Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Katalog Praw Przedsiębiorców - w przypadku kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Katalog Praw Przedsiębiorców - w przypadku kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska
Katalog Praw Przedsiębiorców - w przypadku kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska
Fotolia
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców publikuje pierwszy zeszyt Katalogu Praw Przedsiębiorców, który poświęcony jest tematyce kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, a więc przedsiębiorstw produkcyjnych, które mogą być kontrolowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na newsletter!

Maksymalnie trzydzieści minut będzie musiał poświęcić przedsiębiorca, by zapoznać się z najważniejszymi prawami i obowiązkami względem poszczególnych organów kontroli. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, we współpracy z partnerskimi Kancelariami Prawnymi, rozpoczął publikację Katalogu Praw Przedsiębiorców – zbioru praktycznych, kluczowych zasad, które obowiązują każdego przedsiębiorcę w obliczu kontroli z urzędu.

W ramach Katalogu zostanie opisanych dwadzieścia organów kontroli przedsiębiorców, a każdemu z nich zostanie poświęcona osobna publikacja – zeszyt, opracowana przez eksperta w danej dziedzinie. Każdy zeszyt będzie zawierał zbiór praw i obowiązków przedsiębiorcy, informacje dotyczące uprawnień i zakresu kontroli danego organu, a także istotne dla kontrolowanego przedsiębiorcy przykłady, przepisy i ostrzeżenia.

– Katalog Praw Przedsiębiorców będzie stanowił „pierwszą pomoc prawną” dla przedsiębiorców, szczególnie sektora MSP, którzy nękani ciągłymi kontrolami, niejednokrotnie czują się bezradni wobec gąszczu skomplikowanych przepisów – mówi Dorota Wolicka, Dyrektor Biura Interwencji i Organizacji ZPP, która nadzorowała powstanie Katalogu. Jak dodaje – Naszą intencją było stworzenie bezpłatnej, ogólnodostępnej publikacji, która w łatwy i zwięzły sposób przybliży każdemu przedsiębiorcy jego prawa, obowiązki, ale też granice, w jakich dana kontrola może się poruszać.

Zawieszenie działalności gospodarczej – obowiązki wobec ZUS

Pierwsza publikacja, przygotowana przez prawników z Kancelarii Radców Prawnych R. Comi, E. I. Chełkowska-Kamionka sp. j., została poświęcona tematyce kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, a więc wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych, które mogą być kontrolowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Jak przekonuje Mecenas Roman Comi – Z naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego wynika, że przedsiębiorcy nie tylko nie znają obowiązujących ich przepisów, ale też uprawnień im przysługujących. W rezultacie zbyt późno zgłaszają się po pomoc prawną, przez co ponoszą szkody, których mogliby uniknąć.

Katalog Praw Przedsiębiorców będzie publikowany co miesiąc na stronie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: www.zpp.net.pl

Wznowienie działalności gospodarczej – poradnik krok po kroku

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Katalog Praw Przedsiębiorców - Inspekcja Ochrony Środowiska

Opracowanie: Kancelaria Prawna R. Comi, E.I. Chełkowska-Kamionka

Rozwój przemysłu i jego rosnący wpływ na środowisko naturalne powodują,
że zarówno poszczególne państwa, jak i społeczność międzynarodowa
coraz silniej kierują swą uwagę na kwestię ochrony środowiska. Z tego
względu ustawodawstwa krajowe i międzynarodowe tworzą coraz bardziej
rygorystyczne normy związane z korzystaniem ze środowiska. Nic więc
dziwnego, że coraz powszechniejsze stają się różnego rodzaju kontrole,
mające na celu egzekucję przestrzegania tych przepisów.

KONTROLE PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA

Wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne korzystają ze środowiska i z tego
względu mogą być kontrolowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska.
Może się zdarzyć, że kontrola będzie prowadzona wspólnie przez więcej
niż jedną inspekcję, np. Inspekcję Ochrony Środowiska i Inspekcję
Sanitarną. Takie działanie organów kontrolujących nie będzie stanowiło
naruszenia prawa, mimo że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
co do zasady zabrania prowadzenia równocześnie więcej niż jednej takiej
kontroli.
Oznacza to, że w niektórych sytuacjach przedsiębiorca nie może skutecznie
oprotestować prowadzenia w jego przedsiębiorstwie kontroli przez więcej
niż jedną Inspekcję. Natomiast w innych przypadkach oprotestowanie
przeprowadzania w jednym czasie kilku kontroli jest prawem przedsiębiorcy,
które Inspekcja zmuszona będzie respektować.

