężne w drodze”
CT 131 „Rachunek dewizowy”
 
Podobnie ewidencji na koncie „Środki pieniężne w drodze” podlega gotówka odprowadzona do banku. Dowodem, który pozostaje w raporcie kasowym, jest dowód KW wraz z bankowym dowodem wpłaty. Oba dowody muszą mieć taką samą datę. Fakt przekazania nadwyżki do banku ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem:
DT 149 „Środki pieniężne w drodze”
CT 100... „Kasa”
 
Drugi zapis, potwierdzający wpłatę do banku określonej kwoty, wprowadzamy do ksiąg rachunkowych na podstawie wyciągu bankowego zapisem:
DT 130 „Rachunek bieżący”
CT 149 „Środki pieniężne w drodze”
lub
DT 131 „Rachunek dewizowy”
CT 149 „Środki pieniężne w drodze”
 
Ewidencja na koncie „Środki pieniężne w drodze” umożliwia ustalenie stanu środków pieniężnych w drodze: między kasą a rachunkiem bankowym oraz między rachunkiem bankowym a kasą. Z zasady saldo powinno być wyłącznie debetowe, tzn. powinno wykazywać stan środków pieniężnych w drodze: stan środków wpłaconych do banku za pośrednictwem poczty, innego banku, utargi placówek handlu detalicznego, różnice między kwotami potwierdzonymi dwoma różnymi dokumentami. Ten drugi wariant - saldo kredytowe - nie powinien występować w prawidłowych sytuacjach.

Kontrola? Tak, ale najlepiej niezapowiedziana...

Stan gotówki w walucie polskiej oraz walutach obcych musi być potwierdzony spisem z natury - obligatoryjnie na koniec okresu sprawozdawczego (art. 26 ust. 1 pkt 1 uor.). Dodatkowo w ciągu roku dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego należy przeprowadzać niezapowiedziane kontrole stanu gotówki w kasie. Takie postępowanie niezbędne jest również dla wypełnienia obowiązku sprawowania kontroli przez kierownika jednostki.
Stwierdzona spisem ilość i wartość musi być zgodna ze stanem wykazanym w odpowiednim raporcie kasowym. Ujawnione bezsporne nadwyżki kasowe przyjmowane są na stan dowodem KP. Natomiast nadwyżki wymagające wyjaśnienia i rozliczenia podlegają ujawnieniu na koncie „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek”. Podobnie na tym koncie podlegają ujawnieniu stwierdzone niedobory gotówki. Każdą inwentaryzację należy udokumentować według zasad przyjętych do stosowania przez daną organizację.

Reasumując:

- Prawidłowo wystawione „Dowody wpłaty - KP” oraz „Dowody wypłaty - KW” zabezpieczają aktywa pieniężne i mogą pełnić funkcję dowodową w postępowaniu sądowym.
- Na każdym dowodzie wpłaty i wypłaty należy umieścić podpis osoby wpłacającej i wypłacającej środki pieniężne.
- Prawidłowo wystawiony i objęty ewidencją księgową dowód wpłaty i wypłaty aktywów pieniężnych gwarantuje bezpieczeństwo obrotu gotówkowego.

Podstawa prawna:
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540
- ustawa z 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe - Dz.U. Nr 141, poz. 1178; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119

dr Weronika Gackowska

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?