Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż środka trwałego w budowie

Mariusz Bukowiński
Czy grunt nabyty na własne potrzeby jednostki wykazuje się w pozycji „Środki trwałe w budowie”? Do jakich przychodów zalicza się przychody uzyskane ze sprzedaży środka trwałego w budowie? Kiedy prawidłowo ująć przychód z tej transakcji, jeśli jednostka prowadzi swą rachunkowość w oparciu o MSSF?
Zgodnie z polską ustawą o rachunkowości, środki trwałe w budowie to zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia (w przypadku już istniejących środków trwałych). Do omawianej kategorii aktywów powinno zaliczać się również nieruchomości w okresie budowy, które po zakończeniu budowy będą stanowiły pozycję inwestycji. Do środków trwałych w budowie zalicza się:
1) pozostające w bezpośrednim związku z daną budową koszty inwestycji budowlano-montażowych, w tym:
a) koszty założeń i dokumentacji projektowej,
b) koszty pomiarów i badań geologicznych, geodezyjnych i geofizycznych nabytego gruntu,
c) koszty budynków i budowli w toku wznoszenia,
d) koszty maszyn i urządzeń w toku montażu lub wymagających montażu i na razie magazynowanych, bądź transportowanych,
e) koszty montażu maszyn i urządzeń,
f) koszty materiałów i energii zużytych do budowy lub montażu środków trwałych,
g) koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy budowie środków trwałych,
h) koszty usług dodatkowych poniesionych w trakcie budowy lub montażu środków trwałych,
i) koszty wyrobów wytworzonych we własnym zakresie, które zostały wykorzystane do budowy lub montażu środków trwałych,
j) koszty opłat skarbowych, notarialnych, pozwoleń oraz innych opłat o charakterze administracyjnym poniesionych w związku z budową środków trwałych,
k) koszty ubezpieczenia środków trwałych w budowie,
l) koszty próbnego rozruchu,
m) koszty niezakończonych robót, polegających na ulepszeniu już istniejących środków trwałych (tj. koszty przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji istniejących środków trwałych), przy czym środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli przebudowa bądź rozbudowa powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do stanu z dnia przyjęcia do używania, mierzonej m.in.: okresem używania (wydłużenie tego okresu), zdolnością wytwórczą (zwiększenie wydajności), poprawą jakości produktów lub niższymi kosztami eksploatacji ulepszonych środków trwałych;
2) niepodlegający odliczeniu VAT od przedmiotów i robót stanowiących rozpoczętą budowę lub ulepszenie,
3) naliczone prowizje i odsetki w okresie trwania budowy (w tym z tytułu zwłoki w zapłacie) oraz ujemne różnice kursowe (zwiększające wartość środków trwałych w budowie) i dodatnie różnice kursowe (zmniejszające wartość środków trwałych w budowie) dotyczące pożyczek, kredytów, zobowiązań i przedpłat służących sfinansowaniu budowy lub ulepszenia.
Do środków trwałych w budowie nie zalicza się wartości nabytego na własne potrzeby gruntu, nawet wtedy, gdy trwa wznoszenie na nim budynków i budowli, które do czasu zakończenia budowy prezentowane są jako środki trwałe w budowie. Grunt nabyty na własne potrzeby powinien być prezentowany jako element środków trwałych.
Stanowi on bowiem samodzielny i niezależny od wzniesionych na nim budynków i budowli obiekt, który nie podlega amortyzacji. Zaliczenie gruntu do środków trwałych powinno nastąpić z dniem nabycia prawa własności. Grunty przeznaczone do odsprzedaży (osobno lub z wzniesionymi na nich budynkami lub budowlami) powinny być prezentowane jako towary1.
Sprzedaż środków trwałych w budowie w polskim prawie bilansowym
Przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych w budowie zaliczane są do przychodów i kosztów związanych pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. W związku z powyższym, zaliczane są do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
Przychód z tytułu sprzedaży środków trwałych w budowie ujmuje się na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”, przy czym są to przychody, które zwiększają przychody jednostki do opodatkowania. Natomiast koszty związane ze sprzedażą księguje się w ciężar konta „Pozostałe koszty operacyjne”; stanowią one koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy, pozostałe przychody i koszty operacyjne to przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji.
Należy podkreślić, że - zgodnie z polskim prawem bilansowym - w rachunku zysków i strat prezentujemy jedynie wynik na sprzedaży środków trwałych w budowie jako zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (poz. G.I.) lub strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (poz. H.I.).
Sprzedaż środków trwałych w budowie w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Problematyka rachunkowego ujęcia przychodów związanych ze zbyciem środków trwałych w budowie została uregulowana w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”. Standard ten stosuje się do księgowania rzeczowych aktywów trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz aktywów będących w trakcie budowy lub dostosowywania do potrzeb przyszłego użytkowania w charakterze nieruchomości inwestycyjnych.
Zgodnie z MSR 16, wartość bilansowa pozycji rzeczowych aktywów trwałych zostaje usunięta z bilansu między innymi w chwili zbycia tej pozycji. Zyski i straty wynikające z faktu usunięcia pozycji rzeczowych aktywów trwałych z bilansu ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie usunięcia z bilansu (chyba że - zgodnie z MSR 17 - odpowiednie jest inne podejście do transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego). Zyski nie są klasyfikowane jako przychód. Zyski i straty wynikające z faktu usunięcia rzeczowych aktywów trwałych z bilansu są ustalane jako różnica między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie były) a wartością bilansową tej pozycji.
Zbycie pozycji rzeczowych aktywów trwałych może mieć różną postać (np. sprzedaż, leasing finansowy lub darowizna). Zgodnie z § 69 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, dla ustalenia momentu zbycia rzeczowych aktywów trwałych jednostka stosuje kryteria określone w MSR 18 „Przychody” dotyczące ujmowania przychodu z tytułu sprzedaży towarów.
I tak - zgodnie z regulacjami zawartymi w MSR 18 - przychody ze sprzedaży ujmuje się, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:
a) jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów,
b) jednostka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,
c) kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
d) istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji, oraz
e) koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.
Ocena tego, kiedy jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści związane z własnością, wymaga zbadania okoliczności towarzyszących transakcji. W większości przypadków przekazanie nabywcy ryzyka i korzyści zbiega się z przekazaniem mu tytułu prawnego lub fizycznym przekazaniem dóbr. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku większości sprzedaży detalicznych. W innych przypadkach przekazanie ryzyka i korzyści związanych z własnością następuje w innym czasie niż przekazanie tytułu prawnego lub fizyczne przekazanie dóbr.
Jeżeli na jednostce gospodarczej nadal ciąży znaczące ryzyko związane z własnością, transakcja nie ma charakteru sprzedaży i nie można ująć przychodów. Na jednostce gospodarczej znaczące ryzyko związane z własnością może ciążyć na wiele sposobów. Sytuacje, w których uznaje się, że na jednostce gospodarczej nadal ciąży znaczące ryzyko i uzyskiwane są korzyści wynikające z własności, mają miejsce wtedy, gdy:
a) jednostka gospodarcza podlega obowiązkowi związanemu z roszczeniami wiążącymi się z niezadowalającą jakością, nieobjętą zwykłymi przepisami gwarancyjnymi,
b) wpływ przychodów z tytułu sprzedaży towarów jest uzależniony od uzyskania przychodów ze sprzedaży tych towarów przez ich nabywcę,
c) towary uznaje się za dostarczone pod warunkiem ich zainstalowania, zaś instalacja stanowi istotną część umowy i nie została jeszcze zakończona przez jednostkę gospodarczą; oraz
d) nabywca posiada prawo odstąpienia od zakupu z przyczyn przewidzianych w umowie sprzedaży i jednostka gospodarcza nie ma pewności co do prawdopodobieństwa wystąpienia zwrotu zakupów.
Przychody są ujmowane tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo uzyskania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych związanych z przeprowadzoną transakcją. W niektórych przypadkach uzyskanie korzyści nie jest prawdopodobne do chwili otrzymania zapłaty lub zniknięcia niepewności. Na przykład kwestią rodzącą niepewność może być udzielenie zezwolenia przez władze obcego państwa na przelanie zapłaty uzyskanej w wyniku sprzedaży zrealizowanej w tym państwie. Po udzieleniu zezwolenia i zniknięciu niepewności, można ująć przychody. Jeżeli jednak rodzi się niepewność dotycząca ściągalności należnej kwoty już zaliczonej do przychodów, wówczas nieściągalną kwotę lub kwotę, w odniesieniu do której odzyskanie przestało być prawdopodobne, ujmuje się w kosztach, a nie jako korektę pierwotnie ujętej kwoty przychodów.
PRZYKŁAD
Sprzedaż środka trwałego w budowie - przykład praktyczny
Sprzedaż hali produkcyjnej (wraz z linią produkcyjną i gruntem) w trakcie budowy:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Objaśnienia:
1. Wartość netto prac projektowych oraz przygotowania placu budowy.
2. Wartość netto zakupu maszyn i urządzeń oraz usług budowlano-montażowych.
3. Naliczony VAT, który nie podlega odliczeniu.
4. Koszty finansowania zewnętrznego - koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania budowy środka trwałego - prowizja oraz odsetki od zaciągniętego kredytu lub pożyczki.
5. Koszty finansowania zewnętrznego - koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania budowy środka trwałego - zrealizowane ujemne różnice kursowe.
6. Sprzedaż środka trwałego w budowie (hali produkcyjnej wraz z linią oraz gruntu): a) wartość w cenie sprzedaży netto [1 500 000 zł] - Pozostałe przychody operacyjne;
b) VAT należny [22% - 330 000 zł] - Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego; c) łączna kwota należności z tytułu sprzedaży budynku [1 830 000 zł] - Pozostałe rozrachunki.
7. Przeniesienie wartości hali, urządzeń produkcyjnych oraz gruntu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
8. Wpływ środków pieniężnych za sprzedany środek trwały w budowie.
 
Uwaga!
Sprzedaż budynku musi być dokonana w formie aktu notarialnego. Sprzedaż budynku (hali) powinna być udokumentowana fakturą VAT. Należy także pamiętać o sporządzeniu protokołu stwierdzającego przejęcie budynku przez podmiot, który go nabył.
 
 
Podstawa prawna:
• § 2, 5, 67-69, 71 MSR nr 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”,
• § 1, 3, 14-16, 18 MSR nr 18 „Przychody”,
• art. 3 ust. 1 pkt 16 i 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).

Mariusz Bukowiński
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202.

Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł!
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Maksymalna cena gazu w 2023 roku - rząd przyjął projekt
  Maksymalna cena gazu. Rada Ministrów przyjęła 25 listopada 2022 r. projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen usług gazu i dystrybucji w 2023 r. na poziomie z 2022 r. i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
  Zamknięcie roku 2022 [szkolenie]
  Zamknięcie roku 2022. Zapraszamy na bardzo praktyczne szkolenie on-line, podczas którego szczegółowo omówimy najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów rachunkowych podczas zamknięcia roku w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym.
  Modernizacja KAS w latach 2023-2025 ma kosztować 3 mld zł
  KAS. 3 mld zł ma kosztować realizacja programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w latach 2023-2025 - wynika z informacji o projekcie uchwały w tej sprawie, zamieszczonej w piątek na stronie KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
  TSUE przyznał rację Polsce w kwestii akcyzy
  Polski warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków jest zgodny z unijnym prawem. Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, kończąc długoletni spór z KE.
  KSeF. Rewolucja w fakturach już niebawem [kompendium]
  KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur ma zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić rozliczenia. Zmiana jest rewolucyjna, przedsiębiorcy muszą się przygotować.
  Opłata deszczowa – kto płaci podatek od deszczu?
  Opłata deszczowa to w praktyce nowy podatek. Powstał 1 stycznia 2018 roku w wyniku znowelizowania ustawy Prawo wodne. Obecnie planowane są zmiany, które mają obowiązywać od 2023 roku.
  Ile kontroli rachunków bankowych obywateli po zmianie prawa podatkowego?
  Zmienione przepisy dotyczące kontroli kont bankowych obywateli obowiązują Od 1 lipca 2022 r. W związku z pojawiającymi się informacjami o zintensyfikowaniu takich kontroli po wejściu w życie nowelizacji, RPO pyta Ministra Finansów - ile kontroli przeprowadzono w nowym trybie.
  Dropshipping a VAT
  Dropshipping to model logistyczny sprzedaży przez Internet, który nie wymaga, aby sprzedawca dysponował magazynem i fizycznie był w posiadaniu sprzedawanych produktów. Model ten opiera się na ścisłej współpracy sprzedawcy z hurtowniami. Polega na zbieraniu zamówień i przekazywaniu ich do hurtowni (lub dostawcy).
  Fundacja rodzinna, a zmiany w podatkach
  Przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i skierowany już do Sejmu projekt (z 28 października 2022 r.) ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego instytucję fundacji rodzinnej niesie za sobą duże zmiany w obrębie wielu już funkcjonujących przepisów. Także przepisów podatkowych. Chodzi w szczególności o podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych i ordynację podatkową.
  Nawozowe produkty mikrobiologiczne - stawka 0% VAT do końca 2022 roku
  Nawozowe produkty mikrobiologiczne będą objęte zerową stawką VAT do 31 grudnia 2022 r., podobnie jak nawozy i inne substancje wykorzystywane do polepszania gleby – wynika z opublikowanego 24 listopada 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu rozporządzenia MF.
  Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. - treść, formalności, opodatkowanie
  Przenoszenie udziałów w spółce z o.o. – jakie dokumenty należy przygotować i w jaki sposób przeprowadzić całą procedurę, aby mogła przebiec szybko i sprawnie? Jak jest opodatkowana sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?
  Minimalny CIT w nowej wersji – co warto wiedzieć?
  Co zmienia w przepisach dot. minimalnego podatku CIT nowelizacja zwana Polski Ład 3.0?
  JPK_V7 - zmiany od rozliczenia za styczeń 2023 r. (projekt)
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 2023 r. Zmiany mają charakter upraszczający oraz doprecyzowujący zasady prowadzenia ewidencji VAT. W opublikowanym rozporządzeniu MF zaproponowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
  Zaliczki na PIT a kwota zmniejszająca podatek
  Księgowi zastanawiają się, czy nadal przy obliczaniu zaliczek na PIT muszą potrącać kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli wiedzą, że podatnik już w październiku przekroczył roczny limit tej kwoty wynoszący 3600 zł.
  SPROSTOWANIE do artykułu pt. „Ekspert celny ostrzega: uważaj na faktury od spedytora!”
  SPROSTOWANIE Polskiej Izby Spedycji i Logistyki do artykułu pt. „Ekspert celny ostrzega: uważaj na faktury od spedytora!”.
  Składka zdrowotna ryczałtowców w 2022 roku. Rozliczenie roczne – termin, nadpłata, dopłata
  Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą sporządzić za 2022 rok rozliczenie roczne składki zdrowotnej i przesłać do ZUS do 2 maja 2023 r. Z tego rozliczenia może wynikać nadpłata albo niedopłata składki.
  Zaświadczenia wydawane w e-Urzędzie Skarbowym - dokumenty elektroniczne równe papierowym
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można otrzymać zaświadczenia o dochodach, a także o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny (plik) i doręczane na konto podatnika w e-US. Zaświadczenia elektroniczne powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać zaświadczenia na swoim koncie w serwisie. Warunkiem jest wyrażenie zgody na doręczenie elektroniczne.
  Kredyty w złotówkach. Czy można pozbyć się WIBOR-u z umowy kredytowej?
  Nabici w WIBOR, czyli dlaczego raty kredytów złotowych rosną i czy można z tym walczyć w sądzie?
  Zimno w pracy – kiedy pracownik może odmówić wypełniania obowiązków i jak temu zapobiec?
  Wciąż pojawiają się informacje o możliwych kłopotach energetycznych w kraju w związku z perturbacjami z dostawą gazu i węgla do odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw świadczących usługi energetyczne. Taki stan rzeczy jest wynikiem wojny w Ukrainie oraz wciąż rosnącej inflacji, co spowodowało częściowe załamanie się łańcuchów dostaw. Uzasadnione wobec tego są obawy pracodawców o to, w jaki sposób zabezpieczą ciągłość pracy i pracowników w nadchodzących zimowych miesiącach.
  Płaca minimalna w 2023 roku w Polsce wzrośnie dwa razy. Czy zwiększy się bezrobocie?
  Ze względu na galopującą inflację pracodawcy w przyszłym roku dwukrotnie podniosą wynagrodzenie minimalne: w styczniu i w lipcu. Po tej drugiej podwyżce jego wysokość netto będzie na poziomie dwukrotnie wyższym niż jeszcze w 2015 roku. Większość ekonomistów uważa, że podnoszenie płacy minimalnej nie prowadzi do wzrostu bezrobocia, jednak przyszły rok będzie trudniejszy na rynku pracy z powodu ogólnego spowolnienia gospodarczego. Kwestia płacy minimalnej w ciągu dwóch lat zostanie uregulowana na poziomie unijnym, ale w przypadku Polski nie powinno się to wiązać z dużymi zmianami.
  Ponad 2/3 spółek nie zamierza przechodzić na tzw. estoński CIT. Dlaczego?
  Ponad 89 proc. szefów spółek zna pojęcie tzw. estońskiego CIT-u, blisko 67 proc. respondentów nie rozważa jego wprowadzenia w kierowanej przez siebie spółki – wynika z badania przekazanego PAP. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kontroli skarbowych
  Wystawienie pustej faktury w prawie karnym skarbowym
  Puste faktury wystawiane są w dalszym ciągu pomimo wielu narzędzi kontrolnych w posiadaniu organów podatkowych.
  KSeF a systemy e-fakturowania na świecie – podobieństwa, różnice, korzyści i zagrożenia
  Podstawowe korzyści płynące z e-fakturowania, czy elektronicznej wymiany danych (EDI, Electronic Data Interchange) w ogóle, to redukcja kosztów oraz czasu potrzebnego na procesowanie dokumentów papierowych. To właśnie z tego powodu, a także w celu zmniejszenia luki w podatkach VAT, rządy wielu państw na całym świecie decydują się na wdrożanie wymogu e-invoicingu. Jak wygląda to w praktyce, szczególnie w porównaniu z Krajowym Systemem e-Fakturowania w naszym kraju?
  Faktura zaliczkowa – jak i kiedy wystawić
  Kto i w jakich sytuacjach powinien wystawić fakturę zaliczkową? Co powinna zawierać faktura zaliczkowa?
  Logowanie do e-sklepu PGG tylko przez profil zaufany, eDowód lub bank - od 24 listopada 2022 r.
  Od najbliższego czwartku 24 listopada 2022 r. rejestracja i logowanie do sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG) będą możliwe tylko za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej login.gov.pl, czyli z potwierdzeniem tożsamości przez profil zaufany, eDowód czy konto bankowe - podała spółka.