REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie w ramach programu Kapitał Ludzki - krok po kroku

Łukasz Kusak
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Procedura konkursowa ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Kapitał Ludzki jest podobna do procedur obowiązujących także w ramach innych programów funduszy strukturalnych. Dlatego przedstawienie tej procedury da Czytelnikom ogólną wiedzę o sposobie ubiegania się o dofinansowanie w ramach wszelkich funduszy strukturalnych.

Łukasz Kusak

REKLAMA

Autopromocja

Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów głównie w trybie konkursowym.

Konkursowy system selekcji wniosków ma za zadanie pomóc w przeznaczeniu puli pieniędzy programu na te projekty, które realizują cele programu oraz najbardziej odpowiadają potrzebom grup docelowych i przynoszą największe efekty w odniesieniu do poniesionych nakładów.

W artykule opisujemy poszczególne etapy ubiegania się o dofinansowanie od otwarcia konkursu i zamieszczenia o nim ogłoszenia do podpisania umowy o dofinansowanie1. Oczywiście należy pamiętać, że samo podpisanie umowy nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Trzeba jeszcze zrealizować projekt zgodnie z przyjętymi we wniosku i umowie założeniami. A to - jak pokazuje praktyka - jest często trudniejsze niż samo uzyskanie podpisu na umowie o dofinansowanie.

Krok 1. Ogłoszenie o konkursie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konkursy na projekty w ramach danego Działania (lub Poddziałania) programu są ogłaszane i prowadzone przez tzw. Instytucje Pośredniczące (np. ministra właściwego ds. pracy, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania) zgodnie z planem zatwierdzonym przez tzw. Instytucję Zarządzającą danym programem (w przypadku PO Kapitał Ludzki jest nią Minister Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym).

Nabór wniosków o dofinansowanie jest publiczny. Zajmuje się nim wyznaczona instytucja organizująca konkurs (IOK). Instytucja ta w celu wyłonienia projektów do dofinansowania ogłasza konkurs co najmniej: na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Ogłoszenie internetowe określa w szczególności:

• rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu,

• rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,

• kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,

• poziom dofinansowania projektów,

• maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona,

• kryteria wyboru projektów,

• termin rozstrzygnięcia konkursu,

• wzór wniosku o dofinansowanie projektu,

• termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu,

• wzór umowy o dofinansowanie projektu.

REKLAMA

Instytucja organizująca konkurs w dniu ogłoszenia zamieszcza informację o konkursie także w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (w przypadku priorytetów wdrażanych centralnie) lub przynajmniej w dzienniku o zasięgu regionalnym (w przypadku priorytetów wdrażanych regionalnie).

Instytucja jest zobowiązana szeroko informować potencjalnych beneficjentów o konkursach i zachęcać ich do składania projektów. Informacja jest przekazywana także innymi metodami, np. podczas spotkań z potencjalnymi beneficjentami, poprzez publikacje itp.

Nabór wniosków w ramach PO KL ma charakter konkursu otwartego lub konkursu zamkniętego.

Wkonkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu. Instytucja organizująca konkurs zamieszcza na swojej stronie internetowej, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni, informację o planowanej dacie zamknięcia konkursu otwartego, wraz z uzasadnieniem.

Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. Konkurs ogłasza się, określając daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru wniosków. Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 30 dni.

Konkurs ogłaszany jest na wybrane lub wszystkie typy projektów w ramach danego Poddziałania lub Działania programu.

Krok 2. Złożenie wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego upoważnioną, w nie więcej niż dwóch egzemplarzach papierowych (liczbę egzemplarzy wskazuje instytucja organizująca konkurs) oraz jego wersję elektroniczną (na dyskietce lub płycie CD/DVD - zgodnie z wymogami określonymi przez instytucję organizującą konkurs). Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

Razem z wnioskiem o dofinansowanie każdy wnioskodawca składa dokumenty stwierdzające jego sytuację finansową (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem). W przypadku projektów dotyczących współpracy ponadnarodowej wnioskodawca składa wraz z wnioskiem również list intencyjny w sprawie partnerstwa. Powyższe załączniki podlegają weryfikacji na etapie oceny formalnej.

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą. W przypadku konkursu zamkniętego liczy się data wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

Krok 3. Ocena formalna wniosku

Ocena formalna wniosku składa się z dwóch etapów, podczas których następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz kryteria dostępu.

