Kategorie

Ewidencja wkładu obcego w finansowanie aktywów trwałych

Weronika Gackowska
Wkład obcy w postaci środków pieniężnych, ma najczęściej charakter bezzwrotny. Tym samym należy go traktować jak darowiznę. Wkład obcy w postaci środków rzeczowych może mieć postać tak rzeczowych aktywów trwałych, jak i obrotowych. Wkłady obce zwrotne to kredyty lub pożyczki.

Środki pieniężne
 

Wkład obcy w postaci środków pieniężnych wycenia się w wartości nominalnej i ujmuje w księgach rachunkowych na podstawie wyciągu bankowego.
Środki pieniężne określane mianem wkładu obcego księguje się pod datą ich wpływu na rachunek jednostki zapisem: konto zespołu 1. Wn „Rachunek bieżący” oraz konto zespołu 8. Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, w tym odpowiednie konto analityczne ze wskazaniem na szczegółową treść ekonomiczną.

UWAGA!

Wkład obcy bezzwrotny, pomimo iż ma charakter darowizny, nie jest przychodem w momencie wpływu na rachunek bankowy.

Podobnie jak złote polskie księgowane będą dewizowe wkłady obce, tj. środki uzyskane od partnerów i sponsorów współfinansujących przedsięwzięcie. Należy pamiętać, iż w przypadku dewiz występuje problem różnic kursowych: ich naliczania, rozliczania i kwalifikowania do odpowiednich kosztów.
 

RADZIMY!

Pomimo że bezpośrednio nie mamy wpływu na treści zawarte w dowodach wpłaty, należy zabiegać u wnoszącego wkład, żeby na dokumentach bankowych dokładnie określono tytuł wpłaty. Informacje z dowodu bankowego mają bowiem wpływ na prawidłowe przypisanie wkładu do odpowiedniego aktywu sfinansowanego środkami obcymi.

Przedstawione powyżej zagadnienia związane z udziałem wkładu obcego w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego mają wpływ na kwalifikowanie w ciężar kosztów amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych częściowo lub całkowicie obcymi bezzwrotnymi środkami.

Środki rzeczowe

Wkład obcy w postaci środków rzeczowych może mieć postać tak rzeczowych aktywów trwałych, jak i obrotowych, chociaż z racji charakteru działalności jednostek non profit aktywa obrotowe mogą mieć wartość znikomą. Po prostu, na ogół fundacje i stowarzyszenia nie prowadzą działalności gospodarczej: nie wytwarzają wyrobów gotowych oraz nie świadczą usług wymagających angażowania i przetwarzania materiałów i surowców. Dla udokumentowania przekazania aktywów rzeczowych właściwym dokumentem może być faktura pro forma wystawiona przez osobę stawiającą do dyspozycji beneficjenta wkłady. Za fakturą pro forma przemawiają przepisy zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług. Niemniej forma może być dowolna: pismo o przekazaniu praw własności do aktywu, nota, porozumienie, faktura, rachunek lub inny dokument (np. umowa darowizny), z którego wynika wartość wkładu bezzwrotnego oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Jeżeli w którymś z tych dowodów wykazano wartość wkładu w walutach obcych, wartość ta musi być przeliczona na złote polskie. Tak wycenione aktywa podlegają ujawnieniu w księgach rachunkowych w PLN zapisem: Wn konto zespołu 0. „Środki trwałe w budowie” oraz konto zespołu 8. Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, analitycznie odpowiednie konto ze wskazaniem na szczegółową treść ekonomiczną. Rzeczowe aktywa otrzymane nieodpłatnie w ramach wkładu obcego w realizowane przedsięwzięcie podlegają ujawnieniu w księgach rachunkowych w ujęciu wartościowym oraz ilościowym. Wartość wkładu - jeżeli nie był wyceniony - ustala się na dzień otrzymania w cenie rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Przy określaniu wartości wkładów obcych, podobnie jak darowizn, stosuje się ceny rynkowe, tj. stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca wniesienia rzeczy.

Ewidencja księgowa

Ewidencja środków trwałych sfinansowanych bezzwrotnymi wkładami obcymi musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie w każdym okresie sprawozdawczym wszystkich informacji dla każdego obiektu inwentarzowego. Księgowe i pozaksięgowe zapisy muszą umożliwiać ustalenie naliczonej amortyzacji w części, w jakiej jest udział procentowy bezzwrotnych środków obcych. Oprócz ewidencji analitycznych (kartotek księgi pomocniczej) prowadzonych dla amortyzacji i umorzenia należy prowadzić ewidencję na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Podstawą ujęcia zmniejszeń na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” jest dowód PK dotyczący naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych bezzwrotnymi wkładami obcymi bez względu na ich pochodzenie.
Naliczona według zasad ogólnych amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych księgowana jest zapisem: Wn „Amortyzacja” Ma „Umorzenie środków trwałych” lub „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”. Równolegle księguje się amortyzację naliczoną od wartości aktywu w części pokrytej obcymi bezzwrotnymi środkami pieniężnymi zapisem: Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

UWAGA!

W interpretacjach można spotkać inne stanowisko, a mianowicie, że kwotę amortyzacji naliczonej od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w części sfinansowanej zwróconymi środkami księguje się na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”. Decyzja dotycząca odpowiednich zapisów księgowych należy do kierownika jednostki.

W myśl zapisów w ustawie o podatku dochodowym kwota amortyzacji odnoszona na konto kosztów rodzajowych w proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej dotacji (dopłaty, sfinansowania bezzwrotnego), nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o pdop).
Do czasu wpływu środków z tytułu bezzwrotnego wkładu obcego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia danego aktywu trwałego naliczona od tych obiektów amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodów. Korekty naliczonej amortyzacji wprowadza się do ksiąg rachunkowych na podstawie wyliczeń statystycznych w miesiącu otrzymania dotacji. W tym też miesiącu należy wyksięgować amortyzację (w części dotyczącej obcego finansowania) z kosztów uzyskania przychodów w ciężar kosztów niestanowiących przychodu z działalności gospodarczej.
Kwota amortyzacji w części naliczonej od wartości środka trwałego sfinansowanego bezzwrotnymi środkami, księgowana jako przychód operacyjny, korzysta ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 1 pkt 21 upop.).

Wkłady obce zwrotne

Wkłady obce zwrotne mają charakter kredytów lub pożyczek i podlegają spłacie na warunkach określonych w umowie o finansowaniu przedsięwzięcia. Wpływ środków z tego tytułu ujmuje się na koncie w zespole 1. Wn „Rachunek bieżący” oraz koncie w zespole 1. Ma „Kredyty bankowe” lub konto w zespole 2. „Pozostałe rozrachunki”. Do tego odpowiednie konto analityczne, np. „Pożyczki”.

Reasumując:

- Bez względu na rodzaj partnerów sposób ujęcia wkładu obcego w księgach rachunkowych będzie taki sam.
- Wkład obcy bezzwrotny jest darowizną, bezpłatnym, nieekwiwalentnym świadczeniem darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Uzyskane tym samym wkłady obce nie zobowiązują beneficjenta do wyjątkowego traktowania tych wkładów w księgach rachunkowych.
- Finansowanie kredytem bankowym przedsięwzięć, na które zagwarantowano udokumentowany bezzwrotny wkład obcy, traktowane jest do czasu jego uzyskania jak wkład własny.
 

DR WERONIKA GACKOWSKA

PODSTAWY PRAWNE:
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540
- ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.