Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Reprezentacja czy reklama [problemy]

Edward Kłobukowski
Od 1 stycznia 2007 r. wydatki na reprezentację przestały być kosztem uzyskania przychodów. Wcześniej często pojęcia reprezentacja i reklama w znaczeniu podatkowym były używane łącznie. Obecnie należy je rozróżnić i rozdzielić.

Skoro wydatki na reprezentację przestały być kosztem uzyskania przychodów, to oczywiście pojęcie to powinno być możliwe do zdefiniowania, a także powinno być oddzielone od pojęcia reklamy, ponieważ oba te określenia w kontekście podatkowym były często używane łącznie. Słusznie pisze Małgorzata Rymarz, stwierdzając że: „...pierwszoplanowego znaczenia nabiera problem właściwego zdefiniowania określenia reprezentacja i wytyczenia wyraźnej granicy pomiędzy nim a innymi zjawiskami ze sfery marketingu, głównie zaś reklamą”1. Takie rozdzielenie ułatwi wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków związanych z reprezentacją firmy.

Pojęcie reprezentacji

W obu ustawach o podatkach dochodowych pojęcie reprezentacji nie zostało zdefiniowane. Zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze fachowej możemy spotkać się z pojęciem reprezentacji rozumianej jako występowanie w imieniu podmiotu gospodarczego, mające na celu okazałość i wystawność w stosunkach z kontrahentami i interesantami. „Reprezentacja jest działaniem polegającym na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związanym w szczególności z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów itp.” (B. Brzeziński, M. Kalinowski, Podatek dochodowy od osób prawnych - komentarz, Warszawa 1997). Reprezentacja to wszelkie działania polegające na stwarzaniu i utrwalaniu dobrego wizerunku firmy. Zadaniem reprezentacji nie jest bezpośrednie nakłanianie do nabycia towarów lub usług, lecz pośrednie - poprzez stwarzanie pozytywnego obrazu firmy i jej produktów. Podana definicja w swojej treści jest ogólna. Stąd kontrowersje i wątpliwości pojawiające się w konkretnych sytuacjach związanych z prowadzeniem działalności (utrzymywaniem kontaktów z innymi podmiotami) przez daną firmę. W klasyfikacji określonych wydatków pomocna może być (choć już nie obowiązuje) instrukcja Ministra Finansów nr 1/KI z 1 lutego 1989 r. Wymienia ona jako koszty reprezentacji w szczególności:

1) wszelkie koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji i kontrahentów zagranicznych, koszty uczestnictwa gospodarzy w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji i kontrahentów (w tym koszty hotelu, przejazdów),

2) koszty związane z poczęstunkiem gości danego podmiotu gospodarczego, uczestników konferencji, koszty przyjęć i posiedzeń (w tym m.in. catering), koszty poczęstunku z okazji świąt państwowych czy też branżowych,

3) koszty imprez artystycznych organizowanych z okazji uroczystości, koszty związane z zakupem kwiatów, upominków i nagród rzeczowych służących reprezentacji firmy.

Kosztami reprezentacji będą z pewnością wydatki poniesione w związku z organizacją przyjęć i imprez mających na celu promowanie własnej działalności podatnika (bez znaczenia jest tutaj fakt, czy taka impreza jest organizowana w miejscu wykonywania działalności przez podatnika czy też poza nim). Pojęcie „reprezentacja” nie musi odnosić się do „okazałości, wystawności”, może dotyczyć dobrego reprezentowania się firmy, a to polega m.in. na odpowiednim ubiorze pracowników, wystroju firmy, jej logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów (wyrok NSA z 6 maja 1998 r., SA/Sz 1412/97, LEX nr 32951). „Prowadzenie interesów z kontrahentami zagranicznymi nie uzasadnia zaliczenia do kosztów poniesionych na cele reprezentacji wydatków na zakup - na potrzeby osoby prowadzącej działalność gospodarczą - odzieży i obuwia oraz środków kosmetycznych (wody po goleniu)” - tak wyrok NSA z 5 marca 1997 r., SA/Łd 3269/95.