ZAKRES KONTROLI

Inspekcja Ochrony Środowiska może przeprowadzać kontrole m. in.
w zakresie:
— przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
— przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
oraz przestrzegania częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów
wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska (mowa o decyzjach
dotyczących poboru wody, zrzutu ścieków, składowania odpadów,
wydalania gazów spalinowych z kominów wszelkich ciepłowni),
— przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju
opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz
w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
— eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed
zanieczyszczeniem,
— przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami
opakowaniowymi,
— przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
— postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których
mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubażających
warstwę ozonową oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami
zawierającymi te substancje,
— przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń,
z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania
z organizmami genetycznie modyfikowanymi.
Należy zaznaczyć, że zakres kontroli dla każdego przypadku jest
indywidualnie i szczegółowo określany w upoważnieniu inspektora do
przeprowadzenia kontroli.

PROCEDURA KONTROLI

Przedsiębiorca powinien zostać powiadomiony o planowanej kontroli.
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później
niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze
wszczęcia kontroli. Zanim inspektor przystąpi do kontroli, przedsiębiorca
ma prawo żądać od niego okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli.
Warto wiedzieć, że inspektor powinien oprócz legitymacji służbowej
posiadać następujące dokumenty (w zależności od podmiotu
kontrolowanego oraz od czynności kontrolnych):
— stałe upoważnienie do wykonywania kontroli,
— odrębne upoważnienie w przypadku kontroli przedsiębiorcy, wymagane
ustawą o swobodzie działalności gospodarczej spełniające wymagania tej
ustawy,
— upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
— poświadczenie bezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy o ochronie
informacji niejawnych, w przypadku dostępu do informacji niejawnych,
— pracowniczą książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
w przypadku kontroli zakładu wytwarzającego środki żywności,
— dokumenty potwierdzające wymaganą legalizację albo uwierzytelnianie
sprzętu pomiarowego, który ma być wykorzystany do poboru próbek,
pomiarów lub badań w trakcie kontroli,
— w szczególnych przypadkach inspektor powinien posiadać również
upoważnienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do
wydania w trakcie kontroli decyzji w przedmiocie wstrzymania działalności
zakładu lub oddania do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu
obiektów lub instalacji.
W przypadku braku odpowiednich dokumentów, np. gdyby sprzęt
pomiarowy nie posiadał odpowiedniej legalizacji, przedsiębiorca ma
możliwość podważenia wyników kontroli lub zaskarżenia czynności
podjętych przez inspektora.
Pamiętać należy, aby uważnie czytać dokumenty otrzymywane od
kontrolującego. Musi się w nich znajdować pouczenie o przysługujących
przedsiębiorcy prawach. Pouczenie takie zazwyczaj jest napisane drobnym
drukiem i często znajduje się na odwrocie pisma. Z tego względu często
jest pomijane przez przedsiębiorców, a nie powinno, bo zawsze warto
wiedzieć, jakie prawa nam przysługują i w jakim trybie, do jakiego organu
i od jakich czynności możemy się odwołać.
Poniżej opisane zostały elementy kontroli i procedury kontrolnej, na które
należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż od nich zależy prawidłowość
przeprowadzanej kontroli.
1) Jeżeli upłynęło 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze
wszczęcia kontroli, kontrola może być przeprowadzona jedynie w razie
ponownego zawiadomienia.
2) Przedsiębiorca ma prawo i obowiązek uczestniczyć przy czynnościach
kontrolnych. Inspektor nie ma prawa wykonywać żadnej czynności
kontrolnej bez obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej.
3) Inspektor ma obowiązek omówić zakres kontroli, który w przypadku
przedsiębiorcy nie może wykraczać poza zakres podany w upoważnieniu.
4) Przedsiębiorca powinien zostać poinformowany o przewidywanym
czasie trwania kontroli, który nie może być dłuższy od określonego ustawą
o swobodzie działalności gospodarczej.
5) Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy
w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
— w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
— w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,
— w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych,
— w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.
6) Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób jak najbardziej sprawny
i jak najmniej zakłócający organizację pracy w zakładzie przedsiębiorcy.
Od powyższych zasad istnieją jednak wyjątki.
Kontrolę można podjąć bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
bez udziału przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej, lub równolegle do
odbywającej się innej kontroli, gdy:
— przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwko
przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia,
— odrębne przepisy przewidują możliwość prowadzenia kontroli w toku
prowadzonego postępowania dotyczącego przedsiębiorcy,
— przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia
lub środowiska.
Czas trwania kontroli nie jest wliczany do łącznego czasu kontroli
u przedsiębiorcy w roku kalendarzowym, określonego w ustawie
o swobodzie działalności gospodarczej, gdy:
— przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,
— kontrola ma na celu sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających
z poprzedniej kontroli, w wyniku której stwierdzono rażące naruszenia
wymagań ochrony środowiska (wówczas, zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, dopuszcza się możliwość
przeprowadzenia powtórnej, nieobjętej limitem czasu, kontroli w tym
samym roku kalendarzowym w zakresie uprzednio objętym kontrolą, przy
czym czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni),
— kontrola jest wykonywana w związku z uprawdopodobnionym
domniemaniem naruszenia wymagań ochrony środowiska w stopniu
mogącym powodować zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska,
— kontrola przedsiębiorcy jest wykonywana w toku prowadzonego
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska postępowania
administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji, postanowienia lub
zaświadczenia.

