Kategorie

Ewidencja wkładu własnego w finansowanie aktywów trwałych

Weronika Gackowska
Co do zasady sformułowanie „wkład własny” jest określeniem potocznym. W rachunkowości oraz zarządzaniu finansowym używa się takiego określenia przy finansowaniu przedsięwzięć, które wymagają zaangażowania oprócz własnych środków pieniężnych także środków obcych.

Najczęściej z „wkładem własnym” mamy do czynienia przy przedsięwzięciach inwestycyjnych: finansowaniu budowy, nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji w obcych środkach trwałych. W ostatnich latach pojęcie wkładu własnego występuje we wnioskach na dofinansowanie różnego rodzaju projektów, programów itp. W wyniku tych działań bardzo często nie powstają żadne aktywa trwałe i nawet nie jest konieczne zaciąganie kredytów.

Wkład własny w księgach rachunkowych

Instytucje finansujące, sponsorzy, partnerzy najczęściej zabezpieczają tylko część środków na dane przedsięwzięcie. Dlatego też wymagają od beneficjenta, kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) przedstawienia informacji o tej części środków, które wnioskujący stawia do dyspozycji z własnych zasobów.

UWAGA!
Źródłem informacji o wysokości zadeklarowanego wkładu własnego może być: stan środków na wydzielonym rachunku bankowym, sprawozdanie finansowe za lata ubiegłe, w tym sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, biznesplan, a nawet przedłożone poręczenia lub gwarancje innych podmiotów.

Jak wspomniano, jest to tylko informacja wywodzona w sposób rachunkowy z dokumentów stanowiących o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu. Informacja, która, niestety, bywa oparta na teoretycznych przesłankach i często realna jedynie w momencie jej składania. Podobnie realne są środki pieniężne na zgromadzonych rachunkach bankowych. Środki te nie są jednak utrzymywane na stałym poziomie. Ten typ zasobów jest narażony na wpływy i wydatki o charakterze nieprzewidywalnym, zmiennym w zależności od każdej dyspozycji z nimi związanej. Stąd zadeklarowana część wkładu własnego (zasobów środków pieniężnych) może być utrzymywana w celu zrealizowania określonego przedsięwzięcia oraz zapewnienia płynności i terminowości działań.

Wkład własny zdeponowany na wydzielonym rachunku bankowym

Przedsięwzięcia, których realizacja wymaga znacznych nakładów finansowych, bywają zabezpieczone w sposób szczególny. Dotyczy to przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów, którzy są w różny sposób zobowiązani do gromadzenia środków pieniężnych na wcześniej określone cele, w tym także statutowe. Najczęściej taki tryb gromadzenia wkładu własnego jest konieczny i możliwy, jeżeli podmioty:
- mają w statucie lub innym dokumencie organizacyjnym zapis zobowiązujący do gromadzenia środków na określone cele,
- mają bardzo dobrą sytuację ekonomiczno-finansową, a więc dysponują wypracowanymi uprzednio wolnymi środkami pieniężnymi,
- dysponują lub będą dysponowały społecznymi środkami pieniężnymi gromadzonymi na określone działania,
- mają obowiązek zgromadzenia wkładu własnego, co wynika z zasad finansowania lub odpowiednich umów o dofinansowanie przedsięwzięcia.
 

W takich sytuacjach niezbędne środki pieniężne zabezpieczane są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Stawiane są one do dyspozycji na finansowanie działania z chwilą realizacji wskazanego projektu, przedsięwzięcia. Środki te określane są jako wkład własny lub „minimalne saldo”. Poziom minimalnego salda (bezwzględne minimum) lub średniego salda środków na rachunku bankowym określony dla optymalizacji zasobów środków pieniężnych ustalany jest przez instytucję finansującą w ramach umowy.