Konieczność spełnienia kryteriów dostępu związana jest z ograniczeniami, jakie określono dla danego projektu. Na przykład może się okazać, że możliwość aplikowania o środki mają jedynie wskazani beneficjenci i/lub wniosek musi spełniać dodatkowe, inne niż merytoryczne, kryteria. Kryteria dostępu mogą dotyczyć konieczności spełnienia przez projekt jednego lub wielu wymogów. Wnioski, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mają zastosowanie w szczególności w przypadku konkursu zamkniętego.

PRZYKŁAD

Z dokonanych analiz wynika, że na danym obszarze utrzymuje się wysokie bezrobocie wśród kobiet. W związku z tym w danym roku, w ramach danego priorytetu i wyodrębnionej puli środków, będą mogły być realizowane jedynie te projekty, których ostatecznymi beneficjentami będą głównie kobiety pozostające bez pracy.

Instytucja organizująca konkurs zobowiązana jest do dokonania oceny formalnej, czyli sprawdzenia kompletności i poprawności złożonej dokumentacji w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku konkursu otwartego) lub 14 dni od daty zamknięcia konkursu (w przypadku konkursów zamkniętych). W uzasadnionych przypadkach (np. dużej liczby wniosków) instytucja organizująca konkurs może wydłużyć te terminy do 21 dni, o czym informuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Oceny formalnej dokonuje się za pomocą „Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL” (wzór tej karty stanowi załącznik nr 2 do dokumentu „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”; warto się z nią zapoznać jeszcze przed oddaniem wniosku do oceny, aby uniknąć ewentualnych błędów).

Jeżeli wniosek nie spełnia któregokolwiek z ogólnych kryteriów formalnych lub kryteriów dostępu, zostaje odrzucony i nie jest rejestrowany w systemie informatycznym.

Uwaga!

Odrzucony wniosek nie podlega korektom ani uzupełnieniom.

W terminie 5 dni od rozpatrzenia wniosku (tj. wypełnienia Karty oceny formalnej) instytucja organizująca konkurs informuje wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, a także o możliwości złożenia protestu.

Wniosek spełniający wszystkie ogólne kryteria formalne oraz wszystkie kryteria dostępu przekazywany jest dalej do oceny merytorycznej, zaś wnioskodawca otrzymuje od instytucji prowadzącej nabór wniosków pismo o zarejestrowaniu wniosku w krajowym systemie informatycznym i nadaniu mu niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

Krok 4. Ocena merytoryczna wniosku

Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne oraz kryteria strategiczne.

Maksymalna liczba punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100. Kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów.

Uwaga!

W przeciwieństwie do kryteriów dostępu kryteria strategiczne mogą, ale nie muszą, być spełnione, by projekt mógł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną.

Wniosek, który spełnia kryteria strategiczne i jednocześnie uzyskał co najmniej 60 punktów podczas oceny merytorycznej, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, otrzymuje dodatkowo premię punktową w wysokości określonej przez Instytucję Pośredniczącą, nie większą jednak niż 20 punktów. W przypadku gdy instytucja organizująca konkurs zdecydowała o wprowadzeniu więcej niż jednego kryterium strategicznego, określa wagi punktowe przypisane każdemu kryterium. Spełnienie kryterium oznacza przyznanie określonej dla niego wagi punktowej. Niespełnienie kryterium lub tylko częściowe jego spełnienie jest równoznaczne z przyznaniem mu 0 punktów. Możliwe jest również spełnienie przez projekt tylko niektórych kryteriów strategicznych.

Oznacza to, że wniosek spełniający w pełni ogólne kryteria merytoryczne oraz wszystkie kryteria strategiczne może uzyskać maksymalnie 120 punktów. Oceną merytoryczną projektów zajmują się Komisje Oceny Projektów (KOP). W skład takich komisji wchodzą:

• pracownicy instytucji organizującej konkurs,

• przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra),

• asesorzy (o ile zostali powołani).

Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznej listy projektów, które otrzymały dofinansowanie. Listę tę zazwyczaj umieszcza się w siedzibie instytucji organizującej konkurs oraz na stronie internetowej.

Oceny merytorycznej dokonuje się za pomocą „Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL” (warto się z nią zapoznać już na etapie przygotowania projektu, aby uniknąć ewentualnych błędów merytorycznych w projekcie).

Ocena każdego z projektów dokonywana jest przez dwie osoby wybrane w drodze losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego. Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych od siebie opinii obliczana jest średnia arytmetyczna, która stanowi końcową ocenę projektu. Średnią arytmetyczną oblicza się również w odniesieniu do każdej części podlegającej ocenie.

W przypadku rozbieżności sięgających 30% punktów i więcej pomiędzy opiniami dwóch oceniających osób (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60 punktów) projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, również wylosowany przez przewodniczącego KOP.

Jeśli instytucja organizująca konkurs tak zdecyduje, przed dokonaniem trzeciej oceny można zasięgnąć opinii eksperta. Ocena trzeciego oceniającego jest oceną wiążącą i ostateczną. Każdy oceniający zobowiązany jest do przedstawienia opisowego komentarza stanowiącego uzasadnienie wystawionej oceny.

Negatywna opinia dwóch oceniających skutkuje odrzuceniem wniosku.

Projekt może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli uzyska minimum 60 punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyska przynajmniej 60% punktów.

PRZYKŁAD

Projekt otrzymał od pierwszego oceniającego 64 punkty, a od drugiego 95. Rozbieżność w ocenach jest większa niż 30%, a zatem projekt będzie oceniany przez trzeciego członka KOP. W przypadku gdyby pierwszy oceniający przyznał np. 70 punktów, nie byłoby potrzeby przeprowadzenia oceny przez trzecią osobę. Projekt otrzymałby wówczas 82,5 pkt [= (70 + 95): 2] i miałby szanse na dofinansowanie (przekroczony próg 60 punktów), pod warunkiem że uzyskał jednocześnie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej.

Krok 5. Lista rankingowa wniosków

Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi podstawę do ułożenia listy wniosków spełniających określone kryteria, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

Warto podkreślić, że wniosek, który otrzymał 60 punktów i więcej nadal może nie otrzymać dofinansowania, jeżeli wartość zaakceptowanych projektów przekroczy wysokość środków przeznaczonych na dany konkurs. Dofinansowanie otrzymają tylko wnioski o wyższej liczbie punktów, znajdujące się na wyższych pozycjach listy.

Po zatwierdzeniu listy projektów wnioskodawca otrzyma pismo informujące o:

• przyjęciu wniosku do realizacji - pismo informuje wnioskodawcę m.in. o liczbie przyznanych punktów i proponowanej kwocie dofinansowania,

• możliwości podjęcia negocjacji - pismo informuje o propozycji dokonania zmian merytorycznych w treści wniosku związanych z przyznaniem innej od wnioskowanej kwoty dofinansowania lub/i zmianach w zadaniach budżetu projektu, lub

• pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych,

• odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyn.

W przypadku nieprzyjęcia lub odrzucenia wniosku pismo do beneficjenta zawiera pouczenie o możliwości złożenia protestu od wyników oceny wniosku i wskazanie terminu, w jakim należy złożyć protest, oraz sposobu, w jakim należy protest wnieść.

UWAGA!

Projekty, które nie zostały przyjęte do dofinansowania z powodu wyczerpania środków finansowych w danej rundzie konkursowej, mogą zostać ponownie złożone w odpowiedzi na kolejny konkurs, lecz muszą ponownie przejść procedurę oceny formalnej oraz oceny merytorycznej.

Krok 6. Podpisanie umowy o dofinansowanie

Jeśli wnioskodawca otrzymał pismo informujące go o przyjęciu wniosku do realizacji lub z pozytywnym dla siebie skutkiem zakończył negocjacje z instytucją organizującą konkurs, na wezwanie instytucji organizującej konkurs i w określonym przez nią terminie powinien złożyć wszystkie wymagane załączniki do umowy o dofinansowanie. Niezłożenie żądanej dokumentacji w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.

Wymagane dokumenty mogą obejmować np.:

• wypis z organu rejestrowego dotyczący wnioskodawcy,

pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie,

• oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem.

Instytucje organizujące konkurs mogą wymagać również innych dokumentów. Zamknięta lista dokumentów, które składa wnioskodawca przed podpisaniem umowy, jest określona m.in. w dokumentacji konkursowej.

Niezwłocznie po wpłynięciu wszystkich wymaganych załączników instytucja organizująca konkurs przesyła wnioskodawcy dwa egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu z prośbą o ich opatrzenie parafami na każdej stronie i podpisanie (w określonym terminie) przez upoważnione osoby reprezentujące wnioskodawcę oraz odesłanie jednego egzemplarza umowy. Podpisanie umowy jest również możliwe w siedzibie instytucji organizującej konkurs.

 


1 Opracowano na podstawie dokumentu: „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 10 września 2007 r.

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA