REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż środka trwałego w budowie

Mariusz Bukowiński

REKLAMA

Czy grunt nabyty na własne potrzeby jednostki wykazuje się w pozycji „Środki trwałe w budowie”? Do jakich przychodów zalicza się przychody uzyskane ze sprzedaży środka trwałego w budowie? Kiedy prawidłowo ująć przychód z tej transakcji, jeśli jednostka prowadzi swą rachunkowość w oparciu o MSSF?
Zgodnie z polską ustawą o rachunkowości, środki trwałe w budowie to zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia (w przypadku już istniejących środków trwałych). Do omawianej kategorii aktywów powinno zaliczać się również nieruchomości w okresie budowy, które po zakończeniu budowy będą stanowiły pozycję inwestycji. Do środków trwałych w budowie zalicza się:
1) pozostające w bezpośrednim związku z daną budową koszty inwestycji budowlano-montażowych, w tym:
a) koszty założeń i dokumentacji projektowej,
b) koszty pomiarów i badań geologicznych, geodezyjnych i geofizycznych nabytego gruntu,
c) koszty budynków i budowli w toku wznoszenia,
d) koszty maszyn i urządzeń w toku montażu lub wymagających montażu i na razie magazynowanych, bądź transportowanych,
e) koszty montażu maszyn i urządzeń,
f) koszty materiałów i energii zużytych do budowy lub montażu środków trwałych,
g) koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy budowie środków trwałych,
h) koszty usług dodatkowych poniesionych w trakcie budowy lub montażu środków trwałych,
i) koszty wyrobów wytworzonych we własnym zakresie, które zostały wykorzystane do budowy lub montażu środków trwałych,
j) koszty opłat skarbowych, notarialnych, pozwoleń oraz innych opłat o charakterze administracyjnym poniesionych w związku z budową środków trwałych,
k) koszty ubezpieczenia środków trwałych w budowie,
l) koszty próbnego rozruchu,
m) koszty niezakończonych robót, polegających na ulepszeniu już istniejących środków trwałych (tj. koszty przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji istniejących środków trwałych), przy czym środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli przebudowa bądź rozbudowa powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do stanu z dnia przyjęcia do używania, mierzonej m.in.: okresem używania (wydłużenie tego okresu), zdolnością wytwórczą (zwiększenie wydajności), poprawą jakości produktów lub niższymi kosztami eksploatacji ulepszonych środków trwałych;
2) niepodlegający odliczeniu VAT od przedmiotów i robót stanowiących rozpoczętą budowę lub ulepszenie,
3) naliczone prowizje i odsetki w okresie trwania budowy (w tym z tytułu zwłoki w zapłacie) oraz ujemne różnice kursowe (zwiększające wartość środków trwałych w budowie) i dodatnie różnice kursowe (zmniejszające wartość środków trwałych w budowie) dotyczące pożyczek, kredytów, zobowiązań i przedpłat służących sfinansowaniu budowy lub ulepszenia.
Do środków trwałych w budowie nie zalicza się wartości nabytego na własne potrzeby gruntu, nawet wtedy, gdy trwa wznoszenie na nim budynków i budowli, które do czasu zakończenia budowy prezentowane są jako środki trwałe w budowie. Grunt nabyty na własne potrzeby powinien być prezentowany jako element środków trwałych.
Stanowi on bowiem samodzielny i niezależny od wzniesionych na nim budynków i budowli obiekt, który nie podlega amortyzacji. Zaliczenie gruntu do środków trwałych powinno nastąpić z dniem nabycia prawa własności. Grunty przeznaczone do odsprzedaży (osobno lub z wzniesionymi na nich budynkami lub budowlami) powinny być prezentowane jako towary1.
Sprzedaż środków trwałych w budowie w polskim prawie bilansowym
Przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych w budowie zaliczane są do przychodów i kosztów związanych pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. W związku z powyższym, zaliczane są do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
Przychód z tytułu sprzedaży środków trwałych w budowie ujmuje się na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”, przy czym są to przychody, które zwiększają przychody jednostki do opodatkowania. Natomiast koszty związane ze sprzedażą księguje się w ciężar konta „Pozostałe koszty operacyjne”; stanowią one koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy, pozostałe przychody i koszty operacyjne to przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji.
Należy podkreślić, że - zgodnie z polskim prawem bilansowym - w rachunku zysków i strat prezentujemy jedynie wynik na sprzedaży środków trwałych w budowie jako zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (poz. G.I.) lub strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (poz. H.I.).
Sprzedaż środków trwałych w budowie w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Problematyka rachunkowego ujęcia przychodów związanych ze zbyciem środków trwałych w budowie została uregulowana w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”. Standard ten stosuje się do księgowania rzeczowych aktywów trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz aktywów będących w trakcie budowy lub dostosowywania do potrzeb przyszłego użytkowania w charakterze nieruchomości inwestycyjnych.
Zgodnie z MSR 16, wartość bilansowa pozycji rzeczowych aktywów trwałych zostaje usunięta z bilansu między innymi w chwili zbycia tej pozycji. Zyski i straty wynikające z faktu usunięcia pozycji rzeczowych aktywów trwałych z bilansu ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie usunięcia z bilansu (chyba że - zgodnie z MSR 17 - odpowiednie jest inne podejście do transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego). Zyski nie są klasyfikowane jako przychód. Zyski i straty wynikające z faktu usunięcia rzeczowych aktywów trwałych z bilansu są ustalane jako różnica między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie były) a wartością bilansową tej pozycji.
Zbycie pozycji rzeczowych aktywów trwałych może mieć różną postać (np. sprzedaż, leasing finansowy lub darowizna). Zgodnie z § 69 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, dla ustalenia momentu zbycia rzeczowych aktywów trwałych jednostka stosuje kryteria określone w MSR 18 „Przychody” dotyczące ujmowania przychodu z tytułu sprzedaży towarów.
I tak - zgodnie z regulacjami zawartymi w MSR 18 - przychody ze sprzedaży ujmuje się, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:
a) jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów,
b) jednostka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,
c) kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
d) istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji, oraz
e) koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.
Ocena tego, kiedy jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści związane z własnością, wymaga zbadania okoliczności towarzyszących transakcji. W większości przypadków przekazanie nabywcy ryzyka i korzyści zbiega się z przekazaniem mu tytułu prawnego lub fizycznym przekazaniem dóbr. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku większości sprzedaży detalicznych. W innych przypadkach przekazanie ryzyka i korzyści związanych z własnością następuje w innym czasie niż przekazanie tytułu prawnego lub fizyczne przekazanie dóbr.
Jeżeli na jednostce gospodarczej nadal ciąży znaczące ryzyko związane z własnością, transakcja nie ma charakteru sprzedaży i nie można ująć przychodów. Na jednostce gospodarczej znaczące ryzyko związane z własnością może ciążyć na wiele sposobów. Sytuacje, w których uznaje się, że na jednostce gospodarczej nadal ciąży znaczące ryzyko i uzyskiwane są korzyści wynikające z własności, mają miejsce wtedy, gdy:
a) jednostka gospodarcza podlega obowiązkowi związanemu z roszczeniami wiążącymi się z niezadowalającą jakością, nieobjętą zwykłymi przepisami gwarancyjnymi,
b) wpływ przychodów z tytułu sprzedaży towarów jest uzależniony od uzyskania przychodów ze sprzedaży tych towarów przez ich nabywcę,
c) towary uznaje się za dostarczone pod warunkiem ich zainstalowania, zaś instalacja stanowi istotną część umowy i nie została jeszcze zakończona przez jednostkę gospodarczą; oraz
d) nabywca posiada prawo odstąpienia od zakupu z przyczyn przewidzianych w umowie sprzedaży i jednostka gospodarcza nie ma pewności co do prawdopodobieństwa wystąpienia zwrotu zakupów.
Przychody są ujmowane tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo uzyskania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych związanych z przeprowadzoną transakcją. W niektórych przypadkach uzyskanie korzyści nie jest prawdopodobne do chwili otrzymania zapłaty lub zniknięcia niepewności. Na przykład kwestią rodzącą niepewność może być udzielenie zezwolenia przez władze obcego państwa na przelanie zapłaty uzyskanej w wyniku sprzedaży zrealizowanej w tym państwie. Po udzieleniu zezwolenia i zniknięciu niepewności, można ująć przychody. Jeżeli jednak rodzi się niepewność dotycząca ściągalności należnej kwoty już zaliczonej do przychodów, wówczas nieściągalną kwotę lub kwotę, w odniesieniu do której odzyskanie przestało być prawdopodobne, ujmuje się w kosztach, a nie jako korektę pierwotnie ujętej kwoty przychodów.
PRZYKŁAD
Sprzedaż środka trwałego w budowie - przykład praktyczny
Sprzedaż hali produkcyjnej (wraz z linią produkcyjną i gruntem) w trakcie budowy:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Objaśnienia:
1. Wartość netto prac projektowych oraz przygotowania placu budowy.
2. Wartość netto zakupu maszyn i urządzeń oraz usług budowlano-montażowych.
3. Naliczony VAT, który nie podlega odliczeniu.
4. Koszty finansowania zewnętrznego - koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania budowy środka trwałego - prowizja oraz odsetki od zaciągniętego kredytu lub pożyczki.
5. Koszty finansowania zewnętrznego - koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania budowy środka trwałego - zrealizowane ujemne różnice kursowe.
6. Sprzedaż środka trwałego w budowie (hali produkcyjnej wraz z linią oraz gruntu): a) wartość w cenie sprzedaży netto [1 500 000 zł] - Pozostałe przychody operacyjne;
b) VAT należny [22% - 330 000 zł] - Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego; c) łączna kwota należności z tytułu sprzedaży budynku [1 830 000 zł] - Pozostałe rozrachunki.
7. Przeniesienie wartości hali, urządzeń produkcyjnych oraz gruntu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
8. Wpływ środków pieniężnych za sprzedany środek trwały w budowie.
 
Uwaga!
Sprzedaż budynku musi być dokonana w formie aktu notarialnego. Sprzedaż budynku (hali) powinna być udokumentowana fakturą VAT. Należy także pamiętać o sporządzeniu protokołu stwierdzającego przejęcie budynku przez podmiot, który go nabył.
 
 
Podstawa prawna:
• § 2, 5, 67-69, 71 MSR nr 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”,
• § 1, 3, 14-16, 18 MSR nr 18 „Przychody”,
• art. 3 ust. 1 pkt 16 i 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).

Mariusz Bukowiński
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA