Kategorie

Ewidencja wkładu obcego w finansowanie aktywów trwałych

Weronika Gackowska
Wkład obcy w postaci środków pieniężnych, ma najczęściej charakter bezzwrotny. Tym samym należy go traktować jak darowiznę. Wkład obcy w postaci środków rzeczowych może mieć postać tak rzeczowych aktywów trwałych, jak i obrotowych. Wkłady obce zwrotne to kredyty lub pożyczki.

Środki pieniężne
 

Wkład obcy w postaci środków pieniężnych wycenia się w wartości nominalnej i ujmuje w księgach rachunkowych na podstawie wyciągu bankowego.
Środki pieniężne określane mianem wkładu obcego księguje się pod datą ich wpływu na rachunek jednostki zapisem: konto zespołu 1. Wn „Rachunek bieżący” oraz konto zespołu 8. Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, w tym odpowiednie konto analityczne ze wskazaniem na szczegółową treść ekonomiczną.

UWAGA!

Wkład obcy bezzwrotny, pomimo iż ma charakter darowizny, nie jest przychodem w momencie wpływu na rachunek bankowy.

Podobnie jak złote polskie księgowane będą dewizowe wkłady obce, tj. środki uzyskane od partnerów i sponsorów współfinansujących przedsięwzięcie. Należy pamiętać, iż w przypadku dewiz występuje problem różnic kursowych: ich naliczania, rozliczania i kwalifikowania do odpowiednich kosztów.
 

RADZIMY!

Pomimo że bezpośrednio nie mamy wpływu na treści zawarte w dowodach wpłaty, należy zabiegać u wnoszącego wkład, żeby na dokumentach bankowych dokładnie określono tytuł wpłaty. Informacje z dowodu bankowego mają bowiem wpływ na prawidłowe przypisanie wkładu do odpowiedniego aktywu sfinansowanego środkami obcymi.

Przedstawione powyżej zagadnienia związane z udziałem wkładu obcego w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego mają wpływ na kwalifikowanie w ciężar kosztów amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych częściowo lub całkowicie obcymi bezzwrotnymi środkami.

Środki rzeczowe

Wkład obcy w postaci środków rzeczowych może mieć postać tak rzeczowych aktywów trwałych, jak i obrotowych, chociaż z racji charakteru działalności jednostek non profit aktywa obrotowe mogą mieć wartość znikomą. Po prostu, na ogół fundacje i stowarzyszenia nie prowadzą działalności gospodarczej: nie wytwarzają wyrobów gotowych oraz nie świadczą usług wymagających angażowania i przetwarzania materiałów i surowców. Dla udokumentowania przekazania aktywów rzeczowych właściwym dokumentem może być faktura pro forma wystawiona przez osobę stawiającą do dyspozycji beneficjenta wkłady. Za fakturą pro forma przemawiają przepisy zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług. Niemniej forma może być dowolna: pismo o przekazaniu praw własności do aktywu, nota, porozumienie, faktura, rachunek lub inny dokument (np. umowa darowizny), z którego wynika wartość wkładu bezzwrotnego oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Jeżeli w którymś z tych dowodów wykazano wartość wkładu w walutach obcych, wartość ta musi być przeliczona na złote polskie. Tak wycenione aktywa podlegają ujawnieniu w księgach rachunkowych w PLN zapisem: Wn konto zespołu 0. „Środki trwałe w budowie” oraz konto zespołu 8. Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, analitycznie odpowiednie konto ze wskazaniem na szczegółową treść ekonomiczną. Rzeczowe aktywa otrzymane nieodpłatnie w ramach wkładu obcego w realizowane przedsięwzięcie podlegają ujawnieniu w księgach rachunkowych w ujęciu wartościowym oraz ilościowym. Wartość wkładu - jeżeli nie był wyceniony - ustala się na dzień otrzymania w cenie rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Przy określaniu wartości wkładów obcych, podobnie jak darowizn, stosuje się ceny rynkowe, tj. stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca wniesienia rzeczy.

Ewidencja księgowa

Ewidencja środków trwałych sfinansowanych bezzwrotnymi wkładami obcymi musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie w każdym okresie sprawozdawczym wszystkich informacji dla każdego obiektu inwentarzowego. Księgowe i pozaksięgowe zapisy muszą umożliwiać ustalenie naliczonej amortyzacji w części, w jakiej jest udział procentowy bezzwrotnych środków obcych. Oprócz ewidencji analitycznych (kartotek księgi pomocniczej) prowadzonych dla amortyzacji i umorzenia należy prowadzić ewidencję na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Podstawą ujęcia zmniejszeń na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” jest dowód PK dotyczący naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych bezzwrotnymi wkładami obcymi bez względu na ich pochodzenie.
Naliczona według zasad ogólnych amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych księgowana jest zapisem: Wn „Amortyzacja” Ma „Umorzenie środków trwałych” lub „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”. Równolegle księguje się amortyzację naliczoną od wartości aktywu w części pokrytej obcymi bezzwrotnymi środkami pieniężnymi zapisem: Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

UWAGA!

W interpretacjach można spotkać inne stanowisko, a mianowicie, że kwotę amortyzacji naliczonej od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w części sfinansowanej zwróconymi środkami księguje się na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”. Decyzja dotycząca odpowiednich zapisów księgowych należy do kierownika jednostki.

W myśl zapisów w ustawie o podatku dochodowym kwota amortyzacji odnoszona na konto kosztów rodzajowych w proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej dotacji (dopłaty, sfinansowania bezzwrotnego), nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o pdop).
Do czasu wpływu środków z tytułu bezzwrotnego wkładu obcego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia danego aktywu trwałego naliczona od tych obiektów amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodów. Korekty naliczonej amortyzacji wprowadza się do ksiąg rachunkowych na podstawie wyliczeń statystycznych w miesiącu otrzymania dotacji. W tym też miesiącu należy wyksięgować amortyzację (w części dotyczącej obcego finansowania) z kosztów uzyskania przychodów w ciężar kosztów niestanowiących przychodu z działalności gospodarczej.
Kwota amortyzacji w części naliczonej od wartości środka trwałego sfinansowanego bezzwrotnymi środkami, księgowana jako przychód operacyjny, korzysta ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 1 pkt 21 upop.).

Wkłady obce zwrotne

Wkłady obce zwrotne mają charakter kredytów lub pożyczek i podlegają spłacie na warunkach określonych w umowie o finansowaniu przedsięwzięcia. Wpływ środków z tego tytułu ujmuje się na koncie w zespole 1. Wn „Rachunek bieżący” oraz koncie w zespole 1. Ma „Kredyty bankowe” lub konto w zespole 2. „Pozostałe rozrachunki”. Do tego odpowiednie konto analityczne, np. „Pożyczki”.

Reasumując:

- Bez względu na rodzaj partnerów sposób ujęcia wkładu obcego w księgach rachunkowych będzie taki sam.
- Wkład obcy bezzwrotny jest darowizną, bezpłatnym, nieekwiwalentnym świadczeniem darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Uzyskane tym samym wkłady obce nie zobowiązują beneficjenta do wyjątkowego traktowania tych wkładów w księgach rachunkowych.
- Finansowanie kredytem bankowym przedsięwzięć, na które zagwarantowano udokumentowany bezzwrotny wkład obcy, traktowane jest do czasu jego uzyskania jak wkład własny.
 

DR WERONIKA GACKOWSKA

PODSTAWY PRAWNE:
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540
- ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.