Kategorie

Na czym polega zawieszenie postępowania

Paweł Kochanowski
Organ podatkowy zawiesza postępowania z urzędu w ściśle określonych ustawowo przypadkach. Na wniosek strony może jedynie zawiesić postępowanie w sprawie udzielenia ulg w zapłacie podatków.

 

Nadrzędną zasadą, którą powinien kierować się organ prowadzący postępowanie podatkowe, jest zasada szybkości postępowania. Zgodnie z nią organ powinien dążyć do możliwie najszybszego zakończenia rozpoczętego postępowania podatkowego. Przepisy Ordynacji podatkowej nakazują organowi załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, przy czym wskazują, że ma to nastąpić w czasie nie dłuższym niż miesiąc (w przypadku spraw mało skomplikowanych) lub maksimum dwa miesiące dla spraw szczególnie skomplikowanych.

Przyczyny zawieszenia

Ustawodawca, mając na uwadze pewne sytuacje, które z racji swej nieprzewidywalności mogą zakłócić przebieg postępowania podatkowego, wprowadził instytucje zawieszenia postępowania podatkowego. W takim przypadku organ prowadzący postępowanie jest zobligowany wstrzymać postępowanie oraz podjąć działania zmierzające do usunięcia przyczyn, które wstrzymanie to spowodowały. Przyczyny obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego wyszczególnione są w art. 201 par. 1 Ordynacji podatkowej.

Przyczyny zawieszenia postępowania można podzielić na dwie podstawowe grupy: brak należytej reprezentacji strony w postępowaniu oraz konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego lub uzyskanie niezbędnej informacji od organów innego państwa, czy też upłynięcie terminu. Należy przy tym wskazać, że ustawodawca nie przewiduje jakiejkolwiek uznaniowości przy instytucji zawieszenia postępowania (z wyjątkiem wskazanym poniżej). Zaistnienie którejkolwiek z przyczyn wymienionych w art. 201 Ordynacji powoduje automatyczne (z urzędu) wstrzymanie przez organ prowadzonego postępowania. Z drugiej strony należy wskazać, że wymieniony w tym artykule katalog przyczyn zawieszających jest katalogiem zamkniętym. Innymi słowy żadne inne zdarzenia nie wywołują skutku w postaci obligatoryjnego zawieszenia postępowania przez organ podatkowy (w odróżnieniu od tzw. fakultatywnego zawieszenia postępowania, o którym mowa w przepisie art. 204 par. 1 Ordynacji).

Interpretacja przesłanek

Komentując poszczególne przesłanki, powodujące zawieszenie postępowania, najwięcej problemów sprawia należyte zdefiniowanie zagadnienia wstępnego. Pozostałe przyczyny wiążą się z zaistnieniem określonych stanów faktycznych (np. śmierć strony bądź jej przedstawiciela ustawowego, wystąpienie o informację do organu innego państwa, upłynięcie terminu, po którym decyzja staje się ostateczna). Brak zwrotów niedookreślonych w powyższych definicjach powoduje, że nie pozostawiają one wielu możliwości interpretacyjnych co do tego, o jakie zdarzenia chodzi.

Kwestia definicji zagadnienia wstępnego jest przedmiotem bogatej literatury oraz orzecznictwa. Nie wchodząc w obszerną analizę tego pojęcia, należy wyróżnić przynajmniej dwa elementy je charakteryzujące:

- rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego leży w kompetencji innego organu lub sądu,

- musi być ono rozstrzygnięte przed wydaniem decyzji głównej (brak rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego uniemożliwia wydanie decyzji głównej).

Zawieszenie postępowania skutkuje tym, że organ nie może podejmować żadnych czynności do momentu usunięcia przyczyny zawieszenia (z wyjątkiem tych działań, które przyczyniają się do usunięcia przyczyny zawieszenia postępowania).

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów dotyczących postępowania podatkowego. Nie wstrzymuje jednak innych terminów z Ordynacji (np. ogólnych terminów przedawnienia zobowiązania podatkowego). Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, o której mowa w art. 54 par. 1 Ordynacji, który stwierdza, że nie nalicza się odsetek za zwłokę od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania.

Podjęcie zawieszonego postępowania następuje z urzędu bądź na wniosek strony, w momencie ustania przesłanek jego zawieszenia i następuje w drodze postanowienia.

Organ podatkowy podejmuje postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności:

- w razie śmierci strony - po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadkobierców zmarłego albo po ustanowieniu, w trybie określonym odrębnymi przepisami, kuratora spadku,

- w razie utraty zdolności do czynności prawnych - po ustanowieniu kuratora,

- w razie braku przedstawiciela ustawowego - po jego ustanowieniu,

- gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd - w dniu powzięcia przez organ podatkowy wiadomości o uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego to postępowanie.

Jeżeli w ciągu roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną ustaleni spadkobiercy zmarłej strony, organ podatkowy może zwrócić się do sądu o ustanowienie kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej został ustanowiony.

Wniosek strony

Przepis art. 204 Ordynacji przewiduje możliwość zawieszenia postępowania na wniosek strony, czyli w sposób fakultatywny. Dotyczy to jednak bardzo specyficznej sytuacji, jaką jest postępowanie w sprawie udzielenia ulg w zapłacie należności podatkowych. Ustawodawca wskazał tę sytuację jako jedyną dającą możliwość zawieszenia postępowania na wniosek. Zawieszenie postępowania następuje w drodze postanowienia, przy czym powinno ono zawierać pouczenie, że jeżeli strona nie zwróci się o jego podjęcie w ciągu trzech lat od daty zawieszenia, żądanie jego wszczęcia uważa się za wycofane.

Porównując instytucje obligatoryjnego i fakultatywnego zawieszenia postępowania należy stwierdzić, że instytucja ta jest ściśle limitowana w polskich przepisach podatkowych. Należy stwierdzić, że jest to wyjątek od reguły, jaką jest szybkie i sprawne kończenie postępowania. Jako rozwiązanie wyjątkowe jest ono precyzyjnie uregulowane przez prawo. Należy wskazać, że taka konstrukcja przepisów eliminuje element uznaniowości decyzji co do zawieszenia trwania postępowania podatkowego.

JAKA JEST FORMA ZAWIESZENIA

Zawieszenie postępowania przez organ podatkowy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Postanowienie o zawieszeniu postępowania jest doręczane stronie lub jej spadkobiercom.

KIEDY NASTĘPUJE ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

Organ podatkowy obowiązkowo zawiesza postępowanie:

- w razie śmierci strony, jeżeli postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe,

- gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,

- w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

- w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,

- w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osoby trzeciej - do dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna (z pewnymi wyjątkami),

- w razie wystąpienia, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego.


PAWEŁ KOCHANOWSKI

ksiegowosc@infor.pl

doradca podatkowy, Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawna


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 54 par. 1, art. 139, art. 201-206 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.