REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Chin na terytorium RP

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).
Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Chin na terytorium RP
Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Chin na terytorium RP
ShutterStock

REKLAMA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami również cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, w tym obywatele Chińskiej Republiki Ludowej mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęcie takiej działalności regulowane jest m.in. przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm., dalej: „ustawa o swobodzie działalności gospodarczej”) oraz ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 1650, dalej: „ustawa o cudzoziemcach”) a także umowami międzynarodowymi zawartymi pomiędzy Polską a Chinami.

Umowami wiążącymi te państwa, mającymi wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Chin na obszarze Polski są m.in. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (dalej: „umowa w sprawie popierania inwestycji”) oraz Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: „umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania”), obie z dnia 7 czerwca 1988 roku.

Autopromocja

W myśl art. 2 umowy w sprawie popierania inwestycji, każda strona będzie popierać inwestorów drugiej strony i dopuści takie inwestycje zgodnie ze swoim prawem i przepisami, zaś z art. 3 ust. 1 wynika, że inwestycjom i działalności związanej z inwestycjami zostanie przyznane sprawiedliwe traktowanie i będą one korzystały z ochrony na terytorium drugiej strony. Zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy w sprawie popierania inwestycji, takie traktowanie i ochrona będą nie mniej korzystne niż przyznane inwestycjom i działalności związanej z inwestycjami inwestorów z jakiegokolwiek państwa trzeciego. Ustalenia te zostały rozwinięte m.in. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Prowadzeniu działalności gospodarczej przez obywateli Chin na terytorium Polski sprzyjać może też umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stosownie do art. 7 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład, bowiem w takim przypadku zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej umowy, dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w umawiającym się państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Z art. 10 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika jednak, że dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym państwie i według prawa państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć dziesięciu procent kwoty dywidend brutto (te postanowienia ustępu nie naruszają opodatkowania spółki od zysków, z których dywidendy są wypłacane). Zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zyski ze sprzedaży majątku powstające w umawiającym się państwie mogą być opodatkowane w tym państwie. W myśl art. 14 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z wykonywania usług zawodowych albo z innej samodzielnej działalności (samodzielnie wykonywana działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów, naukowa itp.) będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym państwie, z wyjątkiem jednej z następujących okoliczności, w których takie dochody mogą być również opodatkowane w drugim się państwie:

a) jeżeli ta osoba dysponuje zwykle stałą placówką dla wykonywania swojej działalności w drugim umawiającym się państwie; w takim przypadku dochody mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie, jednak tylko w takiej wysokości, która może być przypisana tej stałej placówce;

Zezwolenie dla cudzoziemca na pobyt czasowy i pracę

b) jeżeli ta osoba przebywa w drugim umawiającym się państwie przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w danym roku kalendarzowym; w takim przypadku tylko ta część dochodu pochodząca z wykonywania działalności w tym drugim umawiającym się państwie może być opodatkowana w tym drugim państwie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Honoraria i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym z państw otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządu spółki mającej siedzibę w drugim państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,  osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Autopromocja

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Publikacja przedstawia wytyczne dotyczące rozliczania VAT i akcyzy od sprowadzanych samochodów. Omawia także kwestie związane z płatnościami faktur na rachunek bankowy, stosowaniem split payment oraz wyborem kwartalnego rozliczenia na rok 2024.
Sprawdź

Możliwością taką dysponują również obywatele innych państw niż wymienione powyżej, w tym obywatele Chin. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 osoby takie mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z kształceniem się na studiach lub w celu połączenia się z rodziną,

d) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną członkowi rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e oraz f,

e) status uchodźcy,

f) ochronę uzupełniającą,

g) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

Autopromocja

h) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

Autopromocja

3) posiadają ważną Kartę Polaka,

4) są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, ze zm.), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podlegającego kontroli

Możliwością podjęcia działalności gospodarczej na zasadach takich samych jak obywatele polscy dysponują również cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium Polski na podstawie złożonego w terminie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i wniosek nie zawiera braków formalnych (lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie opisanego powyżej ust. 2 pkt 1 lit. c, d i h.

Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków wymienionych powyżej, ma on prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej (art. 13 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Z podjęciem działalności gospodarczej przez cudzoziemca na terytorium Polski wiąże się uprawnienie do udzielenia takiemu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się, jeżeli celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium. Zezwolenia tego udziela się także w przypadku, gdy celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą cudzoziemiec utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył (art. 142 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach).

