| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Czy środki z funduszu socjalnego są opodatkowane

Czy środki z funduszu socjalnego są opodatkowane

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączają z podstawy opodatkowania tylko niektóre przychody finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ciąży na pracodawcach, którzy 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i wszystkich prowadzących działalność w określonych formach organizacyjnoprawnych jednostek sektora finansów publicznych. Mniejsze firmy mogą, ale nie muszą, tworzyć fundusz. Jest on finansowany z corocznego odpisu podstawowego, odpisów dodatkowych i tzw. zwiększeń. Podstawą do ustalenia wysokości odpisów na fundusz socjalny jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu tego roku w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

Przyznanie pomocy

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Uwzględniając te postanowienia, niezbędne jest, aby zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczenia środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej skodyfikowane zostały w stosownym regulaminie ustalonym zgodnie przepisami ustawy o związkach zawodowych. Jeżeli u pracodawcy nie działa organizacja związkowa, regulamin uzgadnia on z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Usługi i świadczenia w zakresie różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, czyli działalność socjalna mogą być finansowane z funduszu, jeżeli są świadczone na terenie kraju. Zasada ta dotyczy także dopłat z funduszu do takich usług lub świadczeń. Warunek ten zawiera ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści (tj. byli pracownicy i ich rodziny) oraz inne osoby, którym pracodawca (osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli przedmiot jej działalności obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej) przyznał w regulaminie prawo do korzystania za świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Wyrok Trybunału

W sprawie ograniczenia wydatkowania środków funduszu do usług krajowych 26 października 2004 r. rzecznik praw obywatelskich wystąpił ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego (nr RPO/420078/02/VIII). Zdaniem rzecznika przepisy art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie, w jakim uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, są niezgodne z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

W dniu 28 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 konstytucji.

Tym samym po ogłoszeniu wyroku otwiera się możliwość do finansowania ze środków ZFŚS usług świadczonych także poza granicami kraju.

Wypłata świadczeń

Dokonując wypłat z ZFŚS, należy mieć na uwadze, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza się z podstawy opodatkowania tylko niektóre przychody finansowane z tego funduszu, w szczególności:

- kwoty pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych,

- zapomogi wypłacone w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub śmierci pracownika bądź członka rodziny,

- wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych otrzymywanych przez pracowników i członków ich rodzin do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł,

- zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18 w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączony z nauką, a także pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych oraz przejazdy związane z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Przeznaczenie środków

Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej, którą należy rozumieć jako:

- różne formy wypoczynku: wypoczynek urlopowy w kraju w różnych formach, takich jak wczasy, kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki, spływy kajakowe, wczasy agroturystyczne itp.,

- działalność rekreacyjną: organizowanie zawodów sportowych i gier, w których biorą udział pracownicy i ich rodziny, zakup sprzętu, wyposażenie sali gimnastycznej, siłowni,

- działalność kulturalną: zakup biletów wstępu na koncerty, do kina, teatru, opery, organizowanie imprez kulturalnych w zakładzie pracy,

- udzielanie pomocy materialnej: w przypadku zdarzeń losowych, a także zapomóg - pracownikom znajdującym się w złej sytuacji finansowej,

- pomoc na cele mieszkaniowe.

Działalność socjalna nie powinna obejmować następujących rodzajów wydatków:

- inwestycji socjalnych, przewidujących możliwość przeznaczenia części uzyskanego przychodu ze sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących zakładowej działalności socjalnej na odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,

- kosztów prowadzenia przyzakładowego żywienia zbiorowego (zakładowych stołówek, restauracji, barów itp.),

- kosztów utrzymania przyzakładowej służby zdrowia,

- profilaktycznych szczepień ochronnych,

- kosztów dojazdów do pracy,

- wydatków związanych z obchodami jubileuszy zakładowych, świąt branżowych, kościelnych itp.,

- szkoleń i innych wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Wydatkowanie środków pieniężnych z funduszu na inne cele niż określone w ustawie jest niedopuszczalne i może skutkować nakazaniem zwrotu bezprawnie przekazanych kwot.

CO STANOWI DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNĄ

Działalność socjalną stanowią usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

CZY PŁACIĆ SKŁADKI ZUS

Świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wyłączone z podstawy wymiaru składek.


DOMINIK STACHERSKI

ekspert podatkowy, wspólnik w firmie księgowej Open Profit Drejling i wspólnicy

ksiegowosc@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

- Art. 21 ust. 1 pkt 67 i pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

- Art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK