Kategorie

Urlop rodzicielski w częściach - uwaga na przepadającą część urlopu

Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Urlop rodzicielski w częściach - uwaga na przepadającą część urlopu; Urlop rodzicielski 2020/2021
Urlop rodzicielski w częściach. Wiele pracujących mam decyduje się na korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w całości. Jednak coraz bardziej popularne stają się również wcześniejsze powroty do pracy po wykorzystaniu pełnego urlopu macierzyńskiego oraz części urlopu rodzicielskiego i korzystanie z pozostałej części urlopu w terminie późniejszym, bądź łączenie go z pracą na część etatu. Jednak nie dla wszystkich jasne są zasady w jaki sposób można dzielić urlop rodzicielski, aby żadna z jego części nie przepadła.

Urlop rodzicielski w częściach - przepisy

Po urodzeniu dziecka, pracującej mamie zgodnie z art. 180 oraz art. 1821a Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) przysługuje urlop macierzyński oraz rodzicielski w wymiarze:

 • 20 tygodni - urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 32 tygodnie - urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.

Z powyższych urlopów można skorzystać łącznie wykorzystując je jednocześnie jeden po drugim przez okres 52 tygodni lub podzielić urlop rodzicielski na części.

Reklama

Zgodnie z zapisami kodeksowymi, urlop rodzicielski można podzielić maksymalnie na 4 części przypadające jedna po drugiej lub bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku za okres odpowiadający części urlopu - z czego maksymalnie 16 tygodni może zostać wykorzystane w terminie późniejszym, nieprzypadającym bezpośrednio po jego poprzedniej części, do końca roku, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Możliwość i sposób podziału urlopu rodzicielskiego na części, została ściśle określona w Kodeksie pracy. Podstawową zasadą jest, iż urlopu udziela się w wymiarze tygodniowym. W art. 1821c doprecyzowano, że w przypadku korzystania tylko z części urlopu rodzicielskiego, żadna z jego części nie może być zawnioskowana przez pracownika na okres krótszy niż 8 tygodni. Od powyższej zasady istnieje tylko dwa odstępstwa, a mianowicie:

 • pierwsza część urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,
 • w przypadku gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Przykłady - kazusy z komentarzem

Reklama

Przykład 1
Pani Anna 14 października 2020 r. urodziła dziecko. W związku z tym korzystała będzie z urlopu macierzyńskiego w pełnym 20 tygodniowym wymiarze od dnia 14.10.2020 r. do dnia 02.03.2021 r. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego Pani Anna zdecydowała się na wykorzystanie tylko 6 tygodni urlopu rodzicielskiego od dnia 03.03.2021 r. bezpośrednio po urlopie macierzyńskim a następnie powrót do pracy na kilka miesięcy. Pozostałą część urlopu rodzicielskiego Pani Anna zamierza wykorzystać w terminie późniejszym.

Pani Anna wykorzystuje 6 tygodni urlopu rodzicielskiego z 32 przysługujących.

Teoretycznie, pracownicy pozostaje do wykorzystania  jeszcze 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Niestety, zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, tylko 16 tygodni może zostać wykorzystane w terminie późniejszym, nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego.
W przedstawionej sytuacji Pani Anna zostaje pozbawiona możliwości wykorzystania 10 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Przykład 2
Pani Anna 14 października 2020 r. urodziła dziecko. W związku z tym korzystała będzie z urlopu macierzyńskiego w pełnym 20 tygodniowym wymiarze od dnia 14.10.2020 r. do dnia 02.03.2021 r. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego Pani Anna zdecydowała się na wykorzystanie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego od dnia 03.03.2021 r. bezpośrednio po urlopie macierzyńskim a następnie powrót do pracy.

Pozostałą część urlopu rodzicielskiego Pani Anna może wykorzystać w terminie późniejszym w wymiarze 16 tygodni.

Należy pamiętać również o tym, że liczba wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego wpływa na ilość części urlopu wychowawczego, z którego może skorzystać pracująca mama. Urlop wychowawczy może zostać udzielony maksymalnie w 5 częściach. Jeżeli kobieta korzysta z urlopu rodzicielskiego w częściach, to ich liczba pomniejsza liczbę przysługujących części późniejszego urlopu wychowawczego.

Przykład 3
Pani Karolina po urodzeniu dziecka wykorzystała przysługujący jej urlop macierzyński oraz 16 tygodni urlopu rodzicielskiego. Pozostałą część urlopu rodzicielskiego pracownica wykorzystała w dwóch częściach, z których każda z nich była równa 8 tygodniom. Pani Karolina wykorzystała zatem cały przysługujący jej urlop rodzicielski w 3 częściach.

W przypadku chęci skorzystania z urlopu wychowawczego, pani Karolina będzie mogła wykorzystać przysługujące jej 35 miesięcy urlopu wychowawczego maksymalnie w dwóch częściach.

W przypadku korzystania przez kobietę z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w 1 części w łącznym w wymiarze 52 tygodni, przez cały okres trwania urlopu związanego z rodzicielstwem, pracownica otrzymywać będzie zasiłek w wysokości 80% podstawy chorobowej. W przypadku dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, za czas urlopu macierzyńskiego kobieta otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy zasiłkowej. Taka sama wysokość będzie przysługiwała za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Za pozostały czas urlopu wysokość zasiłku będzie wypłacana w wysokości 60% podstawy chorobowej.

Warto nadmienić również, co dzieje się w przypadku gdy kobieta zdecyduje się na rezygnację z korzystania z urlopu rodzicielskiego w trakcie jego trwania. Taka sytuacja może się okazać korzystniejsza w przypadku kobiet, które zdecydowały się na dzielenie urlopu rodzicielskiego na części niż w przypadku kobiet, które zdecydowały się na wykorzystanie całości urlopu rodzicielskiego od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego na podstawie jednego wniosku (proszę zwrócić uwagę na dodatkowy komentarz poniżej).

W powyższych sytuacjach rezygnacja ma następujące skutki:

 • urlop udzielany z dołu – na podstawie art. 1821d Kodeksu pracy, pracownica może zrezygnować z zawnioskowanej części urlopu w trakcie jej trwania. Jeżeli pracownica wykorzystuje urlop rodzicielski w trakcie pierwszych 16 tygodni, w przypadku rezygnacji z części zawnioskowanego urlopu nadal może w przyszłości wykorzystać 16 tygodni. Z przywileju tego można skorzystać również, gdy na przejęcie urlopu rodzicielskiego nie zdecyduje się ojciec dziecka;
 • urlop udzielany z góry – na podstawie art. 1791 Kodeksu pracy, pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części. Z okresu tego może skorzystać ojciec dziecka i wykorzystać urlop rodzicielski, z którego rezygnuje kobieta. Jeśli jednak ojciec nie zdecyduje się na taki krok, urlop rodzicielski przepada. Taka sama sytuacja wystąpi, jeżeli ojciec dziecka zdecyduje się na przejęcie części urlopu rodzicielskiego, z którego zrezygnowała matka dziecka a następnie w trakcie jego trwania zrezygnuje z korzystania z urlopu. W tym przypadku niewykorzystana część urlopu rodzicielskiego również przepadnie.

Dodatkowy komentarz
Takie stanowisko jak przedstawione powyżej zaprezentowało w 2016 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W opinii z dnia 24 lutego 2016 r. wydanej w sprawie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego po przerwie MRPiPS wskazało, iż „w przypadku złożenia przez pracownicę jednego wniosku o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, może ona zrezygnować z niego w całości lub w części. Pracownik - ojciec wychowujący dziecko może wnioskować o ten urlop w całości lub pozostałej części. W przypadku, gdy pracownik - ojciec nie złoży takiego wniosku lub złoży go, a następnie zrezygnuje z części takiego urlopu i wcześniej powróci do pracy, niewykorzystany urlop rodzicielski lub jego pozostała część przepada. Wnioski takie pracodawca ma obowiązek uwzględnić. W tym trybie wnioskowania o urlop rodzicielski nie ma więc możliwości wnioskowania o urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni nieprzypadający bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu”.
Odmienne stanowisko zajął w 2019 roku Sejm. W wyjaśnieniach z dnia 15 kwietnia 2019 r. do postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym (sygn. akt P 14/18) zawarte zostało następujące stanowisko: „W realiach sprawy rozpoznawanej przez pytający sąd powódka wykorzystała 7 tygodni urlopu rodzicielskiego zanim zrezygnowała z niego. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy (art. 1821d § 3 k.p.). Możliwość taka dotyczy obu przywołanych sposobów udzielenia urlopu rodzicielskiego. Podkreślić należy przy tym, że urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu (art. 1821c § 3 k.p.). Sejm nie dostrzega podstaw, jak zdaje się czynić to pytający sąd, by tę regulację wiązać jedynie z urlopem rodzicielskim udzielanym w częściach, skoro pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy – niezależnie od trybu, w jakim wnioskował o udzielenie urlopu rodzicielskiego.”  
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, iż zdaniem Sejmu nie cała część urlopu rodzicielskiego zostanie utracona. Rodzice nadal będą mieli prawo do wykorzystania 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie. Podkreślamy, że wskazane powyżej stanowisko Sejmu RP zostało wyrażone w ramach postępowania, które toczy się przez Trybunałem Konstytucyjnym, które to nie zostało jeszcze zakończone. Nie wiadomo, jakie będzie finalne stanowisko TK w tej kwestii.  Konsekwentnie, opinia Sejmu  RP nie przesądza o prawie do korzystania z urlopu rodzicielskiego, tym bardziej że jest ona przeciwstawna opinii MRPiPS, która została przytoczona powyżej.

Przykład 4
Pani Agnieszka po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni. Po wykorzystaniu 10 tygodni urlopu rodzicielskiego pracownica zdecydowała się na rezygnację z dalszego korzystania z zawnioskowanego urlopu rodzicielskiego. Ojciec dziecka nie zdecydował się na przejęcie korzystania z urlopu rodzicielskiego, z którego zrezygnowała pani Agnieszka t. j. od 11 do 16 tygodnia. W tej sytuacji urlop rodzicielski w wymiarze 6 tygodni zostanie utracony.

Rodzice dziecka nie będą mogli wykorzystać tej części urlopu w terminie późniejszym, nadal jednak będą mogli wykorzystać pozostałe 16 tygodni urlopu rodzicielskiego
do końca roku, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Paulina Marcula, Senior Payroll Consultant w Advicero Nexia

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  12 maja 2021
  Zakres dat:

  Zmiana umowy w czasie COVID-19 – klauzula rebus sic stantibus

  Zmiana umowy w czasie COVID-19. Kodeks cywilny zawiera instrument prawny (klauzulę) zwany z łac. rebus sic stantibus, który dopuszcza możliwość ingerencji sądu w treść zawartej umowy, gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków wykonanie umowy (spełnienie świadczenia) byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Jak zastosować klauzulę rebus sic stantibus z powodów wywołanych pandemią COVID-19?

  Jak odzyskać podatek od nieruchomości po wyroku TK?

  Podatek od nieruchomości. W dniu 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał ważny dla przedsiębiorców wyrok (sygn. SK 39/19) w sprawie podatku od nieruchomości. Termin na wznowienie postępowania podatkowego już upłynął Pozostają jednak inne możliwości odzyskania zapłaconego podatku od nieruchomości w związku z tym orzeczeniem. Kogo dotyczy wyrok? Wprost: osób fizycznych i przedsiębiorców. Jednak ze względu na treść jego uzasadnienia i użyte przez sąd sformułowanie ma również zastosowanie do „innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.”

  Czy ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki na dom w budowie?

  Ulga termomodernizacyjna. Wydatki poniesione w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie nie mogą być uwzględniane w ramach ulgi. Dlaczego?

  PIT złożony po terminie - zasady, skutki, ulgi, odsetki, czynny żal

  PIT złożony po terminie. Na podstawie ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (w tym PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkami są tu deklaracja PIT-16A i deklaracja PIT-19A (składane do końca stycznia - a w 2021 roku wyjątkowo do 1 lutego) oraz zeznanie ryczałtowców PIT-28 (składanie od 15 lutego do końca tego miesiąca - w 2021 r. wyjątkowo do 1 marca 2021 r.).

  Brakuje specjalistów od Przemysłu 4.0

  Przemysł 4.0 - największym problemem jest tu nie COVID-19, a brak dostępu do kadr wykwalifikowanych we wdrażaniu rozwiązań nowoczesnego przemysłu. Już przed pandemią ich brakowało, a teraz praktycznie zniknęli z rynku - alarmują eksperci.

  Tarcza PFR 1.0 - umorzone subwencje bez podatku

  Tarcza Finansowa PFR 1.0. Firmy, którym Polski Fundusz Rozwoju umorzy subwencję, nie będą musiały płacić od umorzonej kwoty podatku – przyznał rząd w aktualizacji programu konwergencji. Zdaniem ekspertów nie trzeba też będzie korygować kosztów uzyskania przychodów.

  Otwarcie gospodarki - MŚP potrzebują gotówki

  Otwarcie gospodarki. W 2020 roku majowe zdejmowanie zakazów gospodarczych zwiększyło liczbę faktur wystawianych przez MŚP o 30%. Zanim jednak przelewy wpłynęły na konta, przedsiębiorcy znaleźli się w martwym punkcie. – w tym roku biznes też błaga o pieniądze. Znoszenie obostrzeń powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania przedsiębiorców na finansowanie – firmy potrzebują gotówki, żeby wystartować.

  Lokalna dokumentacja cen transferowych – co warto wiedzieć?

  Lokalna dokumentacja cen transferowych. Kiedy należy przygotować lokalną dokumentację cen transferowych? Jakie elementy składowe powinna zawierać?

  Nowoczesny księgowy - co to znaczy?

  Nowoczesny księgowy. Jeszcze pod koniec XX. wieku osoba wykonująca zawód księgowego kojarzyła się przede wszystkim z zapracowaną starszą panią w okularach, liczącą coś na kalkulatorze i alergicznie reagującą na kolejnych petentów. Ponad ćwierć wieku temu dział księgowości w firmach nie miał nawet większego znaczenia, aż do 1994 roku i momentu ogłoszenia ustawy o rachunkowości. Dziś stereotyp nudnej księgowej jest już dawno nieaktualny, a na taką ścieżkę kariery coraz częściej decydują się także panowie - z danych CashDirector SA. wynika, że już 37% pracowników to mężczyźni, natomiast 63% to kobiety. Różnica ta zmniejsza się z roku na rok.

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek. Małżonkowie, którzy dokonują podziału małżeńskiego majątku wspólnego (tzw. ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej) mają wątpliwości, czy od tego podziału muszą zapłacić podatek.

  System e-TOLL. Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne

  Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne (e-TOLL). Resort finansów proponuje przewoźnikom ulgę podatkową dotyczącą urządzeń lokalizacyjnych wykorzystywanych w nowym systemie poboru opłat drogowych e-TOLL.

  Uczestnictwo w strukturze cash poolingu – skutki w VAT

  Cash pooling a VAT. Czym jest cash pooling? Jakie skutki na gruncie przepisów dot. VAT wywołuje uczestnictwo w strukturze cash poolingu?

  Rozliczenie straty podatkowej w CIT – zmiany od 2021 roku

  Rozliczenie straty podatkowej. Rok 2021 przyniósł zmiany w zakresie podatkowego rozliczenia starty. Z jednej strony, dzięki przepisom tarcz antykryzysowych, podatnicy mogą rozliczyć stratę za 2020 rok z dochodem osiągniętym w 2019 r. Z drugiej, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyniosła ograniczenie w możliwości rozliczenia straty przy tzw. połączeniu odwrotnym spółek.

  Stypendia sportowe z wynagrodzeniem - obowiązki ZUS

  ZUS. Umowa o pracę i stypendia sportowe, a obowiązki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w świetle orzeczenia NSA.

  Gwarancje finansowe dla leasingu - korzystne finansowanie dla MŚP

  Leasing. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Paneuropejskim Funduszem Gwarancyjnym. Dotyczy ona nowej portfelowej linii gwarancyjnej leasingu z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Łączny limit gwarancji to 4,5 mld zł. Oznacza to możliwość realizacji finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 5,6 mld zł.

  Amortyzacja. Faktury z pominięciem split payment

  Amortyzacja a split payment. Czy podatnik może zaliczyć do kosztów działalności poprzez odpisy amortyzacyjne tę część wydatków, która została przeznaczona na budowę pomieszczenia biurowego, a za które faktury zostały opłacone z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, mimo że przewyższają wartość 15 000 zł brutto i obejmują usługi, które są zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT?

  Nowy Ład. Zmiany w klinie podatkowym

  Nowy Ład a klin podatkowy. Obecnie nie ma w planach zmian w podatkach VAT i CIT, w tzw. Nowym Ładzie będą zaproponowane zmiany w klinie podatkowym - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Odpowiedzialność solidarna za zaległości w VAT

  VAT a odpowiedzialność solidarna. Przepisy z zakresu opodatkowania VAT przewidują solidarną odpowiedzialność za zapłatę tego podatku przez przedsiębiorców uczestniczących w transakcji, a nawet solidarną odpowiedzialność osób trzecich.

  Zwolnienie z podatku od nieruchomości a zaległości z innych podatków i danin publicznych

  Zwolnienie z podatku od nieruchomości. Czy rada gminy może uzależnić zwolnienia z podatku od nieruchomości od braku zaległości publicznoprawnych?

  Badanie trzeźwości pracownika - zmiany w kodeksie pracy

  Badanie trzeźwości pracownika. W kodeksie pracy pojawią się przepisy pozwalające pracodawcy na wprowadzenie wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników (a także innych osób - np. zleceniobiorców) lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. Nowe przepisy określą także zasady przeprowadzania takich kontroli. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W III kwartale 2021 roku projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.

  TAX FREE - nowy wzór znaku i dokumentu elektronicznego

  TAX FREE - ustawodawca wprowadza nowy wzór znaku, pieczęci oraz dokumentu elektronicznego. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., podobnie jak nowe przepisy regulujące system zwrotu podatku VAT podróżnym.

  Opłata reprograficzna nie od smartfonów

  Opłata reprograficzna. W projekcie ustawy, który przedstawiliśmy i który trafi do Sejmu, opłaty reprograficznej od smartfonów nie ma; to kwestia wyboru - wyjaśnił Jarosław Sellin - wiceszef Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Chcemy poszerzyć opłatę o komputery, tablety, dyski twarde; tak, aby osiągnąć efekt, czyli fundusz wsparcia artystów - dodał.

  VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  VAT e-commerce - przedsiębiorcy apelują o szybkie uchwalenie pakietu. Nowe przepisy powinny wejść w życie od 1 lipca 2021 r.

  Praca zdalna - nowelizacja kodeksu pracy

  Praca zdalna. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje nowelizację kodeksu pracy dotyczącą pracy zdalnej. Rada Ministrów ma przyjąć ten projekt w III kwartale 2021 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane najważniejsze zmiany, które ma przynieść ta nowelizacja.

  Jak będą podzielone granty i pożyczki z KPO?

  Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Podział na granty i pożyczki dla poszczególnych grup docelowych, czyli rządowych, samorządowych i osób prywatnych, nie jest dzisiaj ostateczny, ponieważ do dyspozycji mamy dużą część środków pożyczkowych - mówi w "Dzienniku Gazecie Prawnej" wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.