Kategorie

Na czym polega zawieszenie postępowania

Paweł Kochanowski
Organ podatkowy zawiesza postępowania z urzędu w ściśle określonych ustawowo przypadkach. Na wniosek strony może jedynie zawiesić postępowanie w sprawie udzielenia ulg w zapłacie podatków.

 

Nadrzędną zasadą, którą powinien kierować się organ prowadzący postępowanie podatkowe, jest zasada szybkości postępowania. Zgodnie z nią organ powinien dążyć do możliwie najszybszego zakończenia rozpoczętego postępowania podatkowego. Przepisy Ordynacji podatkowej nakazują organowi załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, przy czym wskazują, że ma to nastąpić w czasie nie dłuższym niż miesiąc (w przypadku spraw mało skomplikowanych) lub maksimum dwa miesiące dla spraw szczególnie skomplikowanych.

Przyczyny zawieszenia

Ustawodawca, mając na uwadze pewne sytuacje, które z racji swej nieprzewidywalności mogą zakłócić przebieg postępowania podatkowego, wprowadził instytucje zawieszenia postępowania podatkowego. W takim przypadku organ prowadzący postępowanie jest zobligowany wstrzymać postępowanie oraz podjąć działania zmierzające do usunięcia przyczyn, które wstrzymanie to spowodowały. Przyczyny obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego wyszczególnione są w art. 201 par. 1 Ordynacji podatkowej.

Przyczyny zawieszenia postępowania można podzielić na dwie podstawowe grupy: brak należytej reprezentacji strony w postępowaniu oraz konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego lub uzyskanie niezbędnej informacji od organów innego państwa, czy też upłynięcie terminu. Należy przy tym wskazać, że ustawodawca nie przewiduje jakiejkolwiek uznaniowości przy instytucji zawieszenia postępowania (z wyjątkiem wskazanym poniżej). Zaistnienie którejkolwiek z przyczyn wymienionych w art. 201 Ordynacji powoduje automatyczne (z urzędu) wstrzymanie przez organ prowadzonego postępowania. Z drugiej strony należy wskazać, że wymieniony w tym artykule katalog przyczyn zawieszających jest katalogiem zamkniętym. Innymi słowy żadne inne zdarzenia nie wywołują skutku w postaci obligatoryjnego zawieszenia postępowania przez organ podatkowy (w odróżnieniu od tzw. fakultatywnego zawieszenia postępowania, o którym mowa w przepisie art. 204 par. 1 Ordynacji).

Interpretacja przesłanek

Komentując poszczególne przesłanki, powodujące zawieszenie postępowania, najwięcej problemów sprawia należyte zdefiniowanie zagadnienia wstępnego. Pozostałe przyczyny wiążą się z zaistnieniem określonych stanów faktycznych (np. śmierć strony bądź jej przedstawiciela ustawowego, wystąpienie o informację do organu innego państwa, upłynięcie terminu, po którym decyzja staje się ostateczna). Brak zwrotów niedookreślonych w powyższych definicjach powoduje, że nie pozostawiają one wielu możliwości interpretacyjnych co do tego, o jakie zdarzenia chodzi.

Kwestia definicji zagadnienia wstępnego jest przedmiotem bogatej literatury oraz orzecznictwa. Nie wchodząc w obszerną analizę tego pojęcia, należy wyróżnić przynajmniej dwa elementy je charakteryzujące:

- rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego leży w kompetencji innego organu lub sądu,

- musi być ono rozstrzygnięte przed wydaniem decyzji głównej (brak rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego uniemożliwia wydanie decyzji głównej).

Zawieszenie postępowania skutkuje tym, że organ nie może podejmować żadnych czynności do momentu usunięcia przyczyny zawieszenia (z wyjątkiem tych działań, które przyczyniają się do usunięcia przyczyny zawieszenia postępowania).

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów dotyczących postępowania podatkowego. Nie wstrzymuje jednak innych terminów z Ordynacji (np. ogólnych terminów przedawnienia zobowiązania podatkowego). Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, o której mowa w art. 54 par. 1 Ordynacji, który stwierdza, że nie nalicza się odsetek za zwłokę od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania.

Podjęcie zawieszonego postępowania następuje z urzędu bądź na wniosek strony, w momencie ustania przesłanek jego zawieszenia i następuje w drodze postanowienia.

Organ podatkowy podejmuje postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności:

- w razie śmierci strony - po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadkobierców zmarłego albo po ustanowieniu, w trybie określonym odrębnymi przepisami, kuratora spadku,

- w razie utraty zdolności do czynności prawnych - po ustanowieniu kuratora,

- w razie braku przedstawiciela ustawowego - po jego ustanowieniu,

- gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd - w dniu powzięcia przez organ podatkowy wiadomości o uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego to postępowanie.

Jeżeli w ciągu roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną ustaleni spadkobiercy zmarłej strony, organ podatkowy może zwrócić się do sądu o ustanowienie kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej został ustanowiony.

Wniosek strony

Przepis art. 204 Ordynacji przewiduje możliwość zawieszenia postępowania na wniosek strony, czyli w sposób fakultatywny. Dotyczy to jednak bardzo specyficznej sytuacji, jaką jest postępowanie w sprawie udzielenia ulg w zapłacie należności podatkowych. Ustawodawca wskazał tę sytuację jako jedyną dającą możliwość zawieszenia postępowania na wniosek. Zawieszenie postępowania następuje w drodze postanowienia, przy czym powinno ono zawierać pouczenie, że jeżeli strona nie zwróci się o jego podjęcie w ciągu trzech lat od daty zawieszenia, żądanie jego wszczęcia uważa się za wycofane.

Porównując instytucje obligatoryjnego i fakultatywnego zawieszenia postępowania należy stwierdzić, że instytucja ta jest ściśle limitowana w polskich przepisach podatkowych. Należy stwierdzić, że jest to wyjątek od reguły, jaką jest szybkie i sprawne kończenie postępowania. Jako rozwiązanie wyjątkowe jest ono precyzyjnie uregulowane przez prawo. Należy wskazać, że taka konstrukcja przepisów eliminuje element uznaniowości decyzji co do zawieszenia trwania postępowania podatkowego.

JAKA JEST FORMA ZAWIESZENIA

Zawieszenie postępowania przez organ podatkowy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Postanowienie o zawieszeniu postępowania jest doręczane stronie lub jej spadkobiercom.

KIEDY NASTĘPUJE ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

Organ podatkowy obowiązkowo zawiesza postępowanie:

- w razie śmierci strony, jeżeli postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe,

- gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,

- w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

- w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,

- w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osoby trzeciej - do dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna (z pewnymi wyjątkami),

- w razie wystąpienia, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego.


PAWEŁ KOCHANOWSKI

ksiegowosc@infor.pl

doradca podatkowy, Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawna


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 54 par. 1, art. 139, art. 201-206 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?