UPRAWNIENIA INSPEKTORA

W postępowaniu kontrolnym upoważnieni inspektorzy dysponują
szeregiem uprawnień mogących w najdalej idących skutkach poważnie
ingerować w pracę zakładu. Jeśli inspektor działa w ramach upoważnienia,
przedsiębiorca nie może skutecznie sprzeciwić się takim działaniom.
Upoważniony do kontroli inspektor jest przede wszystkim uprawniony
do poruszania się (w tym do wstępu z niezbędnym sprzętem) po terenie
nieruchomości, obiektu lub ich części bez potrzeby uzyskiwania przepustki.
Co więcej inspektor taki nie podlega rewizji osobistej przewidzianej
w regulaminie wewnętrznym kontrolowanej jednostki. W pełnym zakresie
podlega on natomiast przepisom BHP obowiązującym w tej jednostce.
Uprawnienia inspektora do swobodnego poruszania się po
przedsiębiorstwie dają możliwość wieloaspektowego zbadania
prawidłowości korzystania kontrolowanego przedsiębiorstwa ze środowiska.
Inspektor ma możliwość oceny zarówno sposobów eksploatacji instalacji
i urządzeń, jak i stosowanych technologii oraz rozwiązań technicznych.
Inspektor może oceniać sposób wykonywania pomiarów emisji, ilości
odprowadzanych ścieków, pobranej wody, a nawet samodzielnie pobierać
próbki i przeprowadzać niezbędne badania. Na żądanie inspektora
przeprowadzającego kontrolę należy udzielić mu informacji, poddać
się przesłuchaniu, a nawet wstrzymać ruch instalacji i urządzeń lub
powstrzymać się od wykonywania innych czynności.
Warto jednak wiedzieć, w jakich okolicznościach i w jakim zakresie
inspektor może dokonywać powyższych czynności, a kiedy czynności
takie są niecelowe dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli
i zmierzają wyłącznie do pokrzywdzenia przedsiębiorstwa wskutek na
przykład wstrzymania ruchu urządzeń. Wiedza taka jest tym cenniejsza,
że nieoprotestowanie nieprawidłowo dokonanych czynności kontrolnych
może mieć brzemienne skutki dla kontrolowanego przedsiębiorstwa.
Dalekie w skutkach dla przedsiębiorstwa może być także nałożenie przez
inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska grzywny w drodze mandatu
karnego. Grzywnę taką można nałożyć za wykroczenia takie jak:
— korzystanie z wody bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo
z przekroczeniem warunków w nim określonych,
— nieprawidłowe przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia
niesegregowanych odpadów komunalnych albo pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych,
— przekroczenie dopuszczalnej maksymalnej sumy zawartości ołowiu,
kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu przy
produkowaniu, importowaniu, wprowadzaniu do obrotu opakowań lub
produktów w opakowaniach,
— nieprowadzenie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych
po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej
jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2.000 m2.
Jak wynika chociażby z powyższego przykładowego wyliczenia
wykroczeń, za które Inspektor Ochrony Środowiska może nałożyć grzywnę
w drodze mandatu karnego, wykroczenia te są bardzo zróżnicowane
i charakterystyczne dla konkretnych działalności. Zatem każdego
przedsiębiorcę w tym zakresie należy traktować indywidualnie przy
prewencyjnym ustalaniu zakresu obowiązków, jak i przy dokonywaniu
oceny zasadności nałożenia grzywny w formie mandatu karnego.

UPRAWNIENIA PRZEDSIĘBIORCY

Podstawowym uprawnieniem przedsiębiorcy, o którym należy pamiętać
(gdyż jest ważną podstawą do wszczęcia ewentualnych postępowań
odwoławczych) jest uprawnienie do zgłoszenia w protokole kontroli
uwag i zastrzeżeń, co do trybu i sposobu przeprowadzenia kontroli oraz
poszczególnych czynności kontrolnych.
Jeżeli przedsiębiorca dojdzie do wniosku, że czynności kontrolne zostały
przeprowadzone z naruszeniem przepisów prawa, ma prawo wnieść
sprzeciw wobec tych czynności w terminie trzech dni od dnia wszczęcia
kontroli. Sprzeciw należy wnieść na piśmie wraz z uzasadnieniem do
organu podejmującego i wykonującego kontrolę. Powoduje to wstrzymanie
biegu czynności kontrolnych, ale także trwania czasu kontroli.
Jeżeli sprzeciw zostanie uwzględniony, organ odstąpi od czynności
kontrolnych, jeżeli jednak zostanie oddalony – kontrola będzie
kontynuowana.
W razie poniesienia przez przedsiębiorcę szkody w wyniku
przeprowadzenia kontroli z naruszeniem przepisów prawa, ma on prawo
do odszkodowania na zasadach ogólnych.
Zasady ogólne są to zasady określone w Kodeksie cywilnym,
w szczególności w art. 417 Kc normującym zasady odpowiedzialności
władz publicznych.

PODSTAWA PRAWNA:
— ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.),
— ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.),
— ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
— ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz.
1229, z późn. zm.),
— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62,
poz. 628, z późn. zm.),
— ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.),
— Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
Nr 2001/331/WE ustalające minimalne kryteria działania Inspekcji Ochrony
Środowiska w państwach członkowskich,
— Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r.
w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2002 r. Nr
151, poz. 1253 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Odpowiedzialność księgowych. Cywilna, pracownicza i karna
Odpowiedzialność księgowych. Cywilna, pracownicza i karna
Tylko teraz
Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Aplikacja Podatnika KSeF - Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną
  Ministerstwo Finansów udostępniło 17 maja 2022 r. na podatki.gov.pl wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja ta umożliwia w szczególności wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
  Faktoring odwrotny - korzyści, zasady, rozliczenia
  Czym jest faktoring odwrotny (zwany też odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, dłużnym, zwrotnym) i kiedy warto z niego skorzystać? Co można sfinansować faktoringiem odwrotnym? Jakie są główne korzyści faktoringu odwróconego?
  ING: prognozy wzrostu PKB bardziej optymistyczne niż publikuje KE
  Nasze prognozy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata są nieco bardziej optymistyczne od prognoz Komisji Europejskiej - wskazali analitycy ING Banku Śląskiego, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji KE
  Inspekcja Handlowa i straże gminne będą nakładać mandaty za wykroczenia skarbowe
  Inspekcja Handlowa i straże gminne uzyskają uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe. Tak zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego opublikowany 17 maja 2022 r.
  Wkrótce program „Mieszkanie bez wkładu własnego”
  Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" rusza 26 maja tego roku - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest on skierowany dla osób bez mieszkania i rodzin chcących kupić większe mieszkanie.
  Polski Ład: Wiecej skarg do WSA na indywidualne interpretacje podatkowe. Wzrost na poziomie 34%
  W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w całym kraju wpłynęło o przeszło 34% więcej skarg na indywidualne interpretacje podatkowe niż było to w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej z nich było związanych z podatkiem VAT, a tylko nieznacznie mniej dotyczyło obszaru PIT. Komentujący dane eksperci z branży podatkowej prognozują, że w kolejnych kwartałach tego roku podatnicy zintensyfikują swoje działania, przede wszystkim ze względu na Polski Ład
  Ile zarabiają pracownicy ZUS?
  W odpowiedzi z 16 maja 2022 r. na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników ZUS? Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) pracowników ZUS-u zakłada waloryzację wynagrodzeń "o co najmniej 1% powyżej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego".
  Kredyty hipoteczne 2022 - zdolność kredytowa, raty, marża w II połowie maja
  W maju 2022 roku przeciętna marża kredytów mieszkaniowych (hipotecznych) osiągnęła poziom najniższy od kilku lat. Mimo to nadal rośnie oprocentowanie kredytów. Czy zdolność kredytowa jeszcze spadnie?
  Składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji (np. prokurentów, członków zarządu) – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie przewiduje istotne zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie zmiany w zakresie składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji (np. członków zarządów spółek, prokurentów) wprowadzi ta nowelizacja?
  WIRD zamiast WIBOR-u. O ile spadnie oprocentowanie kredytów?
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark (spółka należąca do Giełdy Papierów Wartościowych) ma przedstawić szczegóły dotyczące Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego (WIRD), który zamiast WIBOR–u będzie podstawą do wyliczania rat kredytów. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną szef warszawskiej giełdy Marek Dietl ujawnia, że nowy wskaźnik może być niższy od stosowanych teraz aż o 1,5–2 pkt proc. (WIBOR 3-miesięczny wynosi 6,4 proc.).
  NBP: w kwietniu inflacja bazowa wyniosła 7,7 proc.
  W kwietniu inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,7 proc. r/r – podał NBP w poniedziałkowym komunikacie
  Kiedy kasa online powinna być połączona z Internetem, gdy usługa jest wykonywana w domu klienta?
  Świadczę usługi informatyczne oraz serwisowe sprzętu komputerowego (drukarki, laptopy, skanery, komputery stacjonarne, składanie komputerów). Wykonuję je głównie na rzecz osób prywatnych. W związku z tym, że usługi świadczę przeważnie stacjonarnie w domu klienta, posiadam przenośną kasę online. Klienci nie odwiedzają mnie w mojej siedzibie (brak stałych godzin pracy). Pierwszy kontakt odbywa się na telefon lub e-mail, a zapłata po wykonaniu usługi. Czy w sytuacji gdy nie mam żadnego zlecenia (bywa tak nawet kilka dni), kasę online muszę mieć cały czas włączoną i połączoną z Internetem?
  Obowiązkowe eFaktury od 2023 roku – na co należy się przygotować?
  Komisja Europejska wyraziła Polsce zgodę na obowiązkowe powszechne stosowanie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). W konsekwencji, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, czeka nas rewolucja w fakturowaniu polegająca na zastąpieniu dotychczasowych papierowych faktur eFakturami, czyli fakturami ustrukturyzowanymi.
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  Jak sprawdzić czy akcyza za samochód została zapłacona?
  Znając numer VIN pojazdu, można na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej) sprawdzić, czy zostały dopełnione: (1) formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju; (2) formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Usługa ta jest bezpłatna.
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - 137 postępowań, 49 decyzji wymiarowych od 2016 roku
  „Według danych na koniec I kw. 2022 r. Szef KAS wszczął od początku działania tej procedury, czyli od 15 lipca 2016 r., 137 postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania w pierwszej instancji, z czego w I kwartale 2022 r. – 18 postępowań. W pierwszej instancji sfinalizowanych zostało już 49 postępowań, w tym 29 zakończyło się już również rozstrzygnięciem drugiej instancji” – powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF Dariusz Zasada.
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych