REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa cash poolingu a VAT

Michał Szczypiór
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jesteśmy dużą firmą produkcyjną, która prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną (marginalna) na terytorium kraju. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej planujemy zawarcie umowy cash poolingu na terytorium Polski. W ramach umowy pełnilibyśmy również rolę pool leadera, a także organizatora. Najprawdopodobniej współuczestnikami umów będą firmy współpracujące z naszą firmą, które mają siedziby wyłącznie w Polsce. Z opinii statystycznej posiadanej przez naszą spółkę wynika, że są to usługi sklasyfikowane pod numerem PKWiU 65.23.10-00.00 jako „Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane”. Jak powinno wyglądać rozliczenie VAT takiej umowy? Dodatkowo planujemy obciążanie pozostałych stron umowy cash poolingu opłatą za „administrowanie” rachunkiem (zarządzanie) - przy czym uzgodniliśmy wstępnie stałą płatność za tę usługę w określonych odstępach czasu (miesięcznie bądź kwartalnie). Podobnie będą regulowane odsetki z tytułu udostępnienia środków naszej firmy.

W pierwszej kolejności należy dokładniej przyjrzeć się umowie cash poolingu i definicji pool leadera oraz jego roli przy tego typu umowie, gdyż dopiero wtedy będzie można dogłębniej poddać analizie sposób rozliczenia VAT.

Autopromocja

Istota umowy cash-poolingu

Umowa cash poolingu w praktyce stanowi pewną formę zarządzania finansami stosowaną przez firmy wchodzące do jednej grupy kapitałowej (holdingu) lub też podmioty, które są powiązane ze sobą z innych powodów (najczęściej ekonomicznych). Podstawową cechą umów cash poolingu jest możliwość koncentracji środków kilku podmiotów, jak również możliwość kompensowania przejściowych nadwyżek wykazywanych przez jedne z podmiotów z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów. Innymi słowy, firma, u której występują nadwyżki „budżetowe”, ma możliwość ich przerzucenia do innej firmy, która ma przejściowe kłopoty finansowe (choć czasami może być to związane z dużymi inwestycjami). W ten sposób następuje minimalizowanie kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy holdingu (w praktyce poprzez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy, bez konieczności zaciągania przykładowo drogiego kredytu bankowego). Z tego tytułu ponosi się niewielkie opłaty za zarządzanie wspólnym rachunkiem dla pool leadera i stosunkowo niskie odsetki za używanie „cudzego” kapitału.

W praktyce umowa cash poolingu może przyjąć dwie formy, a mianowicie:

1) notional cash pooling, który dokonywany jest bez fizycznego transferu środków - fundusze przekazywane są wyłącznie można powiedzieć „na papierze”. Salda podlegające potrąceniu fizycznie są pozostawiane na własnych rachunkach uczestników systemu, zaś odsetki naliczane są od kwoty netto zgromadzonych sald,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) zero-balancing cash pooling, w którym dokonywany jest fizyczny transfer środków pomiędzy rachunkami uczestników (ewentualnie specjalnie wyodrębnionymi subkontami) i rachunkiem głównym grupy. Nadwyżki (tj. salda dodatnie) są przekazywane na rachunek główny, natomiast deficyt (tj. salda ujemne) na rachunkach uczestników pokrywane są z rachunku głównego.

Pool leader

Kto to jest natomiast pool leader i jaka jest jego rola przy umowach cash poolingu? Jak widać z powyższego, w ramach grupy kapitałowo-holdingowej może dochodzić do przerzucenia kapitału z jednej firmy grupy do drugiej, dwoma kanałami - bądź „papierowo” bądź „fizycznie”. W praktyce prowadzenie takich operacji wymaga posiadania rozbudowanego działu księgowości, gdyż należy sprawować kontrolę nad poprawnością tak dokonanych operacji. W praktyce podmiotem odpowiedzialnym za sposób dokonywanych rozliczeń jest właśnie przywoływany pool leader. Pool leaderem jest zazwyczaj wyznaczony podmiot z grupy, do którego obowiązków należy zarządzanie rachunkiem wspólnym grupy, przy czym chodzi tutaj o rachunek, na którym lokowane są nadwyżki finansowe podmiotów z grupy.

Cash pooling jak pożyczka?

Jeśli chodzi natomiast o umiejscowienie umów cash poolingu i pozycji pool leadera w przepisach prawa, należy stwierdzić, że polskie regulacje prawne milczą w tym zakresie. W praktyce, z uwagi na zbliżony charakter, przyjęto, że jest to umowa nienazwana, do której można stosować - choć wydaje się, że nie do końca właściwie - przepisy dotyczące pożyczki. Istotną cechą pożyczki jest zobowiązanie jednego podmiotu (pożyczkodawcy) do przekazania pewnej określonej z góry kwoty środków, a drugiego (pożyczkobiorcy) do jej spłaty w sposób i w terminach ustalonych w drodze zawartej umowy. Jak łatwo się domyślić, umowa cash poolingu tych cech nie zawiera, gdyż przy tego typu umowach nigdy nie wiadomo, który podmiot z grupy (holdingu), kiedy i w jakiej wysokości będzie potrzebował zastrzyku gotówki. W zasadzie można powiedzieć, że przy umowach cash poolingu tylko pool leader ma określoną z góry rolę i to jest jedyna wiadoma przy zawarciu takiej umowy.

Powyższe oznacza, że w sytuacji gdy firma pełni w ramach zawartych umów rolę pool leadera, w rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma rodzajami usług, które, co do zasady, mieszczą się w ramach zawartej umowy. Po pierwsze, jest to usługa stałego administrowania (a w zasadzie zarządzania) rachunkiem wspólnym uczestników zawartej umowy cash poolingu. Po drugie, mamy do czynienia w takim przypadku również z usługą udostępniania własnych nadwyżek innemu podmiotowi z grupy o debetowym saldzie na rachunku (przerzucenie środków).

Rozliczenie VAT

Z przedstawionej przez Państwa opinii klasyfikacyjnej wynika, że usługi powyższe organ statystyki zaklasyfikował do grupowania PKWiU 65.23.10-00.00 jako „Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane”. Z uwagi na przedstawioną klasyfikację dla określenia stawki podatkowej w podatku od towarów i usług należy sięgnąć do regulacji art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z brzmieniem którego zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, tj. m.in. usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:

1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

Autopromocja

3) usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5) usług ściągania długów oraz faktoringu,

6) usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7) usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8) transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9) transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Usługi świadczone w ramach umowy cash poolingu świadczone przez Państwa firmę będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przy takiej klasyfikacji pojawia się problem z właściwym rozliczeniem VAT naliczonego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, co oznacza, iż firmie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z tymi czynnościami. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję należy obliczyć według zasad określonych w art. 90 przywołanej ustawy. Ustala się ją jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie. Jednocześnie do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są wykonywane sporadycznie. Niestety w Państwa sytuacji należy przyjąć, iż usługi świadczone w ramach umowy cash poolingu nie będą miały takiego charakteru. W związku z powyższym, kwoty otrzymywanych odsetek powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu współczynnika proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego.

Odnośnie do momentu powstania obowiązku podatkowego przy tak świadczonych usługach, należy mieć na względzie regulacje ustawy o VAT w zakresie powstania obowiązku podatkowego w ogólności, które zawarte są w treści art. 19 ust. 1 tej ustawy. Dodatkowo z pytania wynika, że obciążacie Państwo pozostałe strony umowy cash poolingu opłatą za administrowanie rachunkiem, przy czym uzgodniliście stałą płatność za tę usługę regulowaną w określonych odstępach czasu (miesięcznie bądź kwartalnie). Usługi te są zatem wykonywane w ramach umowy zawartej na określony czas bądź bezterminowo, co oznacza, że ustalenie momentu jej wykonania uzależnione będzie od określonych w umowie okresów rozliczeniowych (miesięcznie bądź kwartalnie). Należy pamiętać, że administrowanie rachunkiem wspólnym spółek i udostępnienie środków Waszej firmy innym stronom umowy stanowi świadczenie o charakterze ciągłym, co należy tłumaczyć jako „dziejący się, odbywający się, trwający stale, nieustannie; bezustanny, ustawiczny; stale się powtarzający, stały” (taka definicja wynika ze słownika PWN).

W takiej sytuacji - stosownie do regulacji § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur... (Dz.U. Nr 95 poz. 798 z późn.zm.) - istnieje możliwość wystawienia faktury zawierającej jedynie miesiąc i rok wykonania sprzedaży (co również umożliwia wystawienie jednej faktury za dany okres rozliczeniowy dokumentującej usługi administrowania i udostępnienia własnych środków finansowych Państwa firmy).

Kwotą należną z tytułu usług świadczonych przez Waszą firmę działającą jako pool leader jest stała opłata administracyjna (za zarządzanie) oraz odsetki (za korzystanie z kapitału), co oznacza, że całość świadczenia należnego od innego podmiotu stanowić będzie podstawę opodatkowania.

Michał Szczypiór

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 1-4, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 1, art. 90 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  REKLAMA