Kategorie

Jak rozliczyć przekazanie towarów przez sponsora w zamian za usługę reklamową

Mariusz Darecki
Przekazanie towarów przez sponsora w zamian za usługę reklamową jest świadczeniem dwustronnym. Zazwyczaj ma ono charakter ekwiwalentny. Spełnia w tym przypadku przesłanki uznania tych czynności za odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usługi reklamowej, podlegające opodatkowaniu VAT. Sposób rozliczenia będzie uzależniony zatem od tego, czy świadczenia są ekwiwalentne.

Opodatkowanie wzajemnych świadczeń

Przepisy ustawy o VAT ani innych ustaw podatkowych nie definiują pojęcia sponsoringu na potrzeby podatków. Należy on do jednej z kategorii tzw. umów nienazwanych zawieranych w ramach swobody kontraktowania, których polskie przepisy prawne nie regulują (art. 3531 kodeksu cywilnego). Sponsorowanie przybiera w praktyce różne formy, m.in. poprzez:

- przekazywanie środków pieniężnych na zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych w środkach masowego przekazu,

- fundowanie nagród rzeczowych w postaci własnych wyrobów oznaczonych logo firmy,

- fundowanie własnych usług, np. wycieczek zagranicznych przez biura podróży,

- dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych w zamian za umieszczenie nazwy i znaków firmowych sponsorów oraz przekazaniu informacji o sponsorowaniu oraz o działalności sponsora.

Umowa sponsoringu jest z założenia umową dwustronnie zobowiązującą umawiające się strony. Sponsor zobowiązuje się do finansowego lub rzeczowego wsparcia sponsorowanego. Sponsorowany zobowiązuje się natomiast do promowania nazwy firmy sponsora, jego produktów lub prowadzonej przez niego działalności.

Ma to określone skutki w VAT. Ustawa o VAT nie reguluje odrębnie sponsoringu. Mają do niego zastosowanie ogólne zasady opodatkowania tym podatkiem. W przypadku umowy sponsoringu, gdy sponsor przekazuje towary lub świadczy usługi, obie te czynności należy również zakwalifikować jako podlegające działaniu ustawy o VAT, a mianowicie:

- odpłatną dostawę towarów lub świadczenie usług dokonaną przez sponsora oraz

- odpłatne świadczenie usługi reklamowej przez sponsorowanego.

Obie czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Odpłatny charakter transakcji wynika z faktu, że dochodzi do ekwiwalentnej wymiany (czyli umowy barterowej) polegającej na dostawie towaru za świadczenie usługi reklamowej. Realizowaną czynność sponsoringu należy traktować jako zamianę towaru na usługę reklamową (czyli usługę mieszczącą się w zakresie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Sponsor wydaje towar lub świadczy usługę firmie w zamian za usługę reklamową. Większość umów sponsoringu, z podatkowego punktu widzenia, dotyczy w istocie zakupu przez sponsora usług reklamowych świadczonych przez sponsorowanego. Zapłatą za takie usługi może być zarówno gotówka, jak i świadczenie o charakterze rzeczowym czy też usługa.

Przykład

Strony zawarły umowę, zgodnie z którą firma X (sponsor) przekaże firmie Y (sponsorowany) świadczenie rzeczowe (towary), które zostaną wykorzystane jako nagrody w konkursie organizowanym podczas sponsorowanej imprezy. W zamian za to firma Y wyświadczy na rzecz sponsora usługę reklamowa podczas tego konkursu (i po nim), polegającą na nagłośnieniu nazwy i logo sponsora. Wydatki sponsora na rzecz sponsorowanego należy kwalifikować dla celów podatkowych tak jak wydatki na zakup usług reklamowych.

Usługowy charakter świadczeń dokonywanych w ramach umów sponsoringowych potwierdzają również:

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-376/9 Federal Republic of Germany vs European Parliament and Council of the European Union, w którym stwierdza, że sponsoring podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach co świadczenie usług reklamowych: (...) wszystkie formy reklamy pośredniej i sponsoringu, jak również nieodpłatnej dystrybucji przynoszą te same rezultaty/efekty jak reklama bezpośrednia i dlatego też powinny być uregulowane w ten sam sposób (...),

organy skarbowe, przykładowo Urząd Skarbowy Warszawa-Praga w informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 31 sierpnia 2006 r. nr US34/PV/443-129/04/JS - stwierdził, że: „nieodpłatne świadczenie usług polegające na udostępnianiu nieokreślonej liczbie odbiorców, zorganizowanych przez teatr przedstawień, spektakli, koncertów lub innych imprez o charakterze kulturalnym, zgodnie z art. 8 ust. 2, nie spełnia definicji odpłatnego świadczenia usług podlegających opodatkowaniu, zatem czynności te nie podlegają opodatkowaniu, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane w inny sposób (np. dotacja, sponsoring, wynagrodzenie za reklamę”.

Dla ustalenia podstawy opodatkowania wzajemnego świadczenia z zawartej umowy sponsoringu powinno wynikać, że świadczenia te są ekwiwalentne. Każda ze stron powinna wykonane świadczenie udokumentować fakturą VAT (jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT) lub zgodnie z posiadanym statusem.

Sponsor powinien wystawić fakturę VAT na firmę na wartość przekazanych towarów i zastosować do jej opodatkowania stawkę VAT właściwą dla sprzedaży tych towarów w kraju.

Przysługuje mu również prawo do odliczenia VAT od nabycia tych towarów lub ich produkcji.

Firma z otrzymanej faktury od sponsora ma prawo odliczyć VAT na ogólnych zasadach, gdyż przekazanie towarów ma związek z czynnościami opodatkowanymi VAT (świadczeniem usługi reklamowej podlegającej opodatkowaniu).

Firma powinna ponadto wystawić fakturę VAT sponsorowi za usługę reklamową, wykazując w niej podstawę opodatkowania zgodnie z umową (w wartości otrzymanych towarów, jeżeli ich dostawa jest ekwiwalentna) oraz należny VAT z zastosowaniem stawki 22% VAT.

Gdy w umowie nie zostaną określone kwotowo podstawy opodatkowania obu świadczeń, to podstawę opodatkowania ustala się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku.

Wyjątkiem od przedstawionej zasady rozliczenia VAT będą takie umowy sponsoringu, z których jasno wynika, że istotą umowy jest zamiar dokonania nieodpłatnego przysporzenia na rzecz danej osoby czy podmiotu. W takich wypadkach, mimo że formalnie umowa zatytułowana jest również jako umowa sponsoringu, nie ma w niej obustronnego świadczenia. Obdarowany nie świadczy na rzecz sponsora usługi reklamowej. Jeżeli przedmiotem przekazania przez sponsora na rzecz sponsorowanego będą towary, to w takiej sytuacji będzie to umowa darowizny podlegająca opodatkowaniu u sponsora na podstawie regulacji art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy. Ich przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu VAT wówczas, gdy sponsorowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od ich nabycia. Wówczas powinien udokumentować je fakturą wewnętrzną, w której wykaże kwotę należnego VAT od tego przekazania. W takiej sytuacji to darczyńca ponosi dodatkowy koszt w postaci VAT należnego od świadczenia rzeczowego na rzecz sponsorowanego. W takim przypadku tylko sponsor wystawia fakturę wewnętrzną, gdy czynność ta podlega opodatkowaniu.

Ważne

Umowa sponsoringu polegająca na ekwiwalentnym, rzeczowym wsparciu sponsorowanego w zamian za promocję ma charakter dostawy towarów i świadczenia usług reklamy, podlegających opodatkowaniu VAT.

Gdy sponsorowany otrzymuje tylko środki pieniężne w zamian za reklamę, to mamy w tym przypadku do czynienia tylko ze świadczeniem usługi ze strony sponsorowanego. Tylko sponsorowany wystawia fakturę za świadczoną przez siebie usługę reklamową

Opodatkowanie nieekwiwalentnych świadczeń

Jeżeli sponsoring przybiera formę porozumienia barterowego o charakterze ekwiwalentnym, to podstawą opodatkowania zarówno u sponsora, jak i sponsorowanego jest ta sama wartość. Najczęściej jest to wartość świadczenia rzeczowego (przekazanych towarów). W tej samej wartości jest ustalona wartość świadczonej usługi reklamowej. Istotne jest zatem, aby umowa dokładnie określała zakres ekwiwalentności wzajemnych świadczeń. Prawidłowo sformułowana umowa sponsoringu powinna wyraźnie wskazywać, jaką wartość mają wzajemne świadczenia stron oraz że są to świadczenia ekwiwalentne. Jeżeli natomiast tak nie jest i występuje między nimi ewidentny brak równowagi ekonomicznej, czyli pewna część świadczeń dokonanych przez sponsora nie znajduje pełnego pokrycia w świadczeniu podmiotu sponsorowanego, powinny również określać, w jakiej części są one ekwiwalentne, a w jakiej mają charakter darowizny.

W przeciwnym razie mogą powstać wątpliwości przy ustaleniu podstawy opodatkowania u sponsorowanego. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest, co do zasady, kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Taki sposób ustalania podstawy opodatkowania ma miejsce gdy jest ustalona kwotowa wartość świadczenia. Dla ustalenia podstawy opodatkowania decydujące znaczenie będzie miała zatem wartość świadczenia, jakie sponsorowany zobowiązany jest spełnić w zamian za otrzymane świadczenie rzeczowe. Na taką wartość powinien zatem wystawić fakturę VAT i naliczyć należny VAT. W pozostałej części, w jakiej miała miejsce wyłącznie darowizna towaru, zobowiązanym do rozliczenia VAT od niej jest sponsor, na podstawie wystawionej faktury wewnętrznej. W przypadku braku odpowiednich zapisów w umowie i przyjęcia za podstawę opodatkowania całej wartości świadczenia rzeczowego firma sponsorowana będzie zobowiązana również odprowadzić VAT w całości od usługi.

Firma sponsorowana powinna zatem zadbać o dokonanie odpowiednich zapisów w umowie, aby na ich podstawie mieć obowiązek opodatkowania tylko rzeczywistej wartości świadczonej usługi, natomiast ewentualna uzyskana od sponsora nadwyżka tego świadczenia powinna być traktowana jako darowizna.

Ważne

Z punktu widzenia VAT umowa sponsoringu powinna wyraźnie wskazywać, jaką wartość mają wzajemne świadczenia stron oraz pokazywać, że są to świadczenia ekwiwalentne. W przeciwnym razie powinny określać, w jakim zakresie świadczenia są ekwiwalentne, a w jakim mają charakter darowizny towarów.

Podobnie będzie, gdy usługa reklamy przewyższy wartość świadczenia rzeczowego. Firma powinna ustalić jej wartość zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, czyli przyjmując za podstawę opodatkowania obrót.

Sponsor z innego kraju UE

Jeżeli natomiast sponsorem jest podmiot z innego kraju Wspólnoty, to rozliczenie VAT będzie podlegało innym regulacjom. Wzajemne świadczenia między stronami w ramach umowy sponsoringu będą podlegały wówczas zasadom opodatkowania w zakresie odpłatnego WNT oraz świadczenia usługi na rzecz kontrahenta nieposiadającego w kraju siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania. O miejscu ich opodatkowania będzie decydowało wskazane przepisem art. 27 ust. 4 miejsce ich świadczenia. Otrzymane od sponsora towary firma będzie zobowiązana uznać jako WNT (jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT). Na podstawie otrzymanej od sponsora faktury powinna wystawić fakturę wewnętrzną i określić w niej podstawę opodatkowania oraz należny VAT, z zastosowaniem stawek właściwych dla ich sprzedaży w kraju. Wyświadczoną usługę powinna również udokumentować fakturą VAT. Ponieważ jednak za miejsce świadczenia usług reklamy uznaje się miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego usługa jest świadczona, lub stałe miejsce zamieszkania, firma wystawi fakturę uproszczoną VAT bez wykazania w niej kwoty należnego VAT, opatrzoną natomiast w informację, że zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi.

Ważne

Umowa sponsoringu polegająca na świadczeniu rzeczowym w zamian za świadczenie usługi reklamowej zawarta z podmiotem z innego kraju UE skutkuje obowiązkiem rozliczenia VAT odpowiednio od WNT i świadczenia usługi, dla której podatnikiem jest jej nabywca.


- art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 3, art. art. 106 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

- § 9 ust. 15 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798


Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.