W celu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec podejmujący działalność gospodarczą musi wykazać spełnienie następujących warunków (art. 142 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach):  posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu (wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu) i posiadanie zgody właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, jeżeli obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych. Ponadto cudzoziemiec musi wykazać, iż ma zapewnione na terytorium Polski miejsce zamieszkania (art. 142 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach). W przypadku podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą wymagane jest (art. 142 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o cudzoziemcach), aby w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca podmiot ten osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub zatrudniał na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, posiadającymi zezwolenia pobytowe lub status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub czasową, zgodę na pobyt, obywatelstwo Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo korzystającymi na innej podstawie ze swobody przepływu osób.  Ewentualnie, zgodnie z art. 1 42 ust. 1 pkt 3 lit. b należy wykazać posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w lit. a lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Podjęcie działalności gospodarczej przez obywateli Chin na terytorium Polski wiązać się może zatem z korzyściami (wynikającymi z powyżej omówionych ustaw i umów wiążących te państwa), zwłaszcza z uzyskaniem zezwolenia na pobyt tymczasowy, co skutkować może uzyskaniem dostępu do innych krajów Unii Europejskiej, jak też w przyszłości ewentualnym dostępem do rynków państw, które mogą podpisać umowy o wolnym handlu z Unią Europejską (obecnie rozmowy na ten temat prowadzone są z USA).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM


Autor: Tomasz Bernady, radca prawny w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp.p.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Kancelaria Gach, Hulist, Mizińska, Wawer
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Korekta dokumentów złożonych do ZUS 2023/2024. Co z nadpłatami? Jakie zmiany od nowego roku? [Wyjaśnienia ZUS]

  ZUS w szerokiej kampanii medialnej informuje i przypomina od pewnego czasu, że tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty tych dokumentów za okres od stycznia 2022 r. są możliwe w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. ZUS przygotował też odpowiedzi na 9 najczęściej pojawiających się pytań na ten temat. Wyjaśnia m.in. kwestię ew. sankcji za brak korekt, zasady odzyskiwania nadpłat, czy zmiany dot. korygowania dokumentów od 1 stycznia 2024 r.

  Wyższy podatek dochodowy, by sfinansować transformację klimatyczną

  65 proc. polskich respondentów mogłoby płacić większy podatek dochodowy, by pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach poradzić sobie z kosztami zielonej transformacji; 51 proc. zgodziłoby się zapłacić dodatkowe 1-2 proc. swojego dochodu - wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

  Księgowa odchodzi a firma zostaje z problemem. Co zrobić, by zatrzymać księgową?

  Wiele firm zna tę sytuację – ważny specjalista taki jak księgowa zaczyna zdradzać oznaki zmęczenia i niezadowolenia z pracy. Brak czasu, za dużo obowiązków, nadmiar dokumentów – to prosta droga do wypalenia zawodowego i rezygnacji ze stanowiska. Jednak czy przedsiębiorcy są gotowi na konsekwencje, jakie niesie za sobą odejście tak ważnego pracownika? Co zrobić, by zatrzymać księgowego w firmie?

  Tabela kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2023 z 28 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3542 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 28 listopada 2023 r. NBP nr 230/A/NBP/2023. Średni kurs euro 4,3542 zł.

  ZUS: Brak korekty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA do końca 2023 r. bez kar dla przedsiębiorcy

  ZUS informuje, że korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. jest możliwa tylko do końca 2023 roku. Przy czym jeżeli ktoś nie zdąży z korektą w tym terminie, ZUS nie będzie stosował sankcji. Warto też wiedzieć, że błędy w dokumentach rozliczeniowych z ZUS za okres od stycznia 2022 r. - można korygować w ciągu kolejnych 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. 

  Przedłużenie 0 proc. VAT na żywność w 2024 r. "Marszałek Hołownia nie poddaje projektu pod obrady Sejmu"

  Zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu jest aktywna - mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zarzucając Szymonowi Hołowni, że nie poddaje pod obrady trzech projektów ustaw, dot. przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Zaapelował też do Hołowni, by zachowywał więcej powagi kierując obradami Izby.

  Aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat

  "W związku ze zmianami demograficznymi, aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat. Pandemia covid-19 zaostrzyła niedobory umiejętności, z którymi boryka się już wiele sektorów." Jakie wyzwania czekają rynek pracy w UE? Rozmawiali o tym przedsiębiorcy podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

  PIT za 2023 rok: chcesz zapłacić niższy podatek, skorzystaj z ulg i odliczeń, jest na to jeszcze miesiąc. Ale czy potrafisz

  Znajomość prawa podatkowego nigdy nie była mocną stroną Polaków, także i dlatego, że ulg i odliczeń było dużo a same przepisy mało zrozumiałe. Dlatego składanie rocznych PIT-ów zawsze wywoływało tak wielkie poruszenie. Teraz większości Polaków spełnienie rocznego obowiązku podatkowego ułatwia sam fiskus, wypełniając PIT-y roczne i oddając je do cyfrowej akceptacji. Jednak tak przygotowane deklaracje podatkowe najczęściej nie uwzględniają wszystkich możliwych odliczeń i ulg podatkowych.

  Dostosowanie zasad wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSEF – projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zaproponowane zmiany mają dostosować  wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSeF. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem tych dotyczących faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną VAT, które będą obowiązywały od 2025 r.

  Nowe zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt rozporządzenia. Co się zmieni?

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. To nowe rozporządzenie ma od 1 lipca 2024 r. zastąpić rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP. Wprowadzone zostanie większe zabezpieczenie dla wygenerowanych tokenów. Określono również zasady nadawania uprawnień i dostępu do faktur VAT RR przez rolników ryczałtowych oraz oznaczania faktur kodem QR.

  REKLAMA