Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?

Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?
Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?
Poręczenie to forma zabezpieczenia płatności przez dłużnika, która jest bardzo często wykorzystywana w praktyce gospodarczej. Przyczyną dużej popularności poręczenia może być fakt, iż jest to forma stosunkowo prosta i wygodna dla wierzyciela. Co więcej, udzielenie poręczenia nie powoduje zbyt wielu formalności. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?
rozwiń >

Czym jest poręczenie za dług? Definicja i istota poręczenia

Zacznijmy od tego, czym właściwie jest poręczenie. Według artykułu 876 Kodeksu cywilnego, w ramach umowy poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Po zawarciu takiej umowy występuje więc sytuacja, w której występują 3 podmioty: wierzyciel, dłużnik pierwotny oraz jego poręczyciel. Korzyść po stronie wierzyciela polega na tym, że jeśli dłużnik nie wywiąże się z długu terminowo, może on wymagać spełnienia świadczenia przez osobę poręczyciela. Jednocześnie spełnienie świadczenia przez poręczyciela nie powoduje zwolnienia dłużnika z długu. Sprawia to tylko, że dotychczasowy poręczyciel wstępuje w miejsce dawnego wierzyciela.

Poręczenie nie musi mieć charakteru odpłatnego, więc poręczyciel nie musi uzyskiwać wynagrodzenia od wierzyciela ze względu na to, że poręcza za dłużnika. Jednak poręczenie musi dotyczyć już istniejącego długu. Istnieje też możliwość poręczenia za dług przyszły, jeśli jednak poręczenie za dług przyszły jest bezterminowe, poręczyciel może odwołać swoje poręczenie przed momentem powstania długu. Można także zabezpieczyć poręczeniem dług warunkowy, czyli taki, którego istnienie jest uzależnione od wystąpienia jakiegoś zdarzenia przyszłego.

Poręczenie może mieć kilka form. Pierwsza z nich to tzw. podporęczenie, czyli poręczenie za dług poręczyciela. Wtedy podporęczyciel gwarantuje świadczenie ze strony poręczyciela. Jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości zobowiązania poręczyciela. Może mieć także charakter terminowy, nawet gdy poręczenie pierwotnego poręczyciela zostało złożone jako bezterminowe. Podporęczyciel odpowiada bezpośrednio wobec wierzyciela, a w razie roszczenia zwrotnego przysługuje mu ono tylko wobec poręczyciela.

Jeszcze inna forma poręczenia to tzw. poręczenie zwrotne. Polega na tym, że wierzyciel zabezpiecza roszczenie zwrotne poręczyciela, które przysługuje mu wobec dłużnika głównego w sytuacji, gdy poręczyciel zaspokoił wierzyciela zamiast dłużnika głównego. Co istotne, poręczenie zwykłe różni się od poręczenia wekslowego (awal), które opiera się na innych przepisach KC i polega na bezwarunkowym poręczeniu długu wekslowego. Wówczas poręczyciel odpowiada tak samo jak osoba, za którą poręczył.

Forma umowy poręczenia

Według Kodeksu cywilnego oświadczenie poręczyciela musi zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Poręczyciel nie może więc złożyć oświadczenia ustne. Z kolei wierzyciel może złożyć oświadczenie woli w dowolnej formie. Co więcej, umowa poręczenia jest zawierania pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Dłużnik w ogólnie musi mieć wiedzy o tym, że doszło do zawarcia takiej umowy. Nie ma też znaczenia jego ewentualna zgoda.

Jednocześnie, aby zawrzeć umowę poręczenia, trzeba wyraźnie wskazać, czyli zindywidualizować dłużnika. Nie można zawrzeć umowy poręczenia z dłużnikiem nieoznaczonym, gdyż poręczenie za osobę nieznaną uniemożliwia poręczycielowi ocenę ryzyka związaną z zabezpieczeniem świadczenia. Można również zawrzeć umowę więcej niż z jednym poręczycielem, a sam poręczyciel może być osobą fizyczną lub osobą prawną.

Wygaśnięcie i odwołanie umowy poręczenia

Z zasady poręczenie ulega wygaśnięciu wtedy, gdy dłużnik ureguluje swój dług. Jest to efektem akcesoryjnego charakteru poręczenia względem długu głównego. Zobowiązanie poręczyciela wygasa też w przypadku potrącenia wzajemnych wierzytelności dłużnika i wierzyciela, zwolnienia z długu, odnowienia (chyba że poręczyciel wyraził zgodę na dalsze trwanie poręczenia). Wygaśnięcie poręczenia może być spowodowane również skutecznym złożeniem przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, świadczeniem w miejsce wykonania, a także przejęciem długu (choć w ostatnim przypadku poręczyciel może zgodzić się na dalsze trwanie poręczenia).

Poręczenie ulegnie wygaśnięciu także wtedy, gdy świadczenie dłużnika głównego stanie się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (czyli jego odpowiedzialność wygasa). Zobowiązanie poręczyciela może wygasnąć też w wyniku innych zdarzeń, które określa umowa poręczenia. Można również zwolnić poręczyciela z odpowiedzialności, co następuje w ramach umowy pomiędzy poręczycielem a wierzycielem. Ponadto stwierdzenie nieważności umowy, na podstawie której zaistniała wierzytelność główna, prowadzi do wygaśnięcia poręczenia.

Kiedy jednak termin płatności długu nie został oznaczony lub płatność należności zależy od wypowiedzenia, poręczyciel ma prawo po upływie 6 miesięcy od daty poręczenia (a jeśli poręczył za dług przyszły – od daty powstania długu) zażądać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty bądź z najbliższym terminem dokonał wypowiedzenia. Gdy wierzyciel nie spełni tego żądania, zobowiązanie poręczyciela ulega wygaśnięciu. Jednocześnie do wygaśnięcia poręczenia nie prowadzi przelew wierzytelności, czyli przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią bez zgody dłużnika.

Poręczenie może wygasnąć także wtedy, gdy ziszczą się warunku określone w umowie poręczenia. Wówczas trzeba zwrócić uwagę na ograniczenie poręczenia terminem. Gdy zastrzeżenie terminem dotyczy poręczenia długu istniejącego, poręczyciel nie odpowiada za zobowiązania powstałe po terminie określonym w umowie. Jeśli poręczono za dług przyszły, poręczyciel jest odpowiedzialny tylko na długi powstałe przed dniem upływu terminu.

Odpowiedzialność po stronie poręczyciela

W kwestii rozmiaru zobowiązania poręczyciela za każdym razem rozstrzyga zakres zobowiązań dłużnika. W rezultacie zakres odpowiedzialności rozciąga się nie tylko na świadczenie główne, ale również np. odszkodowanie, zadośćuczynienie, kary umowne i odsetki za zwłokę. Jednak czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczenia.

Dlatego gdy poręczyciel zabezpiecza np. zwrot pożyczki o wysokości 20 tysięcy złotych z oprocentowaniem w wysokości 10%, a dłużnik z wierzycielem podniosą wartość odsetek do 15%, poręczyciel nie będzie zobligowany do zwrotu pełnej kwoty głównej pożyczki z odsetkami w wysokości 15%. Poza tym w umowie można ograniczyć odpowiedzialność poręczyciela do wskazanej wysokości.

Gdy dłużnik zwleka ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien jak najszybciej zawiadomić o tym poręczyciela. Jeśli do tego nie dojdzie, ponosi on odpowiedzialność za wszelką szkodę, którą poniósł poręczyciel w związku z brakiem możliwości wcześniejszego zaspokojenia wierzyciela (czyli związanymi ze zwłoką odsetkami, karami umownymi).

Poręczyciel musi niezwłocznie powiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie zapłacie długu, za który poręczył. Jeśli tego nie zrobi, a dłużnik wykonał już zobowiązanie, to nie może zażądać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik działa w złej wierze, czyli gdy wiedział on, że wierzyciel wykonał świadczenie.

Co ważniejsze, poręczyciel ponosi solidarną odpowiedzialność z dłużnikiem za zobowiązanie główne. W związku z tym jego dług jest wymagalny w tej chwili, w której jest wymagalny od dłużnika. Wówczas wierzyciel może pozwać zarówno dłużnika, jak i poręczyciela. Za to wypełnienie zobowiązania przez jednego z nich spowoduje zwolnienie ze zobowiązania drugiego. Gdy poręczycieli jest więcej niż jeden, oni także solidarnie odpowiadają za dług.

Jakie są skutki zaspokojenia wierzyciela przez poręczyciela?

Zgodnie z powyższym, wierzyciel może domagać się spełnienia zobowiązania przez poręczyciela zamiast dłużnika. Jednak sam poręczyciel nie jest w tej sytuacji całkowicie bezbronny czy stratny. Zgodnie z prawem przysługują mu rozmaite narzędzia służące ochronie jego interesów. W chwili spełnienia zobowiązania przez poręczyciela, to on przejmuje prawa i obowiązki wierzyciela względem dłużnika. Może więc domagać się spełnienia świadczenia na swoją rzecz, żądając zwrotu wszystkiego, co sam świadczył na rzecz wierzyciela (w wyniku umowy poręczenia). W rezultacie dotychczasowy poręczyciel wzywa dłużnika do spłaty długu.

Ważne jest także to, że poręczyciel, przeciw któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić dłużnika niezwłocznie, wzywając go do uczestnictwa w sprawie. Jeśli dłużnik tego nie zrobi, nie może podnieść przeciw poręczycielowi zarzutów, które przysługiwały mu przeciw wierzycielowi, a których poręczyciel nie podniósł dlatego, że o nich nie wiedział. Dlatego brak działania ze strony dłużnika niesie dla niego wiele negatywnych konsekwencji jeśli poręczyciel spełni świadczenie na rzecz wierzyciela.

Jednocześnie poręczyciel ma pewne obowiązki. Przede wszystkim musi jak najszybciej zawiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie spłacie długu, za który poręczył. Jeżeli tego nie uczyni, a dłużnik wykona zobowiązanie, nie może zażądać od dłużnika zwrotu tego, co sam zapłacił wierzycielowi. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik działa w złej wierze. Wszystko to służy zabezpieczeniu przed sytuacją podwójnego wykonania tego samego świadczenia na rzecz wierzyciela.

Poręczenie nie jest trudne ale jest kilka pułapek

Poręczenie to dość prosta, niespecjalnie skomplikowana instytucja. Jednak zarówno na poręczyciela, jak i dłużnika czyhają rozmaite pułapki, z których warto zdawać sobie sprawę. Dłużnik musi zwrócić uwagę na to, że wypełnienie zobowiązania przez wierzyciela nie spowoduje, iż jego dług wygaśnie. Dochodzi wtedy wyłącznie do zmiany wierzyciela, którym staje się dotychczasowy poręczyciel.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.