Kategorie

Jak rozliczać czynności nieodpłatne dokonywane na rzecz kontrahenta

Mariusz Darecki
Czynności nieodpłatne dokonywane na rzecz naszych kontrahentów mogą podlegać opodatkowaniu VAT. Uzależnione to jest przede wszystkim od tego, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT.


Nieodpłatne przekazanie towarów


Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, nie powinny być przedmiotem opodatkowania VAT. Ustawa o VAT przyjmuje w ślad za Dyrektywą zasadę, iż opodatkowaniu podlegają wyłącznie odpłatna dostawa towarów bądź odpłatne świadczenie usług. Od zasady tej przewidziano jednak pewne wyjątki. Za czynności odpłatne ustawa uznaje również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, a w szczególności:

- przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

- wszelkie inne przekazanie towaru bez wynagrodzenie, w szczególności darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części.


Według organów podatkowych katalog czynności określony przepisem ma jedynie charakter przykładowy, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę określenie „w szczególności”. Oznacza to, że przekazanie bez wynagrodzenia towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika VAT podlega opodatkowaniu VAT wyłącznie wówczas, gdy przysługiwało mu przy ich nabyciu prawo do obniżenia w całości lub części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Takie rozwiązanie wynika z podstawowej zasady podatku od towarów i usług, tj. powszechności opodatkowania oraz jego neutralności. Nie ma przy tym znaczenia dla opodatkowania VAT, na czyją rzecz są darowane towary lub usługi, czy dla osoby fizycznej (np. kontrahenta), czy dla podmiotu gospodarczego (np. przedsiębiorstwa kontrahenta). Obowiązek opodatkowania nie dotyczy natomiast sytuacji, gdy przekazywane są nieodpłatnie (niezależnie od przysługującego prawa odliczenia VAT od ich zakupu) następujące towary:

- prezenty o małej wartości, do których zaliczamy przekazywane jednej osobie towary:


- o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli firma prowadzi ewidencję pozwalająca na ustalenie tożsamości osób obdarowanych,

- jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza wartości 5 zł, bez konieczności prowadzenia ewidencji, o której mowa w poprzednim punkcie.

- próbki towarów zdefiniowane w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, czyli niewielkie ilości towaru reprezentujące określony rodzaj lub kategorię towarów, które zachowują skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne tego towaru, jednak pod warunkiem, że ilość lub wartość wręczanych próbek nie wskazuje na działanie o charakterze handlowym. Próbki niespełniające przedstawionych warunków podlegają opodatkowaniu VAT, jeżeli służyło prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu.

- drukowane materiały reklamowe i informacyjne. Ich liczba oraz wartość nie jest limitowana.


Z powyższego wynika, że postanowienie ust. 3 art. 7 ustawy wskazuje na to, że za odpłatną dostawę towarów (określoną w art. 7 ust. 2 ustawy) uważa się także przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów w postaci prezentów, jeżeli:

- ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem,

- przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabycia tych towarów,

- nie są to prezenty o małej wartości.

Na taką wykładnię art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, w kontekście art. 5(6) VI Dyrektywy, wskazuje również orzeczenie ETS w sprawie C-48/97 pomiędzy Kuwait Petroleum (GB) Ldt a Commissioneres of Custorns and Excise (Wielka Brytania}, w którym stwierdzono m.in., że z normy art. 5(6) VI Dyrektywy wynika, że nieodpłatne zbycie towarów będących upominkami w ramach systemu sprzedaży promocyjnej, które nie są towarami o niskiej wartości, należy traktować jako dostawę za wynagrodzeniem podlegającą opodatkowaniu VAT, gdy VAT naliczony od tych towarów podlegał odliczeniu. Nie podlega natomiast opodatkowaniu zużycie towarów (wyprodukowanych lub nabytych w działalności gospodarczej) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnika (art. 6(7a) VI Dyrektywy).


WAŻNE!


Nieodpłatne przekazanie na rzecz kontrahenta towarów, które nie spełniają przesłanek uznania ich za „prezenty o małej wartości”, podlega opodatkowaniu VAT w każdej sytuacji, jeżeli firma przy ich nabyciu odliczyła w całości lub części VAT naliczony.


Rabaty towarowe


Problem z rozliczeniem VAT powstaje, gdy przekazujemy naszemu kontrahentowi rabaty towarowe. Mają one charakteru obniżki wartości obrotu (ceny towaru). Żaden przepis nie stanowi, że rabat musi być wyrażony w pieniądzu. Może mieć również inną postać, pod warunkiem że można ją przeliczyć na złotówki. W tym przypadku można ustalić, ile taki rabat wynosi. Nabywca otrzymuje bowiem więcej towarów za tę samą kwotę należną, a więc zmniejsza się cena jednostkowa towaru.

Jednak część organów podatkowych uznaje, że udzielenie rabatu towarowego prowadzi do faktycznego nieodpłatnego przekazania dodatkowego towaru kontrahentowi kosztem majątku dostawcy. Według nich podatnik, który dołącza bezpłatny gadżet do podstawowego towaru, powinien odprowadzić VAT od jednego i drugiego towaru. W takich okolicznościach powstają dwie transakcje: sprzedaż i nieodpłatne przekazanie. Od bezpłatnego gadżetu należy także wykazać podatek należny, niezależnie od opodatkowania sprzedawanych towarów. Do opodatkowania należy zastosować stawki podatku odrębne dla poszczególnych elementów składowych zestawu. Stanowisko takie potwierdził WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 4235/06).

Jeżeli chcemy uniknąć ewentualnego sporu z urzędem skarbowym, sprzedawajmy towary za symboliczną „złotówkę”. Można tego dokonać, jeżeli z podmiotem obdarowanym nie łączą darczyńcę żadne stosunki rodzinne, majątkowe, pracownicze lub kapitałowe.


Nieodpłatne świadczenie usług


O tym, czy nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu, przesądza art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

W konsekwencji przesłanką wyłączenia z opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie jest brak prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów i usług, które są związane ze świadczoną usługą, a także realizowanie usług na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego nieodpłatne świadczenie na rzecz kontrahenta będzie co do zasady związane z prowadzoną działalnością. Jest to przesłanka, która wyłącza z opodatkowania VAT nieodpłatne świadczenie usług. Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe.

W piśmie z 27 września 2005 r. Podkarpackiego Urzędu Skarbowego nr PUS.II/443/154/2005/JZ czytamy:
„Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, stwierdzić należy, iż nieodpłatne świadczenie przez Podatnika usług na cele reprezentacji i reklamy nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług z uwagi przede wszystkim na fakt, iż czynności te (reprezentacja i reklama) są związane z prowadzonym przez Podatnika przedsiębiorstwem. W konsekwencji czynność taka nie podlega dokumentowaniu w drodze faktury wewnętrznej VAT, gdyż zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy faktury wewnętrzne wystawia się między innymi jako dokument potwierdzający czynności wymienione w art. 8 ust. 2, czyli świadczenia usług na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”.


Przekazanie towaru zagranicznemu kontrahentowi


Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów należy uznać wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Wynika z tego zatem, że WDT może stanowić również darowizna towarów, pod warunkiem że można ją, na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, uznać za odpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu VAT. Może to jednak mieć miejsce tylko wówczas, gdy spełnione zostaną pozostałe przesłanki jej wystąpienia, tzn. obdarowanym nie będzie osoba fizyczna, tylko podmiot mający odpowiedni status, tak jak w przypadku odpłatnej dostawy towaru, oraz dostawa zostanie odpowiednio udokumentowana. Nie będzie natomiast wewnątrzwspólnotową dostawą nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i promocyjnych oraz prezentów o małej wartości i próbek.

Inaczej natomiast ustawa reguluje kwestię nieodpłatnego przekazania towaru podmiotowi z kraju trzeciego. Czynność ta nie stanowi eksportu towaru. Za eksport towaru uznaje się wyłącznie ich wywóz w wykonaniu czynności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy. W takiej sytuacji nieodpłatne przekazania towarów kontrahentowi nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.


Podstawa opodatkowania


Przy wyliczaniu kwoty podatku należnego za podstawę opodatkowania przekazanych towarów należy przyjąć cenę ich nabycia (wartość netto) albo koszt wytworzenia określony w momencie przekazania (art. 29 ust. 10 ustawy), a nie jego wartość rynkową. W fakturze należy podać wartość przekazanych towarów oraz kwotę podatku należnego.

Koszt wytworzenia obejmuje wszystkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem tego produktu oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich związanych z jego wytworzeniem (szerzej o tym, jak ustalać podstawę opodatkowania w przypadku czynności nieodpłatnych, pisaliśmy w nr 2/2007 BV).


Przykład


Firma jest producentem odzieży. Za podstawę opodatkowania przekazanej nieodpłatnie odzieży powinna przyjąć koszt jej wytworzenia, liczony na moment dostawy towar, bez doliczania marży, tj. wszystkie koszty materiałowe, koszty mediów i innych obciążeń, które są bezpośrednio związane z ich wytworzeniem i które zostały poniesione do momentu jej wydania.


Stawka opodatkowania


Przy opodatkowaniu nieodpłatnej czynności na rzecz kontrahenta należy zastosować stawkę VAT właściwą dla jej sprzedaży w kraju.


Przykład


Firma przekazała kontrahentom nieodpłatnie książki (opatrzone numerami ISBN) oraz cygara, łącznie o wartości powyżej 100 zł. Do opodatkowania książek firma zastosuje stawkę VAT w wysokości 0%, gdyż ich odpłatna dostawa w kraju do 31 grudnia 2007 r. podlega opodatkowaniu tą stawką VAT, natomiast do opodatkowania cygar zastosuje stawkę VAT 22%.


Dokumentowanie


Nieodpłatne przekazanie towarów na rzecz kontrahentów, gdy podlega opodatkowaniu VAT, należy udokumentować fakturą wewnętrzną (art. 106 ust. 7 ustawy).

W odróżnieniu od faktury VAT nie dokumentuje ona sprzedaży towarów i usług, wobec czego nie jest wprowadzana do obrotu prawnego, tzn. jej oryginał nie jest wydawany nabywcy towaru lub usługi. Wystawia się ją w jednym egzemplarzy, w celu wyliczenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego od wykonanych czynności przekazania lub świadczenia. Przy jej wystawianiu należy przestrzegać zasad przewidzianych dla faktur VAT. Przepisy nie określają wzoru faktury wewnętrznej. Zazwyczaj jest ona wystawiona na zwykłym druku faktury VAT, z wyróżniającym ją oznaczeniem „Faktura wewnętrzna VAT”.

Ustawodawca dopuszcza możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury wewnętrznej za dany okres rozliczeniowy. Z tego też powodu nie jest wymagane wykazanie w fakturze danych nabywcy. Jeżeli nabywcy są znani, ale jest ich wielu, do faktury powinna być dołączona lista z wykazem osób otrzymujących towary lub usługi. W przypadku braku konkretnego nabywcy faktura lub załączony do niej wykaz może tych danych nie zawierać. Ponadto faktura może nie zawierać kwoty należnej z tytułu przekazania, ze względu na to, że przekazanie lub świadczenie ma charakter nieodpłatny.


Obowiązek podatkowy


Obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstaje na zasadach ogólnych.

Zasadniczo powstaje on z chwilą wystawienia faktury wewnętrznej, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia przekazania towaru. Ze względu jednak na to, że za dany miesiąc może być wystawiona jedna zbiorcza faktura wewnętrzna dokumentująca wszystkie czynności dokonane w tym miesiącu, można ją wystawić nie później niż 7 dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego, a nie od dnia przekazania towaru.

Podstawa prawna
- art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 7 ust. 2-7, art. 8 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2, art. 29 ust. 10 i 12, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

- § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798


Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.