Docelowy, ustalony w projekcie lub umowie, w tym w umowie kredytowej, poziom środków zabezpieczany jest najczęściej na wyodrębnionych rachunkach lub subkontach. Przekazane kwoty z racji sposobu ich gromadzenia podlegają zapisom księgowym na podstawie wyciągu bankowego:
- Wn 135 „Inne rachunki bankowe”, Wn 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” lub Wn 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” - w zależności od dyspozycji,
- Ma „Rachunek bieżący”.
 

Z chwilą realizacji przedsięwzięcia płatności za faktury obce mogą być realizowane wprost ze wskazanych rachunków.

Deponowanie wolnych środków i utrzymywanie zasobów pieniężnych z ostrożności (przezorności) jako „aktywów niepracujących” może być ekonomicznie nieuzasadnione. Stąd rezerwowe środki pieniężne mogą być utrzymywane w postaci aktywów bliskich aktywom środków pieniężnych w postaci instrumentów finansowych, np. zbywalnych papierów wartościowych.
 

RADZIMY!
Jeżeli wkłady własne były zabezpieczone w postaci „minimalnych sald” jako krótkoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe, należy je przeksiegować na „Rachunek bieżący” na podstawie wyciągu bankowego dokumentującego dostępność tych środków dopiero we właściwym momencie.
 

Środki uzyskane ze zbywalnych papierów wartościowych będą dostępne dopiero po sprzedaży akcji, udziałów lub innych aktywów finansowych uprzednio utrzymywanych jako zabezpieczenie wkładu własnego. Podobnie jest z likwidacją lokat terminowych, których zamknięcie wymaga często odrębnej dyspozycji. Przeksięgowanie dostępnych środków na rachunek bieżący zdecydowanie ułatwia ewidencjonowanie płatności oraz pozwala na szybkie realizowanie przelewów.

Wkład własny gromadzony w postaci obrotowych aktywów rzeczowych

Ujmowany w ewidencji księgowej wkład własny wyrażony w mierniku pieniężnym musi być ustalony w sposób wiarygodny. W sposób wiarygodny można wycenić własne zadeklarowane aktywa rzeczowe niezbędne do zrealizowania projektu. Aktywa te, jako zgromadzone i objęte ewidencją na odpowiednim koncie zapasów (konta: materiały, towary, wyroby gotowe itp.), nie muszą być wyodrębnione w jakiś szczególny sposób. Dla udokumentowania rzeczowego wkładu własnego i określenia jego wartości wystarczające mogą być wydruki z odpowiednich kont wraz z wykazem zadeklarowanych aktywów.

Wszystkie księgowania związane z wydaniem obrotowych aktywów rzeczowych są typowymi księgowaniami. Odpowiednim kontem, na którym ewidencjonuje się wydane wkłady rzeczowe na wytworzenie aktywów trwałych, jest konto „Środki trwałe w budowie”. Tu dodatkowo wskazane jest ujęcie wartości dotyczących wydanych wkładów rzeczowych na kontach analitycznych prowadzonych odrębnie dla każdego projektu.
Właściwym dokumentem, na podstawie którego wydany wkład własny ujawnia się w księgach rachunkowych, jest dokument przyjęty do stosowania przez jednostkę. Najczęściej jest to dowód RW („Rozchód wewnętrzny”) lub rzadziej PK („Polecenie księgowania”).

Wkład własny podmiotu może mieć różny charakter. Nie każdy wkład możliwy jest do oszacowania i wyceny. Wkład w postaci inicjatywy, energii, zaangażowania w projekt lub przedsięwzięcie jest na potrzeby rachunkowości niemierzalny, ponieważ trudno w sposób wiarygodny oszacować wartość takiego wkładu.

Reasumując:
- Obowiązek zgromadzenia wkładu własnego przesądza o wysokości możliwych do uzyskania obcych środków pieniężnych na sfinansowanie przedsięwzięcia.
- Zadeklarowane kwoty należy zabezpieczyć w sposób zapewniający płynność finansową.
- Złożone deklaracje o wysokości posiadanego wkładu własnego zobowiązują do ich dotrzymania. Nie mogą być one nieprawdziwe.
 

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

DR WERONIKA GACKOWSKA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.