Kategorie

Jak rozliczać napiwki

Tomasz Król
Ekspert podatkowy
Napiwki otrzymane przez pracowników, np. restauracji, kawiarni, hoteli, są przychodem podlegającym podatkowi dochodowemu. Są dwa możliwe warianty jego opodatkowania: jako przychodu ze stosunku pracy (art. 12 updof) lub jako przychodu z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Jeżeli napiwki są dla otrzymującego napiwek świadczeniem należnym, podlegają opodatkowaniu VAT (np. gdy figurują jako element ceny w menu restauracji).


O opodatkowaniu napiwków decyduje sposób ich otrzymania oraz to, czy dla firmy, której pracownik otrzymał napiwek, jest to świadczenie należne od klienta.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W przypadku gdy kwota napiwku wynika z rachunku wystawionego np. przez restaurację jej klientowi, dla pracownika kwota ta stanowi przychód ze stosunku pracy. Pracodawca powinien doliczyć napiwek do pozostałych składników wynagrodzenia i od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (art. 12 updof). W praktyce często na rachunku uwidoczniony jest numer identyfikacyjny, którym posługuje się w pracy dany barman lub kelnerka. Pracownik ten otrzymuje napiwki jako element pensji, po zsumowaniu wszystkich napiwków z rachunków ze swoim numerem identyfikacyjnym za dany okres. Uwidocznienie napiwku w rachunku oznacza, że jest on elementem kosztu obsługi klienta, np. restauracji lub hotelu. Jest to składnik ceny usługi, uwidoczniony np. w karcie dań przez dopisek „do wartości zamówienia doliczamy 10% napiwku”.

Gdy rachunek wystawiony klientowi nie zawiera kwoty napiwku i jest wręczany pracownikowi bezpośrednio przez klienta, napiwek ten stanowi dla pracownika przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Tym podziałem „napiwek na rachunku” i „napiwek poza rachunkiem” posłużył się np. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź Bałuty (pismo z 27 lutego 2004 r., nr IUSB XVI-412/152/2004). Podział ten komplikuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymał napiwek, ale przekazał go do ogólnej puli napiwków gromadzonych przez wszystkich pracowników danej zmiany, np. w kawiarni lub restauracji.


Podział napiwków między pracowników


Gdy napiwek zostanie przekazany do ogólnej puli, właściciele kawiarni, restauracji, barów, hoteli preferują następujący system: zebrane przez pracowników napiwki otrzymane od klientów w czasie jednej zmiany dzielone są między pracowników tej zmiany. W ten sposób osoby, które nie mają bezpośrednio kontaktu z klientem (np. kucharz, recepcjonistka, szatniarz), otrzymują udział w efektach pracy danej zmiany. Kwoty z napiwków wypłacone w ten sposób pracownikom podlegają opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. Tak kwalifikują te sytuacje organy podatkowe. 8 października 2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (nr DLII-415-33/04) stwierdził:

(...) Jeżeli środki w postaci napiwków, które są adresowane imiennie do określonego pracownika lub grupy pracowników, trafiają do pracodawcy albo też pracodawca zbiera środki pochodzące z napiwków, a później przekazuje je pracownikom, którzy dokonują podziału między siebie - to napiwki te są przychodem ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniem za pracę, od których płatnik ma obowiązek pobrania zaliczek zgodnie z art. 31 i art. 38 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odróżnić od powyższego stanu faktycznego należy natomiast okoliczność, kiedy pracownik bezpośrednio od klienta otrzymuje napiwki. Wówczas ich wypłaty nie dokonuje pracodawca. Wartości tych napiwków nie można zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy z art. 12 cyt. ustawy. Napiwki te stanowią bowiem, w rozumieniu art. 20 ust. 1 tejże ustawy, przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w powyższej ustawie, a w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy podatnik winien je wykazać w pozycji inne źródła. (...)


Opodatkowanie napiwków zapłaconych za pomocą karty


Dopisanie kwoty napiwku do płatności kartą kredytową lub płatniczą rodzi szereg problemów. Zazwyczaj po zamknięciu przez pracodawcę przyjętego okresu rozliczenia napiwków pracownicy otrzymują dodatek do pensji wynikający z wypracowanej puli napiwków. Taka forma wypłaty napiwków podlega opodatkowaniu według art. 12 updof.

Kontrowersje pojawiają się, gdy właściciel restauracji lub kawiarni wypłaca opłacony kartą napiwek pracownikowi, do którego był on skierowany przez klienta. Zwłaszcza gdy napiwek nie był elementem ceny, np. w menu restauracji. Co prawda, pracodawca czasowo ma do dyspozycji środki z napiwku, ale jest tylko pośrednikiem przekazującym je swojemu pracownikowi. Nie ma w tym stanie faktycznym „wrzucenia” napiwku do puli napiwków, która następnie jest dzielona między wielu pracowników. Napiwek nie jest też przychodem należnym pracodawcy, gdyż jego opłacenie nie było warunkiem skorzystania z oferty firmy. Pomimo to organy podatkowe traktują go jako przychód ze stosunku pracy. Nie zostałby bowiem osiągnięty przez pracownika bez zatrudnienia go w kawiarni czy restauracji. Przyjęcie przez pracodawcę, że jest to przychód z innych źródeł pracownika, oznacza konflikt z organami podatkowymi. Jego wygranie przez WSA jest niepewne i zależy od wykazania przez pracodawcę, że jest tylko pośrednikiem przekazującym napiwek pracownikowi.


Napiwki nie są wynagrodzeniem


W wyroku NSA z 14 listopada 2003 r. (sygn. I SA/Łd 1493/02) sąd uznał, że w definicji przychodów ze stosunku pracy, wynikającej z art. 12 updof, mieści się również wypłata napiwków w kasynach gry. Sąd potwierdził wcześniejsze stanowiska sądów stwierdzające, że należność z tytułu napiwków nie jest wprawdzie wynagrodzeniem za pracę w myśl art. 78 § 2 Kodeksu pracy, ale jest świadczeniem uzyskiwanym przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy na rzecz spółki.

Należy pamiętać, że pojęcie wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 78 § 2 k.p., ma charakter węższy niż pojęcie przychodów ze stosunku pracy, które są zdefiniowane w art. 12 updof. Nie można więc próbować uniknąć opodatkowania na podstawie art. 12 updof ze względu na to, że napiwki nie są świadczeniem przewidzianym w umowie o pracę kelnera czy barmana.

Warto zaznaczyć, że napiwki w kasynach mają specjalny charakter. Są one bowiem uregulowane w przepisach. Artykuł 49 ust. 4 ustawy o grach i zakładach wzajemnych stanowi, że podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane do prowadzenia ewidencji napiwków. Zostało nawet wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry. Regulacje te są próbą odniesienia się ustawodawcy do zwyczajów panujących w kasynach. Są one opisane w powołanym wyroku NSA z 14 listopada 2003 r. Krupier ma obowiązek wrzucania do tzw. „tip-boxu” napiwku otrzymanego w formie żetonu. Jest to zwyczaj, tradycja, ale i obowiązek krupiera wynikający z regulaminów kasyn. Po wymianie żetonów z „tip-boxu” na pieniądze kwoty z napiwków są dzielone i wypłacane pracownikom. Otrzymują je nie tylko krupierzy, ale również np. kasjerki, kierownicy sal. System wypłat napiwków sprawia, że są one świadczeniem ze stosunku pracy. Podlegają więc opodatkowaniu na podstawie art. 12 updof.

Każdy inny (niż kasyno) pracodawca, u którego wystąpią dwa elementy charakterystyczne dla wypłaty napiwków w kasynie, musi doliczyć je do pensji pracowników otrzymujących taką wypłatę na podstawie art. 12 updof. Elementami tymi są:

1) przekazanie napiwku przez pracownika np. kawiarni, hotelu, restauracji do wspólnej puli,

2) rozdział napiwków przez osobę reprezentującą pracodawcę pomiędzy pracowników zmiany, niezależnie od tego, komu klient firmy wręczył napiwek.


Napiwki a VAT


Organy podatkowe starają się traktować napiwek pracownika jako obrót należny firmy. Przykładowo 23 maja 2006 r. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (nr 1471/NUR1/443-91/06/AP) uznał, że napiwki są pewnego rodzaju wynagrodzeniem dla konkretnego pracownika za jego usługi, stanowią jeden z elementów świadczenia należnego spółce od nabywcy za wykonaną usługę. Powodem było uznanie napiwku za świadczenie należne pracodawcy. Dowodzić tego miało to, że przed przekazaniem pracownikowi napiwki trafiały najpierw na konto bankowe pracodawcy. Organ podatkowy powołał się na art. 29 ustawy o VAT, który stanowi, że obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększają otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). Organ podatkowy uznał, że napiwki wchodzą w ten zakres.

Stanowisko to poparł również NSA w wyroku z 1 października 2003 r. (sygn. III SA 1460/01). Sędziowie stwierdzili:

Napiwek dla kelnera czy boya nie jest obrotem hotelu i nie musi być obciążony podatkiem VAT. Inaczej sprawa wygląda, gdy wysoki napiwek trafia do pracodawcy, a ten potem rozdziela go uznaniowo między pracowników.

Wynika z tego, że jeśli napiwek:

- jest elementem ceny lub

- najpierw trafia do pracodawcy, a ten później uznaniowo rozdziela go między pracowników, należy uznać go za element obrotu podlegający VAT.

W takiej sytuacji należy więc go opodatkować VAT. W innych przypadkach niż wymienione napiwek nie będzie podlegał VAT.

Podstawa prawna

- art. 12, art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

- art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029


Tomasz Król

konsultant podatkowy

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.