Kategorie

Kiedy można odliczyć VAT od zakupu usług hotelowych i gastronomicznych

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
Podatnicy nie mogą, co do zasady, odliczać podatku naliczonego przy nabywaniu usług noclegowych i gastronomicznych.

Wynika to z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, przykładowo, podatnicy udający się czy wysyłający pracowników w delegację nie mogą odliczać podatku naliczonego przy nabywaniu usług noclegowych i gastronomicznych w trakcie tej delegacji (co oznacza, że wydatki związane z nabywaniem tych usług stanowią koszty uzyskania przychodu tych podatników w kwotach brutto).
Wyłączenie to dotyczy nabywanych przez podatników usług noclegowych i gastronomicznych. Przepisy ustawy nie definiują tych pojęć, w konsekwencji więc pojawiają się w tym względzie wątpliwości.

Usługi hotelowe

Jeśli chodzi o pojęcie usług noclegowych, należy uznać, że pojęcie to obejmuje zarówno usługi hoteli (PKWiU 55.1), jak i usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.2). Nie stanowią natomiast usług noclegowych usługi długotrwałego najmu lokali czy budynków mieszkalnych (PKWiU 70.2). W konsekwencji, o ile nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego za nocleg (np. za nocleg pracowników), nie ma przeszkód, aby odliczać podatek naliczony z faktur za najem lokali czy budynków. 

Przykład

Spółka świadczy usługi szkoleniowe. Ma swoje odziały w kilku miastach w Polsce. We wszystkich miastach wynajmuje mieszkania bądź domy dla swoich pracowników - instruktorów, którzy przyjeżdżają z innych miast. W takiej sytuacji nie ma przeszkód, aby odliczać podatek naliczony z faktur za najem lokali czy budynków, w których to lokalach nocują pracownicy w trakcie podróży służbowych.

Usługi gastronomiczne

Inaczej jest w przypadku usług gastronomicznych. Przyjmuje się, że usługami tymi są tylko usługi gastronomiczne sensu stricte, tj. usługi klasyfikowane na gruncie PKWiU w grupowaniu o symbolu 55.3. W konsekwencji nie są usługami gastronomicznymi, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, usługi związane z podawaniem napojów (PKWiU 55.4) oraz usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 55.5).
Powoduje to, że podatnicy mogą, co do zasady, odliczać podatek naliczony przy zakupie usług cateringowych (klasyfikowanych jako usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych przez siebie wyjaśnieniach.
Tytułem przykładu można wskazać na postanowienie Naczelnika I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z 14 listopada 2005 r. nr PSUS/PPOI-443/326/05/MS, w którym czytamy, że: „Przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy ma zastosowanie wyłącznie do usług gastronomicznych zgrupowanych w klasie o symbolu PKWiU 55.30. Dlatego Spółka zachowuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem usług cateringowych, o ile tylko wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy) i są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy)”. 

WAŻNE!
Można odliczać podatek naliczony przy zakupie usług cateringowych klasyfikowanych jako usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych.

Koszty reprezentacji a VAT

Pamiętać jednak należy, że od 1 stycznia 2007 r. koszty reprezentacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Powoduje to, że w zakresie, w jakim usługi cateringowe nabywane przez podatników są wykorzystywane dla celów reprezentacji, nie mogą oni odliczać podatku naliczonego przy ich nabywaniu (ze względu na wyłączenie prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług).
Zauważyć jednak należy, że nie są wydatkami na reprezentację wydatki na organizację imprez dla pracowników podatnika (np. imprez integracyjnych). W konsekwencji nie jest wykluczone odliczanie podatku naliczonego przy zakupie usług cateringowych dotyczących takich imprez. Wydatki takie są kosztami uzyskania przychodów pracodawcy, co potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 2 stycznia 2006 r. nr PB3/GN-8213-298/05/1680. Trzeba przy tym pamiętać, że część organów podatkowych nie zgadza się ze stanowiskiem, że koszty imprez integracyjnych dla pracowników są kosztami uzyskania przychodów pracodawców (przykładowo postanowienie Naczelnika I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 13 lutego 2006 r. nr 1471/dpd2/423/150/05/MB/2), a w konsekwencji odliczanie podatku naliczonego od zakupów dotyczących takich imprez (w tym zakupu usług cateringowych) wiąże się z pewnym ryzykiem, chyba że opodatkujemy nieodpłatne świadczenie usług.
Wąskie rozumienie pojęcia usług gastronomicznych dla celów stosowania wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych pozwala również na odliczanie podatku naliczonego przy nabywaniu posiłków regeneracyjnych (profilaktycznych) dla pracowników.
Jak czytamy w piśmie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 13 stycznia 2005 r. nr PUS.II/443/1/2005: „Podatnik co do zasady nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia usług gastronomicznych. Ustawodawca nie podaje jednak w tym wypadku odpowiedniego symbolu PKWiU, dlatego też posłużenie się identyczną terminologią, jaką stosuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (...) określająca grupowanie 55.3 jako usługi gastronomiczne, pozwala zdaniem tut. organu wnioskować, że ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczy tylko i wyłącznie usług gastronomicznych. W związku z tym, o ile zakup przez podatnika posiłków profilaktycznych będzie usługą mieszczącą się w zakresie usług stołówkowych (symbol PKWiU - 55.5), będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie ich zakupu (art. 86 ust. 1 ustawy)”. Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w postanowieniu z 22 czerwca 2005 r. nr PPB1-443/382/2005.
Dodać należy, że wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu usług noclegowych czy gastronomicznych obowiązuje, co do zasady, również w przypadkach, gdy usługi te są odsprzedawane przez podatników dokonujących ich zakupu. W konsekwencji nie mają, przykładowo, prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu tych usług podatnicy dokonujący ich zakupy we własnym imieniu, lecz na rachunek kontrahenta, który następnie odsprzedaje (refakturuje) te usługi kontrahentowi.

Kto może odliczyć VAT od usług gastronomicznych i hotelowych

Od zasady, że nie ma możliwości odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu usług noclegowych i gastronomicznych, przepisy przewidują dwa wyjątki.
Po pierwsze, wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu usług noclegowych i gastronomicznych nie dotyczy przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119 ustawy (a więc na zasadach innych niż procedura marży), wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie (art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy). Oznacza to, że podatnicy świadczący usługi turystyki opodatkowane na zasadach ogólnych mogą odliczać podatek naliczony przy nabywaniu usług noclegowych i gastronomicznych wchodzących w skład takich usług. Na tej podstawie prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych mają, między innymi, hotele, w przypadkach gdy usługi noclegowe są sprzedawane łącznie z wyżywieniem. Przyjmuje się bowiem, że hotele w takich przypadkach świadczą opodatkowaną na zasadach ogólnych usługę turystyki. Wniosek ten potwierdzają organy podatkowe w udzielanych przez siebie wyjaśnieniach.
Przykładem może być pismo Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Szczecinie z 30 września 2004 r. nr IUS.PP-2/443/87/2004, w który czytamy, że: „Spółka świadczy usługi turystyczne, tj. usługi hotelarskie, bez śniadania lub połączone ze śniadaniem oraz usługi hotelarskie dla grup zorganizowanych bez wyżywienia lub z całodziennym wyżywieniem. Biorąc pod uwagę powyższe, przy zakupie usług gastronomicznych Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.
Stosowanie art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy budzi pewne wątpliwości. Jedna z nich dotyczy świadczących usługi turystyki opodatkowane według procedury marży, na które to usługi składają się nie tylko towary i usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, ale również tzw. usługi własne podatnika świadczącego tę usługę (art. 119 ust. 5 ustawy). Możliwość taka nie istnieje. Świadczenia usług własnych nie zmienia bowiem faktu, że usługa turystyki pozostaje usługą opodatkowaną według szczególnej procedury określonej w art. 119 ustawy. W konsekwencji przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy nie ma w takich przypadkach zastosowania, a więc podatnicy nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu usług noclegowych i gastronomicznych w zakresie, w jakim usługi te dotyczą usług własnych podatników świadczących usługi turystyki opodatkowane według procedury marży. Podobne stanowisko reprezentują organy podatkowe (przykładowo decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z 2 sierpnia 2005 r. nr PP-3/i/4407/118/05).

Pamiętać jednak należy, że podatnicy świadczący usługi turystyki mogą zrezygnować z opodatkowania tych usług według procedury opodatkowania marży (co prawda przepisy nie przewidują wprost takiej możliwości, przyjmuje się jednak, że jest to możliwe np. przez zaniechanie prowadzenia ewidencji w sposób określony w art. 119 ust. 3 pkt 4 ustawy). W zakresie tym (w zakresie, w jakim podatnicy rezygnują z opodatkowania usług turystyki według procedury marży na rzecz zasad ogólnych) możliwe jest odliczanie podatku naliczonego przy nabywaniu usług noclegowych i gastronomicznych na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy (postanowienie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu z 4 sierpnia 2005 r. nr PP/443-109-3-1/05).

WAŻNE!
Podatnicy świadczący usługi turystyki mogą zrezygnować z opodatkowania tych usług według procedury opodatkowania marży. Jest to możliwe np. przez zaniechanie prowadzenia ewidencji w sposób określony w art. 119 ust. 3 pkt 4.

Po drugie, wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu usług noclegowych i gastronomicznych nie dotyczy nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób (art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy). Przepis ten jest w zasadzie zbędny, gdyż usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla firm przewozowych (PKWiU 55.52.12) nie są usługami gastronomicznymi w rozumieniu art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy (o czym była mowa wcześniej), a w konsekwencji wyłączenie prawa do odliczenia, o którym mowa w tym przepisie, i tak ich nie dotyczy.

Podstawa prawna
- art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
- art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 219
- art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Tomasz Krywan
konsultant podatkowy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.