Kategorie

Urlop rodzicielski w częściach - uwaga na przepadającą część urlopu

Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Urlop rodzicielski w częściach - uwaga na przepadającą część urlopu; Urlop rodzicielski 2020/2021
Urlop rodzicielski w częściach - uwaga na przepadającą część urlopu; Urlop rodzicielski 2020/2021
Urlop rodzicielski w częściach. Wiele pracujących mam decyduje się na korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w całości. Jednak coraz bardziej popularne stają się również wcześniejsze powroty do pracy po wykorzystaniu pełnego urlopu macierzyńskiego oraz części urlopu rodzicielskiego i korzystanie z pozostałej części urlopu w terminie późniejszym, bądź łączenie go z pracą na część etatu. Jednak nie dla wszystkich jasne są zasady w jaki sposób można dzielić urlop rodzicielski, aby żadna z jego części nie przepadła.

Urlop rodzicielski w częściach - przepisy

Po urodzeniu dziecka, pracującej mamie zgodnie z art. 180 oraz art. 1821a Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) przysługuje urlop macierzyński oraz rodzicielski w wymiarze:

 • 20 tygodni - urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 32 tygodnie - urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.

Z powyższych urlopów można skorzystać łącznie wykorzystując je jednocześnie jeden po drugim przez okres 52 tygodni lub podzielić urlop rodzicielski na części.

Zgodnie z zapisami kodeksowymi, urlop rodzicielski można podzielić maksymalnie na 4 części przypadające jedna po drugiej lub bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku za okres odpowiadający części urlopu - z czego maksymalnie 16 tygodni może zostać wykorzystane w terminie późniejszym, nieprzypadającym bezpośrednio po jego poprzedniej części, do końca roku, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Możliwość i sposób podziału urlopu rodzicielskiego na części, została ściśle określona w Kodeksie pracy. Podstawową zasadą jest, iż urlopu udziela się w wymiarze tygodniowym. W art. 1821c doprecyzowano, że w przypadku korzystania tylko z części urlopu rodzicielskiego, żadna z jego części nie może być zawnioskowana przez pracownika na okres krótszy niż 8 tygodni. Od powyższej zasady istnieje tylko dwa odstępstwa, a mianowicie:

 • pierwsza część urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,
 • w przypadku gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Przykłady - kazusy z komentarzem

Przykład 1
Pani Anna 14 października 2020 r. urodziła dziecko. W związku z tym korzystała będzie z urlopu macierzyńskiego w pełnym 20 tygodniowym wymiarze od dnia 14.10.2020 r. do dnia 02.03.2021 r. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego Pani Anna zdecydowała się na wykorzystanie tylko 6 tygodni urlopu rodzicielskiego od dnia 03.03.2021 r. bezpośrednio po urlopie macierzyńskim a następnie powrót do pracy na kilka miesięcy. Pozostałą część urlopu rodzicielskiego Pani Anna zamierza wykorzystać w terminie późniejszym.

Pani Anna wykorzystuje 6 tygodni urlopu rodzicielskiego z 32 przysługujących.

Teoretycznie, pracownicy pozostaje do wykorzystania  jeszcze 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Niestety, zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, tylko 16 tygodni może zostać wykorzystane w terminie późniejszym, nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego.
W przedstawionej sytuacji Pani Anna zostaje pozbawiona możliwości wykorzystania 10 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Przykład 2
Pani Anna 14 października 2020 r. urodziła dziecko. W związku z tym korzystała będzie z urlopu macierzyńskiego w pełnym 20 tygodniowym wymiarze od dnia 14.10.2020 r. do dnia 02.03.2021 r. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego Pani Anna zdecydowała się na wykorzystanie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego od dnia 03.03.2021 r. bezpośrednio po urlopie macierzyńskim a następnie powrót do pracy.

Pozostałą część urlopu rodzicielskiego Pani Anna może wykorzystać w terminie późniejszym w wymiarze 16 tygodni.

Należy pamiętać również o tym, że liczba wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego wpływa na ilość części urlopu wychowawczego, z którego może skorzystać pracująca mama. Urlop wychowawczy może zostać udzielony maksymalnie w 5 częściach. Jeżeli kobieta korzysta z urlopu rodzicielskiego w częściach, to ich liczba pomniejsza liczbę przysługujących części późniejszego urlopu wychowawczego.

Przykład 3
Pani Karolina po urodzeniu dziecka wykorzystała przysługujący jej urlop macierzyński oraz 16 tygodni urlopu rodzicielskiego. Pozostałą część urlopu rodzicielskiego pracownica wykorzystała w dwóch częściach, z których każda z nich była równa 8 tygodniom. Pani Karolina wykorzystała zatem cały przysługujący jej urlop rodzicielski w 3 częściach.

W przypadku chęci skorzystania z urlopu wychowawczego, pani Karolina będzie mogła wykorzystać przysługujące jej 35 miesięcy urlopu wychowawczego maksymalnie w dwóch częściach.

W przypadku korzystania przez kobietę z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w 1 części w łącznym w wymiarze 52 tygodni, przez cały okres trwania urlopu związanego z rodzicielstwem, pracownica otrzymywać będzie zasiłek w wysokości 80% podstawy chorobowej. W przypadku dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, za czas urlopu macierzyńskiego kobieta otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy zasiłkowej. Taka sama wysokość będzie przysługiwała za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Za pozostały czas urlopu wysokość zasiłku będzie wypłacana w wysokości 60% podstawy chorobowej.

Warto nadmienić również, co dzieje się w przypadku gdy kobieta zdecyduje się na rezygnację z korzystania z urlopu rodzicielskiego w trakcie jego trwania. Taka sytuacja może się okazać korzystniejsza w przypadku kobiet, które zdecydowały się na dzielenie urlopu rodzicielskiego na części niż w przypadku kobiet, które zdecydowały się na wykorzystanie całości urlopu rodzicielskiego od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego na podstawie jednego wniosku (proszę zwrócić uwagę na dodatkowy komentarz poniżej).

W powyższych sytuacjach rezygnacja ma następujące skutki:

 • urlop udzielany z dołu – na podstawie art. 1821d Kodeksu pracy, pracownica może zrezygnować z zawnioskowanej części urlopu w trakcie jej trwania. Jeżeli pracownica wykorzystuje urlop rodzicielski w trakcie pierwszych 16 tygodni, w przypadku rezygnacji z części zawnioskowanego urlopu nadal może w przyszłości wykorzystać 16 tygodni. Z przywileju tego można skorzystać również, gdy na przejęcie urlopu rodzicielskiego nie zdecyduje się ojciec dziecka;
 • urlop udzielany z góry – na podstawie art. 1791 Kodeksu pracy, pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części. Z okresu tego może skorzystać ojciec dziecka i wykorzystać urlop rodzicielski, z którego rezygnuje kobieta. Jeśli jednak ojciec nie zdecyduje się na taki krok, urlop rodzicielski przepada. Taka sama sytuacja wystąpi, jeżeli ojciec dziecka zdecyduje się na przejęcie części urlopu rodzicielskiego, z którego zrezygnowała matka dziecka a następnie w trakcie jego trwania zrezygnuje z korzystania z urlopu. W tym przypadku niewykorzystana część urlopu rodzicielskiego również przepadnie.

Dodatkowy komentarz
Takie stanowisko jak przedstawione powyżej zaprezentowało w 2016 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W opinii z dnia 24 lutego 2016 r. wydanej w sprawie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego po przerwie MRPiPS wskazało, iż „w przypadku złożenia przez pracownicę jednego wniosku o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, może ona zrezygnować z niego w całości lub w części. Pracownik - ojciec wychowujący dziecko może wnioskować o ten urlop w całości lub pozostałej części. W przypadku, gdy pracownik - ojciec nie złoży takiego wniosku lub złoży go, a następnie zrezygnuje z części takiego urlopu i wcześniej powróci do pracy, niewykorzystany urlop rodzicielski lub jego pozostała część przepada. Wnioski takie pracodawca ma obowiązek uwzględnić. W tym trybie wnioskowania o urlop rodzicielski nie ma więc możliwości wnioskowania o urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni nieprzypadający bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu”.
Odmienne stanowisko zajął w 2019 roku Sejm. W wyjaśnieniach z dnia 15 kwietnia 2019 r. do postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym (sygn. akt P 14/18) zawarte zostało następujące stanowisko: „W realiach sprawy rozpoznawanej przez pytający sąd powódka wykorzystała 7 tygodni urlopu rodzicielskiego zanim zrezygnowała z niego. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy (art. 1821d § 3 k.p.). Możliwość taka dotyczy obu przywołanych sposobów udzielenia urlopu rodzicielskiego. Podkreślić należy przy tym, że urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu (art. 1821c § 3 k.p.). Sejm nie dostrzega podstaw, jak zdaje się czynić to pytający sąd, by tę regulację wiązać jedynie z urlopem rodzicielskim udzielanym w częściach, skoro pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy – niezależnie od trybu, w jakim wnioskował o udzielenie urlopu rodzicielskiego.”  
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, iż zdaniem Sejmu nie cała część urlopu rodzicielskiego zostanie utracona. Rodzice nadal będą mieli prawo do wykorzystania 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie. Podkreślamy, że wskazane powyżej stanowisko Sejmu RP zostało wyrażone w ramach postępowania, które toczy się przez Trybunałem Konstytucyjnym, które to nie zostało jeszcze zakończone. Nie wiadomo, jakie będzie finalne stanowisko TK w tej kwestii.  Konsekwentnie, opinia Sejmu  RP nie przesądza o prawie do korzystania z urlopu rodzicielskiego, tym bardziej że jest ona przeciwstawna opinii MRPiPS, która została przytoczona powyżej.

Przykład 4
Pani Agnieszka po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni. Po wykorzystaniu 10 tygodni urlopu rodzicielskiego pracownica zdecydowała się na rezygnację z dalszego korzystania z zawnioskowanego urlopu rodzicielskiego. Ojciec dziecka nie zdecydował się na przejęcie korzystania z urlopu rodzicielskiego, z którego zrezygnowała pani Agnieszka t. j. od 11 do 16 tygodnia. W tej sytuacji urlop rodzicielski w wymiarze 6 tygodni zostanie utracony.

Rodzice dziecka nie będą mogli wykorzystać tej części urlopu w terminie późniejszym, nadal jednak będą mogli wykorzystać pozostałe 16 tygodni urlopu rodzicielskiego
do końca roku, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Paulina Marcula, Senior Payroll Consultant w Advicero Nexia

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.)

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.