Zasadniczo sąd nie akceptował takich wydatków jako kosztów, chociaż wyjątkiem były ubrania pracowników, którzy mieli do czynienia z klientami, oznaczone logo firmy lub oznaczone w inny charakterystyczny dla firmy sposób. W obecnym stanie prawnym wydatki takie nie będą zasadniczo kosztem uzyskania przychodów, chociaż i tu można rozważyć pewne wyjątki.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca wprowadza na rynek nową linię produktów. W tym celu w punktach sprzedaży organizuje wyodrębnione stanowiska sprzedaży, a sprzedawcy zostają ubrani w jednolite uniformy z logo nowego produktu. Wydatek na ubrania, w przedstawionych okolicznościach, należy postrzegać jako wydatek na promocję, a nie reprezentację.
Jako wydatek na reklamę może być kwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast bezsprzecznym kosztem był i jest zakup odzieży, jeżeli taki wymóg pracodawcy stawia prawo pracy. Przykładami „działań reprezentacyjnych” są także drobne upominki, kwiaty, dekoracje związane z imprezami reprezentacyjnymi itd.

Pojęcie reklamy

Działalność reklamowa odgrywa i będzie w przyszłości odgrywać coraz większą rolę. Spowodowane jest to m.in. zwiększającą się każdego roku liczbą podmiotów istniejących w obrocie gospodarczym. Reklama stanowi instrument, za pomocą którego przedsiębiorcy dążą do zaprezentowania oferowanych przez siebie towarów lub usług, zainteresowania nimi, a następnie skłonienia odbiorcy do ich nabycia. Prezentacja oferowanych towarów czy też usług przybiera różnorodną formę. Istotnym czynnikiem wpływającym na wybór prezentacji jest chociażby rodzaj reklamowanego towaru, krąg (liczba i rodzaj) odbiorców - adresatów, do których kierowana jest oferta reklamowa. Brać należy także pod uwagę rodzaj wybieranego nośnika informacji. Obecnie bez wątpienia do najszerszego kręgu potencjalnych odbiorców trafia przekaz telewizyjny czy też radiowy. Ważną rolę pełni w przypadku reklamy także prasa, a ze względu na powszechność komputerów - internet. Narzędziami reklamy są tablice reklamowe, billboardy, skrzynki pocztowe, foldery i ulotki czy degustacje prowadzone w hipermarketach itd. Normatywną definicję reklamy zawiera ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn.zm.): „reklama to każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia”.

W literaturze spotyka się wiele definicji reklamy, przy czym są one mniej lub bardziej rozbudowane. Najczęściej odwołują się one do krótkiego, a oddającego istotę reklamy określenia, zgodnie z którym jest to rozpowszechnianie wiadomości o usługach i towarach w celu wpływania na kształtowanie się popytu. Reklamę ujmuje się także jako działanie mające na celu zachwalanie lub zachęcanie potencjalnych klientów do nawiązania (utrzymania) kontaktów gospodarczych, nabywania towarów itp. (Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług pod red. W. Modzelewskiego, Warszawa 1997).
Celowościowy charakter działań o charakterze reklamowym podkreśla jeszcze inna definicja: „...są to działania, których celem jest kształtowanie popytu poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu, w celu zachęcenia ich do nabywania towarów lub usług od tego właśnie, a nie innego podmiotu gospodarczego” (B. Brzeziński, M. Kalinowski, Podatek dochodowy od osób prawnych - komentarz, Warszawa 1997). Generalnie rzecz ujmując, reklama to działanie, które ma na celu przekazanie wiedzy o zaletach i wartości reklamowanych produktów i usług firmy.

Ustawodawca zniósł ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków na reklamę wynikające z podziału na reklamę publiczną i niepubliczną. Dochodziło bowiem do tego, że wysłanie do 50 000 osób materiałów reklamowych stanowiło reklamę niepubliczną, bo byli to określeni odbiorcy. Natomiast reklama dla 100 anonimowych odbiorców była reklamą publiczną. Ten podział stracił swoje gospodarcze uzasadnienie. Dostrzegając ogromny wpływ reklamy na wielkość osiąganych przychodów, ustawodawca przyjął, że od 1 stycznia 2007 r. koszty reklamy bez względu na jej charakter w całości mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorcy spełnić muszą jedynie podstawowe warunki, jakimi są wykazanie związku wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jego prawidłowe udokumentowanie. W obecnym stanie prawnym należy spodziewać się odchodzenia od kosztów reprezentacji, a ich ponoszenie będzie kamuflowane pojęciem reklamy, czy też innymi kosztami, które będzie można zaliczyć do kosztów. Wynika to stąd, że niektóre wydatki na reprezentację można kwalifikować w ramach akcji promocyjnych czy reklamowych. Możliwe jest to przykładowo w przypadku, gdy podatnik organizuje szkolenia dla klientów, którzy kupili prezentowany towar, a celem tego szkolenia jest instruktaż co do stosowania tego towaru. W ramach zakupionej usługi szkoleniowej można kontrahentom zapewnić nocleg w hotelu, czy wyżywienie.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca pragnie podpisać umowę z kontrahentem na sprzedaż określonych produktów. Praktyka gospodarcza jest taka, że wymaga to spotkania z kontrahentem w hotelu, restauracji na tzw. biznesowym lunchu. Przedsiębiorca zapewnia również nocleg potencjalnemu nabywcy. Zasadniczo są to koszty reprezentacji, które obecnie wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów. Zachowując jednak pewną elastyczność w klasyfikowaniu usług, którą dopuszcza PKWiU, daną usługę można kompleksowo wykupić jako usługę - organizacja konferencji związanej z reklamą, promocją produktu. Odpowiednie sformułowania muszą znaleźć się w umowie z hotelem, restauracją. Należy rezygnować ze sformułowań typu usługa gastronomiczna, zakup żywności czy napojów, które to wydatki jako koszty reprezentacji są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu.

Wobec ustawowego wyłączenia wydatków na reprezentację z kosztów oddzielenie pojęć reprezentacji i reklamy jest zadaniem koniecznym. W przeszłości pojęcia reklamy i reprezentacji były niekiedy łączone, co jeszcze bardziej komplikuje zadanie.

Promocja

Obie ustawy o podatkach dochodowych nie posługują się pojęciem „promocja” czy też określeniem „wydatki o charakterze promocyjnym”. Naczelny Sąd Administracyjny staje jednak na stanowisku, iż pojęcie reklama jest na tyle pojęciem pojemnym, że obejmuje również pojęcie promocji i nie powinno to budzić wątpliwości natury językowej (patrz wyrok NSA z 18 października 1995 r., SA/Ka 1894/94; POP 1998/2/62).

Reklama a informacja

Bez wątpienia każda reklama jest zarazem informacją albo się nią posługuje. Informację handlową zdefiniować można jako zawierającą jedynie wiadomości niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, np. przedmiot sprzedaży, cenę. Natomiast reklama charakteryzuje się zawarciem w treści ww. informacji elementów wartościujących, zachęcających do kupna, przyciągających klientów do zapoznania się z ofertą. Sąd Najwyższy w wyroku z 14 stycznia 1997 r. (sygn. akt I CKN 52/96; OSNC 1997/6-7/78) uznał, że rozpowszechnianie informacji przez przedsiębiorcę, który jest wyłącznym dystrybutorem danego towaru, nie stanowi reklamy. Ten podział, w kontekście podatku dochodowego, stracił swoje znaczenie, ponieważ koszty ulotki reklamowej albo informacyjnej, bez względu na liczbę i charakter ich adresatów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w całości. Dotyczy też katalogów czy innych wydawnictw.

Sponsoring

Ministerstwo Finansów w piśmie z 23 kwietnia 1994 r. (nr PO 3-722-170/WK/93), dotyczącym reklamy i sponsoringu, wyjaśniło: „W związku z występującymi coraz częściej przypadkami sponsorowania przez podmioty gospodarcze różnego rodzaju konkursów w środkach masowego przekazu lub organizowanych publicznie w inny sposób, przez fundowanie uczestnikom konkursu nagród rzeczowych w zamian za umieszczanie w programach tych imprez znaków firmowych sponsorów, krótkich filmów reklamowych, wzmianek o działalności firm i zaletach produkowanych przez nie towarów - do kosztów reklamy, określonych w art. 15 ust. 2 pkt 11 cytowanej ustawy, ponoszonych przez sponsorów może być zaliczona tylko ta wartość nagród rzeczowych, która stanowi równowartość ceny za tę reklamę”. Istota sponsoringu sprowadza się do podniesienia znajomości marki sponsora lub jego produktów. Jak słusznie uznał Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego, „Sponsoring nie wpływa jednak na popyt w sposób bezpośredni tak jak reklama” (pismo z 16 czerwca 2005r., nr I-3/423/3/30/JW./2005). Nie zmienia to jednak faktu, że wydatki związane ze sponsoringiem zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów jako szeroko pojęte działania reklamowe. Strony umowy muszą jednak pamiętać o zawarciu na piśmie szczegółowej umowy sponsoringu, co zapobiegnie uznaniu poniesionych wydatków przez sponsora za darowiznę. Ta zaś wyłączona jest z kosztów uzyskania przychodów.
W jednym z wyroków NSA uznała zakup kawy, herbaty i koszty dekoracji biura za typowe koszty reprezentacji (wyrok NSA z 7 stycznia 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1994/96; niepublikowany). Obecnie zakupując tego typu artykuły spożywcze należy liczyć się z tym, że wydatek ten jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodów, jako wydatek na reprezentację.

Edward Kłobukowski

Podstawa prawna:
- art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.),
- art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

1 W artykule Reprezentacja czy promocja - cienka linia podziału („Prawo Przedsiębiorcy” nr 7/2007).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  Jak sprawdzić czy akcyza za samochód została zapłacona?
  Znając numer VIN pojazdu, można na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej) sprawdzić, czy zostały dopełnione: (1) formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju; (2) formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Usługa ta jest bezpłatna.
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - 137 postępowań, 49 decyzji wymiarowych od 2016 roku
  „Według danych na koniec I kw. 2022 r. Szef KAS wszczął od początku działania tej procedury, czyli od 15 lipca 2016 r., 137 postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania w pierwszej instancji, z czego w I kwartale 2022 r. – 18 postępowań. W pierwszej instancji sfinalizowanych zostało już 49 postępowań, w tym 29 zakończyło się już również rozstrzygnięciem drugiej instancji” – powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF Dariusz Zasada.
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych
  Odliczenie składki zdrowotnej z limitem - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (wg stawki 19% PIT) mają uzyskać prawo odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość tego odliczenia składek będzie ograniczona rocznym limitem 8700 zł. Limit ten ma być corocznie waloryzowany przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą będą także mogli odliczyć od przychodu cześć (50%) zapłaconych składek zdrowotnych. Pojawi się także możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej. Natomiast podatnicy opodatkowani PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie będą mieli prawa odliczenia składki zdrowotnej. Takie zmiany wynikają z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Zmiany w Polskim Ładzie. O czym muszą wiedzieć podatnicy?
  Zmiany do Polskiego Ładu zostały przyjęte przez Sejm. W efekcie od 1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać niższa stawka PIT dla skali podatkowej, a zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Co jeszcze zmieni się w podatkach?
  E-Doręczenia – od kiedy? Ponowna zmiana terminu
  Nadchodzi kolejna zmiana przepisów o e-Doręczeniach. 4 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Przewiduje ona nowelizację przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych polegających na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej sprawił, że już w 2021 r. – rok po ogłoszeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych – zmieniono termin wejścia w życie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki do e-Doręczeń. Wówczas dla podmiotów publicznych i niektórych podmiotów niepublicznych przedłużono go do drugiej połowy 2022 r.
  Wybór skali podatkowej dla rozliczenia dochodów lub przychodów z 2022 roku - podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym i ryczałtowcy
  Rozpatrywany aktualnie w Sejmie i Senacie rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT (tzw. Polski Ład 2.0) zakłada m.in. (w związku ze zmianą skali podatkowej, która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku), umożliwienie wyboru skali podatkowej podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują już swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - dla rozliczenia dochodów lub przychodów osiągniętych w 2022 roku. Wyboru tego będzie można dokonać po zakończeniu 2022 roku w zeznaniu podatkowym za ten rok. Ryczałtowcy będą też mogli zrezygnować z ryczałtu w działalności gospodarczej (i przy sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa) w II połowie 2022 roku. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw został 11 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Polski Ład 2.0. – co się zmieni w podatkach (PIT) od 1 lipca 2022 r.?
  W ramach ,,naprawy” nowelizacji prawa podatkowego, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (zwanej ,,Polskim Ładem”) ustawodawca proponuje kolejną rewolucyjną zmianę przepisów podatkowych. Zmiany mają wejść w życie już niebawem – 1 lipca 2022 r. Projekt (w mediach określany jako „Polski Ład 2.0”) może ulec jeszcze zmianie, ale obecnie znamy już jego podstawowe założenia. Na co powinni być gotowi podatnicy PIT?
  Ministerstwo Finansów: konsultacje ws. rekompensaty obniżki PIT dla organizacji pożytku publicznego
  Wkrótce rozpoczną się kolejne konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu wyrównującemu im spadek wpływów z tzw. 1 proc. w związku z obniżeniem podatku PIT - podało w czwartek Ministerstwo Finansów
  Wakacje kredytowe od wakacji - projekt
  Chcielibyśmy, aby wakacje kredytowe mogły być wdrażane już od wakacji, aby od lipca kredytobiorcy mogli składać wnioski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek
  KE: negocjacje ws. unijnego embarga na rosyjską ropę nadal trwają
  Nadal trwają negocjacje w sprawie unijnego embarga na rosyjską ropę, tak aby znaleźć rozwiązanie i przyjąć pakiet sankcji – poinformowała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.
  Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki
  Ministerstwo Finansów informuje: 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Według planu przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.
  Banki podnoszą stawki po decyzji NBP. Niektóre już po raz szósty
  Wojna w Ukrainie i pandemia covid-19 spowodowały drastyczny wzrost wskaźnika, który niedawno wydawał się abstrakcyjnym pojęciem ekonomicznym. Chodzi o inflację - kluczowy termin kojarzący się ze wzrostami cen żywności. Jednak drożejące kredyty i wyższe oprocentowanie lokat bankowych zależą od innego czynnika ściśle powiązanego z inflacją. Rada Polityki Pieniężnej jest zmuszona podnosić stopy procentowe, aby chronić rodzimą walutę. Jak stopy procentowe przekładają się na raty kredytu i oprocentowanie lokat? Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?
  Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki? Zmiany od 13 października 2022 r.
  13 października 2022 roku w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kończy ona długoletni spór, dotyczący tego, jak należy prawidłowo liczyć okres trwania kadencji i z jaką chwilą wygasa mandat członka zarządu spółki. Nie jest to bowiem spór czysto teoretyczny, ale zagadnienie o wysoce praktycznym znaczeniu, bowiem wadliwa reprezentacja spółki niesie za sobą dotkliwe konsekwencje prawne.
  Rządowe wsparcie dla kredytobiorców – na czym ma polegać?
  Rządowy projekt wsparcia dla osób z kredytem hipotecznym w złotych opiera się na trzech filarach: wakacjach kredytowych, dopłatach z Funduszu Wsparcia Kredytobior-ców oraz nowym wskaźniku oprocentowania kredytów, który ma zastąpić WIBOR. Co się zmieni, jak zmiany wpłyną na sytuację kredytobiorców, a w szczególności na wyso-kość spłacanych rat? Oto wszystko, co warto wiedzieć o przygotowywanym programie.
  Zamiennik WIBOR-u dla już zawartych umów kredytowych. Inny nowy wskaźnik alternatywny dla nowych umów
  Zamiennik WIBOR będzie stosowany głównie do już zawartych umów kredytowych; oprócz tego planowane jest też wydanie wskaźnika alternatywnego, który ma obejmować nowe umowy kredytowe zawierane w przyszłości - powiedział w czwartek 12 maja 2022 r. w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.